Remissvar och rapporter

Här kan du läsa ECPATs remissvar och rapporter som är en stor del av vårt påverkansarbete.

Remissyttrande - Datalagring - brottsbekämpning och integritet

Remissyttrande - Datalagring - brottsbekämpning och integritet

PDF - Här kan du läsa ECPATs remissvar på regeringens utredning om datalagring, brottsbekämpning och integritet. Detta är en del i vårt arbetet med att få till de förändringar som ECPATs påverkanskampanj #backabarnen krävde under slutet av 2017.

Ladda nerLadda ner
I gråzonen - En rapport om lagliga sexuella kränkningar av barn

I gråzonen - En rapport om lagliga sexuella kränkningar av barn

PDF - I ECPAT Hotline ser vi dagligen bilder och filmer vi inte kan rapportera vidare till polis då det inte är illegalt. Det här är en rapport om barn som exploateras och kränks sexuellt i gråzonen kring vad som är lagligt.

Ladda nerLadda ner
ECPAT Hotlines rapport om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn på internet - #2

ECPAT Hotlines rapport om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn på internet - #2

PDF - Rapporten bygger på statistik från vår webbaserade anmälningssida, ECPAT Hotline, dit vem som helst anonymt kan tipsa om misstänkt barnsexhandel. Antalet tips har på tre år tredubblats, under 2016 inkom hela 6 558 tips.

Ladda nerLadda ner
Remissvar - Människohandelsutredningens slutbetänkande

Remissvar - Människohandelsutredningens slutbetänkande

PDF - ECPAT har nyligen lämnat in sitt remissyttrande avseende Människohandelsutredningens slutbetänkande. ECPAT ser positivt på flera av utredningens förslag som förstärker det straffrättsliga skyddet för barn som utsätts för människohandel men mer måste göras för att tydliggöra och uppmärksamma barnets särskilda utsatthet och sårbarhet.

Ladda nerLadda ner
Remissvar - Sexualbrottskommitténs betänkande

Remissvar - Sexualbrottskommitténs betänkande

PDF - ECPAT lämnade i slutet av januari in ett remissyttrande avseende Sexualbrottskommitténs betänkande. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. Betänkandet innehåller flera positiva förslag men där finns också brister utifrån ett barnrättsperspektiv.

Ladda nerLadda ner
ECPAT Barnpornografibrottet 2017

ECPAT Barnpornografibrottet 2017

PDF - En oberoende forskningsrapport om det barnpornografibrottet. Brottet ligger idag under brottsbalkens 16:e kapitel och ses därmed som ett brott mot staten. Barnpornografibrottet är i själva verket ett dokumenterat sexuellt övergrepp och borde därför flyttas till 6:e kapitlet brottsbalken som reglerar sexualbrott.

Ladda nerLadda ner
ECPAT Sweden Nordic Forum 2016 Report

ECPAT Sweden Nordic Forum 2016 Report

PDF - Här kan du läsa rapporten från ECPATs Nordiska Forum mot kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet.

Ladda nerLadda ner
ECPAT Luxemburgs terminologistudie

ECPAT Luxemburgs terminologistudie

PDF - ECPAT Luxemburg lanserade under 2016 en terminologistudie - ett expertutlåtande kring användandet av olika begrepp som rör barnsexhandel och varför vissa av dem är problematiska.

Ladda nerLadda ner
ECPAT Hotlines årsrapport - om dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet

ECPAT Hotlines årsrapport - om dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet

PDF - Under 2015 ökade tipsen till ECPAT Hotline kraftigt, dubblerades jämfört med 2014. I ECPAT Hotlines årsrapport visar statistiken att barnsexhandel online ökar, att skyddet i barnpornografilagstiftningen är svagt och att anonymiserings- och krypteringstjänster gör det svårare att komma åt förövare. Men den visar också att ECPAT Hotlines arbete utvecklas och att fler viktiga tips når svensk polis.

