Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

ECPAT Sveriges kommentar till Lagrådets yttrande


ECPAT har tagit del av Lagrådets yttrande över regeringens förslag om att göra barnkonvention till svensk lag. ECPAT är positivt till att Lagrådet inte har fört fram några skäl till att en inkorporering av barnkonventionen skulle strida mot grundlagen eller någon annan lag. Lagrådet anför inte heller att en inkorporering av barnkonventionen skulle påverka kravet på rättssäkerhet eller motverka syftet med konventionen i sig. Likväl avstyrker Lagrådet regeringens förslag då det hävdar att barnkonventionens artiklar är för allmänt hållna. Det jämför med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna som det menar ”är mer konkreta”. Detta trots att Lagrådet år 1993, vid tidpunkten för inkorporeringen av Europakonventionen, ansåg att konventionen ”i de centrala delarna är mycket allmänt hållen” – vilket enligt Lagrådet skulle medföra tillämpningsproblem. Av detta att döma tycks Lagrådet nu ha ändrat sin uppfattning om Europakonventionen, vilket i sig är positivt. Det visar också hur konventionens status har stärkts efter att ha blivit svensk lag.

Att barnkonventionens artiklar anses vara för allmänt hållna ser ECPAT inte som något hinder till att göra barnkonventionen till svensk lag – även om det möjligen är en utmaning. Det finns alla möjligheter att överkomma de utmaningar som föreligger och det är gott om tid. Lagen är inte tänkt att träda i kraft förrän i januari 2020. Fram till dess kan lärdomar dras av andra länder i Europa i vilka barnkonventionen redan gäller som lag, däribland Norge. Regeringen har i sin remiss också aviserat en rad förslag som ska underlätta processen, såsom en skriftlig vägledning, en kartläggning av hur barnkonventionen behandlas i svensk lagstiftning och rättstillämpning samt ett brett kunskapslyft.

ECPAT menar att Lagrådets yttrande i sig på flera sätt visar på behovet av mer kunskap om barnets rättigheter såsom de stadgas i barnkonventionen. Ett exempel är Lagrådets yttrande om barnets rätt att höras. Lagrådet tvivlar på att efterlevnaden av barnkonventionen avseende just rätten att höras skulle bli bättre av ytterligare en reglering. Det hänvisar till att det redan finns särskilda bestämmelser om att barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter. Problemet är att dessa bestämmelser inte fullt ut speglar den rätt som stadgas i barnkonventionen. I utlänningslagen anges att barnet ska höras om det inte är olämpligt – ett rekvisit som inte är förenligt med barnkonventionen, något som fastslagits av FN:s barnrättskommitté. Denna reglering är ett av flera exempel på att barnets rättigheter behöver stärkas.

Som barnrättighetsutredningen har fastslagit har inte barnkonventionen fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen och det finns i dag tydliga brister i förhållande till barnets rättigheter enligt konventionen. Att inkorporera barnkonventionen i svensk lag är ett nödvändigt nästa steg för att förbättra levnadsvillkoren för varje barn som bor eller befinner sig i Sverige.

ECPAT anser därför att regeringens beslut att gå vidare med att göra barnkonventionen till svensk lag är nödvändigt för att säkra att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i rättstillämpningen.

#BARNKONVENTIONEN #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Barnkonventionen

Att stoppa datalagring är att nedprioritera barnets rättigheter

Den 11 oktober kommer rapporten från den statliga utredning som ska se över regler för svensk datalagring. Förhandsuppgifter från utredningen har dykt upp i media och utredningen har redan mött stort motstånd. Kritiker menar att en utökning av datalagring skulle innebära stora kostnader för operatörerna och övervakning av användare. Det talas om vikten av egen integritet, men aldrig om integriteten hos det barn som exploateras sexuellt, trots att brotten inte kan utredas om data från de som begår brotten inte lagras.  

I december 2016 kom EU-domstolens förhandsutlåtande om de svenska datalagringsbestämmelserna. Beskedet var att Sverige inte längre kan tvinga internetoperatörer att lagra data i brottsbekämpande syfte. Detta har i många fall omöjliggjort polisens arbete för att utreda sexualbrott mot barn på nätet.

