Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

ECPAT Sveriges kommentar till Lagrådets yttrande


ECPAT har tagit del av Lagrådets yttrande över regeringens förslag om att göra barnkonvention till svensk lag. ECPAT är positivt till att Lagrådet inte har fört fram några skäl till att en inkorporering av barnkonventionen skulle strida mot grundlagen eller någon annan lag. Lagrådet anför inte heller att en inkorporering av barnkonventionen skulle påverka kravet på rättssäkerhet eller motverka syftet med konventionen i sig. Likväl avstyrker Lagrådet regeringens förslag då det hävdar att barnkonventionens artiklar är för allmänt hållna. Det jämför med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna som det menar ”är mer konkreta”. Detta trots att Lagrådet år 1993, vid tidpunkten för inkorporeringen av Europakonventionen, ansåg att konventionen ”i de centrala delarna är mycket allmänt hållen” – vilket enligt Lagrådet skulle medföra tillämpningsproblem. Av detta att döma tycks Lagrådet nu ha ändrat sin uppfattning om Europakonventionen, vilket i sig är positivt. Det visar också hur konventionens status har stärkts efter att ha blivit svensk lag.

Att barnkonventionens artiklar anses vara för allmänt hållna ser ECPAT inte som något hinder till att göra barnkonventionen till svensk lag – även om det möjligen är en utmaning. Det finns alla möjligheter att överkomma de utmaningar som föreligger och det är gott om tid. Lagen är inte tänkt att träda i kraft förrän i januari 2020. Fram till dess kan lärdomar dras av andra länder i Europa i vilka barnkonventionen redan gäller som lag, däribland Norge. Regeringen har i sin remiss också aviserat en rad förslag som ska underlätta processen, såsom en skriftlig vägledning, en kartläggning av hur barnkonventionen behandlas i svensk lagstiftning och rättstillämpning samt ett brett kunskapslyft.

ECPAT menar att Lagrådets yttrande i sig på flera sätt visar på behovet av mer kunskap om barnets rättigheter såsom de stadgas i barnkonventionen. Ett exempel är Lagrådets yttrande om barnets rätt att höras. Lagrådet tvivlar på att efterlevnaden av barnkonventionen avseende just rätten att höras skulle bli bättre av ytterligare en reglering. Det hänvisar till att det redan finns särskilda bestämmelser om att barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter. Problemet är att dessa bestämmelser inte fullt ut speglar den rätt som stadgas i barnkonventionen. I utlänningslagen anges att barnet ska höras om det inte är olämpligt – ett rekvisit som inte är förenligt med barnkonventionen, något som fastslagits av FN:s barnrättskommitté. Denna reglering är ett av flera exempel på att barnets rättigheter behöver stärkas.

Som barnrättighetsutredningen har fastslagit har inte barnkonventionen fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen och det finns i dag tydliga brister i förhållande till barnets rättigheter enligt konventionen. Att inkorporera barnkonventionen i svensk lag är ett nödvändigt nästa steg för att förbättra levnadsvillkoren för varje barn som bor eller befinner sig i Sverige.

ECPAT anser därför att regeringens beslut att gå vidare med att göra barnkonventionen till svensk lag är nödvändigt för att säkra att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i rättstillämpningen.

#BARNKONVENTIONEN #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Barnkonventionen

Tilläggsprotokollen om sexuell exploatering av barn måste få tydlig status när barnkonventionen blir lag


ECPAT på barnrättsdialog med Åsa Regnér om utredningen

Idag presenteras och överlämnas Barnrättighetsutredningen (Dir. 2013:35) till barnminister Åsa Regnér. Utredningens uppdrag är att presentera förslag på hur barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag. Den presenteras i en tid då stark kritik har riktats från både jurister och många organisationer kring förslaget till den nya utlänningslagen. Barnombudsmannen kallar förslaget barnfientligt, och ECPAT har tidigare tagit ställning för att varje barn som tvingas på flykt ska garanteras ett liv fritt från krig och exploatering. Sveriges skyldigheter att följa barnkonventionen gäller särskilt i situationer likt den vi befinner oss i just nu. Vi välkomnar därför att utredningen kommer nu, så att vi kan stärka barnets rättigheter framöver.

