Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Nu lämnas underskrifterna över till Sveriges minister


Idag är det Barnkonventionens dag och vi lämnar över vår namninsamling Triggeruppmaningen till Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Under hösten har initiativet Triggeruppmaningen uppmanat Sverige att införa obligatorisk utbildning för jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel, eftersom varje barn som utsatts för sexuella övergrepp idag inte kan garanteras en trygg rättsprocess.

Idag har alla världens länder utom USA skrivit under Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen och därmed kommit överens om vilka grundläggande rättigheter som varje barn som bor eller befinner sig i dessa länder har rätt till. Idag är det 26 år sedan barnkonventionen trädde i kraft och Sverige var ett av de första länderna att skriva under redan 1990. Sedan dess har vi sett många positiva exempel på hur Sverige har stärkt barnets rättigheter, men det är samtidigt viktigt att påminna sig om att arbetet med rättigheterna aldrig blir klart. Rättigheterna i konventionen är förutsättningen för ett värdigt liv för det enskilda barnet och i takt med att samhället förändras måste arbetet med rättigheterna följa utvecklingen.

När brottsligheten utvecklas ställs höga krav på kunskap

En av rättigheterna är barnets skydd mot kommersiell sexuell exploatering, barnsexhandel. Barnsexhandel är en brottslighet som utvecklas i takt med ökat globalt resande, flyktingströmmar och teknikutvecklingen. Dessa faktorer ställer höga krav på kunskap hos Sveriges beslutsfattare men särskilt de som i sitt yrke möter barn som utsatts för sexuell exploatering.

Sverige har fått upprepade gånger kritiserat av FN:s barnrättskommitté på grund av bristen på utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn och ECPAT anser att det är hög tid för förändring. Under hösten har vi i vårt initiativ Triggeruppmaningen fokuserat på vikten av att utbilda framtidens jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel. Vi menar att rättsväsendet måste ha denna grundläggande kunskap för att varje barn som utsatts för sexuella övergrepp ska kunna garanteras en trygg rättsprocess. Det kan de inte idag.

Överlämning till ministern

Idag möter vi Helene Hellmark Knutssons politiske sakkunnige för att lämna över vår egna lagbok - Triggeruppmaningen. Den har vi fyllt med de 5 005 namn som skrivit under vårt initiativ, men också med en ny rapport som vi tagit fram tillsammans med The European Law Students' Association, ELSA. Enligt rapporten ges barnrätt för lite utrymme på juristutbildningen vilket leder till att studenterna efter att ha avslutat den obligatoriska delen av juristprogrammet inte på ett rättssäkert sätt kan tolka, analysera och tillämpa barnrättsperspektivet och barnets rättigheter i praktiken.

Tusen tack till alla er som skrivit under, vi har tillsammans triggat igång förändring!

#TRIGGERUPPMANINGEN #HELENE HELLMARK KNUTSSON #OBLIGATORISK UTBILDNING #JURISTSTUDENTER #BARNETS RÄTTIGHETER #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

Det enskilda barnet drabbas när utbildning saknas

Trots att FN i ett årtionde har uppmanat Sverige att införa utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn, saknas den. Vi menar att bristen på utbildning gör att barnets rättssäkerhet och tilltro till det svenska rättsväsendet blir lidande. ECPAT har därför startat en namninsamling där vi kräver att politikerna tar sitt ansvar och skapar förändring. Vi måste orka se barnsexhandelns existens och tillgodose varje barns rättigheter.

>> Skriv under vårt upprop. <<

Varje barn har enligt FNs barnkonvention rätt till ett utökat rättsligt skydd. Sverige har skrivit under konventionen och är därmed skyldiga att garantera varje barn som bor eller befinner sig i här de rättigheterna. För att kunna implementera dem i svensk juridik krävs det förståelse för skillnaden mellan barnperspektiv och barnrättsperspektiv och vad konsekvenserna blir när det saknas.

FNs rekommendationer

Sedan 10 år tillbaka har FNs barnrättskommitté rekommenderat Sverige att införa systematisk utbildning om barnets rättigheter. Rekommendationerna har riktats till alla som i sitt yrke möter barn, specifikt jurister. Sverige har än så länge bara påbörjat utbildningsinsatser på lärarutbildningarna, många yrkesutbildningar kvarstår. Yrkesgrupper som varje dag möter barn som exploaterats, men som inte får de verktyg de behöver.

