Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

ÖKAD KUNSKAP KRÄVS FÖR ATT STOPPA MÄNNISKOHANDEL MED BARN

ECPAT har nyligen lämnat in sitt remissyttrande avseende Människohandelsutredningens slutbetänkande Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta människor. ECPAT ser positivt på flera av utredningens förslag som förstärker det straffrättsliga skyddet för barn som utsätts för människohandel. Men mer måste göras för att tydliggöra och uppmärksamma barns särskilda utsatthet och sårbarhet. Rättsväsendet måste stärkas på alla plan så att detta cyniska och brutala brott kan lagföras och bekämpas.


Människohandel är ett komplicerat och svårutrett brott som innehåller flera led av kriminella handlingar, ofta över nationers geografiska gränser. Det är också ett brott med en särskild problematik- såsom brottsoffrets lojalitet till gärningsmannen, brist för förtroende hos polisen, ovilja att medverka vid rättsprocessen, rädsla för repressalier m.fl. Kunskap är därför av avgörande betydelse i arbetet mot människohandel.

Utredningen belyser den stora bristen på just kunskap i människohandel och dess problematik. Detta är en av orsakerna till att det finns så få fällande domar av människohandel. När det gäller människohandel med barn framkommer det av utredningen att inga åtal har väckts mellan åren 2012–2015, trots 82 polisanmälningar och 39 inledda förundersökningar. Detta är inte under några omständigheter acceptabelt. Utredningens förslag på åtgärder för effektivare utredningar innefattar endast åtgärder inom polis- och åklagarmyndigheten. ECPAT anser att kompetenshöjningar och utbildningsinsatser måste göras för alla aktörer som kommer i kontakt med offer eller potentiella offer för människohandel.

ECPAT anser vidare att människohandel med barn ska separeras från övrig människohandel genom införandet av ett särskilt brott – människohandel med barn. Vi anser att barns särskilda utsatthet och skyddsbehov motiverar ett särskilt lagrum. Enligt FN:s barnkonvention, dess tilläggsprotokoll och Europarådets konvention om människohandel har Sverige långt mer omfattande skyldigheter gentemot barn än vuxna. Barn är särskilt sårbara och utsatta i människohandeln och problematiken måste angripas därefter. En annan åtgärd som ECPAT förespråkar är att införa ett strikt ansvar i förhållande till barnets ålder – den vuxne/gärningspersonen måste bära ansvaret att försäkra sig om att offret inte är under 18 år.

Vad gäller straffskalorna föreslår inte utredningen några ändringar från nu gällande regler. ECPAT anser att brott mot barn måste återspegla brottets allvar och barns särskilda utsatthet. Människohandelsbrott mot barn ska alltid betraktas som grova brott.

Slutligen anser ECPAT att barnen till offer för människohandel måste uppmärksammas. I arbetet med offer för människohandel bör det alltid, som en rutinåtgärd, utredas om brottsoffret har barn och i sådant fall vart barnet/barnen befinner sig. Vi efterfrågar en hot- och riskbedömning som inbegriper eventuella barn till brottsoffret. Barn till brottsoffer för människohandel befinner sig i en särskilt riskabel kontext där de själva också riskerar att bli utsatta för människohandel. ECPAT efterfrågar en utredning om dessa barns status och deras rätt till skydds- och stödinsatser. I likhet med barn som bevittnat våld i nära relationer bör det utredas om barn till offer för människohandel är att betrakta som brottsoffer.

Läs ECPATs remissvar här

#ECPAT #LAGSTIFTNING #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN #STOPPA MÄNNISKOHANDEL
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

ECPOD Avsnitt 3: Anna, en del av den svenska sexhandeln

I det tredje avsnittet i ECPATs podd-serie ECPOD, i samarbete med journalisten Caroline Engvall, berättar Anna på ett nära och öppet sätt om hur hon drogs in i sexhandeln redan som barn. Detta fortsatte in i vuxen ålder och hon vittnar om omgivningens förutfattade meningar – om vilka fördomar hon mötte gällande vilka som kunde vara del i sexhandel och vilka som inte passade in i den förväntade mallen. Anna såg enligt många ”för smart” och ”för vanlig” ut för att kunna sälja sin egen kropp.

