Mål och resultat

ECPAT arbetar för en värld fri från sexuell exploatering av barn. Vi arbetar med påverkansarbete, informations- och kunskapsspridning och med att driva viktiga samarbeten med näringslivet. Här har vi sammanställt våra viktigaste resultat från 2016.

Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet

1996 hölls den första Världskongressen mot barnsexhandel i Stockholm och ECPAT Sverige grundades. 2016 - 20 år senare - arrangerade vi en två dagar lång konferens om sexuell exploatering av barn på nätet: ECPAT Nordiskt Forum. Konferensen är en del i ett tvåårigt projekt med syftet att stärka samverkan mellan myndigheter, företag och det civila samhället i kampen mot barnsexhandel.

På Nordiskt Forum möttes över 250 nordiska deltagare från den offentliga, privata och civila sektorn för att diskutera hur vi tillsammans kan ta nästa steg för att stoppa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Forumet samordnades med Socialdepartementet och bland deltagarna fanns justitieminister Morgan Johansson och barnminister Åsa Regnér.

>> Läs mer om Nordiskt Forum här. <<

#stoppanäthandeln

I 2016 års stora julkampanj lyfte vi nätets baksida - handeln med barn. Varje dag fotas och filmas sexuella övergrepp på barn. Bilderna och filmerna säljs och sprids på nätet - en växande handel där barnet omvandlas till en handelsvara.

Filmen #stoppanäthandeln lades upp den 24 november på ECPAT Sveriges YouTubesida. Med hjälp av bland andra ECPATs ambassadör Joel Kinnaman lyfte filmen snabbt och hade i slutet av december visats 133 000 gånger. Filmen delades 1 382 gånger, och varje person som stöttade kampanjen fick en videohälsning med ECPATs ambassadör Noomi Rapace, som personen också kunde dela vidare.

Många tips till ECPAT Hotline

ECPAT Sverige har sedan 2005 drivit ECPAT Hotline, en webbaserad anmälningssida där vem som helst kan lämna tips på misstänkt sexuell exploatering av barn. Alla inkomna tips granskas, och tips som bedöms som möjligen illegala skickas vidare till antingen svensk polis eller till en hotline i ett annat land. Under 2016 granskades 6558 tips, varav 1100 bedömdes som illegala.

De flesta tipsen rör dokumenterade sexuella övergrepp på barn, under 2016 var det 98,6 %. Bilderna och filmerna skildrar allt från sexuell posering till våldtäkt, sadism och tortyr. Skildringarna av övergreppen kan vara producerade i studiomiljö men ofta har den sexuella exploateringen dokumenterats i hemmamiljöer.

>> Läs mer om ECPAT Hotline här. <<

ECPATs påverkansarbete

ECPAT arbetar ständigt för att öka kunskapen om sexuell exploatering av barn hos beslutsfattare, myndigheter, företag och allmänheten. Arbetet med att föra upp frågan på agendan innebär oräkneliga mejl, telefonsamtal och möten. Det är ett arbete som inte syns utåt men som är avgörande för de framgångar som sedan nås i form av till exempel stärkt lagstiftning.

En viktig del av ECPATs påverkansarbete är att upprätta och lämna in remissyttranden, våra synpunkter på nya lagförslag. ECPATs utgångspunkt i remissvaren är alltid att kritiskt granska lagförslag utifrån ett barnrättsligt perspektiv.

>> Läs ECPATs remissyttranden här. <<

ECPAT bidrar också till att ny lagstiftning föreslås från regeringens sida. Som ett exempel på detta kan nämnas barnpornografilagstiftningen. ECPAT har länge drivit frågan om att det så kallade barnpornografibrottet ska flyttas från kapitel 16 i brottsbalken, som reglerar brott mot staten, till kapitel 6 i brottsbalken som reglerar sexualbrott. I januari 2017 lät regeringen meddela att en översyn av lagstiftningen görs och att ett lagförslag är att vänta innan årsskiftet. ECPAT inväntar nu utredningens betänkande, för att sedan lämna ett remissyttrande över detta.

Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Finanskoalitionen startade 2008 då ECPAT Sverige tillsammans med Skandiabanken bjöd in samtliga svenska banker att delta i en svensk finansiell koalition mot sexuell exploatering av barn, för att slå mot lönsamheten som driver handeln med barn framåt. Under 2016 initierade Finanskoalitionen ett examensarbete med två studenter från Linköpings Tekniska Högskola under handledning av CGI. Studien handlade om att identifiera och analysera digitala betalningsflöden kopplat till illegal verksamhet på internet. Studien fokuserade på två metoder. Den ena för att klassificera och kartlägga fillagringstjänster utifrån Bitcoinbetalningar, den andra för att finna korrelation och kartlägga till synes anonyma förövare med hjälp av matematiska modeller. Polisen anser att studien är mycket intressant som metod för att kunna identifiera anonyma förövare som utnyttjar barn sexuellt.

Under Almedalen 2016 arrangerade också ECPAT och Finanskoalitionen mot sexuell exploatering av barn ett seminariet ”Barnsexhandel på nätet – hur ska näringsliv, myndigheter och civilsamhället samverka mot brottsligheten?” .


>> Läs hela verksamhetsberättelsen från 2016 här. <<

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.