Varför behövs datalagring för att bekämpa barnsexhandel? 

Det som i lagen missvisande kallas barnpornografibrott är i själva verket bevismaterial på att ett sexualbrott mot ett barn begåtts. När brottet utreds är en sak viktigare än någon annan: att identifiera och hitta barnet på bilden. Barnet kan befinna sig i en pågående övergreppssituation.

Hur många utsatta barn som sedan december inte kunnat hittas på grund av att flera operatörer inte längre lagrar data vet ingen. Men enligt polisen börjar i princip varje utredning av ett dokumenterat sexuellt övergrepp på barn med ett IP-nummer. Polisen måste kunna begära ut information om vem som hade en viss IP-adress vid en viss tidpunkt. Det är därmed nödvändigt att operatörerna lagrar data så att polisen kan begära ut de uppgifter som behövs för att hitta ett barn som kan befinna sig i en pågående övergreppssituation.  

Att stoppa datalagring är att nedprioritera barnets rättigheter

Att vända sig mot lagring av data är att starkt nedprioritera barnets integritet och rättigheter. Sexualbrotten mot barn på nätet ökar. Det handlar om allt från övergrepp som fotograferas, filmas och sprids vidare över hela världen, till övergrepp som beställs och livestreamas.  

Barnets rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp måste prioriteras. Utredningen måste föreslå en metod som ger polisen verktyg att hitta barn i pågående övergreppssituationer. Så länge data inte lagras är detta inte möjligt då spåren från förövarna på nätet försvinner. Med dagens regler kan polisen i dessa fall omöjligt hitta barnet som fortsätter utsättas för sexuella övergrepp.


Vill du stödja vår fortsatta kamp mot barnsexhandel? 

Swisha valfritt belopp till 90 34 34 9. Tusen tack! 

#DATALAGRING #DATALAGRINGSDIREKTIVET #UTREDNING #SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN PÅ NÄTET
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Online Lagstiftning Kampanjer #backabarnen

Morgan Johansson: ”Att bevittna övergreppsmaterial påverkar människor på olika sätt. Nu när jag sett detta känner jag ilska.”


Idag fick vi besök av justitieminister Morgan Johansson, som besökte ECPAT för att skaffa sig ökad kunskap om vår hotline och sexuell exploatering av barn på nätet, bland annat genom att delta i ett arbetspass.

Så kallad barnpornografi är i själva verket är bevismaterial på sexualbrott mot barn. Det är ett allvarligt brott som innebär stort lidande för de som utsätts. I och med att bilderna och filmerna i många fall fortsätter cirkulera på nätet upphör aldrig kränkningen av barnet. Brottet saknar idag den prioritering det behöver, bland annat på grund av att det ofta är ett bötesbrott och att det enligt svensk lagstiftning inte finns ett brottsoffer, om barnet på bilden inte är identifierat. Men i själva verket kan utredningar av barnpornografibrott leda till att såväl en förövare som ett sexuellt exploaterat barn kan identifieras och hittas. Brottet måste därför prioriteras som ett möjligt pågående sexualbrott mot ett barn.  

 - Vi har tillsatt en utredning som ska se över både straffskalor och brottets placering, säger Morgan Johansson.

Den sexuella exploateringen av barn på nätet ökar 

Förövare använder nätet för att sexuellt exploatera barn på en rad olika sätt, och med olika metoder. Tillgången till sexuellt övergreppsmaterial på barn ökar hela tiden i takt med teknikutvecklingen, och inget talar för att brottsligheten skulle vara på väg att minska. I Global Alliances rapport från 2015, där poliser från ett flertal länder intervjuades, konstaterade 81% av de tillfrågade att antalet förövare ökar, 97% menade att antalet bilder per förövare ökar och 93% svarade att antalet bilder som cirkulerar på nätet ökar.

Erfarenheter från ECPAT Hotline visar att fler anmäler övergreppsmaterial, men också att tillgängligheten till den grövsta materialet – det som skildrar sexuellt våld, tvång och tortyr och som involverar mycket små barn – ökar. 