Konsekvenserna drabbar det enskilda barnet

Anmälningar av brott som utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott har fördubblats sedan 2012. Som följd av detta kommer vi också se en ökning av domslut och med dem fler jurister som möter sexuellt exploaterade barn i sitt arbete.

Trots Sveriges skyldighet att erkänna, tillge och utöva varje barns rättigheter vittnar alltför många av de domar vi ser redan idag om bristande barnrättsperspektiv och okunskap när barnets rättigheter ska tillämpas. Så sent som januari i år påmindes Sverige ännu en gång av FN att åtgärda bristerna snarast.


Ett exempel på vad ett bristande barnrättsperspektiv kan innebära finns i det uppmärksammade Hässleholmsfallet. Där regisserade en svensk man övergrepp på barn på Filippinerna via webbkamera. Det sågs då som en förmildrande omständighet att det var barnens trygghetspersoner som fysiskt begått övergreppen. I själva verket var det kanske tvärt om: ett ännu större trauma för barnet när de personer som barnet ska lita på och känna sig tryggt med utsätter dem för det allra värsta.

I Hässleholmsdomen står det:

”Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse”.

Sverige har ett ansvar gentemot de barn som exploateras sexuellt

I en trygg och rättssäker process för ett barn får hen komma till tals och åklagare, målsägandebiträde, försvarare och domare har kunskap om hur ett barn reagerar efter att ha utsatts för sexuell exploatering, hur förövare kan manipulera och hota barn på några få sekunder. För att garantera att varje barn möts av detta krävs grundläggande och sammanhängande utbildning om barnets rättigheter, barnrättsperspektivet och barnsexhandel under de tre första obligatoriska åren på Sveriges alla juristprogram. Idag erbjuds blivande jurister ett axplock av denna kunskap utspridd i befintliga kurser. ECPAT kritiserar inte den kunskap som idag erbjuds inom utbildningen, men den är inte tillräcklig.

För varje barn som tappar tron på rättsväsendet har Sverige ett ansvar. För varje barn som tolkas ur en vuxens perspektiv har Sverige ett ansvar. Skriv under vårt upprop för obligatorisk barnrätt på juristutbildningarna på Triggeruppmaningen.se.

#BARNPERSPEKTIV #BARNRÄTTSPERSPEKTIV #TRIGGERUPPMANINGEN #UTBILDNING #JURISTUTBILDNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

FN har rekommenderat Sverige att införa obligatorisk utbildning om barnsexhandel och barnets rättigheter i tio år

Redan 2005 rekommenderade FN:s barnrättskommitté Sverige att införa systematisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel för de som arbetar med eller för barn. Sedan dess har kritiken och rekommendationerna varit återkommande, ändå finns det idag ingen sådan utbildning på Sveriges juristutbildningar. På triggeruppmaningen.se kan du skriva under vårt upprop, för varje barns rätt till ett rättssäkert samhälle.

FN:s barnrättskommitté 2005

 • 13 The Committee encourages the State party to continue its efforts to provide adequate and systematic training and/or sensitization on children's rights for children and professional groups working with and for children, in particular law enforcement officials as well as parliamentarians, judges, lawyers, health personnel, teachers, school administrators and others as required.

  44b
  The Committee recommends that the State party to strengthen measures to reduce and prevent the occurrence of sexual exploitation and trafficking, including by sensitizing professionals and the general public to the problems of sexual abuse of children and trafficking through education including media campaigns;

FN:s barnrättskommitté 2009

 • Observation:
  21. While welcoming the launch of a Swedish version of the Implementation Handbook for the Convention in January 2008 which was financed by the Government and the establishment, in March 2007, of the Swedish Academy for the Rights of the Child at Örebro University, the Committee is concerned that awareness of the Convention and its two Optional Protocols among children remains low and that not all professionals who work with and for children receive adequate training in children’s rights.
 • Rekommendation:
  22. The Committee encourages the State party to strengthen its measures to ensure that all children are aware of the Convention and its two Optional Protocols and can use such instruments to defend their rights. The Committee further recommends that the State party ensure systematic and ongoing training programmes on human rights, including children's rights, for all persons working for and with children (e.g. judges, lawyers, law enforcement officials, civil servants, local government officials, teachers, social workers, health personnel and especially children themselves).

