Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Debatt: Polisen måste få utreda alla sexualbrott mot barn


Debattartikel av ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson i ETC

Sverige kan inte ha ett regelverk som innebär att vi inte kan ingripa när vi känner till att barn utsätts för sexuella övergrepp. I veckans debatt skriver ECPAT om att reglerna för datalagring behöver justeras för att polisen ska kunna utreda sexualbrott mot barn.

Att hitta ett barn som utsätts för sexuella övergrepp och stoppa den situationen är en av samhällets viktigaste uppgifter. Utredningar av övergreppsmaterial, eller barnpornografi som det missvisande heter i lagen, kan leda polisen till förövare och utsatta barn. I princip varje utredning av ett sådant brott inleds med en spårning av en ip-adress.

I en studie från februari i år om barnpornografibrottet, som skrevs på uppdrag av ECPAT, konstaterades att i 48 procent av de genomgångna domarna hade den som dömdes för barnpornografibrott också begått andra sexualbrott mot barn. Det är med andra ord av största vikt att polisen kan spåra dessa gärningspersoner.

Efter en dom i EU-domstolen förra året om den svenska datalagringsregleringen har polisen dock svårt att spåra gärningspersoner på internet eftersom många operatörer inte längre sparar den data som behövs för att utreda bland annat sexualbrott mot barn. Regeringen tillsatte i våras en utredning för att anpassa svensk lag till EU-domen och resultatet lämnades över till regeringen den 11 oktober.

Veckan innan utredningen kom kampanjade ECPAT under hashtagen #backabarnen, för att öka kännedomen om hur viktigt det är att polisen får möjlighet att hitta såväl förövare som utsatta barn.

Vi ville reda ut en rad missförstånd kring datalagringen, som till exempel att det är en massövervakning där polisen läser medborgarnas e-mail eller kontrollerar vilka webbsidor de surfar på. Inte minst ville vi lyfta frågan om integritet, och hur viktig den är i dagens digitaliserade samhälle. Integriteten hos det barn som utsätts för sexuella övergrepp glöms alltför ofta bort i dessa diskussioner.

Utredningen föreslår klokt nog en fortsatt datalagring. Lagringen är nödvändig för en effektiv brottsbekämpning och Sverige har en skyldighet enligt folkrätten att motverka brott effektivt. Det är också positivt att utredningen klargör att ip-adresser inte omfattas av EU-domstolens dom. Den svenska regleringen av lagringen och tillgången till ip-adresser påverkas alltså inte av domen.

Utredningen föreslår en förlängd lagringstid för ip-adresser, från sex till tio månader, vilket behövs. Även med en lagringstid på sex månader har polisen tvingats lägga ner hälften av alla barnpornografi­ärenden som upparbetas utomlands eftersom dessa ärenden tar lång tid att bearbeta.

Ett annat förslag är att bestämmelserna för datalagring görs teknikneutrala, vilket är ett stort steg framåt för barnets rätt att identifieras. Det innebär att operatörernas användning av NAT-teknik (då operatören låter flera abonnenter dela på ett ip-nummer i till exempel en bostadsrättsförening) inte längre ska få hindra polisen att identifiera en misstänkt. Problemet med NAT-teknik är välkänt runt om i världen, och uppmärksammades nyligen då bland annat Europol lyfte frågan och krävde ett stopp för användandet av NAT-tekniken.

Tyvärr vill utredningen också ytterligare begränsa delar av lagringsskyldigheten. Det är inte acceptabelt, då det försvårar möjligheten att identifiera barn som utsätts för sexuella övergrepp. Utredningen menar att staten har en skyldighet att utreda brott mot enskilda, men begränsar samtidigt polisens möjligheter att göra just det.

Sverige kan inte ha ett regelverk som innebär att vi inte kan ingripa när vi känner till att barn utsätts för sexuella övergrepp. Det är en allvarlig kränkning av barnets rättigheter. ECPAT kräver att reglerna för datalagring justeras så att polisen får den information de behöver i utredningar av misstänkta sexualbrott mot barn.

Anders L. Pettersson 

generalsekreterare ECPAT Sverige0
Kategorier: Kampanjer #backabarnen

Tipsomaten är släckt och 5842 personer har backat barnen - nu fortsätter kampen


I två veckors tid har vi tillsammans visat att vi backar barnen. Ni är totalt 5842 personer som mailat partiernas rättspolitiska talespersoner och Sveriges justitieminister för att kräva att lagstiftningen om datalagring anpassas. Sedan december 2016 när EU-domstolen beslutade att Sverige inte längre kan tvinga internetoperatörer att lagra data har många sexuella övergrepp mot barn på nätet i princip varit omöjliga att utreda. När data inte längre lagras suddas brottsplatsen på internet ut och polisen kan inte hitta förövaren eller barnen som i bilderna och filmerna utsatts för övergrepp.

