Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

2009: ECPAT Sverige lanserar unik bok om barnsexhandel

Under 2009 lanserade ECPAT boken ”Barnsexhandel – kommersiell sexuell exploatering av barn”, vilket skedde på Bokmässan i Göteborg. Boken var den första i sitt slag som gavs ut på svenska.


Det unika med boken var att den tog ett helhetsgrepp över barnsexhandelns tre områden:

  • Dokumenterade sexuella övergrepp (det som i lagen kallas för ”barnpornografi”).
  • Förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt.
  • Människohandel med barn för sexuella ändamål.

Utöver ovan nämnda områden ger boken en historisk bakgrund, beskriver juridiska ramverk såväl nationellt som internationellt samt tar upp kopplingar till organiserad brottslighet. Även information om brottsoffer och förövare tas upp och en stark betoning på efterfrågans centrala roll för handelns existens . Därutöver lyfts även hur barnsexhandeln vuxit till en global fråga.

Boken var på den tiden högaktuell på flera sätt, inte minst efter gripandena av fyra svenskar i Thailand och Kambodja misstänkta för övergrepp mot barn. Under samma år hade även ett tjugotal svenskar gripits i en skandinavisk polisoperation misstänkta för barnpornografibrott. Under 2011 översattes boken till engelska och fick i och med det internationell spridning.

Brottsligheten utvecklas och anpassar sig snabbt, men det är viktigt att både se tillbaka på vad vi har kunnat påverka till det bättre, och samtidigt inse hur mycket det finns kvar att göra. Vid lanseringen mynnades två års omfattande arbete ut i boken vars förord skrev av H.M. Drottningen.Bokens förord av H.M. Drottning Silvia

Att förgripa sig sexuellt på ett barn är att beröva en människa hennes barndom. Att utnyttja ett barns sårbarhet för sitt eget nöjes skull är bland de grövsta brott en människa kan begå. En trasig barndom leder ofta till ett trasigt vuxenliv.

Sexuellt utnyttjande av minderåriga är långt ifrån något nytt problem. Tvärtom har företeelsen sannolikt förekommit i alla tider. Under de senaste åren har emellertid brottligheten fått hela nya dimensioner, omfattning och drivkrafter. En kommersiell handel med barns kroppar har vuxit fram över nationsgränser och med stora vinstintressen, en handel med miljoner minderåriga offer där ofta organiserade kriminella grupper, liksom ljusskygga konsumenter, är aktörer. Samhällets mest utsatta hanteras cyniskt som varor i människohandel för sexuella ändamål (så kallad trafficking), barnpornografi och barnsexturism. Enbart i Sverige noterar polisen mellan 30 000 och 50 000 försök varje dygn att nå kommersiella övergreppsdokumentationer av barn.

Sexhandel med barn strider i alla avseenden mot ett flertal artiklar i FNs Barnkonvention och har definierats av en tidigare FN-rapportör som ett nutida slaveri. Ett problem som är osynligt och okänt kan fortgå mer eller mindre ostört. Först när det identifieras och synliggörs ges förutsättningar att reagera och att vidta åtgärder. Därför är det viktigt att alla som i sitt arbete kan möta offren – direkt eller indirekt – har kunskap och medvetenhet om barnsexhandel och de problem den förorsakar. Då kan man ställa de rätta frågorna och erbjuda rätt hjälp. Att våga se och vilja veta är en första förutsättning för att sexhandel med barn ska kunna upptäckas och bekämpas och att barnen ska få adekvat hjälp.

Mot denna bakgrund har den här boken skrivits av ECPAT. Det är en lärobok för i första hand studerande inom juridik, psykologi och statsvetenskap, liksom för blivande socionomer. I egenskap av ECPAT Sveriges beskyddare och i andra engagemang för utsatta barn runt om i världen har jag kunnat konstatera att det finns ett stort behov av ökad kunskap och handling i kampen för barns rätt till skydd mot kommersiell sexuell exploatering.

#BARNSEXHANDEL #MÄNNISKOHANDEL #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #FAKTABOK #EXPLOATERING AV BARN #KUNSKAP #BARNPORNOGRAFI #RESANDE FÖRÖVARE #INTE20ÅRTILL #ECPAT20ÅR
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism Trafficking / människohandel

#sopigstraffskala - ett steg mot en rimligare lagstiftning?

Under 2014 lanserade ECPAT kampanjen #sopigstraffskala. ECPAT ville påvisa det absurda i att det överhuvudtaget finns böter i straffskalan för sexualbrott mot barn. Ett straff som inte på något sätt motsvarar brottets allvar.


