Blogg

Framgångar nås när myndigheter och företag antar #ECPATCHALLENGE

Bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn sprids med internets hjälp blixtsnabbt över hela världen - en oerhörd kränkning av barnet som utsatts för övergreppet. I svensk lagbok är det ett brott mot allmän ordning med böter som vanlig straffpåföljd. Polisens resurser till att utreda de här brotten är mycket begränsade och det tar ofta mycket lång tid.

Detta var ett av de problem som deltagarna på ECPATs Nordiska Forum mot sexuella övergrepp mot barn på nätet uppmanades att samlas kring i november förra året. Representanter från nordisk politik, juridik, polis, företag och civilsamhälle tog sig gemensamt an en rad problemställningar i grupp - varsin #ECPATCHALLENGE - för att hitta nya sätt att angripa sexuella övergrepp mot barn på nätet.


Justitieminister Morgan Johansson antog #ECPATCHALLENGE.

Deras idéer mynnade ut i åtta stycken uppmaningar till handling. Dessa presenteras i rapporten från Nordiskt Forum och sammanfattas här.

Nordiskt Forum Agenda of Action:

  1. Skapa en stark IT/telekom-koalition. Brotten begås med hjälp av internet och för att kunna agera mot barnsexhandeln på nätet måste IT- och telekomföretagen samarbeta utan inbördes konkurrens för att försvåra brottsligheten och stödja polisens arbete, med FN:s Agenda 2030 som vägledare.
  2. Utveckla ny teknologi. Företag, polis och civilsamhälle behöver kopplas samman för att utveckla verktyg för att förebygga, varna för, och utreda övergreppen.
  3. Företag tar ansvar inom ramen för FN:s hållbarhetsagenda. För att företag ska känna delaktighet och kunna genomföra sin del av Agenda 2030, med särskilt fokus på barnsexhandel, krävs konkreta mål och vägledning från ECPAT.
  4. Skapa tydlig och enhetlig terminologi som passar Norden. Hur vi benämner brottsligheten spelar roll. Vi behöver tydlig, korrekt terminologi som utgår från barnets rätt att inte exploateras sexuellt.
  5. Definiera bilder och filmer i gråzonen. Det finns en omfattande gråzon för material som inte kan kategoriseras som övergreppsmaterial eftersom de inte är pornografiska utifrån lagstiftningens riktlinjer, men som ändå är exploaterande till sin natur. I gråzonen hamnar till exempel bilder där påklädda barn skildras i sexuellt utmanande poser eller bilder som av sammanhanget de presenteras i blir sexualiserade. Svårigheterna kring dessa bilder och filmer behöver uppmärksammas mer för att problemet ska kunna hanteras.
  6. Säkra barns, föräldrars och lärares tillgång till stöd och information. Instifta två hjälplinjer, en för barn och en för vuxna. Utveckla ett nationellt utbildningsprogram. Öka polisens resurser för utredningar, IT-kriminalteknik och analys.
  7. Nå ut till förövare med förebyggande hjälp och behandling. Det förebyggande arbete och behandling som finns behöver större spridning och ökat finansiellt stöd. Nya metoder, till exempel över nätet, behövs. Medvetenheten i samhället ska höjas, till exempel med hjälp av kommunikationskampanjer.
  8. Stärk barnets rättsskydd. Enligt nuvarande svensk lag är barnpornografibrottet inte ett brott mot det enskilda barnet. För att säkra barnets rätt till att leva fritt från sexuell exploatering, inklusive dokumenterade sexuella övergrepp, behövs en lagändring.

ECPAT har kämpat länge för en förändrad lagstiftning för barnpornografibrottet och frågan fick extra kraft under samarbetet på Nordiskt Forum, och grävet Användarna som Svenska Dagbladet och Aftonbladet gjorde i början av januari. Justitieminister Morgan Johansson deltog på vårt Nordiska Forum, han antog #ECPATCHALLENGE och nu har han inlett en lagöversyn som ska vara klar under 2017. Detta är ett bra exempel på hur intensivt och långsiktigt arbete och samarbete kan leda till förändring!

Vårt arbete tillsammans med våra nya och gamla partners utifrån punkterna på vår Agenda for Action fortsätter i full fart. Vill du också anta #ECPATCHALLENGE? Läs mer om vad du kan göra här.

#NORDISKT FORUM #NF16 #NF #RAPPORT #AGENDA FOR ACTION #ECPATCHALLENGE #ECPAT CHALLENGE
0
Kategorier: Nordiskt Forum

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.