FN:s barnrättskommitté 2011

 • Observation utifrån tilläggsprotokollet:
  18. While noting as positive the State party’s training programmes in connection with its Action Plan against Prostitution and Human Trafficking for Sexual Purposes, the Committee is concerned that knowledge on how to identify and address risk factors related to the offenses covered by the Optional Protocol, as well as on how and where to report and handle cases of such violations, including those involving foreign victims, remains low among professionals working with or for children.
 • Rekommendation utifrån tilläggsprotokollet:
  19. The Committee recommends that the State party systematically provide training programmes on the Optional Protocol for all professionals working with or for children, including specifically on identifying the risk factors relevant to the Optional Protocol and relevant follow-up procedures for addressing such violations and on instances where there is the suspicion of such offences occurring. The Committee also recommends that such training programmes include content on socio-cultural sensitivity to allow relevant professionals to effectively address cases involving foreign victims.

FN:s barnrättskommitté 2015

 • Observation:
  55c Knowledge on how to identify and address risk factors related to the offenses covered by the Optional Protocol, as well as on how and where to report and handle cases of such violations, including those involving foreign victims, remains low among professionals working with or for children;
 • Rekommendation:
  56d Ensuring systematic training on the Optional Protocol for all professionals working with and for children;
#FN #FNS BARNRÄTTSKOMMITÉ #FN:S BARNRÄTTSKOMMITTÉ #REKOMMENDATIONER #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

Vi kan förändra att fruktansvärda övergrepp leder till böter

Banner_SopigStraffskala-1-720x213 (kopia)

Del två i miniserien här på bloggen handlar om FNs barnrättskommittés rekommendationer till Sverige som rör lagstiftningen. Är det verkligen rimligt att det som kallas för barnpornografibrott, ofta tusentals bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn, straffas med bara böter?

Under sensommaren förra året gick vi ut med kampanjen #sopigstraffskala. En kampanj som uppmärksammade att böter är ett vanligt straff för många sexualbrott mot barn, vilket både ECPAT och barnrättskommittén kritiserat. Kommittén menar att straffen vid brottslighet där barn behandlas som handelsvaror för vuxnas sexuella önskemål måste stå i proportion till brottet, vilket böter inte gör. Vi håller med och är kritiska till att man i domstolspraxis väljer att använda sig av den lägre delen av straffskalan, ett typexempel är bedömningen av dokumenterade sexuella övergrepp på barn, sk. barnpornografi.

Varför är straffen så låga?

Att straffen för barnpornografibrott är oproportionerliga kan bero på flera saker. Dels så benämns inte brottet för vad det faktiskt är: sexuella övergrepp mot barn, som dessutom dokumenterats. I både svensk och internationell lagstiftning kallas det barnpornografi vilket både vi och svensk polis vänder oss mot. Det finns nämligen inget pornografiskt med ett övergrepp och det måste speglas också i lagstiftningen.

Det kan också till viss del bero på brottets placering i brottsbalken, vi hittar det i 16:e kapitlet som avser brott mot allmän ordning. Att producera material från ett sexuellt övergrepp på ett barn, att inneha, sprida och göra sådant material tillgängligt bedöms alltså inte som ett sexualbrott i svensk lagstiftning. Konsekvensen blir att det inte tas hänsyn till att brottet faktiskt har en målsägande, trots att brottsoffret sällan kan vara mer centralt än i det material som klassas som barnpornografiskt. Bilden är nämligen det mest centrala bevismaterialet för att ett sexuellt övergrepp mot ett barn faktiskt har begåtts, det har till och med fotograferats eller filmats. Trots detta döms förövaren inte för något annat än innehavet eller spridningen av själva bilden.

Att inneha ett par hundra bilder på barn som blivit utsatta för sexuell exploatering bedöms vara ett ringa brott. Ett ringa brott trots att det i dagens teknikbaserade samhälle inte går att ta bort en bild eller en film som ligger på nätet. Materialet finns på nätet för all framtid och kan dyka upp var som helst i världen. Ett ringa barnpornografibrott leder ofta till en bot, trots att barnet (det "icke-existerande" brottsoffret) ytterligare kränks varje gång materialet dyker upp i någon annans dator, telefon eller surfplatta.

Dessa två delar bidrar tillsammans till att alltför många av domsluten kring innehav eller spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn leder till ett bötesstraff eller bara ett strafföreläggande. En bot är och kommer alltid att vara en oproportionerlig värdering av brottets allvar och ytterligare en kränkning av barnet. I en artikel i Svenska Dagbladet i veckan kunde vi dessutom läsa att antalet anmälningar om dessa övergrepp ökar, samtidigt som det låga straffvärdet på brotten gör att brottet har en lägre prioritet hos polisen.