Psykolog Ulla Thorslund, som arbetat många år med både utsatta och förövare, samtalar med Anna och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet av liknande fall. Hon ger också handfasta råd och tips till såväl unga som utnyttjats i sexhandel, som en orolig omgivning. Vad gör man om man är på väg att dras in och inte vet hur man ska sätta stopp? Hur gör man om man befinner sig i en utsatt situation där man utnyttjas utan att kunna värja sig? Och vad kan en orolig omgivning göra för att förhindra, hjälpa och stötta?

Lyssna och sprid kunskapen. Barnsexhandel händer runtomkring oss här i Sverige såväl som utomlands och alla kan vi göra skillnad och hjälpas åt att hjälpa.


Prata om podden under hashtaggen #ECPOD
#AVSNITT 3 #ECPOD #PODD #POD #PODCAST #CAROLINE ENGVALL #BARNRÄTTSPOD
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn ECPOD

ALLA BARN HAR RÄTT TILL LAGENS FULLA SKYDD

ECPAT lämnade i slutet av januari in ett remissyttrande avseende Sexualbrottskommitténs betänkande Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. Betänkandet innehåller flera positiva förslag. Men där finns också brister utifrån ett barnrättsperspektiv.


Sexualbrottskommitténs förslag innebär bl.a. att:

 • sexualbrottslagstiftningen ska vara samtyckesbaserad.
 • sexualbrott även kan utföras på distans, t.ex. via internet.
 • man kan dömas för sexualbrott vid oaktsamhet, dvs att uppsåt inte längre krävs för straffansvar.
 • kompetensen ska höjas hos målsägandebiträden och att de ska tillsättas snarast möjligt.
 • Dessa förslag har positiva effekter för arbetet mot sexuell exploatering av barn, men ECPAT anser inte att de är tillräckliga. Mer behöver göras för att alla barn ska få det skydd som barnkonventionen kräver. Särskilt svagt är skyddet för barn mellan 15–17 år som ofta hamnar i paragrafer där brott mot vuxna regleras. ECPAT ifrågasätter varför ”barn” i lagens mening inte alltid innebär alla barn. I Sverige är alla under 18 år att betrakta som barn. Den sexuella självbestämmanderätten inträder vid 15 års ålder, men har inget med övergrepp att göra. Även om brottsoffret fyllt 15 år anser ECPAT att samtliga sexualbrott mot barn bör betecknas just som ”brott mot barn”.

  För att åstadkomma ett reellt skydd för alla barn anser ECPAT att:

 • Samtliga sexualbrott mot barn (0–17 år) ska placeras i ett eget kapitel i brottsbalken.
 • Strikt ansvar i förhållande till barnets ålder bör införas vid samtliga sexualbrott mot barn. Skyddsintresset för barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp väger så pass tungt att det motiverar ett strikt ansvar för samtliga sexualbrott mot barn. Det betyder att den avser att ha sexuellt umgänge med en person har ett ansvar att ta reda på hur gammal personen är ..
 • Kompetenskraven på målsägandebiträden måste inbegripa ett krav på barnrättskompetens hos målsägandebiträden i mål där brottsoffret är ett barn. Det handlar inte enbart om ren sakkunskap utan också kunskap och kännedom om hur man bemöter barn och får dem att känna sig trygga i rättsprocessen.
 • Straffskalorna vid brott mot barn måste återspegla brottets allvar och barns särskilda utsatthet.

 • ECPAT beklagar att det inte ingick i Sexualbrottskommitténs uppdrag att också titta på en flytt av barnpornografibrottet, från kapitel 16 brottsbalken som handlar om brott mot staten till 6 kap brottsbalken som reglerar sexualbrott. Läs mer om detta i den forskningsrapport ECPAT nyligen lanserade. Nyligen inledde regeringen en översyn och ett nytt lagförslag väntas under året. Vi hoppas att förslaget kommer att innehålla en rejäl förstärkning av skyddet för barn.

  Läs ECPATs remissvar här.

  #ECPAT #LAGSTIFTNING #SEXUALBROTT MOT BARN #SEXUALBROTTSKOMMITTEN #SEXUALBROTT #BARNRÄTTSKOMPETENS
  0
  Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning

  SPRID MER KUNSKAP

  Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.