Blogg

ALLA BARN HAR RÄTT TILL LAGENS FULLA SKYDD

ECPAT lämnade i slutet av januari in ett remissyttrande avseende Sexualbrottskommitténs betänkande Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. Betänkandet innehåller flera positiva förslag. Men där finns också brister utifrån ett barnrättsperspektiv.


Sexualbrottskommitténs förslag innebär bl.a. att:

 • sexualbrottslagstiftningen ska vara samtyckesbaserad.
 • sexualbrott även kan utföras på distans, t.ex. via internet.
 • man kan dömas för sexualbrott vid oaktsamhet, dvs att uppsåt inte längre krävs för straffansvar.
 • kompetensen ska höjas hos målsägandebiträden och att de ska tillsättas snarast möjligt.
 • Dessa förslag har positiva effekter för arbetet mot sexuell exploatering av barn, men ECPAT anser inte att de är tillräckliga. Mer behöver göras för att alla barn ska få det skydd som barnkonventionen kräver. Särskilt svagt är skyddet för barn mellan 15–17 år som ofta hamnar i paragrafer där brott mot vuxna regleras. ECPAT ifrågasätter varför ”barn” i lagens mening inte alltid innebär alla barn. I Sverige är alla under 18 år att betrakta som barn. Den sexuella självbestämmanderätten inträder vid 15 års ålder, men har inget med övergrepp att göra. Även om brottsoffret fyllt 15 år anser ECPAT att samtliga sexualbrott mot barn bör betecknas just som ”brott mot barn”.

  För att åstadkomma ett reellt skydd för alla barn anser ECPAT att:

 • Samtliga sexualbrott mot barn (0–17 år) ska placeras i ett eget kapitel i brottsbalken.
 • Strikt ansvar i förhållande till barnets ålder bör införas vid samtliga sexualbrott mot barn. Skyddsintresset för barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp väger så pass tungt att det motiverar ett strikt ansvar för samtliga sexualbrott mot barn. Det betyder att den avser att ha sexuellt umgänge med en person har ett ansvar att ta reda på hur gammal personen är ..
 • Kompetenskraven på målsägandebiträden måste inbegripa ett krav på barnrättskompetens hos målsägandebiträden i mål där brottsoffret är ett barn. Det handlar inte enbart om ren sakkunskap utan också kunskap och kännedom om hur man bemöter barn och får dem att känna sig trygga i rättsprocessen.
 • Straffskalorna vid brott mot barn måste återspegla brottets allvar och barns särskilda utsatthet.

 • ECPAT beklagar att det inte ingick i Sexualbrottskommitténs uppdrag att också titta på en flytt av barnpornografibrottet, från kapitel 16 brottsbalken som handlar om brott mot staten till 6 kap brottsbalken som reglerar sexualbrott. Läs mer om detta i den forskningsrapport ECPAT nyligen lanserade. Nyligen inledde regeringen en översyn och ett nytt lagförslag väntas under året. Vi hoppas att förslaget kommer att innehålla en rejäl förstärkning av skyddet för barn.

  Läs ECPATs remissvar här.

  #ECPAT #LAGSTIFTNING #SEXUALBROTT MOT BARN #SEXUALBROTTSKOMMITTEN #SEXUALBROTT #BARNRÄTTSKOMPETENS
  0
  Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning

  SPRID MER KUNSKAP

  Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.