Blogg

Ge oss möjlighet att stoppa förövarna i tid - ge hjälplinjen PrevenTell permanent finansieringI dagens SvD debatterar ECPAT, RFSU och Anova för permanent finansiering av hjälplinjen PrevenTell.

DEBATT | SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ BARN

Svenska Dagbladets och Aftonbladets starka och viktiga granskning av hur vuxna begår sexuella övergrepp mot barn har väckt stort engagemang. Uppmärksamheten kring frågan är en nyckel för att en förändring ska kunna ske. ­Ecpat har länge lyft behovet av en förändrad lagstiftning, en ökad prioritering av det så kallade barnpornografibrottet och resursfrågan hos polisen. Frågan om lagstiftning är en viktig del, men om vi verkligen ska komma åt huvudfrågan, att minska övergreppen, behövs mer fokus på det före­byggande arbetet även gällande potentiella förövare.

I Sverige finns just det, en telefonjour som vänder sig till personer som är benägna att begå övergrepp. Telefonlinjen är i sin tur kopplad till hög­speciali­serad behandling och forskning. Problemet är att verksamheten inte har en långsiktig finansiering utan drivs i projektform. Regeringen har avsatt medel fram till 2018, men från 2019 står verksamheten utan finansiering. Hjälplinjen har varit mycket framgångsrik i att förhindra sexuella övergrepp på barn och vuxna, men fortfarande efter fem framgångsrika år saknas alltså en långsiktig planering och finansiering.

Vid varje uppmärksammat fall av sexuella övergrepp mot barn, unga eller vuxna ställs frågan hur detta kunde ha undvikits och någon enkel lösning finns dessvärre inte. Det handlar om en rad åtgärder som kan ha preventiva effekter och minska vuxnas efterfrågan på barn. Fem år med hjälplinjen PrevenTell visar att det går att fånga upp de som känner rädsla för sina sexuella impulser.

Barn som exploateras sexuellt är något av det värsta vi människor kan föreställa oss och att som ung eller vuxen utsättas för ett sexuellt övergrepp är en mycket grov kränkning. Vi har ett gemensamt ansvar att inte blunda för dessa allvarliga brott. Det är svagt av samhället att inte ta ansvar för att upprätthålla en välfungerande hjälplinje som arbetar specialiserat med att ta hand om de som aktivt ­söker hjälp för sitt oönskade sexuella beteende.


Foto: Stefan Mattsson, från granskningen #användarna

PrevenTell är en etablerad verksamhet som drivs av Anova vid Karolinska universitetssjukhuset, dit man kan ringa anonymt. Hittills under projekttiden har linjen tagit emot och dokumenterat över 2 200 samtal från hela landet, och var femte har ett sexuellt tändningsmönster mot barn. Ungefär hälften av alla som ringer tackar ja till en första behandlingskontakt vid Anova, där numera även internetadministrerad behandling testas.

Det visar tydligt att personer med sexuellt riskbeteende och som är benägna att begå övergrepp mot barn söker hjälp om den erbjuds. Hur många övergrepp som förebyggs går inte att veta, men kostnaden för PrevenTell, cirka 3 miljoner kronor om året, är väl motiverad. Det motsvarar ungefär kostnaden för tre års kriminalvård för en person, ­eller samhällets kostnad för två sexuella övergrepp (våldtäkt). Det är en mycket liten kostnad i samman­hanget, men effekten är betydande och vad det innebär för ett barn att inte bli utsatt kan inte prissättas.

Till telefonlinjen kan personer från hela landet ringa för att sedan slussas vidare till vård på den egna orten. Men då krävs att kunskap inom vården finns för att kunna ta emot denna målgrupp. Därför måste erfarenheterna från verksamheten spridas till samtliga landsting.

Nyckelfrågan är hur vi kan arbeta mot sexuella övergrepp och på ett effektivt sätt kan bekämpa efter­frågan på barn. Då de allra flesta övergrepp begås av tidigare icke dömda förövare måste prevention bygga på att behandla personer med risk­beteende innan övergrepp begås.

Om regeringen menar allvar med att satsa på denna verksamhet behövs en permanent finansiering. Skapa en långsiktig plan för hur verksamheten Preven­Tell kan permanentas och fortsätta för­hindra sexuella övergrepp mot barn.

Stefan Arver, sektionschef, överläkare, Anova

Kristina Ljungros, förbundsordförande, RFSU

Anders L Pettersson, generalsekreterare, ECPAT Sverige

#PREVENTELL #STEFAN ARVER #ANOVA #KRISTINA LJUNGROS #RFSU #SVENSKA DAGBLADET #DEBATT #DEBATTARTIKEL #BEHANDLING #FINANSIERING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.