Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Polisen får i uppdrag av regeringen att stärka sitt arbete mot sexuell exploatering av barn

Igår, den 6 oktober 2016, beslutade regeringen att ge Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka polisens arbete mot sexuell exploatering av barn på nätet. Uppdraget ingår i regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. I en intervju med SVT nämner inrikesminister Anders Ygeman och barnminister Åsa Regnér bland annat behovet av fler fällande domar och en utveckling av polisens arbetsmetoder.


Vi ser mycket positivt på riktningen där regeringen äntligen tar ett samlat grepp och prioriterar sexuell exploatering av barn på nätet. Det är också en av de punkter som FNs barnrättskommitté lyfter i sin kritik av Sverige, där Sverige har uppmanats att utöka skyddet för barn online och i större utsträckning väcka åtal för dessa brott, däribland sexuella övergrepp via nätet. Idag görs inte tillräckligt. Alltför få barn identifieras i det övergreppsmaterial som upptäcks trots att det är det av högsta vikt. Identifiering måste ske av de barn som förekommer på bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp, och bland de barn som genom hot, övertalning eller under falska förespeglingar förmås begå sexuella övergrepp på sig själva framför en webbkamera. Expertisen hos de poliser som idag arbetar med dessa brott är hög, men ju mer resurser polisen kan lägga på sexualbrott mot barn – inte minst vad gäller identifieringen – desto fler barn hittar de. Barn som då kan tas ur en eventuellt pågående övergreppssituation.

Idag kallar svensk lagstiftning både produktion och spridning av bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn för barnpornografi. ECPAT är mycket positiv till att regeringen i uppdraget till polisen har valt att använda termen dokumenterade sexuella övergrepp på barn i stället för barnpornografi. ECPAT menar att termen barnpornografi är missvisande i sin koppling till pornografi, eftersom det rör sig om bevismaterial på ett sexualbrott som begåtts.

ECPAT menar att straffbestämmelsen behöver ses över eftersom straffen i både lagstiftning och i praxis inte är proportionerliga i förhållande till brottets allvar. På grund av den relativt låga påföljden, böter, tilldelas inte heller rättsväsendet tillräckligt med resurser för att utreda brotten och för att identifiera barnen i materialet.

Bakom varje enskild bild finns ett barn som har utsatts för sexuell exploatering. Ordet ”barnpornografi” fråntar förövaren ansvar och antyder också en delaktighet från barnets sida. Brottet behöver en korrekt benämning som berättar vad det handlar om, dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Vi önskar en översyn av bestämmelsen och dess benämning i lagstiftningen för att förbättra skyddet för barnet.

Under Nordiskt Forum i november kommer ECPAT Sverige att samla bland annat rättsväsende, regering och internetleverantörer samt experter på vård av förövare och potentiella förövare. Forumet arrangeras för att vi gemensamt ska kunna arbeta fram en effektivare samverkan mot sexuell exploatering av barn på nätet.

ECPAT kämpar dagligen mot barnsexhandel och sexuell exploatering av barn. Det är varje barns rätt att inte exploateras sexuellt, och därför måste identifieringen av barnet på bilden vara det högst prioriterade.

#SEXUELLA ÖVERGREPP #SEXUELL EXPLOATERING #SEXUELLA ÖVERGREPP VIA NÄTET #FNS BARNRÄTTSKOMMITTÉ #BARNPORNOGRAFI #BARNPORNOGRAFIBROTTET #SAMVERKAN #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Online

Almedalen: Hur kan vi motarbeta barnsexhandel på nätet?

dag arrangerade ECPAT Sverige och Finanskoalitionen mot barnsexhandel ett seminarium i Almedalen. Seminariet presentade dels ECPAT Hotlines årsrapport 2015, dels Caroline Berggrens och Jesper Asplunds examensarbete om metod för att stoppa betalflöden för illegal handel på nätet.

Cathrine Hagström-Hägg, gruppchef på polisens Nationella Operativa Avdelning, berättade också om ett fall som illustrerade vikten av samverkan. Efterfrågan på barn ökar, sade Cathrine, och det behövs ett mer effektivt samarbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet, där såväl myndigheter, näringsliv, den ideella sektorn och inte minst allmänheten behövs.

Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige, berättade varför ordet barnpornografi är så missvisande. En bild eller film som skildrar en sexuell handling med barn är alltid ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Ord är viktiga i sådana här sammanhang, och ordet barnpornografi bör därför ändras till dokumenterade sexuella övergrepp på barn.


Jesper Asplund och Caroline Berggren från Linköpings universitet.

Idag finns flera nya betalsätt på internet. Kryptovalutor som till exempel Bitcoin ger hög anonymitet till användaren och riskerar därför att missbrukas av förövare. Carolines och Jespers examensarbete visar på metoder polisen kan använda för att identifiera och analysera dessa betalningar. Examenarbetet har fått stor spridning eftersom det sätter fingret på hur komplext problemet är, enligt Magnus Lagercrantz, vice president CGI Sverige.


Seminariet avslutades med ett panelsamtal där ECPATs generalsekreterare Anders Pettersson fick sällskap på scenen av Elisabet Jamal Bergström (hållbarhetschef Handelsbanken), Stefan Nyrinder (VD Ikano bank), Magnus Lagercrantz (vice president CGI Sverige) och Cathrine Hagström-Hägg (gruppchef, Polisens Nationella Operativa avdelning, Nationellt IT-Brottscentrum).

"De stora bolagen har kommit långt för att stoppa betalningar via korttransaktioner. Nu gäller det att fortsätta med de nya betalvägarna", menade Stefan Nyrinder, VD Ikano bank.

Läs mer om examensarbetet ”Identifiera och analysera digitala betalningsflöden relaterat till illegal verksamhet på internet”, av Caroline Berggren och Jesper Asplund från Linköpings universitet:

>> CGI identifierar nya vägar för att spåra barnsexhandel på internet <<

#ALMEDALEN #SEMINARIUM #FINANSKOALITIONEN #ECPATHOTLINE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Online ECPAT Hotline Almedalen Företagssamarbeten

Spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn fortfarande lönsamT


Under 2015 tog ECPAT Hotline emot 5 430 tips, en fördubbling jämfört med 2014. I ECPAT Hotlines årsrapport kan du läsa mer om vad vi ser i de tips vi får in - vilka är barnen och var finns övergreppsmaterialet? Här nedan har vi listat sammanfattningen av de slutsatser vi kunnat dra från 2015 års tips.

  • Sexuellt övergreppsmaterial är idag lättillgängligt och sprids numera ofta via sociala nätverk, öppna forum och molnbaserade lagringstjänster. Av de tips som spårades till Sverige under 2015 återfanns övergreppsmaterialet i cirka 60% av fallen på moln­baserade lagringstjänster.
  • Egenproducerat material där barn poserar eller utför sexuella handlingar framför webbkamera förekommer allt oftare bland tipsen som rör dokumenterade sexuella övergrepp på barn. ECPAT ser en tydlig koppling till det ökande antalet anmälningar för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering.
  • Spridningen av dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet är fortfarande en lönsam brottslighet. Idag används sällan traditionella betalsätt, som kreditkort. Istället hittar förövarna andra sätt att tjäna pengar på övergreppen.

  • Tack vare ECPAT Hotline fick svensk polis kännedom om en stor mängd över­greppsmaterial och sexualbrott mot barn med koppling till Sverige.
  • Skyddet i barnpornografilagstiftningen är svagt för barn som påbörjat pubertetsutvecklingen. Detta eftersom bedömningen av huruvida en bild eller film skildrar ett barn utgår från den kroppsliga utvecklingen.
  • Sexuell exploatering av barn på internet är en brottslighet som ökar i omfattning. Samtidigt förminskas ständigt brottets allvar, bland annat genom användandet av den missvisande benäm­ningen barnpornografi. En mer lämplig benämning är dokumenterade sexuella övergrepp på barn.
  • Användningen av anonymiserings­ och krypteringsverktyg är idag vanligt förekommande vid spridning av övergreppsmaterial. Detta försvårar spårningen av serverplacering och IP­adress vilket gör korrekt rapportering och nedtagning av materialet svårare.
  • ECPAT Hotlines medlemskap i den internationella organisationen för hotlines, INHOPE, ger goda resultat. Hela 79% av alla tips på övergreppsmaterial på svenska servrar kom från en hotline i annat land via INHOPE.