Är ett barn verkligen lika lite värt som ett tuggummi på gatan?

I kampanjen uppmärksammade vi att om du spottar ett tuggummi på gatan, så kan du dömas till böter. Du kan även bli dömd till böter om du struntar i att slänga dina pantburkar i soporna efter en picknick. Om du delar hundratals bilder och några filmer på grova övergrepp på små barn , då kan du också få böter, i stället för att erbjudas vård eller hjälp med dina problem. Du betalar en liten summa för att sedan kunna fortsätta med samma handlingar som tidigare. Handlingar som traumatiserar ett barn. Om du är 14 år och blir sexuellt exploaterad av en vuxen så kan förövaren också komma undan med böter om de bara hävdar att de trodde att du var äldre. Ord står mot ord.

I kampanjen mobiliserade ECPAT mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn, ett straff som inte motsvarar brottets allvar. ECPAT och FNs barnrättskommitté delar ståndpunkt och anser att en skärpning av straffen skulle innebära att brotten ges högre prioritet och att fler dömda skulle kunna erbjudas vård inom anstalt. I kampanjen sa över en halv miljon människor ifrån mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn.

Vad blev resultatet?

Utöver att kampanjen blev en av Sveriges mest delade någonsin åstadkom vi också ett stort framsteg. Det var inte enbart drygt en halv miljon personer som höll med oss och sa nej till böter i straffskalan. Efter att vi gjort våra röster hörda visade det sig senare att regeringens utredare håller med. Enligt utredarens förslag som lämnats över till justitieministern Morgan Johansson bör bötesstraffet för köp av sexuell handling av barn tas bort, och brottet bör benämnas för vad det verkligen är – utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Hur ser vägen framåt ut?

ECPAT skriver nu remiss på förslagen till 2014 års människohandelsutredning som ska skickas in senast 24 oktober. När alla instanser, däribland ECPAT, har lämnat in sina remisser väljer regeringen att skriva utkast till en lag. En så kallad lagrådsremiss som sedan lämnas till lagrådet. Därefter bearbetar regeringen förslaget och lämnar det som proposition till riksdagen. När ett av utskotten sedan fått propositionen, i det här fallet justitieutskottet, är det deras tur att lämna synpunkter. Efter det sker omröstning i riksdagen.

Är en majoritet för förslaget – då blir det en ny lag. Vår förhoppning är att riksdagen ställer sig positiv till utredarens förslag och vi ser fram emot ett resultat som leder en lagstiftning som står i proportion till brottets allvar.

Vill du läsa mer om #sopigstraffskala finner du alla våra tidigare blogginlägg här

Följ vår blogg för att hålla dig uppdaterad!

Fortsätt stötta oss så att vi kan fortsätta påverka. Swisha till 90 34 34 9 för att skänka en gåva. Tack!

#BÖTER SEXUALBROTT #SOPIG STRAFFSKALA #SOPIGSTRAFFSKALA #SEXUALBROTT MOT BARN #BARNSEXHANDEL #MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning Kampanjer #SopigStraffskala

Lagen om lämplighetsprövning – bra men inte heltäckande skyddsfaktor

Du som är arbetsgivare eller anställd inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg är säkerligen bekant med att personen som ska anställas behöver lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister. En delrutin för att säkerställa att personen är lämplig för att arbeta i verksamheten. Vad många av er kanske inte är medvetna om är att ECPAT Sverige var en pådrivande organisation bakom att denna rutin och lag finns till – lagen om lämplighetsprövning som trädde i kraft i januari 2001.

1997 tillsatte Utbildningsdepartementet en ensamutredare, med uppdraget att analysera om arbetsgivare bör ges ökad möjlighet – eller skyldighet – att pröva lämpligheten hos personer som erbjuds anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Ett av de viktigaste syftena med registerutdraget var att stärka barns skydd mot sexuella övergrepp och kränkningar.

Barnets rätt till skydd och säkerhet

Risker för sexuella övergrepp måste ses ur ett barnrättsperspektiv, och vara en självklar del av all planering och verksamhet i miljöer där barn vistas. Det kan som sagt låta som en självklarhet att begära utdrag ur brottsregister, men det är i dag inte ett krav för alla i verksamheter där barn vistas. Brister finns till exempel när det gäller vikarier, föräldrakooperativ och frivilligverksamhet. ECPAT är oroade över att kontrollen inte är tillräcklig och vi anser att rutinerna för registerkontroll bör ses över. I ett inslag från P4 Gävleborg kan du lyssna eller läsa mer om hur brister inom bland annat vikariepooler nyligen har visat sig i Gävle kommun.