Under Morgan Johanssons besök diskuterades dessa frågor, men även ett arbetspass i hotlinen hanns med. Tips som inkommit från allmänheten och från hotlines i andra länder gicks igenom. Såväl dokumenterade sexuella övergrepp som sprids via legitima fildelningstjänster som tips på grooming visades. Morgan Johansson fick också möjligheten att själv rapportera ett tips vidare till den holländska hotlinen, dit materialet spårades. 

- Att bevittna övergreppsmaterial påverkar människor på olika sätt. Nu när jag sett detta känner jag ilska, säger Morgan Johansson. 


Operation Bofink 

Igår tog polisen in 50 personer till förhör i en samordnad aktion runt om i landet riktad mot personer som delat eller innehaft dokumenterade sexuella övergrepp på barn. I ett tidigare skede hade knappt tio personer gripits, då de hade tillgång till barn och ansågs utgöra en särskild risk. Bland de häktade finns både män och kvinnor och de flesta är tidigare ostraffade.

Samtidigt som det är bra att polisen identifierade nästan 60 förövare, missade de lika många på grund av de nya reglerna för datalagring. Polisen kunde inte få ut den information från internetleverantörerna de behövde för att identifiera förövarna. I tillslag av den här storleken kommer polisen sannolikt att hitta barn i pågående övergreppssituation, men dessa barn finns troligen också i den andra halvan av gruppen, den som ännu går fri.

Sverige är uppdelat i sju polisregioner, och det är idag stora skillnader mellan regionerna när det gäller resurser för att utreda sexualbrott mot barn online. Inte minst finns det en stor brist på forensiker. Det innebär regionala skillnader på hur dessa brott kan utredas.
Morgan Johansson ställde frågan om vad ECPAT menar är det viktigaste för att stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn på nätet. ECPAT arbetar med fokus på samverkan och ökad kunskap. Det är ett långsiktigt arbete, men det finns också delar som är akuta. De beskrivs ovan, och kan sammanfattas som en ökad prioritering av brottet, utjämning av de regionala skillnaderna och inte minst att se till att polisen kan spåra förövare – och därmed ofta också identifiera barnet på bilden. I och med beskedet från EU-domstolen i december lämnar flera stora svenska operatörer inte längre ut den informationen till polisen. 

>> Läs Global Alliance-rapporten här. <<

#ECPAT HOTLINE #MORGAN JOHANSSON #SEXUELL EXPLOATERING #DATALAGRING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Lagstiftning ECPAT Hotline Kampanjer #backabarnen

ALLA BARN HAR RÄTT TILL LAGENS FULLA SKYDD

ECPAT lämnade i slutet av januari in ett remissyttrande avseende Sexualbrottskommitténs betänkande Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. Betänkandet innehåller flera positiva förslag. Men där finns också brister utifrån ett barnrättsperspektiv.


Sexualbrottskommitténs förslag innebär bl.a. att:

 • sexualbrottslagstiftningen ska vara samtyckesbaserad.
 • sexualbrott även kan utföras på distans, t.ex. via internet.
 • man kan dömas för sexualbrott vid oaktsamhet, dvs att uppsåt inte längre krävs för straffansvar.
 • kompetensen ska höjas hos målsägandebiträden och att de ska tillsättas snarast möjligt.
 • Dessa förslag har positiva effekter för arbetet mot sexuell exploatering av barn, men ECPAT anser inte att de är tillräckliga. Mer behöver göras för att alla barn ska få det skydd som barnkonventionen kräver. Särskilt svagt är skyddet för barn mellan 15–17 år som ofta hamnar i paragrafer där brott mot vuxna regleras. ECPAT ifrågasätter varför ”barn” i lagens mening inte alltid innebär alla barn. I Sverige är alla under 18 år att betrakta som barn. Den sexuella självbestämmanderätten inträder vid 15 års ålder, men har inget med övergrepp att göra. Även om brottsoffret fyllt 15 år anser ECPAT att samtliga sexualbrott mot barn bör betecknas just som ”brott mot barn”.

