Blogg

ECPAT Sveriges kommentar till Lagrådets yttrande


ECPAT har tagit del av Lagrådets yttrande över regeringens förslag om att göra barnkonvention till svensk lag. ECPAT är positivt till att Lagrådet inte har fört fram några skäl till att en inkorporering av barnkonventionen skulle strida mot grundlagen eller någon annan lag. Lagrådet anför inte heller att en inkorporering av barnkonventionen skulle påverka kravet på rättssäkerhet eller motverka syftet med konventionen i sig. Likväl avstyrker Lagrådet regeringens förslag då det hävdar att barnkonventionens artiklar är för allmänt hållna. Det jämför med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna som det menar ”är mer konkreta”. Detta trots att Lagrådet år 1993, vid tidpunkten för inkorporeringen av Europakonventionen, ansåg att konventionen ”i de centrala delarna är mycket allmänt hållen” – vilket enligt Lagrådet skulle medföra tillämpningsproblem. Av detta att döma tycks Lagrådet nu ha ändrat sin uppfattning om Europakonventionen, vilket i sig är positivt. Det visar också hur konventionens status har stärkts efter att ha blivit svensk lag.

Att barnkonventionens artiklar anses vara för allmänt hållna ser ECPAT inte som något hinder till att göra barnkonventionen till svensk lag – även om det möjligen är en utmaning. Det finns alla möjligheter att överkomma de utmaningar som föreligger och det är gott om tid. Lagen är inte tänkt att träda i kraft förrän i januari 2020. Fram till dess kan lärdomar dras av andra länder i Europa i vilka barnkonventionen redan gäller som lag, däribland Norge. Regeringen har i sin remiss också aviserat en rad förslag som ska underlätta processen, såsom en skriftlig vägledning, en kartläggning av hur barnkonventionen behandlas i svensk lagstiftning och rättstillämpning samt ett brett kunskapslyft.

ECPAT menar att Lagrådets yttrande i sig på flera sätt visar på behovet av mer kunskap om barnets rättigheter såsom de stadgas i barnkonventionen. Ett exempel är Lagrådets yttrande om barnets rätt att höras. Lagrådet tvivlar på att efterlevnaden av barnkonventionen avseende just rätten att höras skulle bli bättre av ytterligare en reglering. Det hänvisar till att det redan finns särskilda bestämmelser om att barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter. Problemet är att dessa bestämmelser inte fullt ut speglar den rätt som stadgas i barnkonventionen. I utlänningslagen anges att barnet ska höras om det inte är olämpligt – ett rekvisit som inte är förenligt med barnkonventionen, något som fastslagits av FN:s barnrättskommitté. Denna reglering är ett av flera exempel på att barnets rättigheter behöver stärkas.

Som barnrättighetsutredningen har fastslagit har inte barnkonventionen fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen och det finns i dag tydliga brister i förhållande till barnets rättigheter enligt konventionen. Att inkorporera barnkonventionen i svensk lag är ett nödvändigt nästa steg för att förbättra levnadsvillkoren för varje barn som bor eller befinner sig i Sverige.

ECPAT anser därför att regeringens beslut att gå vidare med att göra barnkonventionen till svensk lag är nödvändigt för att säkra att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i rättstillämpningen.

#BARNKONVENTIONEN #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Barnkonventionen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.