Påverkansarbete

Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att förebygga, upptäcka och utreda sexuell exploatering av barn. Därför lägger ECPAT resurser på att påverka riksdag och regering att stärka barns skydd mot sexuell exploatering av barn i lagstiftningen. Här är några exempel.

Barnkonventionen blir äntligen lag

I juni röstade riksdagen igenom regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020. Detta är något som ECPAT arbetat för länge. Vi anser att beslutet är nödvändigt för att säkra att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i rättstillämpningen. Vi menar att barnkonventionen ska inkorporeras i sin helhet – inklusive de två tilläggsprotokollen som handlar om barn i väpnade konflikter och om åtgärder mot handel med barn, så kallad barnpornografi och barnprostitution som i dag inte ingår i lagförslaget.

ECPAT fortsätter driva frågan om hur lagstiftningen behöver förbättras ytterligare. Vi har kontakt med den särskilda utredare som kartlägger hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen och vi arbetar aktivt för att de förändringar som vi föreslår när det gäller sexuell exploatering av barn ska få genomslag.

Kontakt med barn i sexuellt syfte

Efter kritik och påverkansarbete från bland andra ECPAT förstärktes lagen om kontakt med barn i sexuellt syfte den 1 januari 2018. Brottet, som brukar kallas för grooming, kan beskrivas som förberedelse till sexuella övergrepp mot barn. I och med lagändringen är det nu straffbart att föreslå en träff med ett barn i sexuellt syfte. Tidigare krävdes att gärningspersonen vidtagit en åtgärd för att en träff med ett barn i sexuellt syfte skulle äga rum, till exempel köpt en tågbiljett till barnet. I den nya lagen höjdes också maxstraffet från ett till två års fängelse och brottsrubriceringen ändrades till ”kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte”.

Äntligen datalagring

I juni 2019 röstade riksdagen igenom att återinföra datalagring. Vi på ECPAT har arbetat hårt och länge för att en ny lag ska bli verklighet och är väldigt glada. I praktiken innebär nämligen beslutet att nödvändig information som behövs för att kunna utreda många sexualbrott mot barn nu åter kommer att bli tillgänglig för polisen.

Att förebygga, förhindra och utreda sexualbrott mot barn handlar inte bara om att hitta och lagföra förövarna, utan framför allt om att hitta de barn som utsätts för sexuella övergrepp. I december 2016 kom ett avgörande från EU-domstolen som medförde att de svenska datalagringsbestämmelserna i praktiken slutade tillämpas. Sedan dess har polisen haft svårt att spåra misstänkta gärningspersoner på internet, eftersom många operatörer inte längre sparar den data som behövs för att utreda bland annat sexualbrott mot barn.

Vikten av att kunna identifiera barn

För att barn i övergreppsmaterial ska kunna identifieras används idag verktyg som Microsofts PhotoDNA. Med hjälp av dessa program kan övergreppsmaterial upptäckas, raderas och rapporteras. Under hösten uppmärksammades risker med förslaget till den nya e-privacy förordningen som förhandlas mellan EU:s medlemsstater. Förordningen tycks göra det olagligt att använda dessa verktyg, något som i sin tur gör det omöjligt att arbeta med identifiering av barn i övergreppsmaterial.

Vi noterade att Sverige inte hade lyft denna problematik i förhandlingsdiskussionerna och tog därför kontakt med berörda personer inom regeringskansliet för att lyfta frågan. Vi blev inbjudna till näringsdepartementet och informerade dem om tekniken och dess betydelse för arbetet mot sexuell exploatering av barn.

Barnäktenskap kan aldrig erkännas

Barnäktenskap är ett globalt problem som innebär en negativ inverkan på barnets möjligheter att tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Under 2018 utredde regeringen frågan om att skärpa lagen mot barnäktenskap för äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag i annat land.

ECPATs ståndpunkt, vilken framfördes i vårt remissvar, är att det är alla barns rätt att inte tvingas ingå äktenskap och att skyddas från de förpliktelser som ett äktenskap innebär. Barnäktenskap ska inte erkännas under några omständigheter.

Barnpornografibrottet - dags att byta namn och flytta

Barnpornografi - eller dokumenterade sexuella övergrepp på barn som det handlar om - är en stor del av den sexuella exploateringen av barn på nätet och en fråga som ECPAT alltid har fokus på. Det är viktigt att kunna förebygga att övergrepp sker, men också att personer som tittar på, laddar ner och sprider sådant material kan lagföras. För detta krävs en lagstiftning som har barnets rätt till skydd i fokus.