Tilläggsprotokollen om sexuell exploatering av barn måste få tydlig status

ECPAT menar att barnkonventionen ska inkorporeras i sin helhet inklusive de två tilläggsprotokollen som handlar om barn i väpnade konflikter och om åtgärder mot handel med barn, sk. barnpornografi och barnprostitution. Tyvärr har utredningen inte tittat närmre på inkorporeringen av dessa. Tilläggsprotokollen har dock kommit till för att förtydliga några av bestämmelserna barnkonventionen och för att införa mera långtgående rättigheter än vad som var möjligt då själva konventionen upprättades. Därför menar vi att det är otroligt viktigt att de även får en tydlig status och genomslag i svensk lag nu när Sverige tar steget och inkorporerar barnkonventionen.

Utredaren har fokuserat på hur en bäst går tillväga för att inkorporeringen ska uppnå sitt syfte - att stärka barnets rättigheter. Utredningen ser utbildning av relevanta yrkesgrupper och förtroendevalda som en viktig del i detta, något vi välkomnar. Sverige har upprepade gånger kritiserats av FNs barnrättskommitté på grund av bristen av utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn, nu senast i februari 2015. För att varje barn som utsatts för sexuella övergrepp ska kunna garanteras en trygg rättsprocess menar vi att det krävs grundläggande kunskap om barnets rättigheter, barnsexhandel och offer- och förövarpsykologi för alla som arbetar med eller för barn.

Vad menas med inkorporering?

Inkorporering eller inkorporation innebär att hela konventionen i fråga tas in i den nationella lagstiftningen.

ECPAT kommer att fortsätta rapportera om barnrättighetsutredningen och inkorporeringen av barnkonventionen.

#BARNKONVENTIONEN #KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER #ÅSA REGNÉR #BARNRÄTTSUTREDNINGEN #BARNRÄTTIGHETSUTREDNINGEN
0
Kategorier: Barnkonventionen

Nu lämnas underskrifterna över till Sveriges minister


Idag är det Barnkonventionens dag och vi lämnar över vår namninsamling Triggeruppmaningen till Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Under hösten har initiativet Triggeruppmaningen uppmanat Sverige att införa obligatorisk utbildning för jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel, eftersom varje barn som utsatts för sexuella övergrepp idag inte kan garanteras en trygg rättsprocess.

Idag har alla världens länder utom USA skrivit under Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen och därmed kommit överens om vilka grundläggande rättigheter som varje barn som bor eller befinner sig i dessa länder har rätt till. Idag är det 26 år sedan barnkonventionen trädde i kraft och Sverige var ett av de första länderna att skriva under redan 1990. Sedan dess har vi sett många positiva exempel på hur Sverige har stärkt barnets rättigheter, men det är samtidigt viktigt att påminna sig om att arbetet med rättigheterna aldrig blir klart. Rättigheterna i konventionen är förutsättningen för ett värdigt liv för det enskilda barnet och i takt med att samhället förändras måste arbetet med rättigheterna följa utvecklingen.

När brottsligheten utvecklas ställs höga krav på kunskap

En av rättigheterna är barnets skydd mot kommersiell sexuell exploatering, barnsexhandel. Barnsexhandel är en brottslighet som utvecklas i takt med ökat globalt resande, flyktingströmmar och teknikutvecklingen. Dessa faktorer ställer höga krav på kunskap hos Sveriges beslutsfattare men särskilt de som i sitt yrke möter barn som utsatts för sexuell exploatering.

Sverige har fått upprepade gånger kritiserat av FN:s barnrättskommitté på grund av bristen på utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn och ECPAT anser att det är hög tid för förändring. Under hösten har vi i vårt initiativ Triggeruppmaningen fokuserat på vikten av att utbilda framtidens jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel. Vi menar att rättsväsendet måste ha denna grundläggande kunskap för att varje barn som utsatts för sexuella övergrepp ska kunna garanteras en trygg rättsprocess. Det kan de inte idag.