Hur kan vi förändra straffen för barnpornografi?

Sveriges regeringen måste agera utifrån den återkommande kritik som FN gett oss kring böter i straffskalan. En av de absolut viktigaste åtgärderna för att få ett bättre barnperspektiv i rättssalen och straff som motsvarar brottens allvar, förutom de vi precis nämnt, är att se till så att rättsväsendet vågar se på bevismaterialet som presenteras i rättssalen. Gång på gång får vi höra att domstolen inte ens tittat på övergreppsmaterialet - barnpornografin. Istället har en bett om en beskrivning av innehållet från åklagaren.

Ingen kan egentligen klandra domarna för att inte orka bevittna materialet, det är fruktansvärda övergrepp att bevittna, men det är inte hållbart. Vi måste därför ge rättsväsendet utbildning och kunskap så att de orkar se bevismaterialet på något av de vidrigaste brotten som finns. Om det hände, skulle alla bötesstraff troligen försvinna illa kvickt.

#BARNPORNOGRAFI #BÖTER #FN BARNRÄTTSKOMMITTÉ #RÄTTSVÄSENDET #SEXUALBROTT MOT BARN #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer #SopigStraffskala

FN:s barnrättskommité: höj kunskapen om barnsexhandel i Sverige

För en dryg vecka sedan kom FNs barnrättskommitté med sina rekommendationer till Sverige kring tillämpning av barnkonventionen och de två tilläggsprotokoll som Sverige ratificerat, det finns också ett tredje protokoll som Sverige ännu inte signerat.

Vi vill genom en liten miniserie här på bloggen berätta mer om kritiken som framkommit, framstegen som gjorts, konsekvenserna vi ser och vilka åtgärder vi menar är de mest prioriterade för att inga barn ska behöva utsättas för barnsexhandel i Sverige eller av svenskar.

Senast Sverige fick rekommendationer från barnrättskommittén var i samband med granskningen av hur Sverige lever upp till det andra tilläggsprotokollet som fokuserar på den brottslighet som ECPAT bekämpar, nämligen barnsexhandel. Årets granskning innefattar Sveriges arbete med alla artiklar i hela barnkonventionen, och barnsexhandel i sig är inte i fokus. Barnrättskommitén är dock noga med att poängtera att den kritik och de rekommendationer Sverige fick 2011 fortfarande är högst aktuella.

Vad har Sverige gjort sedan sist?

Sedan den förra granskningen har Sverige bland annat slopat kravet på dubbelstraffbarhet för brotten köp av sexuell handling av barn och för utnyttjande av barn för sexuell posering. Det innebär att man kan åtalas och dömas för de brotten i Sverige även om man begått brottet i ett land där handlingen är laglig. Vi har också höjt minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp på barn. Det är bra och viktiga steg som Sverige tagit men det kvarstår fortfarande mycket att göra.

Utbilda de som arbetar med eller för barn

Vi menar, precis som barnrättskommitén, att alla som arbetar med eller för barn måste utbildas om barnsexhandel. Detta är ett återkommande orosmoln för kommittén och nu har rekommenderar de Sverige än en gång att snabbt åtgärda bristen på grundläggande och återkommande utbildning.

Rättsväsendets kunskapsnivå måste höjas

Bristen på utbildning om barnsexhandel återspeglar sig i hela samhället och inte minst i rättskedjan. För att tackla brottslighetens alla vinklar behövs kunskap kring hela brottskedjan, från rekrytering av barn till exploateringen av dem. ECPAT har sedan många år arbetat för att det ska införas grundläggande och återkommande utbildning om barnsexhandel på alla utbildningar där man i framtiden kan komma i kontakt med brottsligheten. Vi ser tyvärr allt för ofta hur barnperspektivet glöms bort och hur kunskap om brotten, förövarnas beteende och agerande saknas. Denna kunskap är helt avgörande för att kunna fatta rätt beslut som skyddar barn mot sexuell exploatering och förebygga riskerna för ny exploatering.

Till nästa granskning måste Sverige kunna visa på konkreta resultat där barnens rättigheter alltid kommer i första hand. Den här veckan träffar vi barnminister Åsa Regnér för att bland annat diskutera olika vägar för framgång, för nu är det dags för Sverige att ta ytterligare steg framåt.

#BARNRÄTTSKOMMITÉ #BARNSEXHANDEL #FN #KRITIK #UTBILDNING #GRANSKNING #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.