Men vi har tillsammans visat vart skåpet ska stå och krävt bättring av Sveriges politiker. I förra veckan presenterades utredningen Datalagring - brottsbekämpning och integritet, som tittat närmre på hur Sverige framöver bör arbeta i frågan om datalagring. Här sammanfattar vi vad utredningen kommit fram till.  

  • Datalagring är nödvändig! Sverige är enligt folkrätten skyldiga att så effektivt som möjligt bekämpa brott, för att kunna göra det måste data lagras. Alternativa metoder för att slippa lagra data har undersökts, men de är inte tillräckliga eftersom en inte i förväg inte kan veta vem som kommer att begå brott och när. Polisen behöver kunna gå tillbaka i tiden för att hitta förövarna som begår brotten och barnen som utsätts. 

  • Tiden för lagring justeras. Tidigare gällde 6 månader generellt men nu ska mellan 2-10 månader gälla beroende på vilken typ av uppgift det handlar om.
     
  • Abonnentuppgifter ska lagras! Efter EU-domen har operatörerna inte lagrat uppgifter om vem en viss IP-adress tillhört (mer om abonnentuppgifter i fakta-avsnittet nedan) vilket utredningen nu visar att EU-domen inte stödjer. Lagringstiden förlängs från dagens 6 månader till 10. Detta är särskilt viktigt i barnpornografibrottsärenden då brotten ofta tar lång tid att utreda eftersom materialet sprids över hela världen och polis i olika länder måste involveras. Det är också viktigt för att brotten ibland upptäcks långt efter att de begåtts. 

  • Omfattningen av lagringen av trafikuppgifter minskas. Utredningar kan komma att försvåras när polisen inte kan gå längre bakåt i tiden för att se hur en viss kommunikation gått, mellan vilka och vart någonstans. När omfattningen av vilka delar som lagras begränsas och när de olika delarna lagras olika tider, kan en “länk i kedjan” försvinna vilket kan göra att spårningsarbetet avbryts.
  • Regleringen ska vara teknikneutral! Tidigare har internetoperatörer inte behövt identifiera en enskild abonnent bakom ett IP-nummer när det delats av flera genom så kallad NAT-teknik (läs mer om NAT i fakta-avsnittet nedan). Utredningen menar nu att tekniken inte ska spela någon roll utan att uppgifterna ska kunna ges till polis vid misstanke om brott oavsett. Detta är mycket viktigt i ärenden om sexuella övergrepp mot barn på nätet då polisen idag har svårt att identifiera den slutliga användaren av en viss IP-adress. 

Utredningen menar också att det är viktigt att dessa förslag genomförs så snabbt som möjligt, något vi håller med om. För varje dag som går får polisen in tips på sexuell exploatering av barn som inte går att utreda. Det blir dock viktigt nu att se till att de begränsningar som utredningen föreslår inte på ett allvarligt sätt hindrar polisen i det livsviktiga arbetet med att hitta utsatta barn. Vi är positiva till att det föreslås att lagring av abonnentuppgifter förlängs men är oroade över att lagringen av trafikuppgifter förkortas. Det kan komma att försvåra utredningen av sexualbrott mot barn på internet.  

Att brottsligheten inte ökar - svagt argument

Utredningen menar också att även om möjligheterna att bekämpa brott i vissa fall försämras borde det inte innebära att brottsligheten ökar. Det är inte ett hållbart argument när det kommer till barnsexhandel. Om möjligheterna att utreda försämras, kommer rimligen färre utredningar att nå framgång. I den fortsatta processen måste regeringen säkerställa att barnets rätt att inte exploateras sexuellt efterlevs, om möjligheten att identifiera barn som utsätts för sexuella övergrepp försämras är det oacceptabelt.


FAKTA  

Abonnentuppgift 

Rör uppgifter om abonnentens nummer, namn, titel och adress. Hit räknas också uppgifter om exempelvis avtal och fakturering, både fasta som dynamiska ip-adresser och IMSI-nummer (ett nummer som är kopplat till abonnentens SIM-kort och därmed telefonnummer).  

Trafikuppgift  

Trafikuppgifter innehåller inget textinnehåll utan endast uppgifter om avsändare, mottagare, tidpunkt för kommunikationen, medium för kommunikationen och plats.  

