Blogg

ECPAT VILL ATT BARNPORNOGRAFIBROTTET BYTER NAMN OCH FLYTTAR

Den 1 oktober 2018 lämnade ECPAT sitt remissyttrande över utredningen Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn. Det var en efterlängtad utredning då ECPAT sedan lång tid tillbaka arbetat för en förstärkning av det juridiska skyddet för barn i övergreppsmaterial. Dessvärre innehåller utredarens slutsatser inte det som ECPAT vill, nämligen att det s.k. barnpornografibrottet byter namn och flyttar.

ECPAT anser att brottsrubriceringen ”barnpornografibrott” är direkt missvisande genom att den kan associeras med ordet pornografi och därmed insinuera en frivillighet från barnets sida som ger det sexuella övergreppet legitimitet. Ett barn kan aldrig samtycka till sexuella handlingar och har rätt till skydd mot varje form av sexuellt övergrepp. Vidare beskriver inte rubriceringen ”barnpornografi” vad det faktiskt handlar om – skildringar av sexuella övergrepp på barn. ECPAT anser därför att en mera lämplig rubricering skulle vara dokumenterat sexuellt övergrepp.

Det s.k. barnpornografibrottet är i dag placerat i brottsbalkens 16 kap. - om brott mot allmän ordning. ECPAT vill synliggöra barnet i övergreppsmaterialet och det faktum att det handlar om ett sexualbrott mot ett barn. Av den anledningen anser ECPAT att brottet hör hemma i brottsbalkens 6 kap. – om sexualbrott. I februari 2017 släppte ECPAT en forskningsrapport författad av två oberoende forskare vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Se rapporten i sin helhet HÄR. Forskningsrapporten visade bl.a. att en flytt av brottet skulle skapa stabilare förutsättningar för att ett barn som avbildats i övergreppsmaterial betraktas som målsägande i rättsprocessen. En flytt skulle också medföra ett starkt signalvärde och ett erkännande av den kränkning av det avbildade barnets integritet som befattning med övergreppsmaterial innebär.

Vi vet i dag att barn som utsatts för sexuella övergrepp som dokumenterats och spridits på internet riskerar en svår psykisk ohälsa. Vetskapen om att bilder och filmer sprids och delas, bortom barnets kontroll, gör att barnet kan uppleva att övergreppet aldrig får ett slut. ECPAT anser att varje spridning av bilden eller filmen är en kränkning av barnets rätt till integritet.

Bakom varje bild finns ett barn som bär på rättigheter. Detta faktum måste återspeglas i såväl lagstiftning som rättstillämpning. Genom att benämna brottet för vad det handlar om och placera det bland övriga sexualbrott anser ECPAT att lagstiftningen bättre tillgodoser barnets rättigheter. Därför kommer ECPAT, trots utredningens slutsatser, fortsätta att driva denna fråga.

Läs ECPATs remissvar i sin helhet HÄR.

#ECPAT SVERIGE #REMISSVAR #BARNPORNOGRAFIBROTTET #BARNPORNOGRAFILAGSTIFTNINGEN
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.