Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Vad handlar #backabarnen och datalagringen om?

Backa barnen ECPAT

För snart ett år sedan meddelade EU-domstolen att EU:s medlemsstater, däribland Sverige, inte får ålägga teleoperatörer en generell skyldighet att lagra trafikdata för att bekämpa brott. Fram till dess tillämpade Sverige en lag som föreskrev att teleoperatörer skulle lagra trafikdata under sex månader för att bekämpa brott, data som behövs för att hitta barn som kan befinna sig i en pågående övergreppssituation.

Bakgrund

Frågan om lagring av trafikuppgifter är inte ny utan har diskuterats under många år. Att hitta en balans mellan de olika grundläggande fri- och rättigheterna är inte en enkel uppgift. Sverige införde regler om lagring av trafikuppgifter och abonnemangsuppgifter för brottsbekämpande ändamål år 2012, efter ett direktiv från EU. EU-direktivet ogiltigförklarades dock 2014, endast två år efter att de svenska reglerna infördes. Direktivet ansågs stå i strid med grundläggande mänskliga rättigheter. Frågan uppkom då om de svenska reglerna också var ogiltiga, de byggde ju på det nu ogiltigförklarade EU-direktivet. Sverige tillsatte en snabbutredning som kom fram till att vi kunde behålla de svenska reglerna. Motiveringen var bl.a. att de svenska reglerna - till skillnad från de i direktivet - innehöll tydliga regler om villkoren för att lämna ut lagrade uppgifter. Post- och telestyrelsen (PTS) förelade därefter de svenska operatörerna att fortsätta lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål vid äventyr av vite. 

Tele 2 överklagagade - operatörer kan inte tvingas lagra data

Tele2 valde att överklaga föreläggandet från PTS men förlorade i förvaltningsrätten. Målet överklagades och nästa instans, Kammarrätten, valde att inhämta ett s.k. förhandsavgörande från EU-domstolen, en bindande tolkning av unionsrätten. Den 21 december 2016 kom EU-domstolens avgörande som sa att det inte är förenligt med EU-rätten att staten tvingar telebolag att generellt lagra deras kunders trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter.

Efter domen från EU-domstolen slutade många svenska telebolag att lagra data. I februari 2017 tillsatte den svenska regeringen en utredning som ser över den svenska datalagringsregleringen. Utredningens uppdrag är att föreslå de förändringar som är nödvändiga för att det svenska regelverket ska vara proportionerligt och ha en ändamålsenlig balans mellan skyddet för enskildas personliga integritet och behovet av uppgifter för att kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra brott.

Kammarrätten i Stockholm meddelade dom i målet den 7 mars 2017 och upphävde med hänvisning till EU-domstolens förhandsavgörande PTS föreläggande mot Tele2. Enligt Kammarrätten kan de svenska bestämmelserna som ålägger operatörer att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål inte tillämpas eftersom de inte är förenliga med EU-rättsliga regler. 

Konsekvenser av EU-domstolens förhandsavgörande drabbar barnen

Uppgifter om elektronisk kommunikation är av stort värde för att kunna upptäcka och utreda brott. För viss typ av internetrelaterad brottslighet, såsom exempelvis dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografibrott) är IP-adresser av avgörande betydelse för att kunna identifiera en misstänkt gärningsman. Just nu kan polisen inte utreda många av de tips och anmälningar de får om sexualbrott mot barn på internet eftersom informationen de behöver inte finns sparad. För att kunna utreda t.ex. ett misstänkt barnpornografibrott måste polisen kunna begära ut information om vem som hade en viss IP-adress vid en viss tidpunkt. Om informationen inte finns sparad kan polisen i många fall inte utreda dessa brott, och barnet blir kvar i vad som kan vara en pågående övergreppssituation.

Vad vill ECPAT med kampanjen #backabarnen?

Barn som utsätts för sexuella övergrepp har också mänskliga rättigheter, de har också rätt till integritet. Vi vet idag genom forskning att barn som utsätts för övergrepp som dokumenteras och sprids kan få livslånga skador och trauman, bland annat genom vetskapen om att övergreppen på dem aldrig försvinner från nätet. Tyvärr syftar alltför många som talar om integritet på nätet bara på sin egen.

För ECPAT är det viktigt att den data som behövs för att kunna utreda sexualbrott mot barn finns tillgänglig för polisen. Det innebär inte att ECPAT förespråkar en massövervakning, i bemärkelsen att polisen hela tiden kontrollerar vad personer som inte är misstänkta för brott gör på nätet, utan att ECPAT vill se en möjlighet för polisen att kunna begära ut nödvändig information just när det gäller sexualbrott mot barn. 