I april 2008 utvidgades registerkontrollen bland annat till att gälla vissa personer som även erbjuds att utföra arbete eller praktik inom de berörda verksamheterna, men det finns fortfarande undantag som gör att det finns personer som inte omfattas av den obligatoriska registerkontrollen. Rutinerna har utökats med åren, men de flera brister som återstår behöver återigen ses över för att stärka barnets skydd.

Fortsätt stötta oss så att vi kan fortsätta påverka. SMsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges fortsatta arbete med 50 kronor/månaden. Tack!

#LAGSTIFTNING #LÄMPLIGHETSPRÖVNING #BARNSKYDD #BARNRÄTT #BARNRÄTTSPERSPEKTIV #ECPAT20ÅR #INTE20ÅRTILL #REGISTERKONTROLL
0
Kategorier:

Ecpat Sverige 20 år – inte 20 år till

För 20 år sedan startades ECPAT Sverige som ideell förening, i samband med den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.


Den 6 september 1996 lades den officiella grunden till verksamheten, som är en självständig del i ECPAT Internationals globala nätverk. En viktig etablering, som i den bästa av världar inte hade behövt finnas till. Verkligheten ser däremot annorlunda ut. Vi behövs mer än någonsin.

20 ÅR MOT BARNSEXHANDEL
ECPAT Sverige har åstadkommit mycket under de 20 år som vi har verkat mot barnsexhandel, men mycket arbete återstår. Utöver att arbeta mot barnsexhandel i ett bredare perspektiv, så är ett rådande fokusområde för ECPAT Sverige just nu den kommersiella sexuella exploateringen av barn på nätet. Barnsexhandel är en omfattande global brottslighet, där en stor del av exploateringen sker just på internet. Förövare anpassar sig snabbt till nya förutsättningar och motåtgärder från samhället, enda vägen framåt är en starkare samverkan mellan samhällets alla aktörer. Av denna anledning kommer ECPAT Sverige, tillsammans med regeringen, att avsluta året med att samla de nordiska länderna under Nordiskt Forum - 20 år efter den första Världskongressen i Stockholm - för att förbättra det gemensamma arbetet mot barnsexhandel.

EN VÄRLD FRI FRÅN BARNSEXHANDEL
ECPAT är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation och vår vision är en värld fri från barnsexhandel. Genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter vill vi bidra till att förebygga och stoppa alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn.

>>Vad är barnsexhandel (kommersiell sexuell exploatering av barn)?<<

KUNSKAP EN BRISTVARA
Kunskapen om att barnsexhandeln ens existerar, att brottsligheten finns såväl i länder långt bort som här hemma, hade inte varit en del av den politiska agendan om inte Världskongressen hade ägt rum. Sedan dess finns en väg in till beslutsfattare och näringsliv för både ECPAT och andra organisationer.

”Alla samhällets aktörer – från ideella organisationer till myndigheter och näringsliv – kan idag arbeta tillsammans mot den här grova brottsligheten. Det är ett arbete som verkligen behövs och mycket arbete återstår för en värld fri från barnsexhandel”, säger ECPAT Sveriges generalsekreterare Anders L. Pettersson.

En vanlig uppfattning är att problemet sker ”där borta” och inte här mitt ibland oss – i vår egen vardag. Inget kunde vara mer fel. Barn exploateras sexuellt i Sverige, både i den fysiska världen och på nätet.

”Trots att det gått 20 år sedan barnsexhandel lyftes upp på den politiska dagordningen blir kunskapen ofta en bristvara. Därför behöver även du veta mer. Vi lovar att fortsätta vara den tydligaste samhällsrösten, och inte släppa taget om frågan som ingen kan vara likgiltig inför”, förklarar Anders.

Att vara likgiltig inför eller bortse från ansvar är en omöjlighet. Det finns klara och tydliga mål som visar vad vi måste uppnå. Enligt FNs nya hållbarhetsmål, så ska vi till 2025 ha avskaffat bland annat det moderna slaveriet. När barnsexhandeln har upphört är ECPAT Sverige som organisation överflödig.

Vi vill inte finnas – inte 20 år till!

Fortsätt stötta oss i kampen. SMsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges fortsatta arbete med 50 kronor/månaden. Tack!

#BARNSEXHANDEL #BARNSEXHANDEL ONLINE #VÄRLDSKONGRESSEN #ECPAT20ÅR #INTE20ÅRTILL #SEXUELL EXPLOATERING
0
Kategorier: Om ECPAT Nordiskt Forum

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.