Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

ECPAT kräver starkare skydd för barn i svensk lagstiftning

En viktig del av påverkansarbetet som ECPAT Sverige gör är att lämna in remissyttranden, det vill säga våra synpunkter på förslag på ny lagstiftning. Den här månaden har vi lämnat in två sådana remissyttranden med förslag på starkare skydd för barn i svensk lagstiftning. Det första remissvaret rörde Barnrättighetsutredningen och nu senast 2014 års Människohandelsutredning.En del av uppdraget som Människohandelsutredningen har fått är att se över:

1. Straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn (6 kap 9 § brottsbalken).

2. Hur oaktsamhetskravet (6 kap. 13 § brottsbalken) för gärningspersonen används när det rör åldern på barnet som utsatts för sexualbrott.

Böter föreslås tas bort ur straffskalan – påföljden är inte proportionerlig

Sverige vill vara ett föregångsland när det gäller barnets rättigheter, men en lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte en lagstiftning med ett barnrättsperspektiv.

– En lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte proportionerligt med brottets allvar. Och det är inte värdigt Sverige. I dag kan förövare dömas till böter för en rad sexualbrott mot barn. Det är en oacceptabel situation som försvårar polisens arbete och kränker de barn som utnyttjas, säger Maria Schillaci, programchef på ECPAT Sverige.

ECPAT har under flera år drivit frågan om att böter ska tas bort ur straffskalan för en rad sexualbrott mot barn, bland annat i och med kampanjen #Sopigstraffskala 2014. Därför anser vi att utredningens förslag är bra, och därmed tillstyrker förslaget som det heter i remissyttranden.

ECPAT tillstyrker också att straffmaximum höjs och i förhållande till övriga sexualbrott mot barn i 6 kap. BrB, föreslår vi att straffskalan bör motsvara den för sexuellt utnyttjande av barn, där minimistraff är 6 månader och straffmaximum 4 år.

En gradindelning av brottet föreslås

ECPAT vill att samhället kraftigt markerar att det inte finns mer eller mindre allvarliga sätt att exploatera barn. Varje sexuellt övergrepp på ett barn är en kränkning av barnets rättighet och sexuella integritet. ECPAT anser att en gradindelning skulle kunna uppfattas som att den svenska lagstiftningen gör skillnad på olika former av kommersiell sexuell exploatering av barn och att de mindre allvarligare fallen nedprioriteras och bagatelliseras.

Därför anser ECPAT att en gradindelning inte ska införas när det gäller brottet köp av sexuell handling av barn och avstyrker utredningens förslag.

Strikt ansvar för gärningspersonen

Att köpa en sexuell handling kräver oftast att gärningspersonen har personlig kontakt för att kunna genomföra brottet och har därigenom alla möjligheter att fråga barnet om hens ålder och även på andra sätt göra en bedömning i frågan. Ansvaret bör vila på den vuxne att vara säker på att den person som denne planerar att köpa sexuell tjänst också är vuxen.

Vi menar att det viktiga skyddsintresset som barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp och utnyttjande utgör, i detta fall måste anses väga så tungt att det motiverar ett strikt ansvar för samtliga sexualbrott mot barn i 6 kap och föreslår därför att gärningspersonen måste förvissa sig om att det inte är ett barn, det vill säga en person under 18 år.


– Ett strikt ansvar betyder att gärningspersonen har en lagstadgad skyldighet att kontrollera barnets ålder.
#BARNSEXHANDEL #BARNPORNOGRAFI #MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #BÖTER SEXUALBROTT #SOPIGSTRAFFSKALA #SOPIG STRAFFSKALA #LAGSTIFTNING #SEXUALBROTT #SEXUALBROTT MOT BARN #SEXUELLA ÖVERGREPP
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Trafficking / människohandel Våldtäkt mot barn Lagstiftning ECPAT Hotline Kampanjer #SopigStraffskala

Polisen får i uppdrag av regeringen att stärka sitt arbete mot sexuell exploatering av barn

Igår, den 6 oktober 2016, beslutade regeringen att ge Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka polisens arbete mot sexuell exploatering av barn på nätet. Uppdraget ingår i regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. I en intervju med SVT nämner inrikesminister Anders Ygeman och barnminister Åsa Regnér bland annat behovet av fler fällande domar och en utveckling av polisens arbetsmetoder.


Vi ser mycket positivt på riktningen där regeringen äntligen tar ett samlat grepp och prioriterar sexuell exploatering av barn på nätet. Det är också en av de punkter som FNs barnrättskommitté lyfter i sin kritik av Sverige, där Sverige har uppmanats att utöka skyddet för barn online och i större utsträckning väcka åtal för dessa brott, däribland sexuella övergrepp via nätet. Idag görs inte tillräckligt. Alltför få barn identifieras i det övergreppsmaterial som upptäcks trots att det är det av högsta vikt. Identifiering måste ske av de barn som förekommer på bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp, och bland de barn som genom hot, övertalning eller under falska förespeglingar förmås begå sexuella övergrepp på sig själva framför en webbkamera. Expertisen hos de poliser som idag arbetar med dessa brott är hög, men ju mer resurser polisen kan lägga på sexualbrott mot barn – inte minst vad gäller identifieringen – desto fler barn hittar de. Barn som då kan tas ur en eventuellt pågående övergreppssituation.

Idag kallar svensk lagstiftning både produktion och spridning av bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn för barnpornografi. ECPAT är mycket positiv till att regeringen i uppdraget till polisen har valt att använda termen dokumenterade sexuella övergrepp på barn i stället för barnpornografi. ECPAT menar att termen barnpornografi är missvisande i sin koppling till pornografi, eftersom det rör sig om bevismaterial på ett sexualbrott som begåtts.

ECPAT menar att straffbestämmelsen behöver ses över eftersom straffen i både lagstiftning och i praxis inte är proportionerliga i förhållande till brottets allvar. På grund av den relativt låga påföljden, böter, tilldelas inte heller rättsväsendet tillräckligt med resurser för att utreda brotten och för att identifiera barnen i materialet.

Bakom varje enskild bild finns ett barn som har utsatts för sexuell exploatering. Ordet ”barnpornografi” fråntar förövaren ansvar och antyder också en delaktighet från barnets sida. Brottet behöver en korrekt benämning som berättar vad det handlar om, dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Vi önskar en översyn av bestämmelsen och dess benämning i lagstiftningen för att förbättra skyddet för barnet.

Under Nordiskt Forum i november kommer ECPAT Sverige att samla bland annat rättsväsende, regering och internetleverantörer samt experter på vård av förövare och potentiella förövare. Forumet arrangeras för att vi gemensamt ska kunna arbeta fram en effektivare samverkan mot sexuell exploatering av barn på nätet.

ECPAT kämpar dagligen mot barnsexhandel och sexuell exploatering av barn. Det är varje barns rätt att inte exploateras sexuellt, och därför måste identifieringen av barnet på bilden vara det högst prioriterade.

#SEXUELLA ÖVERGREPP #SEXUELL EXPLOATERING #SEXUELLA ÖVERGREPP VIA NÄTET #FNS BARNRÄTTSKOMMITTÉ #BARNPORNOGRAFI #BARNPORNOGRAFIBROTTET #SAMVERKAN #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Online

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.