  För att åstadkomma ett reellt skydd för alla barn anser ECPAT att:

 • Samtliga sexualbrott mot barn (0–17 år) ska placeras i ett eget kapitel i brottsbalken.
 • Strikt ansvar i förhållande till barnets ålder bör införas vid samtliga sexualbrott mot barn. Skyddsintresset för barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp väger så pass tungt att det motiverar ett strikt ansvar för samtliga sexualbrott mot barn. Det betyder att den avser att ha sexuellt umgänge med en person har ett ansvar att ta reda på hur gammal personen är ..
 • Kompetenskraven på målsägandebiträden måste inbegripa ett krav på barnrättskompetens hos målsägandebiträden i mål där brottsoffret är ett barn. Det handlar inte enbart om ren sakkunskap utan också kunskap och kännedom om hur man bemöter barn och får dem att känna sig trygga i rättsprocessen.
 • Straffskalorna vid brott mot barn måste återspegla brottets allvar och barns särskilda utsatthet.

 • ECPAT beklagar att det inte ingick i Sexualbrottskommitténs uppdrag att också titta på en flytt av barnpornografibrottet, från kapitel 16 brottsbalken som handlar om brott mot staten till 6 kap brottsbalken som reglerar sexualbrott. Läs mer om detta i den forskningsrapport ECPAT nyligen lanserade. Nyligen inledde regeringen en översyn och ett nytt lagförslag väntas under året. Vi hoppas att förslaget kommer att innehålla en rejäl förstärkning av skyddet för barn.

  Läs ECPATs remissvar här.

  #ECPAT #LAGSTIFTNING #SEXUALBROTT MOT BARN #SEXUALBROTTSKOMMITTEN #SEXUALBROTT #BARNRÄTTSKOMPETENS
  0
  Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning

  ECPAT lanserar ny forskningsrapport om barnpornografibrottet

  Idag, på internationella brottsofferdagen, lanserar vi en ny oberoende forskningsrapport om det s.k. barnpornografibrottet. Brottet ligger idag under brottsbalkens 16:e kapitel och ses därmed som ett brott mot staten. Detta vill vi på ECPAT ändra på. Barnpornografibrottet är i själva verket ett dokumenterat sexuellt övergrepp och borde därför flyttas till 6:e kapitlet brottsbalken som reglerar sexualbrott.

  Forskningsrapporten visar att det finns ett starkt samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp mot barn. I näst intill hälften (48%) av de domar som forskningen omfattade visade det sig att de personer som dömdes för barnpornografibrott även dömdes för sexualbrott mot barn. Forskningen pekar också på att barn endast undantagsvis får ställning som målsägande i rena barnpornografibrott och att en flytt av brottet till 6:e kapitlet brottsbalken skulle leda till större förutsättningar för barnet att få målsägandestatus – som i sin tur är en förutsättning för att barnet ska få ett målsägandebiträde som bevakar dess rättigheter och för talan om bl.a. skadestånd.

  Anna Kaldal, docent i processrätt, har tillsammans med Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, tagit fram rapporten på uppdrag från ECPAT. Anna Kaldal menar att ”en flytt av brottet skulle medföra ett starkt signalvärde och ett erkännande av den kränkning av det avbildade barnets personliga och sexuella integritet som brottet faktiskt innebär”.

  ECPAT bevakar nu frågan om en ändrad barnpornografilagstiftning som för närvarande ses över på regeringsnivå. Vi kräver en effektiv lagstiftning som på ett tydligt sätt speglar brottets allvar genom att dels synliggöra det enskilda barnet i övergreppsmaterialet och dels markerar att barn i allmänhet aldrig får uppfattas som ”tillåtna” sexualobjekt.

  Läs forskningsrapporten i sin helhet här

  #ECPAT #BARNPORNOGRAFILAGSTIFTNINGEN #LAGSTIFTNING #INTERNATIONELLABROTTSOFFERDAGEN #IBD #FLYTTABROTTET #ECPATCHALLENGE
  0
  Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning

  SPRID MER KUNSKAP

  Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.