>> LADDA NED HOTLINERAPPORTEN HÄR. <<

>> ANMÄL MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL TILL ECPATHOTLINE.SE. <<

#HOTLINE #HOTLINERAPPORTEN #DOKUMENTERADE SEXUELLA ÖVERGREPP #TRENDER #ÅRSRAPPORT
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Online ECPAT Hotline Hotlinerapporten

Pubertetsutvecklade barn skyddas inte av svensk lagstiftning


Varje bild som skildrar ett barn i pornografisk bild ska betraktas som olaglig, men att bedöma ålder på ett barn i övergreppsmaterial är svårt. Idag avgörs åldern genom en bedömning av pubertetsutvecklingen hos personen på bilden När pubertetsutvecklingen har påbörjats, vilket hos många barn sker redan i tioårsåldern, blir det svårt att fastslå att personen på bilden är ett barn i lagstiftningens mening. Detta gör att skyddet för dessa barn är mycket svagt, något tipsen som kommit in till ECPAT Hotline under 2015 tydligt visar.

För att fastställa att en bild eller en film är olaglig enligt barnpornografilagstiftningen måste en bedömning göras i varje enskilt fall - det måste framgå att det är ett barn som framställs i pornografisk bild. Alla bilder som skildrar personer under 18 år i pornografisk bild ska betraktas som olagliga. Problemet är att det i stort sett är omöjligt att fastställa den exakta åldern på ett barn på en bild när barnet inte är identifierat. Istället måste åldern fastställas utifrån en objektiv bedömningsgrund, och där har lagstiftaren valt att främst utgå från pubertetsutvecklingen.

I de fall då det rör sig om ett barn som påbörjat sin pubertetsutveckling blir den bedömningen svårare att göra, dessa bilder hamnar då i en gråzon mellan det otvetydigt olagliga och det lagliga. En stor del av det bild- och filmmaterial på internet som visar sexuella handlingar eller sexuell posering skildrar till synes unga personer. Det är förstås inte möjligt att med säkerhet avgöra att dessa personer är under 18 år, men det går heller inte att fastslå att det är en vuxen person. Det här leder till att skyddet för det barn som påbörjat sin pubertetsutveckling blir svagt – eftersom dessa bilder och filmer inte betraktas som illegala är möjligheten att vidta åtgärder för att stoppa spridningen eller straffa personen som delat dessa begränsade.

Barnen i gråzonen syns inte i statistiken


I statistiken som redovisats ovan ser det ut som att övergreppsmaterial på barn främst utgörs av bilder och filmer på spädbarn och barn som inte påbörjat sin pubertetsutveckling. Olagliga bilder där barnet kategoriseras som pubertetsutvecklade utgör enbart 17%. Vår bedömning är att den siffran inte ger en rättvisande bild av verkligheten. Efterfrågan och tillgången på bilder och filmer där barnet har påbörjat sin pubertetsutveckling är stor, men utformningen av lagstiftningen och svårigheten att göra en exakt bedömning av ålder baserat på pubertetsutveckling gör att dessa bilder ofta inte anses vara olagliga.

Oacceptabelt att avgöra ålder utifrån pubertetsutveckling

Att utgå från barnets pubertetsutveckling för att avgöra ålder är oacceptabelt. I praktiken sker pubertetsutvecklingen, speciellt för flickor, ofta långt innan 15 års ålder. Sverige håller just nu på att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning och det finns mycket kvar att göra för att stärka skyddet för barn och tillförsäkra dem rättigheterna i konventionen.