NAT 

NAT står för Network Address Translation eller nätadressöversättning. Tekniken gör det möjligt att ansluta många datorer till en internetanslutning med en eller några gemensamma IP-adresser. Det kan användas av en internetoperatör för att ge många kunder samma IP-nummer. Anledningen är att de IP-adresser som normalt används idag, så kallade IPv4-adresser, är slut. Tanken var att NAT-tekniken skulle användas i väntan på ett nytt system, IPv6-adresser. En övergång till IPv6 är redan möjlig men för vissa operatörer har NAT blivit ett substitut för en övergång. 

#DATALAGRING #EU-DOMSTOLEN #BACKA BARNEN ##BACKABARNEN #DATALAGRING - BROTTSBEKÄMPNING OCH INTEGRITET​ #UTREDNING
0
Kategorier: Kampanjer #backabarnen

SVD Debatt: Datalagring är ett måste för att komma åt förövare

ECPATs debattartikel i Svenska Dagbladet, SvD, om datalagring

Debattartikel i SvD: ECPATs och kammaråklagare Thomas Bälter Nordenmann om datalagring.

I princip varje utredning av ett dokumenterat sexuellt övergrepp på ett barn inleds med spårning av en IP-adress. Kan man inte spåra denna IP-adress så kan polisen i de allra flesta fall aldrig hitta och lagföra den person som har utsatt ett barn för övergrepp på nätet, spridit eller producerat material som innehåller grova sexuella övergrepp på barn. Det skriver Anders L. Pettersson, ECPAT Sverige, och Thomas Bälter Nordenmann, kammaråklagare på Svenska Dagbladets debattsida idag.

Sedan ett år tillbaka har polisen stora bekymmer med att spåra gärningsmän på internet. Detta beror på en dom i EU-domstolen som säger att Sverige inte kan tvinga sina internetleverantörer att lagra data för brottsbekämpande ändamål.

Därför menar vi att Sverige i den kommande lagstiftningen behöver återinföra kraven på lagring för att kunna hitta förövare och de barn som utsätts för sexuella övergrepp.

I dag presenterar regeringen utredningen om den svenska datalagringsregleringen. Utredningens uppdrag är att ge förslag på hur det svenska regelverket bör anpassas för att förhålla sig till EU-domstolens utlåtande om datalagring och samtidigt möjliggöra för svensk polis att utreda bland annat sexualbrott mot barn.

Varje dag tar ECPAT och polisen emot anmälningar om bilder och filmer där barn i Sverige blir utsatta för sexuella övergrepp. Men brottsplatsen riskerar att suddas ut i samma sekund som brottet begås, trots att förövaren faktiskt fotograferat eller filmat sitt brott, vilket är unikt i sig.

I debatten hörs inte sällan argument om att den personliga integriteten allvarligt skulle inskränkas av ett återinfört datalagringskrav. Det ger allmänheten en felaktig bild och har också skapat missförstånd som till exempel att polisen massövervakar svenska medborgare. Det är endast vid misstanke om brott som polisen kan be operatören om information kring vem som hade en viss IP-adress vid en viss tidpunkt, om mer information behövs går en sån begäran via en åklagare.

Hur många utsatta barn som sedan december 2016 inte kunnat hittas på grund av att operatörer inte längre lagrar data vet ingen. Men enligt polisen börjar nästan uteslutande varje utredning av ett dokumenterat sexuellt övergrepp på barn med en IP-adress. Svenska polisen fick under en tremånadersperiod, februari till maj 2017, in över 2 000 tips från amerikanska NCMEC, som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Av dessa fick över 1 200 tips läggas ner eftersom data inte kunde spåras.

ECPAT Hotline i Sverige tog under 2016 emot 6 558 tips om sexualbrott mot barn, främst rörde det sig om övergreppsmaterial. Tipsen kan bestå av filmer eller bilder på ett eller flera barn som utsätts för övergrepp. Ett exempel på ett tips som inkom till ECPAT Hotline under 2016 bestod av en länk, som ledde till bilder på sexuella övergrepp på barn. I detta fall kunde polisen knyta tipset till en misstänkt person i Dalarna, och under utredningens gång framkom att den misstänkte personen själv producerat delar av övergreppsmaterialet. Flera barn i personens närhet kunde identifieras och få hjälp. I januari i år dömdes personen till 6 års fängelse för grovt barnpornografibrott, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt övergrepp mot barn. Genom att förövaren kunde spåras kunde barnen räddas från övergreppssituationen. 

