Sexuell exploatering av barn i Sverige

Sexuell exploatering av barn är ett globalt problem men pågår även inom Sveriges gränser. Barn bosatta i Sverige utnyttjas och en stor del av brottsligheten i Sverige rör människohandel och köp av sexuell handling av barn. Många barn tas också till Sverige för att kunna möta den efterfrågan som finns här.

Europarådets-dag-om-sexuell-exploatering

>> En stor del av brottsligheten mot barn sker online, läs mer om det här. <<

Människohandel med barn för sexuella ändamål

Människohandel beskrivs ofta som nutida slaveri, där människor köps och säljs för att exploateras. Brottet människohandel består av flera komponenter där varje del i kedjan är straffbar. Här ingår att rekrytera, transportera och ta emot en människa i syfte att exploatera personen. Exploateringen kan se ut på olika sätt, förutom sexuell exploatering utnyttjas offren i exempelvis tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Hur många barn utnyttjas i människohandel?

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att uppskatta omfattningen av människohandeln. Mörkertalen är stora men på global nivå uppskattar FN att minst 1,2 miljoner barn dras in i människohandel varje år. Det är en lönsam handel och beräknas vara en av de tre mest lönsamma kriminella verksamheterna, tillsammans med handel med vapen och narkotika. Fördelen med att sälja barns kroppar jämfört med till exempel narkotika, är att kroppar kan säljas om och om igen. Barnen reduceras till varor som värderas i pengar.

Barnen reduceras till varor som värderas i pengar.


Människohandeln pågår både globalt och regionalt, men kan även ske inom ett lands gränser. I vissa fall transporteras offren för människohandel genom flera delar av världen innan de når sin slutdestination och ibland sker utnyttjandet i samma land som offret kommer ifrån.


Offren för människohandel

Människohandlare rekryterar barn på olika sätt. Det kan ske genom tvång, bedrägeri, vilseledande eller att någons utsatta situation utnyttjas. En del utlovas en bättre framtid med arbete utomlands, andra kanske luras av en annons i en tidning om arbete i en annan stad. I vissa fall kidnappas barn eller säljs av sina föräldrar som vilseleds att tro att de ska få ett jobb utomlands.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att människohandlaren låtsas inleda förhållanden med unga kvinnor och flickor. Genom att knyta flickorna till sig känslomässigt kan människohandlaren sedan övertyga dem om att låta sig utnyttjas i prostitution, för att tjäna ihop pengar till deras gemensamma framtid.

Tvingas betala av en skuld
När barnen anlänt till destinationen får de ofta höra att de har en skuld för resa och uppehälle. Det är ett sätt för människohandlare och hallickar att tjäna pengar på offret, men även att utöva kontroll. För att betala av skulden måste barnet ta emot sexköpare.

För att betala av en påhittad skuld måste barnet ta emot sexköpare.


Identitetshandlingar beslagtas tillsammans med hot om att rapportera offret till polisen. Eftersom vistelsen i landet kan vara illegal övertygas personen att hårda straff väntar om polisen kontaktas. I vissa länder är polisen korrumperad vilket gör offret fullständigt maktlöst.

Dessutom kan personen befinna sig i en kaosartad tillvaro med mycket våld, sexuella övergrepp och psykiska trauman. Som ett resultat kan hen utveckla en överlevnadsstrategi där människohandlarna utgör ”tryggheten mitt i kaoset”.
I Sverige är majoriteten av de människohandelsoffer som utnyttjas för sex flickor och kvinnor från Rumänien, Bulgarien, Ungern och Nigeria.
I Sverige är majoriteten av de människohandelsoffer som utnyttjas för sexuella ändamål flickor och kvinnor från Rumänien, Bulgarien, Ungern och Nigeria. Det förekommer också att svenska barn utnyttjas i människohandelsliknande situationer.

Sexuellt exploaterade barn tar mycket skada
Alla barn som blir sexuellt exploaterade tar psykisk eller fysisk skada. De som utsätts för människohandel har ofta blivit utsatta för många olika former av exploatering. Våldtäkter, misshandel, övergrepp och förnedring ger ofta fysiska skador, men också psykiska men.

Att återvända till ett normalt liv är inte lätt. Det förekommer att barn dras in i sexhandeln på nytt. Ibland finns en hotbild för de som återvänder, särskilt om de vittnat mot människohandlarna eller försett myndigheter med information. I många samhällen är sex dessutom tabubelagt och att ha varit en del av sexhandeln är förknippat med skuld och skam. Det finns familjer som inte vill ha tillbaka sina barn efter utnyttjandet, som stöter bort dem istället, vilket gör att den som utsatts får svårt att berätta om övergreppen.

En organiserad handel

Grupperna bakom handeln med barn och vuxna kan vara välorganiserade kriminella nätverk, men det kan också handla om enskilda individer. Aktörerna kan vara släkt, familjemedlemmar eller vänner som tjänar pengar på att agera mellanhänder, eller på att förse organiserade grupper med barn.

I vissa fall är människohandlarna svenska eller har sin hemvist i Sverige. I flera av de grupper som varit ansvariga för de människohandelsbrott som upptäckts under senare år har gärningsmännen kommit både från Sverige och från andra länder, ofta samma länder som barnen. Det har gjort att de har god kunskap om svenska förhållanden, men också om barnens bakgrund och levnadsförhållanden i hemlandet. Detta har gjort det lättare för dem att kontrollera de utsatta. I vissa fall har människohandlarna även ägnat sig åt andra kriminella verksamheter, som att handla med vapen och narkotika.Genom att flytta människohandelsoffren mellan olika länder och städer kan förövarna maximera sin vinst.Det är också vanligt att människohandlarna flyttar barnen mellan länder inom Europa eller till olika orter inom landet. På så sätt kan människohandlarna erbjuda sina kunder nya kvinnor och flickor och på så sätt maximera sin vinst, samtidigt som det gör det svårare för de som utsätts att ta sig ur utnyttjandet.

Fällande domar i Sverige

Det finns idag få fällande domar om människohandel i Sverige. Lagstiftningen har ansetts komplicerad och svår att tillämpa. En av orsakerna som försvårar tillämpningen är att det krävs uppsåt från förövaren, det vill säga att syftet med exempelvis transporten är att personen ska exploateras, något som kan vara svårt att bevisa.

Barnen är också mycket utsatta och har låg tilltro till myndigheter, vilket gör att de sällan vill medverka i utredningar. Dessutom har vissa förövare anpassat sig till den strängare lagstiftningen genom att erbjuda de utsatta bättre villkor istället för att rekrytera dem genom tvång eller våld. Detta har i vissa fall gjort de utsatta mer lojala och mindre benägna att vittna mot förövaren.

Alla personer som på något sätt bidrar till att en person kan utnyttjas i människohandel kan dömas för människohandelsbrott. Det gäller personer som rekryterar, transporterar, inhyser eller på annat sätt gör offren tillgängliga för exploatering. De förövare som står för efterfrågan och betalar för att exploatera barnet döms dock för köp av sexuell handling av barn.

Vad säger FN?

Sverige har flera gånger fått kritik från FN:s barnrättskommitté för att inte ha tillräcklig kunskap om människohandeln i Sverige. Idag vet vi inte hur många barn som faller offer för människohandel och vilka tillvägagångssätt som används för att utnyttja barn i människohandel i Sverige.

För att kunna motverka brottsligheten behövs kunskap, något FN uppmanat Sverige att åtgärda genom en kartläggning i många år. ECPAT instämmer i kritiken och menar att vi behöver göra dessa regelbundna kartläggningar för att ta reda på hur situationen ser ut i Sverige idag.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.