Blogg

Tilläggsprotokollen om sexuell exploatering av barn måste få tydlig status när barnkonventionen blir lag


ECPAT på barnrättsdialog med Åsa Regnér om utredningen

Idag presenteras och överlämnas Barnrättighetsutredningen (Dir. 2013:35) till barnminister Åsa Regnér. Utredningens uppdrag är att presentera förslag på hur barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag. Den presenteras i en tid då stark kritik har riktats från både jurister och många organisationer kring förslaget till den nya utlänningslagen. Barnombudsmannen kallar förslaget barnfientligt, och ECPAT har tidigare tagit ställning för att varje barn som tvingas på flykt ska garanteras ett liv fritt från krig och exploatering. Sveriges skyldigheter att följa barnkonventionen gäller särskilt i situationer likt den vi befinner oss i just nu. Vi välkomnar därför att utredningen kommer nu, så att vi kan stärka barnets rättigheter framöver.

Tilläggsprotokollen om sexuell exploatering av barn måste få tydlig status

ECPAT menar att barnkonventionen ska inkorporeras i sin helhet inklusive de två tilläggsprotokollen som handlar om barn i väpnade konflikter och om åtgärder mot handel med barn, sk. barnpornografi och barnprostitution. Tyvärr har utredningen inte tittat närmre på inkorporeringen av dessa. Tilläggsprotokollen har dock kommit till för att förtydliga några av bestämmelserna barnkonventionen och för att införa mera långtgående rättigheter än vad som var möjligt då själva konventionen upprättades. Därför menar vi att det är otroligt viktigt att de även får en tydlig status och genomslag i svensk lag nu när Sverige tar steget och inkorporerar barnkonventionen.

Utredaren har fokuserat på hur en bäst går tillväga för att inkorporeringen ska uppnå sitt syfte - att stärka barnets rättigheter. Utredningen ser utbildning av relevanta yrkesgrupper och förtroendevalda som en viktig del i detta, något vi välkomnar. Sverige har upprepade gånger kritiserats av FNs barnrättskommitté på grund av bristen av utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn, nu senast i februari 2015. För att varje barn som utsatts för sexuella övergrepp ska kunna garanteras en trygg rättsprocess menar vi att det krävs grundläggande kunskap om barnets rättigheter, barnsexhandel och offer- och förövarpsykologi för alla som arbetar med eller för barn.

Vad menas med inkorporering?

Inkorporering eller inkorporation innebär att hela konventionen i fråga tas in i den nationella lagstiftningen.

ECPAT kommer att fortsätta rapportera om barnrättighetsutredningen och inkorporeringen av barnkonventionen.

#BARNKONVENTIONEN #KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER #ÅSA REGNÉR #BARNRÄTTSUTREDNINGEN #BARNRÄTTIGHETSUTREDNINGEN
0
Kategorier: Barnkonventionen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.