Varje barn har rätt till sin integritet. Vi vet idag att barn som utsätts för övergrepp som dokumenteras och sprids kan få livslånga skador, bland annat genom vetskapen om att materialet aldrig försvinner från nätet och rädslan för att personer de träffar i framtiden kan ha sett det. Polisen kan, med hjälp av rätt hjälpmedel, spåra och motverka barnsexhandeln i Sverige. Ge polisen de verktyg de behöver för att kunna hjälpa varje enskilt barn som utsätts och förhindra att fler barn utnyttjas i framtiden. Ett enda utsatt barn är ett barn för mycket.  

För att polisen på ett framgångsrikt sätt ska kunna stoppa och spåra sexualbrott på nätet föreslår vi följande åtgärder som regeringen måste genomföra för att komma tillrätta med problemet:

  1. Återinför kraven om datalagring. Kräv att internetoperatörer lagrar data som polisen måste ha i brottsförebyggande syfte.
  2. Avsätt resurser för att stödja de poliser som idag arbetar med att motverka sexualbrott mot barn.

Barn som utsätts för sexuella övergrepp måste kunna identifieras. Varje enskilt barnpornografibrott ska prioriteras utifrån vetskapen att det kan finnas ett utsatt barn som kan tas ur en pågående övergreppssituation. Ett utsatt barn har inte tid att vänta.

Anders L. Pettersson,

generalsekreterare för ECPAT Sverige

Thomas Bälter Nordenmann,

kammaråklagare specialiserad på IT-brott, Åklagarmyndigheten

Läs mer:

>> Vad är det för skillnad mellan förövare och pedofil? <<


#DATALAGRING #DATALAGRINGSDIREKTIVET #EU #SVD #SVENSKA DAGBLADET #DEBATT #DEBATTARTIKEL
0
Kategorier: Kampanjer #backabarnen

Justitieminister Morgan Johansson backar barnen: Jag jobbar väldigt aktivt för möjligheten till datalagring

Igår besökte Sveriges justitieminister Morgan Johansson vår tipsomat som står på Norrmalmstorg. I Brottscentralen berättar han om vad han gjort i arbetet mot barnsexhandeln och hur han ser på frågan om datalagring för att bekämpa brott. Han säger bland annat att:

Vi måste göra allt vi kan för att se till att gripa de gärningsmän som finns och det är vad det i grunden handlar om. Om man inte kan gripa gärningsmännen så kommer de att fortsätta skicka bilder och filmer mellan sig, men det är klart att när vi då säger att vi är beredda att skärpa straffen och ta bort preskriptionstiden för övergrepp mot barn och att vi jobbar väldigt aktivt för möjligheten till datalagring, innebär det ju att vi skärper våra instrument och verktyg för att komma åt dem.Du kan också se ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson berätta om brottsligheten ca 49.20 in i det här avsnittet av Brottscentralen.  Han berättar om konsekvenserna av bristande statistik när det kommer till barnsexhandeln och hur det gör att tillräckliga resurser inte allokeras till att utreda brotten. Eftersom få sexuella övergrepp mot barn anmäls kan en anta att mörkertalen är mycket stora. Just nu finns dessutom ytterligare ett problem och det är att polisen inte längre kan begära ut uppgifter från internetoperatörerna om vem som hade en viss IP-adress vid ett specifikt tillfälle. Brotten kan inte utredas. 

Vi driver därför kampanjen #backabarnen där vi pressar politikerna att anpassa lagstiftningen om datalagring. Har du inte skrivit under ännu så gör det på backabarnen.se.

>> Till kampanjsidan backabarnen.se <<

#BACKA BARNEN ##BACKABARNEN #MORGAN JOHANSSON #DATALAGRING #NORRMALMSTORG
0
Kategorier: Kampanjer #backabarnen

Nya siffror från ECPAT: Antalet tips om barnsexhandel har tredubblats på tre år

Idag släpper vi den andra upplagan av rapporten Dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet. Rapporten bygger på statistik från vår webbaserade anmälningssida, dit vem som helst anonymt kan tipsa om misstänkt barnsexhandel. Antalet tips har på tre år tredubblats, under 2016 inkom hela 6 558 tips. 

