Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Sexualbrott mot barn kan förebyggas med kunskap

Med förebyggande kunskap och strategier kan många sexuella kränkningar och sexualbrott mot barn på nätet undvikas. Skolan har en viktig uppgift i att förmedla den kunskapen till barn.

En undersökning som YouGov* gjort på uppdrag av ECPAT Sverige visar att endast hälften (51%) av de tillfrågade barnen överhuvudtaget haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan under de senaste två åren. Många kunde med andra ord inte svara på undersökningen på grund av brist på sexualundervisning under de senaste två åren

Av de som faktiskt hade haft sex- och samlevnadsundervisning hade få diskuterat internet kopplat till det. Än färre hade fått lära sig om riskerna med att skicka lättklädda bilder eller pratat om positiva sexuella relationer på nätet.

Det går inte att bortse från internet i samtal med barn om sexualitet idag. Skolan har här en viktig roll, liksom andra vuxna i barnets närhet. ECPAT Sverige kommer under 2019 att arbeta med att öka barns och vuxnas kunskap i dessa frågor.

Som barn är det viktigt att veta att om en sexuell kränkning sker, så är det aldrig ditt fel. Ansvaret vilar helt och hållet på den som utför kränkningen eller övergreppet. Det går alltid att blockera, stänga av och berätta för en vuxen, även om det kanske känns väldigt svårt och otäckt i stunden. Som vuxen är du barnets väg ut: var tillgänglig, lyssna till punkt och lägg ingen skam eller skuld på barnet. Sexuella kränkningar och övergrepp mot barn på nätet är brottsliga, polisanmäl alltid. Personen som utför brottet utsätter kanske även andra barn, som inte vågat berätta för någon.

*Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 26 november-9 december har sammanlagt 81 intervjuer via internet genomförts med 15-17-åringar i Sverige, som har haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan under de senaste 12-24 månaderna.

Läs hela undersökningen här.

0
Kategorier:

När ett barn blir en handelsvara på nätet

Handeln med barn för sexuella ändamål är brutal, omfattande och förekommer i många former. Barn köps och säljs över hela världen och idag sker mycket av handeln på internet.

Precis som julnäthandeln ökar så ökar även handeln med barn på nätet och den pågår överallt, även i Sverige. Det har aldrig varit enklare att köpa en posering eller våldtäkt för några hundra kronor, berättar Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Det kan handla om barn som utsatts för människohandel och tagits från en plats till en annan för att säljas, om och om igen. Inte sällan annonseras barnet ut på webbsidor. En del barn hamnar i Sverige, men svenska förövare reser även utomlands för att utnyttja barn sexuellt.

När övergrepp fotas eller filmas så kan materialet säljas. Samtidigt som mängden övergreppsmaterial hela tiden ökar på nätet, så är handeln med bilder inte lika vanlig nu som den var förr. Men det förekommer, och handeln hittar nya vägar. En förövare som vill ta del av andra förövares övergreppsskildringar kan behöva bidra med egna bilder, och då blir bilderna en valuta i sig.

Vad som däremot har blivit vanligare är live-streaming av sexuella övergrepp. Det innebär att en person betalar för att få titta på och regissera övergrepp på barn live.

– Senast för någon vecka sedan åtalades en svensk ungdomsledare för grov våldtäkt på en sexåring i Filippinerna. Han följde övergreppen via webbkamera och instruerade en kvinna om hur dessa skulle utföras. Inget barn ska utsättas för detta. Utvecklingen går att stoppa, men vi behöver hjälp för att det ska kunna ske, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

En annan sak som har blivit vanligare är nakenbilder som barn och unga har tagit på sig själva, eller bilder som skildrar egna sexuella handlingar. Bilden var kanske avsedd för en flick- eller pojkvän, men hamnade på nätet. Det förekommer också att barn tvingas producera bilder genom hot och utpressning. Dessa bilder kan spridas snabbt och det finns även exempel på hur bilder har sålts till personer i barnets närhet.

Hela världen är överens om barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp, genom bland annat Barnkonventionen och de globala målen i Agenda 2030. Den enorma omfattningen och den snabba tekniska utvecklingen gör att detta är ett problem som samhället måste lösa gemensamt. Rättsväsendet, det civila samhället och näringslivet måste arbeta tillsammans, transparent och på en global nivå.