Överlämning till ministern

Idag möter vi Helene Hellmark Knutssons politiske sakkunnige för att lämna över vår egna lagbok - Triggeruppmaningen. Den har vi fyllt med de 5 005 namn som skrivit under vårt initiativ, men också med en ny rapport som vi tagit fram tillsammans med The European Law Students' Association, ELSA. Enligt rapporten ges barnrätt för lite utrymme på juristutbildningen vilket leder till att studenterna efter att ha avslutat den obligatoriska delen av juristprogrammet inte på ett rättssäkert sätt kan tolka, analysera och tillämpa barnrättsperspektivet och barnets rättigheter i praktiken.

Tusen tack till alla er som skrivit under, vi har tillsammans triggat igång förändring!

#TRIGGERUPPMANINGEN #HELENE HELLMARK KNUTSSON #OBLIGATORISK UTBILDNING #JURISTSTUDENTER #BARNETS RÄTTIGHETER #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

Det enskilda barnet drabbas när utbildning saknas

Trots att FN i ett årtionde har uppmanat Sverige att införa utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn, saknas den. Vi menar att bristen på utbildning gör att barnets rättssäkerhet och tilltro till det svenska rättsväsendet blir lidande. ECPAT har därför startat en namninsamling där vi kräver att politikerna tar sitt ansvar och skapar förändring. Vi måste orka se barnsexhandelns existens och tillgodose varje barns rättigheter.

>> Skriv under vårt upprop. <<

Varje barn har enligt FNs barnkonvention rätt till ett utökat rättsligt skydd. Sverige har skrivit under konventionen och är därmed skyldiga att garantera varje barn som bor eller befinner sig i här de rättigheterna. För att kunna implementera dem i svensk juridik krävs det förståelse för skillnaden mellan barnperspektiv och barnrättsperspektiv och vad konsekvenserna blir när det saknas.

FNs rekommendationer

Sedan 10 år tillbaka har FNs barnrättskommitté rekommenderat Sverige att införa systematisk utbildning om barnets rättigheter. Rekommendationerna har riktats till alla som i sitt yrke möter barn, specifikt jurister. Sverige har än så länge bara påbörjat utbildningsinsatser på lärarutbildningarna, många yrkesutbildningar kvarstår. Yrkesgrupper som varje dag möter barn som exploaterats, men som inte får de verktyg de behöver.

Konsekvenserna drabbar det enskilda barnet

Anmälningar av brott som utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott har fördubblats sedan 2012. Som följd av detta kommer vi också se en ökning av domslut och med dem fler jurister som möter sexuellt exploaterade barn i sitt arbete.

Trots Sveriges skyldighet att erkänna, tillge och utöva varje barns rättigheter vittnar alltför många av de domar vi ser redan idag om bristande barnrättsperspektiv och okunskap när barnets rättigheter ska tillämpas. Så sent som januari i år påmindes Sverige ännu en gång av FN att åtgärda bristerna snarast.


Ett exempel på vad ett bristande barnrättsperspektiv kan innebära finns i det uppmärksammade Hässleholmsfallet. Där regisserade en svensk man övergrepp på barn på Filippinerna via webbkamera. Det sågs då som en förmildrande omständighet att det var barnens trygghetspersoner som fysiskt begått övergreppen. I själva verket var det kanske tvärt om: ett ännu större trauma för barnet när de personer som barnet ska lita på och känna sig tryggt med utsätter dem för det allra värsta.

I Hässleholmsdomen står det:

”Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse”.

Sverige har ett ansvar gentemot de barn som exploateras sexuellt

I en trygg och rättssäker process för ett barn får hen komma till tals och åklagare, målsägandebiträde, försvarare och domare har kunskap om hur ett barn reagerar efter att ha utsatts för sexuell exploatering, hur förövare kan manipulera och hota barn på några få sekunder. För att garantera att varje barn möts av detta krävs grundläggande och sammanhängande utbildning om barnets rättigheter, barnrättsperspektivet och barnsexhandel under de tre första obligatoriska åren på Sveriges alla juristprogram. Idag erbjuds blivande jurister ett axplock av denna kunskap utspridd i befintliga kurser. ECPAT kritiserar inte den kunskap som idag erbjuds inom utbildningen, men den är inte tillräcklig.