I oktober 2018 lämnade vi in vårt remissvar kring det brott som i lagen fortfarande kallas ”barnpornografi”. I skrivelsen argumenterar vi för både ett namnbyte och en flytt av paragrafen. Brottsrubriceringen ”barnpornografibrott” är direkt missvisande eftersom det associerar till ordet pornografi. Det insinuerar en frivillighet från barnets sida som ger det sexuella övergreppet legitimitet. Termen beskriver inte heller vad det faktiskt handlar om: skildringar av sexuella övergrepp på barn. ECPAT anser att en mera lämplig rubricering skulle vara ”dokumenterat sexuellt övergrepp på barn”. Brottet är i dag placerat under brott mot allmän ordning. Vi vill synliggöra det faktum att det handlar om ett sexualbrott mot ett barn. Därför anser vi att brottet hör hemma bland sexualbrotten.

Regeringen öppnar för höjda minimistraff

Barnrättskommittén, som granskar hur länder lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen, har kritiserat Sverige för att köp av sexuell handling av barn anses vara ett mindre allvarligt sexualbrott. Att det finns böter i straffskalan är en indikation på det. Efter hårda påtryckningar från bland andra ECPAT och riksdagspartierna i opposition öppnade regeringen under 2018 för en diskussion om att ytterligare höja minimistraffet för brottet köp av sexuell handling av barn. Från dagens förslag om fängelse i 14 dagar till fängelse i 6 månader. Böter ska nu tas bort från straffskalan vad gäller köp av sexuell handling av barn.

ECPAT Sverige vill se en ännu starkare markering från regeringens sida. Vi menar att ett straffminimum på ett år bättre motsvarar brottets allvar, och innebär en presumtion för fängelse. Vårt arbete har gett resultat då justitieministern har öppnat för att ompröva förslaget om ett minimistraff.

Triggeruppmaningen - 2015


Sverige har upprepade gånger kritiserats av FN:s barnrättskommitté då utbildning om barnets rättigheter för de som arbetar för eller med barn till stor del saknas. ECPAT menar att de som arbetar inom rättsväsendet är prioriterade - de måste ges grundläggande kunskap om barnets rättigheter, offer- och förövarpsykologi och sexuell exploatering av barn, för att stärka rättssäkerheten för varje barn som utsätts för sexuella övergrepp. I kampanjen Triggeruppmaningen skrev 5.000 personer under vår namninsamling för att införa obligatorisk barnrätt på Sveriges juristutbildningar. Underskrifterna lämnades över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Sopig straffskala - 2014

I kampanjen #sopigstraffskala från 2014 mobiliserade vi mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn, ett straff som inte motsvarar brottets allvar. ECPAT och FN:s barnrättskommitté delar ståndpunkt och anser att en skärpning av straffen skulle innebära att brotten ges högre prioritet och att fler dömda skulle kunna erbjudas vård inom anstalt. I kampanjen sa över en halv miljon människor ifrån mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn.

Det är inte rimligt att detta brott ska innehålla böter i straffskalan och vi vill se en skärpning.

- Beatrice Ask, dåvarande justitieminister, M
Expressen, 24/8 2014

Utredningar vad gäller brotten ”köp av sexuell handling av barn” och ”kontakt med barn i sexuellt syfte” är nyligen genomförda och där har ECPAT Sverige medverkat och bidragit med spetskompetens.

Nordiskt Forum 2016

För att motverka sexuell exploatering av barn krävs en stark samverkan mellan civila samhället, myndigheter och näringsliv. Inom ramen för FN:s Agenda 2030 och hållbarhetsmålen arrangerade därför ECPAT Sverige tillsammans med Sveriges regering ett Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet i Stockholm den 16 och 17 november 2016. Deltagarna var polis och andra myndigheter, ideella organisationer, universitet och företag, från Norden och övriga Europa med syftet att ta ett gemensamt steg framåt i kampen mot barnsexhandeln. Resultaten var många, bland annat arrangerades ett möte om sexuell exploatering av barn på nätet under det årliga världsekonomiska forumet i Davos, tack vare Nordiskt Forum.


SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.