>> SÄTT PRESS PÅ POLITIKERNA DU MED - BACKABARNEN.SE <<

#DATALAGRING #DATALAGRINGSDIREKTIVET #EU #EU-DOMSTOLEN #TELE 2 #LAGRA DATA #BACKA BARNEN ##BACKABARNEN #BACKA BARNEN #KAMPANJ #INTERNETOPERATÖRER
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Kampanjer #backabarnen

Unikt åtal: man åtalas för grova våltäkter mot barn via nätet

Idag väcks åtal mot en man i 40-årsåldern som misstänks ha utsatt 27 barn i Kanada, Skottland och USA för grova sexuella övergrepp via nätet. Mannen misstänks ha hotat och tvingat barn att utföra sexuella handlingar på sig själva framför webbkamera och åklagaren yrkar nu på att mannen ska dömas för bl.a. grov våldtäkt mot barn, trots att han inte befunnit sig på samma plats som barnen.  

I Sverige har det flera gånger de senaste åren rapporterats om fall där gärningspersoner via nätet kontaktat hundratals barn i sexuella syften. Detta är dock det första rättsfallet där en svensk man på det här sättet kontaktat och begått övergrepp på barn via webbkamera i andra länder. Det är också första gången ett sådant brott rubriceras som grov våldtäkt mot barn.

Sextortion en allt vanligare metod

Den misstänkte förövaren har använt sig av utpressning för att att tvinga barnen att begå sexuella övergrepp på sig själva. På engelska kallas det ofta för ”sextortion”, och det är en allt vanligare metod bland förövare. I regel innebär det att förövaren med hjälp av t ex en befintlig bild pressar barnet på pengar eller fler bilder/filmer, genom att hota med att skicka bilden till föräldrar, skolkompisar eller barnets kontakter i sociala medier. 

Större trauma efter övergrepp online

Sexuella övergrepp på barn som sker via nätet beskrivs ibland som mindre allvarliga, begrepp som ”virtuell” våldtäkt används, men vad är egentligen virtuellt med en våldtäkt? Ett grovt sexuellt övergrepp mot ett barn är lika verkligt om det sker via nätet, som om förövaren befunnit sig i samma rum. Detta bekräftar en fördjupningsrapport från Barnafrid från tidigare i år om barns erfarenheter av sexuella övergrepp på nätet. Av rapporten framgår att barn som utsatts för övergrepp via nätet ofta får större men än barn som utsätts för övergrepp där förövaren befinner sig på samma plats. Detta beror till stor del på det faktum att bilder och filmer på övergreppen finns och kan spridas på nätet, och att barnet aldrig vet vem som sett dessa bilder och filmer. 

Det finns idag inget tydligt lagstöd för att klassa sexuella övergrepp via internet för våldtäkt. Tidigare fall där barn utnyttjas sexuellt via nätet har istället oftast rubricerats som de mindre grova brotten sexuellt ofredande eller utnyttjande av barn för sexuell posering, som har ett lägre straffvärde.

Åklagaren vill att mannen döms till grov våldtäkt 

Åklagaren Annika Wennerström ser dock fram emot att få en domstolsprövning av frågan om de sexuella handlingar som barnen utför på sig själva kan bedömas som våldtäkt. Hon menar att det finns stöd i praxis för det och att de omständigheter som finns i det här fallet kan ge en sådan utgång. 

Det är mycket positivt att detta nu prövas i domstol. Internet ger förövare oändliga möjligheter att kontakta barn i sexuella syften och barn vittnar om det stora trauma som övergreppen via webbkamera ger. Lagstiftningen måste följa med teknikutvecklingen och se till så att varje barn skyddas bättre mot sexuell exploatering på nätet.


>> Läs inlägget om HD-domen från 2015 där man dömdes för sexuellt övergrepp mot barn efter övergrepp via nätet. <<

#SEXTORTION #WEBBKAMERA #SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN PÅ NÄTET #BARNAFRID #GROOMING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

ECPAT Sveriges kommentar till Lagrådets yttrande


ECPAT har tagit del av Lagrådets yttrande över regeringens förslag om att göra barnkonvention till svensk lag. ECPAT är positivt till att Lagrådet inte har fört fram några skäl till att en inkorporering av barnkonventionen skulle strida mot grundlagen eller någon annan lag. Lagrådet anför inte heller att en inkorporering av barnkonventionen skulle påverka kravet på rättssäkerhet eller motverka syftet med konventionen i sig. Likväl avstyrker Lagrådet regeringens förslag då det hävdar att barnkonventionens artiklar är för allmänt hållna. Det jämför med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna som det menar ”är mer konkreta”. Detta trots att Lagrådet år 1993, vid tidpunkten för inkorporeringen av Europakonventionen, ansåg att konventionen ”i de centrala delarna är mycket allmänt hållen” – vilket enligt Lagrådet skulle medföra tillämpningsproblem. Av detta att döma tycks Lagrådet nu ha ändrat sin uppfattning om Europakonventionen, vilket i sig är positivt. Det visar också hur konventionens status har stärkts efter att ha blivit svensk lag.

