Lagstiftning

Vad säger svensk lagstiftning om barnsexhandelsbrotten? Vi har gjort en sammanfattning.

barnpornografibrottet

Förutom att själva övergreppet på barnet är kriminaliserat är även i princip all form av hantering av övergreppsmaterial kriminellt. Produktionen av sexuellt övergreppsmaterial är ett brott, de personer som tillgänggliggör eller konsumerar övergreppsmaterial kränker också barnet och gör sig skyldig till brott.

Enligt barnpornografilagstiftningen (BrB 16 kap. 10a §) är all form av kontakt med dokumenterade sexuella övergrepp på barn förbjuden. Till exempel innehav, att bereda sig tillgång till materialet (systematiskt "tittande"), att skildra barn i pornografisk bild, överlåta eller tillgängliggöra bilder och att förmedla kontakter mellan köpare och säljare.

Barnpornografibrott kan leda till böter eller fängelse i högst sex år.

Straffskalan för barnpornografibrott
Barnpornografibrott av normalgraden ger fängelse i högst två år. Om brottet är att betrakta som ringa, mindre allvarligt, är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Barnpornografibrott kan även bedömas som grovt och ger då mellan sex månader och sex års fängelse. Om brottet är grovt ska det ha begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling (BrB 16 kap. 10a § sjätte stycket).

Grooming

Grooming innebär att någon tar kontakt med ett barn under 15 år för att längre fram begå sexuella övergrepp. Sedan i juli 2009 är själva agerandet att ta kontakt med barn för sexuella syften straffbart (BrB 6 kap. 10a §).

För att kunna dömas för brott ska gärningspersonen, i syfte att begå ett sexualbrott mot ett barn under 15 år, komma överens med barnet om att träffas och därefter gör något konkret för att se till så att träffen blir av. Det är inte ovanligt att barnet erbjuds någon form av ersättning och därmed blir brottet kommersiellt. Påbörjas ett sexualbrott mot barn som följd av kontakten ska även detta brottet straffas enligt sexualbrottslagstiftningen.

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Den som utnyttjar eller påverkar ett barn under 15 år att posera sexuellt, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år (BrB 6 kap. 8§)

Samma sak gäller den som begår en sådan handling mot ett barn som fyllt 15 men inte 18 år, om poseringen är "ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling".

Är brottet grovt, döms gärningspersonen för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. När rätten bedömer om brottet är grovt tar de hänsyn till om brottet medverkar i en större verksamhet, har varit vinstdrivande eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

Vad säger lagen om människohandelsbrottet?

Sverige har sedan 2002 en lag mot människohandel (Brottsbalken 4 kap. 1a §). Här stadgas att den som med hjälp av något otillbörligt medel, som hot, våld, tvång eller vilseledande utför en handling (som till exempel rekrytering eller transport) i syfte att en person ska exploateras, ska dömas för människohandel.

Lagen utvidgades 2004 till att omfatta all slags människohandel och inte enbart människohandel för sexuella ändamål. 2010 ändrades lagen igen i syfte att effektivisera straffbestämmelsen och förstärka det straffrättsliga skyddet. Ändringarna innebär bland annat att det inte krävs att något tvång eller annat otillbörligt medel har använts för att människohandlaren ska kunna dömas om offret är under 18 år. Kravet på dubbel straffbarhet togs också bort, vilket innebär att brottet kan straffas i Sverige även om brottet begåtts i ett land där människohandel inte är straffbart.

Straffet för människohandel är fängelse i lägst två och högst tio år.

Vad säger lagen om köp av sexuell handling av barn?

Att förmå ett barn, det vill säga en person under 18 år, att genomföra eller tåla en sexuell handling mot ersättning är ett brott (brottsbalkens 6 kapitel § 9). Ersättningen behöver inte vara i pengar, utan det kan röra sig om betalning i form av alkohol, mobiltelefoner eller nya kläder. I vissa fall sker betalningen direkt till barnet, men många gånger finns också en profitör som utnyttjar barnet för att själv tjäna pengar. Köp av sexuell handling av barn kan leda till böter eller fängelse i högst 2 år.Att köpa en sexuell handling av ett barn under 15 år är att begå våldtäkt mot barn.Är barnet under 15 år så innebär ett köp av en sexuell handling att gärningspersonen begår våldtäkt mot barn. 2005 skärptes och utvidgades förbudet mot köp av sexuell handling av barn för att motverka att vuxna utnyttjar barnets bristande mognad för att mot ersättning få barnet att ställa upp på sexuella handlingar.

Det omdebatterade åldersrekvisitet
För att en person ska kunna dömas för köp av sexuell handling av barn ska gärningspersonen ha vetat eller haft skälig anledning att förstå att barnet var under 18 år. Det räcker alltså med att gärningspersonen borde ha förstått att det kunde ha varit ett barn, något som gäller flera brott i brottsbalkens sjätte kapitel.

Många förövare undgår att dömas genom att hävda att de inte visste hur gammalt barnet var.


Tanken med bestämmelsen är att det ska vara möjligt att döma personer som begått brott mot barn, men hävdar att de inte visste om att det var ett barn. Det ska helt enkelt inte vara möjligt att skylla på att de inte förstod att det var en så ung person. Trots detta undgår många förövare fortfarande att dömas för köp av sexuell handling av barn genom att hävda att de inte visste hur gammalt barnet var. Istället döms de för det lindrigare brottet köp av sexuell tjänst.

Vad säger lagstiftning om barnsexhandel utomlands?

Barnsexturism är inget juridiskt begrepp utan vad som avses är sexualbrott mot barn som begås utomlands. Sexualbrotten kan innefatta allt från våldtäkt mot barn till barnpornografibrott eller sexuellt utnyttjande. Sverige har extraterritoriell lagstiftning, vilket innebär att vissa brott kan lagföras i Sverige även om de har begåtts utomlands. I Sverige har vi mycket få fällande domar när det kommer till förövare som begår övergrepp utomlands.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.