ECPAT får ofta frågan hur man kan skydda sitt barn från nätets faror. Vi brukar svara att det inte handlar om att begränsa eller förbjuda barnet att vara där. Det skulle vara som att förbjuda barnet från att delta i all social aktivitet. Istället måste vi vuxna hjälpa barnet att utveckla strategier för de faror som finns på nätet. Här är några råd för dig som vill bidra till att stoppa näthandeln med barn:

  • Prata förebyggande med barnet. Låt barnet lära dig allt som är roligt med nätet, då får ni en naturlig plattform att diskutera det som inte är lika roligt. Prata om möjliga konsekvenser av att dela nakenbilder och om hur viktigt det är att berätta om en vän är i en utsatt situation, eller om barnet själv skulle utsättas för något.
  • Låt barnet prata till punkt, och skuldbelägg aldrig barnet för något som har hänt.
  • Polisanmäl alltid misstankar om sexualbrott mot barn. Oavsett om det är något du sett på nätet, på resan, på jobbet eller om du fått något berättat för dig.


#JULGÅVA #NÄTHANDEL #AGENDA 2030 #ANNA KARIN HILDINGSON BOQVIST #SEXUALBROTT MOT BARN #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier:

ECPAT visar näthandelns baksida

ECPAT Sverige julkampanj

Precis som julnäthandeln ökar så ökar även handeln med barn på nätet och den pågår överallt, även i Sverige. Det har aldrig varit enklare att köpa en posering eller våldtäkt för några hundra kronor, det är bara ett klick bort. Med kampanjen vill vi öppna ögonen för baksidan av näthandeln, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

ECPAT arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. De arbetar förebyggande och med direkta insatser som exempelvis ECPAT Hotline, dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkta sexuella övergrepp. Organisationen bidrar bland annat till att bilder på barn kan tas bort och att polisen får möjlighet att hitta övergreppsmaterial, och i förlängningen identifiera barn.

Internet är fantastiskt men har även en baksida. Sexuella övergrepp över nätet är lika allvarliga för barnet som de som sker utanför nätet. Det vi ser just nu är också att det blir vanligare att förövare beställer live-streamade sexuella övergrepp, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Senast i förra veckan åtalades en svensk ungdomsledare för grov våldtäkt på en sexåring i Filippinerna. Han följde övergreppen via webbkamera och instruerade en kvinna om hur dessa skulle utföras. Detta är det fjärde fallet med live-streamade övergrepp i Sverige som når en prövning i domstol.

Inget barn ska utsättas för detta. Utvecklingen går att stoppa, men vi behöver hjälp för att det ska kunna ske, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Om kampanjen #stoppanäthandeln

Kampanjen #stoppanäthandeln kommer att hålla på hela december. Läs mer om kampanjen och hjälp till att stoppa näthandel av barn på www.stoppanäthandeln.se.

Kampanjfilm finns här: stoppanäthandeln

Ikano Bank vill stoppa näthandeln med barn. Därför bidrar de lite extra denna jul och matchar privatgivares krona med en krona. På det viset blir gåvan dubbelt så mycket värd.

Kreativ byrå för julkampanjen är i år Stockholmsbaserade Parachute Communication.

Musiken i filmen är specialskriven för att öka medvetenheten kring sexuell exploatering och handel med barn. Låter heter FREE och bakom musiken ligger Camilla Voigt och Kina Nyman från EQLovesMusic. Alla royaltyintäkter går till ECPAT. Musiken finns där musik finns och här på Youtube.

ECPATs verksamhet finansieras helt av företag, privatpersoner, myndigheter med flera. Exempel på större samarbeten och finansiärer är Svenska PostkodLotteriet samt Svenska Handelsbanken.