>> Läs ECPAT Hotlines rapport #2 i sin helhet. <<

Tipsen till ECPAT Hotline kommer både från allmänheten och hotlines i andra länder. Eftersom brottsligheten är global och både förövare, barn och lagringen av övergreppsmaterialet kan befinna sig vart som helst, är ECPAT Hotline medlem i INHOPE, en paraplyorganisation för hotlines som arbetar mot sexuella övergrepp på barn på nätet. Bland INHOPEs partners finns bland annat Google, Twitter, Facebook, Microsoft, Interpol och Europol. Tack vare nätverket kan hotlines från olika länder samarbeta så att tipsen snabbt hamnar hos polis i rätt land. 

440 barn och förövare hittades 2016

Samtidigt som vi kan se alltmer övergreppsmaterial delas, även på lättillgängliga plattformar, så stärks också arbetet mot barnsexhandeln. Samarbetet med Interpol ledde exempelvis under 2016 till att 440 barn eller förövare kunde identifieras. Detta är en hög siffra vilket är mycket positivt. Att hitta barnet och ta hen ut ur vad som kan vara en pågående övergreppssituation är alltid det viktigaste.

Till höger: antal tips 2016, inom parantes de tips som bedömdes som illegala.

Antalet tips har på tre år tredubblats och under 2016 inkom 6 558 tips, att jämföra med 5 430 tips 2015. De allra flesta tips rörde dokumenterade sexuella övergrepp på barn, i lagstiftningen kallat barnpornografi, 6 487 st. Detta brott är en grov kränkning av barnets rättigheter och har ingenting med pornografi att göra. Det handlar om grova sexuella övergrepp på barn som fotas och/eller filmas, som sedan laddas upp och sprids på nätet vilket innebär ett mycket allvarligt trauma för barnet.  

8,5% av barnen i övergreppsmaterialet är spädbarn

De flesta tips som bedömdes som illegala skildrade, precis som tidigare år, förpubertala flickor. Andelen tips där övergrepp mot spädbarn skildras ökade från 4% 2015 (41 st) till 8,5% (64 st) 2016. Övergreppsmaterial där spädbarn förkommer skildrar ofta våldtäkt och sexuellt våld. Det är också i material med spädbarn som ECPAT Hotline noterat den största andelen kvinnliga förövare, även om manliga förövare är vanligast även här.

Grovt våld allt vanligare

ECPAT Hotline kan över tid se att inslag av våld och grovt vålt blir allt vanligare i övergreppsmaterialet. Vanligare blir också förövare som genom hot eller utpressning tvingar barn att begå sexuella övergrepp på sig själva eller andra barn, framför webbkamera. Just nu pågår ett sådant fall där en man utsatt 27 barn på detta sätt i Uppsala tingsrätt, vilket vi rapporterade om i förra veckan. 

Brottet måste resurssättas utifrån vetskapen om att ett utsatt barn kan hittas 

Utredningar av dokumenterade sexuella övergrepp på barn, det som i lagen missvisande kallas barnpornografi, kan leda till att barn identifieras och tas ut ur en övergreppssituation. De poliser som idag arbetar med detta gör ett fantastiskt jobb, men de är för få i förhållande till antalet tips som kommer in. Brottet måste prioriteras och resurssättas utifrån vetskapen om att ett utsatt barn kan hittas. 

När ett tips eller anmälan kommer in till polisen, finns det flera saker som kan sätta käppar i hjulet.För snart ett år sedan beslutade EU-domstolen att Sverige inte längre får tvinga internetoperatörer att generellt lagra data för brottsbekämpande ändamål. Det innebär i praktiken att polisen inte längre kan utreda många av de tusentals tips som kommer in. Brottsplatser suddas ut och bevisen på sexualbrott mot barn försvinner när data inte längre lagras. 

Tipsen fortsätter att strömma in och bakom varje tips kan det finnas ett utsatt barn, som hade kunnat identifieras. Den 11 oktober kommer en utredning som ska föreslå hur Sverige kan förhålla sig till EU-domen. Just nu driver vi kampanjen #backabarnen, där vi kräver att polisen ska få ut de uppgifter de behöver för att hitta de barn som utsätts för sexuella övergrepp. Det behövs en lagstiftning som ställer sig på barnets sida. Ett utsatt barn har inte tid att vänta.


>> Backa barnen och skriv under för en anpassad lagstiftning för datalagring här. <<

>> Läs ECPAT Hotlines rapport #2 i sin helhet. <<

#HOTLINERAPPORT #HOTLINERAPPORTEN #DOKUMENTERADE SEXUELLA ÖVERGREPP #BARNPORNOGRAFI #INTERPOL #BACKABARNEN #BACKA BARNEN
0
Kategorier: ECPAT Hotline Hotlinerapporten Kampanjer #backabarnen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.