>> Läs mer om gråzoner ECPAT Hotlines årsrapport. <<

>> Anmäl misstänkt barnsexhandel till ECPAT Hotline. <<

#HOTLINERAPPORT #HOTLINERAPPORTEN #ÅRSRAPPORT #ECPAT HOTLINE #PUBERTETSUTVECKLING #BARNPORNOGRAFI #LAGSTIFTNING #SKYDD
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Online ECPAT Hotline Hotlinerapporten

Trendspaning från ECPAT Hotlines årsrapport – om det dolda internet


I veckan släpptes ECPAT Hotlines årsrapport för 2015 om dokumenterade sexuella övergrepp på barn på nätet. Sedan starten 2005 har vår hotline tagit emot över 50 000 tips på misstänkt barnsexhandel och under 2015 var tipsen fler än någonsin tidigare.

På grund av teknikens utveckling hittar handeln med barn och övergreppsmaterial ständigt nya vägar. Utifrån 2015 års tips har vi identifierat de trender och utmaningar vi ser finns för att kunna motverka brottsligheten framöver. Det handlar bland annat om att bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn laddas upp via molntjänster vilket gör det svåråtkomligt för rättsväsendet, men också om anonymiserings- och krypteringstjänster på det dolda nätet.

Övergreppsmaterial i molntjänster och på streamingsidor är en utmaning


Tipsen som skickas till ECPAT Hotline visar att mycket övergreppsmaterial sprids via molntjänster och streamingsidor. Tjänsterna i sig är ofta legala men missbrukas av enskilda individer vilket gör det svåra att komma åt, då det ofta krävs en anmälan från en användare för att brottet ska upptäckas.

60% av de svenska webbsidor som INHOPE tipsade ECPAT Hotline om rörde material som laddats upp i molntjänster och spridits via länk, till exempel i forum och via sociala medier. Det är också vanligt att övergreppsmaterial laddas upp på webbsidor för streaming av till exempel laglig vuxenpornografi, men även välkända videodelningssidor som inte specifikt riktat in sig på pornografi utnyttjas av förövarna.

På darknet kan förövaren vara osynlig

Anonymiserings- och krypteringstjänster används av förövare som vill undgå upptäckt och för att dölja webbsidors placering. Dessa tjänster gör det svårare att spåra förövare som laddar upp och sprider material, och förövare som laddar ned och tar del av materialet. En möjlighet till anonymisering är att dela materialet på Deep webb eller darknet. Deep web är sidor som inte indexeras av vanliga sökmotorer och som därför är osynliga för vanliga användare. Inom deep web finns i sin tur många tjänster som gör det möjligt att dölja serverplacering och IP-adress vilket försvårar spårningen av både materialet och förövarna. Sådana krypterade nätverk kallas ibland för darknet, och inkluderar tjänster som TOR och Freenet. ECPAT Hotline kunde under 2015 se att förövare i stor utsträkning använder sig av dessa tjänster, där de också kommunicerar friare med varandra och mer öppet byter mycket grovt övergreppsmaterial.

Dolda webbsidor visar olika innehåll beroende på vilken väg du tar

En annan trend är spridning av dokumenterade sexuella övergrepp via dolda webbsidor. Det innebär att sidan visar olika innehåll beroende på vem som besöker den. För att nå övergreppsmaterialet behövs en, eller flera, cookies från de sidor användaren måste ha besökt innan. Detta är svåra sidor att komma åt i de fall tipsaren bara lämnat information om själva målsidan. Eftersom ECPAT Hotline inte har samma cookies visar sidan istället exempelvis en vanlig pornografisk sida. Den brittiska hotlinen IWF har noterat denna typ av dolda webbsidor sedan 2011, och under 2015 har ECPAT kunnat se en tydlig ökning utifrån de tips vi fått in.

I ECPAT Hotlines årsrapport kan du läsa mer om de trender vi identifierat under 2015. Det handlar bland annat om nya vägar till lönsamhet, gråzoner och egenproducerat material.

>> LADDA NED ECPAT HOTLINES ÅRSRAPPORT HÄR. <<

>> ANMÄL MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL PÅ ECPATHOTLINE.SE <<


#ECPAT HOTLINE #HOTLINE #HOTLINERAPPORT #HOTLINERAPPORTEN #ÅRSRAPPORT #DARKNET #DEEP WEB #MOLNTJÄNSTER #STREAMING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Online ECPAT Hotline Hotlinerapporten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.