#JULGÅVA #JULKLAPP #JULKAMPANJ #STOPPANÄTHANDELN #IKANO BANK
0
Kategorier:

ECPAT VILL ATT BARNPORNOGRAFIBROTTET BYTER NAMN OCH FLYTTAR

Den 1 oktober 2018 lämnade ECPAT sitt remissyttrande över utredningen Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn. Det var en efterlängtad utredning då ECPAT sedan lång tid tillbaka arbetat för en förstärkning av det juridiska skyddet för barn i övergreppsmaterial. Dessvärre innehåller utredarens slutsatser inte det som ECPAT vill, nämligen att det s.k. barnpornografibrottet byter namn och flyttar.

ECPAT anser att brottsrubriceringen ”barnpornografibrott” är direkt missvisande genom att den kan associeras med ordet pornografi och därmed insinuera en frivillighet från barnets sida som ger det sexuella övergreppet legitimitet. Ett barn kan aldrig samtycka till sexuella handlingar och har rätt till skydd mot varje form av sexuellt övergrepp. Vidare beskriver inte rubriceringen ”barnpornografi” vad det faktiskt handlar om – skildringar av sexuella övergrepp på barn. ECPAT anser därför att en mera lämplig rubricering skulle vara dokumenterat sexuellt övergrepp.

Det s.k. barnpornografibrottet är i dag placerat i brottsbalkens 16 kap. - om brott mot allmän ordning. ECPAT vill synliggöra barnet i övergreppsmaterialet och det faktum att det handlar om ett sexualbrott mot ett barn. Av den anledningen anser ECPAT att brottet hör hemma i brottsbalkens 6 kap. – om sexualbrott. I februari 2017 släppte ECPAT en forskningsrapport författad av två oberoende forskare vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Se rapporten i sin helhet HÄR. Forskningsrapporten visade bl.a. att en flytt av brottet skulle skapa stabilare förutsättningar för att ett barn som avbildats i övergreppsmaterial betraktas som målsägande i rättsprocessen. En flytt skulle också medföra ett starkt signalvärde och ett erkännande av den kränkning av det avbildade barnets integritet som befattning med övergreppsmaterial innebär.

Vi vet i dag att barn som utsatts för sexuella övergrepp som dokumenterats och spridits på internet riskerar en svår psykisk ohälsa. Vetskapen om att bilder och filmer sprids och delas, bortom barnets kontroll, gör att barnet kan uppleva att övergreppet aldrig får ett slut. ECPAT anser att varje spridning av bilden eller filmen är en kränkning av barnets rätt till integritet.

Bakom varje bild finns ett barn som bär på rättigheter. Detta faktum måste återspeglas i såväl lagstiftning som rättstillämpning. Genom att benämna brottet för vad det handlar om och placera det bland övriga sexualbrott anser ECPAT att lagstiftningen bättre tillgodoser barnets rättigheter. Därför kommer ECPAT, trots utredningens slutsatser, fortsätta att driva denna fråga.

Läs ECPATs remissvar i sin helhet HÄR.

#ECPAT SVERIGE #REMISSVAR #BARNPORNOGRAFIBROTTET #BARNPORNOGRAFILAGSTIFTNINGEN
0
Kategorier:

ECPAT SVERIGE VÄLKOMNAR NY GENERALSEKRETERARE

Anna Karin Hildingson Boqvist

Anna Karin Hildingson Boqvist är ny generalsekreterare på ECPAT Sverige sedan den 1 oktober 2018. Hon var tidigare vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef.

-Jag är stolt och glad, men samtidigt ödmjuk inför det svåra men viktiga uppdrag ECPAT har. Jag har arbetat med barns rättigheter hela mitt yrkesliv och vet att barns och ungas egna erfarenheter är oerhört viktiga att ta tillvara. Vi vuxna sitter inte inne med alla svaren, även om vi ofta tror det, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Anna Karin Hildingson Boqvist är utbildad jurist och har en juristexamen från Uppsala Universitet. Hon har under många år haft ett engagemang som styrelseordförande för Riksbryggan, en ideell organisation som ger stöd till barn som har föräldrar eller andra familjemedlemmar som sitter i fängelse.

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från barnsexhandel. ECPAT är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med organisationsmedlemmar och stödmedlemmar.

#ANNA KARIN HILDINGSON BOQVIST #ECPAT SVERIGE #BARNOMBUDSMANNEN
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.