Blogg

Ny handlingsplan till skydd för barn mot människohandel och sexuella övergrepp


Under förra veckan publicerade barnminister Åsa Regnér en uppdaterad Handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Handlingsplanen gäller från 2016-2018, och presenterar 23 åtgärder som ska leda till den övergripande målsättningen att inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp. ECPAT är positiva till att regeringen har en tydlig nollvision.

Vi är också positiva till Sveriges ambition att vara en drivande kraft till en bredare samverkan kring människohandel, exploatering och sexuella övergrepp – både i Norden och på den internationella arenan. Att dessa frågor är högt prioriterade hos regeringen är en förutsättning för en lyckad handlingsplan.

Att handlingsplanen har breddats till att inkludera åtgärder för att motverka även andra former av exploatering är däremot en utveckling som vi redan vid lanseringen av den föregående handlingsplanen var kritiska till. För att eliminera kommersiell sexuell exploatering av barn krävs konkreta åtgärder som stävjar brottsligheten och den drivande efterfrågan. Många av åtgärderna och målsättningarna i handlingsplanen är dock otydliga och saknar mätbara målsättningar, vilket i slutändan skapar vaga avtryck i den snabbt föränderliga brottsligheten.

ECPAT uppmanar därför regeringen att skapa tydliga och mätbara mål som rör efterfrågan och lönsamhet, kopplat till tydliga åtgärder för respektive mål.

ECPAT uppmanar regeringen att initiera en utredning kring barnpornografibrottet

ECPAT ser positivt på hur flera av de åtgärder som presenteras tar avstamp i utvecklingen av brottsligheten, som idag sker till stor del på nätet. Några av åtgärderna är det planerade nordiska mötet under hösten 2016, fortsatt stöd till hjälplinjen PrevenTell och uppdraget till Polismyndigheten. Den 16-17 november 2016 arrangerar ECPAT ett nordiskt forum om sexuell exploatering av barn på nätet. Ett event som går i linje med regeringens åtgärd om ett nordiskt möte under hösten 2016.

Något som dock behöver betonas är att det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att tillförsäkra varje barn ett tillräckligt skydd för den kränkning som barnpornografibrottet innebär. ECPAT uppmanar regeringen att snarast initiera en utredning kring brottsbalkens bestämmelse om barnpornografibrott. Särskilt angeläget är det att se över bestämmelsens placering i 16e kapitlet , bestämmelsens åldersbedömning utifrån pubertetsutveckling, och dess nuvarande användning av en missvisande terminologi. Detta för att tydligt markera att det i grund och botten rör sig om att det är en vinstdrivande handel som förutsätter sexualbrott mot barn.

Vi välkomnar att det nu finns en uppdaterad handlingsplan att agera i arbetet mot den kommersiella sexuella exploateringen av barn. ECPAT kommer noga följa processen under kommande år för att förhoppningsvis komma många steg närmre målsättningen att inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp.

#MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN #BARNPORNOGRAFI #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.