Sexuell exploatering av barn på internet

Sexuell exploatering av barn är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten blivit ännu mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. Internet gör det lättare för förövare att kontakta barn och att sprida det som i lagstiftningen kallas barnpornografi, men som i själva verket är dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Det förenklar också för förövare att ta kontakt med barn och beställa och regissera övergrepp i realtid via nätet.

Netcleans rapport - 11 sanningar om barnpornorgrafi

Bild från Netcleans rapport Elva overkliga sanningar.

Dokumenterade sexuella övergrepp

Dokumenterade sexuella övergrepp kallas i lagtext för barnpornografi, men är egentligen bilder och filmer som visar sexuella övergrepp på barn. Det är bevismaterial och har ingenting med pornografi att göra. Vi menar att barnpornografi är ett missvisande begrepp och använder oss istället av begreppet dokumenterade sexuella övergrepp och övergreppsmaterial. Tillgången till övergreppsmaterial ökar exponentiellt på internet och nytt material byter dagligen ägare.

Nätet har under lång tid spelat en viktig roll för att underlätta den sexuella exploateringen av barn, främst för spridning av övergreppsmaterial. Som distributionskanal för dessa bilder och filmer har internet inneburit en revolution. Utvecklingen har gått från att förövare har kopierat VHS-band som skickats vidare med post, till att ladda upp bilder och filmer på fildelningssajter eller i molntjänster. Förövaren har gått från att vara en ensam individ till en del i ett stort globalt nätverk.

Barnpornografi är övergrepp och har ingenting med pornografi att göra.


Bakom varje bild finns ett barn. För de utsatta är dokumentationen av övergreppen ständiga påminnelser om vad de tvingats gå igenom, och vetskapen om att övergreppen kan beskådas världen över innebär ytterligare ett trauma. Varje gång materialet tillgängliggörs är det en ny kränkning av barnets rättigheter.

>> Läs mer om begreppet barnpornografi här. <<

Spridningen av övergreppsmaterial har utvecklats

Bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn spreds långt innan internet: via brev, paket eller personliga möten. Förövare blev då tvungna att känna rätt personer i rätt kretsar för att kunna konsumera övergreppsbilder och filmer, vilket begränsade både tillgängligheten och spridningen av materialet. Idag är situationen radikalt annorlunda. Internet ger en känsla av anonymitet och underlättar kontakter världen över. Spridningen och tillgängligheten till övergreppsmaterial har därmed ökat dramatiskt.

Spridningen och tillgängligheten till övergreppsmaterial har ökat dramatiskt.


Övergreppsmaterial kan spridas via sidor som är dedikerade till att dela pornografiskt material och ibland specifikt övergreppsmaterial på barn, men också via fildelningssidor och molntjänster. Ofta utnyttjar förövare legala bild- och filmdelningssajter för att sprida materialet. För mer initierade förövare finns särskilda platser på internet konstruerade för att bevara anonymiteten för de personer som byter övergreppsdokumentation. Anonymiseringstjänster och krypteringstjänster är ett växande problem i kampen mot sexuell exploatering av barn.

INTERNET SOM KONTAKTFÖRMEDLARE

Förövare kan idag få kontakt med både barn, människohandlare och andra förövare via nätet. På forum diskuterar och normaliserar förövare sexuella övergrepp på barn och delar övergreppsmaterial med varandra. Inför en utlandsresa är det till exempel lätt att få tips på var en ska bo och hur en ska hitta till barnen. Människohandlare kan också annonsera för att hitta kunder på ett helt annat sätt idag jämfört med för tio år sedan.

GROOMING – ATT TA KONTAKT MED BARN I SEXUELLA SYFTEN

Möjligheterna att få kontakt med barn via nätet är idag mycket större än tidigare. Genom att vara anonym eller byta identitet tar förövare kontakt med barn för att sedan skapa förtroende och bygga en relation med barnet. Den första kontakten sker ofta i sociala medier, chattforum, en sida för kontaktannonser eller genom spel.

När förövaren byggt en relation med barnet är det lättare för hen att manipulera barnet till att ses, skicka bilder eller filmer på sig själv och i vissa fall också begå grova övergrepp på sig själv medan förövaren ser på via webbkamera.

REGISSERADE ÖVERGREPP ONLINE

Med hjälp av datorer, smartphones och surfplattor med inbyggda kameror finns alltid möjlighet till videosamtal. Kontakten med barn tas med andra ord inte endast i syfte att bestämma fysiska möten för att begå övergrepp, utan också för att begå övergrepp på distans.

Tekniken gör det möjligt för förövare att exploatera barn både i Sverige och utomlands på detta sätt.

BARNEN SOM UTSÄTTS FÖR ÖVERGREPP

Nätverk som dokumenterar sexuella övergrepp på barn utnyttjar gärna såväl ekonomiskt som socialt utsatta barn. Förövaren finns ofta i familjen, men det kan också vara en släkting eller en person som erbjuder sig att ta hand om barnet.

För barnet innebär övergreppet ett stort trauma. Depressioner, koncentrationssvårigheter, självvald isolering, skamkänslor och dålig självkänsla är några symptom. Ofta har det utsatta barnet svårt att självmant berätta om övergreppet. Ibland försvarar barnet förövaren eller förnekar att övergreppet överhuvudtaget ägt rum, trots att det finns bevis i form av bilder och filmer.

Ibland försvarar det utsatta barnet förövaren eller förnekar att övergreppet överhuvudtaget ägt rum.


Orsakerna är flera. Att berätta om övergreppet är känslomässigt smärtsamt vilket gör att många försöker slå ifrån sig traumatiska minnen och stänga ute känslor. Förövaren kan dessutom upplevas som snäll och hen kan också ha intalat barnet att de sexuella handlingarna är helt normala, eller att barnet skulle vara medskyldigt. Ibland tvingar förövaren barnet att lova att inte berätta om deras "gemensamma hemlighet" för någon. Rädsla för vad föräldrarna ska säga kan också påverka barnet till att inte berätta om det sexuella övergreppet.

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.