Sexuell exploatering av barn utanför Sverige

Många sexuella övergrepp på barn sker i samband med resande, vilket ibland kallas sexuell exploatering av barn inom resande och turism. De som begår dessa övergrepp kan vara turister, affärsresenär eller biståndsarbetare. Deras efterfrågan skapar en marknad där profitörer förser köpare med barn och ungdomar. Ju mer pengar profitörerna kan tjäna, desto större motiv har de att rekrytera fler barn in i sexuell exploatering av barn.

Resa

Framväxten av sexuell exploatering av barn inom resande och turism

Sexuell exploatering av barn inom resande och turism i sin nutida form växte fram under 1960- och 70-talet i samband med Vietnamkriget. De amerikanska soldaternas rest and recration-resor gick bland annat till Filippinerna och Thailand. På kort tid etablerades bordeller och go-go-barer för att möta soldaternas efterfrågan på sex vilket gjorde att mellanhänder, hallickar och människohandlare kunde tjäna stora pengar.

Successivt drogs barn och ungdomar in i sexhandeln. Under 1970- och 80-talet sågs Thailand och Filippinerna som fristäder för resande förövare. I början av 1990-talet kunde en se en liknande utveckling i Kambodja. Antalet flickor i sexhandeln ökade explosionsartat på grund av den stora efterfrågan från de fredsbevarande styrkorna i FN-insatsen UNTAC. Medelåldern hos offren var 12–15 år.

Medelåldern hos offren var 12–15 år.


ECPAT International etablerades 1990 som en tidsbegränsad kampanj för att motverka sexuell exploatering av barn inom resande och turism i Thailand, Sri Lanka, Filippinerna och Taiwan. Vissa förövare beger sig fortfarande till Asien för att begå övergrepp, andra till Afrika, Latinamerika, Östeuropa eller andra destinationer där barn finns att köpa.

Var förekommer resande förövare?

Personer reser i syfte att exploatera barn sexuellt i alla världsdelar. Övergreppen begås ofta på platser i världen där förövarna lätt undgår straff för att lagstiftningen i det aktuella landet är svag, dåligt implementerad eller i ett land med hög korruption. I dessa länder säljs barns kroppar ofta till ett mycket lågt pris. Betalningen är ibland "bara" hot om våld mot barnet självt eller dess familj eller utpressning om publicering av övergreppsmaterial på internet, så kallad sextortion.


De resande förövarnas destinationer växlar. När ett lands myndigheter griper misstänkta förövare så flyttar köparna, ofta till ett närliggande land med svag lagstiftning där polis och åklagare inte tar problemet på allvar. Kopplingen till människohandel med barn är stark eftersom barnen förs dit efterfrågan på barn finns.

Det är inte ovanligt att den resande förövaren dokumenterar de övergrepp hen begår på bild och film. Det kan vara både för eget bruk, för att själv få tillgång till annat material eller i rent kommersiellt syfte.

Vem är förövare?

Det finns ingen generell profil för vem som är förövare utan de finns representerade i alla ålderskategorier, oavsett yrke och socioekonomisk tillhörighet. Den enda gruppen som är överrepresenterad är män. Förövare kan utifrån sitt beteende förenklat delas in i två kategorier: tillfällesförövare och preferensförövare.

Tillfällesförövare
Med tillfällesförövare menas en person som begår övergrepp på ett barn när “tillfälle ges”. Dessa personer kanske inte hade begått ett övergrepp på ett barn i hemlandet, men i och med resan påverkas personen av omständigheter och de upplever sig ofta vara befriade från det egna samhällets moraliska krav och hinder. För tillfällesförövaren rättfärdigas ofta övergreppet med argument som att det är skillnad på handlingen i hemlandet och på destinationen. En tillfällesförövare kan vara vem som helst och har ofta familj, arbete och fungerande sociala relationer i övrigt.

En förövare kan vara vem som helst och har ofta familj, arbete och fungerande sociala relationer.


Preferensförövare

Med preferensförövare menas en person som har en sexuell preferens för barn. Till skillnad från tillfällesförövaren är övergreppen ofta välplanerade. Förövarna dras till länder där det finns många socialt och ekonomiskt utsatta barn och där risken för straffrättslig påföljd är liten. Preferensförövare anses vara färre i antal än tillfällesförövare, men kan istället ha långt fler offer.

FN kritiserar Sverige för få fällande domar

Endast ett fåtal svenskar har dömts för sexuell exploatering av barn utomlands. Detta är en viktig orsak till att brottsligheten fortgår och en anledning att Sverige fått återkommande kritik från FN:s barnrättskommitté, senast hösten 2011. Kommittén uppmanar Sverige att stärka sitt internationella samarbete för att förebygga och förhindra barnsexturism och att systematiskt samla in kunskap om övergrepp mot barn som begås utomlands, något som inte görs idag. Regeringen uppmanas också att opinionsbilda för att påverka attityder kring dessa brott. Förövare som begått övergrepp mot barn utomlands ska åtalas och dömas i Sverige, om åtal inte sker på plats.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.