För varje barn som tappar tron på rättsväsendet har Sverige ett ansvar. För varje barn som tolkas ur en vuxens perspektiv har Sverige ett ansvar. Skriv under vårt upprop för obligatorisk barnrätt på juristutbildningarna på Triggeruppmaningen.se.

#BARNPERSPEKTIV #BARNRÄTTSPERSPEKTIV #TRIGGERUPPMANINGEN #UTBILDNING #JURISTUTBILDNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

FN har rekommenderat Sverige att införa obligatorisk utbildning om barnsexhandel och barnets rättigheter i tio år

Redan 2005 rekommenderade FN:s barnrättskommitté Sverige att införa systematisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel för de som arbetar med eller för barn. Sedan dess har kritiken och rekommendationerna varit återkommande, ändå finns det idag ingen sådan utbildning på Sveriges juristutbildningar. På triggeruppmaningen.se kan du skriva under vårt upprop, för varje barns rätt till ett rättssäkert samhälle.

FN:s barnrättskommitté 2005

 • 13 The Committee encourages the State party to continue its efforts to provide adequate and systematic training and/or sensitization on children's rights for children and professional groups working with and for children, in particular law enforcement officials as well as parliamentarians, judges, lawyers, health personnel, teachers, school administrators and others as required.

  44b
  The Committee recommends that the State party to strengthen measures to reduce and prevent the occurrence of sexual exploitation and trafficking, including by sensitizing professionals and the general public to the problems of sexual abuse of children and trafficking through education including media campaigns;

FN:s barnrättskommitté 2009

 • Observation:
  21. While welcoming the launch of a Swedish version of the Implementation Handbook for the Convention in January 2008 which was financed by the Government and the establishment, in March 2007, of the Swedish Academy for the Rights of the Child at Örebro University, the Committee is concerned that awareness of the Convention and its two Optional Protocols among children remains low and that not all professionals who work with and for children receive adequate training in children’s rights.
 • Rekommendation:
  22. The Committee encourages the State party to strengthen its measures to ensure that all children are aware of the Convention and its two Optional Protocols and can use such instruments to defend their rights. The Committee further recommends that the State party ensure systematic and ongoing training programmes on human rights, including children's rights, for all persons working for and with children (e.g. judges, lawyers, law enforcement officials, civil servants, local government officials, teachers, social workers, health personnel and especially children themselves).

FN:s barnrättskommitté 2011

 • Observation utifrån tilläggsprotokollet:
  18. While noting as positive the State party’s training programmes in connection with its Action Plan against Prostitution and Human Trafficking for Sexual Purposes, the Committee is concerned that knowledge on how to identify and address risk factors related to the offenses covered by the Optional Protocol, as well as on how and where to report and handle cases of such violations, including those involving foreign victims, remains low among professionals working with or for children.
 • Rekommendation utifrån tilläggsprotokollet:
  19. The Committee recommends that the State party systematically provide training programmes on the Optional Protocol for all professionals working with or for children, including specifically on identifying the risk factors relevant to the Optional Protocol and relevant follow-up procedures for addressing such violations and on instances where there is the suspicion of such offences occurring. The Committee also recommends that such training programmes include content on socio-cultural sensitivity to allow relevant professionals to effectively address cases involving foreign victims.

FN:s barnrättskommitté 2015

 • Observation:
  55c Knowledge on how to identify and address risk factors related to the offenses covered by the Optional Protocol, as well as on how and where to report and handle cases of such violations, including those involving foreign victims, remains low among professionals working with or for children;
 • Rekommendation:
  56d Ensuring systematic training on the Optional Protocol for all professionals working with and for children;
#FN #FNS BARNRÄTTSKOMMITÉ #FN:S BARNRÄTTSKOMMITTÉ #REKOMMENDATIONER #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.