Lagstiftning

Det finns ett flertal brott som kan aktualiseras vid sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn. Här sammanfattar vi brotten samt kort beskriver lagstiftningen kring dem. Vad säger svensk lagstiftning om barnsexhandelsbrotten?

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn benämns i svensk lagstiftning som barnpornografi och straffbestämmelsen är reglerad i brottsbalkens sextonde kapitel (BrB 16:10 a §) – om brott mot allmän ordning. En bild är pornografisk om den visar ett barn och är pornografisk. Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. Digitaliserade, tecknade och animerade bilder och filmer som skildrar barn på ett verklighetstroget sätt i pornografiska sammanhang utgör också barnpornografi, liksom tredimensionella figurer såsom dockor föreställande barn. 

Det utgör ett barnpornorafibrott att:

  • Skildra barn i pornografisk bild.
  • Sprida, överlåta, upplåta, förevisa eller på annat sätt tillgängliggöra en pornografisk bild av barn för någon annan.
  • Förvärva eller bjuda ut en pornografisk bild av barn.
  • Förmedla kontakt mellan köpare och säljare av pornografiska bilder av barn eller vidta annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder.
  • Inneha en pornografisk bild av barn eller betrakta en sådan bild.

Straffet för barnpornografibrottet är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Utnyttjande av barn för sexuell posering  

Den som utnyttjar eller påverkar ett barn under 15 år att posera sexuellt gör sig skyldig till brottet utnyttjande av barn för sexuell posering, vilket kan leda till böter eller fängelse i högst två år (BrB 6:8 §). Samma sak gäller den som begår en sådan handling mot ett barn som fyllt 15 men inte 18 år, om poseringen är ”ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling”. Om brottet anses som grovt är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst sex år. När rätten bedömer om brottet är grovt tar de hänsyn till om brottet är en del i en större verksamhet, har varit vinstdrivande eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

Köp av sexuell handling av barn

Den som förmår ett barn att utföra en sexuell handling mot ersättning gör sig skyldig till köp av sexuell handling av barn vilket kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Straffbestämmelsen är subsidiär till andra sexualbrott i sjätte kapitlet brottsbalken såsom t.ex. våldtäkt. Regeringen har sett över lagstiftningen på detta område och i december 2017 lämnade de över förslagen i en lagrådsremiss till lagrådet. Ett av förslagen från regeringen var att höja straffminimum från böter till 14 dagars fängelse, samt att straffmaximum höjs från två till fyra år. Dock har justitieutskottet i maj 2018 fattat ett enhälligt beslut om ett straffminimum på sex månaders fängelse. Ett annat förslag är att brottsrubriceringen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte

Det tidigare brottet kontakt med barn i sexuellt syfte har sedan den 1 januari 2018 ändrat namn till kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (BrB 6:10 a §). Brottet innebär att en person, i syfte att begå ett sexualbrott mot ett barn under 15 år, föreslår en träff eller stämmer träff med barnet. Således är det tidigare rekvisitet om att gärningsmannen ska ha vidtagit en åtgärd för att träffa barnet borttaget. Straffskalan som tidigare var böter upp till fängelse i ett år har ändrats till böter upp till fängelse i två år.

Sexuella övergrepp på barn i samband med resande och turism  

För att svensk domstol ska kunna döma för ett brott begånget utomlands krävs det som huvudregel att handlingen är kriminaliserad även i det landet. Det finns dock undantag till huvudregeln, till exempel när det gäller ett flertal av sexualbrotten mot barn (BrB 2:2 §). Därför kan en svensk medborgare eller en person med hemvist i Sverige åtalas i svensk domstol för vissa sexualbrott mot barn begångna utomlands – oavsett om handlingen är kriminaliserad eller inte i det landet.

Människohandel med barn för sexuella ändamål  

Brottet människohandel består av flera komponenter där varje del i kedjan är straffbar. Här ingår att rekrytera, transportera och ta emot en person i syfte att exploatera denne. Exploateringen kan ske för olika ändamål. Människohandel kriminaliserades 2002 och straffbestämmelsen återfinns i brottsbalkens fjärde kapitel (BrB 4:1 a §). Om offret är ett barn krävs inte att gärningsmannen använt våld, tvång eller annat otillbörligt medel. Straffet för människohandel är fängelse i lägst två och högst tio år. Lagstiftningen har sedan dess tillkomst setts över och förstärkts. De senaste ändringsförslagen presenterades i prop. 2017/18:123, i vilken det föreslås ytterligare förstärkningar.

Olaga integritetsintrång  

Den 1 januari 2018 infördes ett nytt brott i brottsbalken, olaga integritetsintrång (BrB 4:6 c §). Brottet innebär att det är olagligt att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder, såsom nakenbilder. För straffansvar krävs att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Straffet för olaga integritetsintrång är böter eller fängelse upp till två år.

 

 

 


.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.