Ladda nerLadda ner
Remissvar - Kontakt med barn i sexuellt syfte

Remissvar - Kontakt med barn i sexuellt syfte

PDF - Här kan du läsa ECPATs remissyttrande gällande översynen av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte. Remissvaret skickades in i februari 2016.

Ladda nerLadda ner
Europol 2015 - Child Sexual Exploitation Environmental Scan

Europol 2015 - Child Sexual Exploitation Environmental Scan

PDF - Här kan du läsa Europols senaste rapport om sexuell exploatering av barn online.

Ladda nerLadda ner
Barnets rätt på juristutbildningen - Kartläggning från ELSA och ECPAT

Barnets rätt på juristutbildningen - Kartläggning från ELSA och ECPAT

PDF - Tillsammans med The European Law Students' Association, ELSA, har ECPAT gjort en kartläggning om hur mycket barnrätt som ingår på Sveriges juristutbildningar idag. Kartläggningen var en del av kampanjen Triggeruppmaningen och lämnades över till Utbildningsdepartementet i november 2015.

Ladda nerLadda ner
ECPAT - Flyktingkrisen i Europa och barnets rättigheter

ECPAT - Flyktingkrisen i Europa och barnets rättigheter

PDF - De barn som flyr från krig till Europa löper enorm risk för olika typer av övergrepp och är i vissa fall redan i början av sin flykt offer för människohandel. Nu kräver ECPAT att EU-kommissionen gör en kraftansträngning för att motverka detta och arbeta hårt för att tillgodose barnets rättigheter.

Ladda nerLadda ner
Alternativrapport till FN:s barnrättskommitté 2014

Alternativrapport till FN:s barnrättskommitté 2014

PDF - Här kan du läsa ECPATs kommentarer till hur Sverige arbetar mot den kommersiella sexuella exploateringen av barn, och hur vi lever upp till barnkonventionen.

Ladda nerLadda ner
Alternativrapport till FN:s barnrättskommitté 2011

Alternativrapport till FN:s barnrättskommitté 2011

PDF - Här kan du läsa ECPATs kommentarer till hur Sverige arbetar med det andra tilläggsprotokollet, om åtgärder mot handel med barn, sk. barnpornografi och barnprostitution.

Ladda nerLadda ner
Alternativrapport 2011 - Appendix, resande förövare, svenskar som exploaterar barn sexuellt utomlands

Alternativrapport 2011 - Appendix, resande förövare, svenskar som exploaterar barn sexuellt utomlands

PDF - Här är ett appendix från ovan nämnda alternativrapport, om svenskar som exploaterar barn sexuellt utomlands.

Ladda nerLadda ner
ECPATs kommentarer till FN:s allmänna kommentarer

ECPATs kommentarer till FN:s allmänna kommentarer

PDF - FN:s barnrättskommitté publicerar så kallade allmänna kommentarer som ger vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Här finns våra kommentarer.

Ladda nerLadda ner
Alternativrapport till GRETA 2012-2014

Alternativrapport till GRETA 2012-2014

PDF - Här kan du läsa ECPATs alternativrapport till GRETA, Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, om Sveriges situation när det kommer till människohandel.

Ladda nerLadda ner
Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, Stockholm 1996

Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, Stockholm 1996

PDF - Den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering hölls i Stockholm 1996 på initiativ av ECPAT Sverige. Här kan du läsa deklarationen.

Ladda nerLadda ner
Remissvar - Barnkonventionen blir svensk lag (SOU-2016.19)

Remissvar - Barnkonventionen blir svensk lag (SOU-2016.19)

PDF - Här kan du läsa ECPATs remissyttrande gällande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). Remissvaret skickades in i oktober 2016.

Ladda nerLadda ner
Remissvar - 2014 års Människohandelsutredning

Remissvar - 2014 års Människohandelsutredning

PDF - Här kan du läsa ECPATs remissyttrande gällande Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. Remissvaret skickades in i oktober 2016.

Ladda nerLadda ner

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.