Att barnkonventionens artiklar anses vara för allmänt hållna ser ECPAT inte som något hinder till att göra barnkonventionen till svensk lag – även om det möjligen är en utmaning. Det finns alla möjligheter att överkomma de utmaningar som föreligger och det är gott om tid. Lagen är inte tänkt att träda i kraft förrän i januari 2020. Fram till dess kan lärdomar dras av andra länder i Europa i vilka barnkonventionen redan gäller som lag, däribland Norge. Regeringen har i sin remiss också aviserat en rad förslag som ska underlätta processen, såsom en skriftlig vägledning, en kartläggning av hur barnkonventionen behandlas i svensk lagstiftning och rättstillämpning samt ett brett kunskapslyft.

ECPAT menar att Lagrådets yttrande i sig på flera sätt visar på behovet av mer kunskap om barnets rättigheter såsom de stadgas i barnkonventionen. Ett exempel är Lagrådets yttrande om barnets rätt att höras. Lagrådet tvivlar på att efterlevnaden av barnkonventionen avseende just rätten att höras skulle bli bättre av ytterligare en reglering. Det hänvisar till att det redan finns särskilda bestämmelser om att barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter. Problemet är att dessa bestämmelser inte fullt ut speglar den rätt som stadgas i barnkonventionen. I utlänningslagen anges att barnet ska höras om det inte är olämpligt – ett rekvisit som inte är förenligt med barnkonventionen, något som fastslagits av FN:s barnrättskommitté. Denna reglering är ett av flera exempel på att barnets rättigheter behöver stärkas.

Som barnrättighetsutredningen har fastslagit har inte barnkonventionen fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen och det finns i dag tydliga brister i förhållande till barnets rättigheter enligt konventionen. Att inkorporera barnkonventionen i svensk lag är ett nödvändigt nästa steg för att förbättra levnadsvillkoren för varje barn som bor eller befinner sig i Sverige.

ECPAT anser därför att regeringens beslut att gå vidare med att göra barnkonventionen till svensk lag är nödvändigt för att säkra att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i rättstillämpningen.

#BARNKONVENTIONEN #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Barnkonventionen

Dokument utifrån - Påven och pedofilerna


Dokument utifrån visar just nu dokumentärfilmen Påven och pedofilerna. En film om de tusentals fall av sexuella övergrepp som uppdagats inom den katolska kyrkan, om en tystnadskultur som gör att övergreppen kan fortgå bakom stängda dörrar.   

Filmen tar oss till Italien, Frankrike, USA och Argentina där högt uppsatta inom den katolska kyrkan i årtionden begått sexuella övergrepp mot barn. Det handlar om ofredanden, våldtäkt, dokumentation av övergrepp och om präster som rest till andra länder i syfte att exploatera barn sexuellt. 

Många hoppades att påve Franciskus skulle ta itu med de stora problemen med övergrepp inom den katolska kyrkan, men trots vissa åtgärder instrueras biskopar och präster fortfarande att inte anmäla övergrepp till myndigheter. I filmen framkommer det att 3.420 präster på trovärdig grund anklagades för sexuella övergrepp mot barn mellan 2004 och 2012. Av dessa avsattes endast 848 och 2.572 av dem fick lindrigare straff. 

Alla världens länder utom USA har skrivit under FN:s barnkonvention och har därmed åtagit sig att skydda varje barn från alla former av sexuell exploatering. För att kunna åstadkomma detta är en viktig del att bryta tystnaden kring sexuella övergrepp mot barn. Det gäller inte enbart den katolska kyrkan, utan oss alla. Tystnaden är förövarens bästa vän och det är först när vi vågar prata om övergreppen som vi kan förändra. Se filmen och var med oss i kampen för en värld fri från barnsexhandel - se till att det aldrig blir tyst kring sexuella övergrepp mot barn. 

 
>> Se Dokument utifrån - Påven och pedofilerna här. <<

>> Läs också: Vad är egentligen en pedofil? <<

>> Läs ECPAT Internationals A guide to action for religious leaders and communities. <<

Vill du stödja ECPATs fortsatta arbete? 

Swisha valfritt belopp till 90 34 34 9. Tusen tack! 

#PÅVEN OCH PEDOFILERNA #DOKUMENT UTIFRÅN #KYRKAN #SEXUELLA ÖVERGREPP #KATOLSKA KYRKAN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.