Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Nu lämnas underskrifterna över till Sveriges minister


Idag är det Barnkonventionens dag och vi lämnar över vår namninsamling Triggeruppmaningen till Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Under hösten har initiativet Triggeruppmaningen uppmanat Sverige att införa obligatorisk utbildning för jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel, eftersom varje barn som utsatts för sexuella övergrepp idag inte kan garanteras en trygg rättsprocess.

Idag har alla världens länder utom USA skrivit under Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen och därmed kommit överens om vilka grundläggande rättigheter som varje barn som bor eller befinner sig i dessa länder har rätt till. Idag är det 26 år sedan barnkonventionen trädde i kraft och Sverige var ett av de första länderna att skriva under redan 1990. Sedan dess har vi sett många positiva exempel på hur Sverige har stärkt barnets rättigheter, men det är samtidigt viktigt att påminna sig om att arbetet med rättigheterna aldrig blir klart. Rättigheterna i konventionen är förutsättningen för ett värdigt liv för det enskilda barnet och i takt med att samhället förändras måste arbetet med rättigheterna följa utvecklingen.

När brottsligheten utvecklas ställs höga krav på kunskap

En av rättigheterna är barnets skydd mot kommersiell sexuell exploatering, barnsexhandel. Barnsexhandel är en brottslighet som utvecklas i takt med ökat globalt resande, flyktingströmmar och teknikutvecklingen. Dessa faktorer ställer höga krav på kunskap hos Sveriges beslutsfattare men särskilt de som i sitt yrke möter barn som utsatts för sexuell exploatering.

Sverige har fått upprepade gånger kritiserat av FN:s barnrättskommitté på grund av bristen på utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn och ECPAT anser att det är hög tid för förändring. Under hösten har vi i vårt initiativ Triggeruppmaningen fokuserat på vikten av att utbilda framtidens jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel. Vi menar att rättsväsendet måste ha denna grundläggande kunskap för att varje barn som utsatts för sexuella övergrepp ska kunna garanteras en trygg rättsprocess. Det kan de inte idag.

Överlämning till ministern

Idag möter vi Helene Hellmark Knutssons politiske sakkunnige för att lämna över vår egna lagbok - Triggeruppmaningen. Den har vi fyllt med de 5 005 namn som skrivit under vårt initiativ, men också med en ny rapport som vi tagit fram tillsammans med The European Law Students' Association, ELSA. Enligt rapporten ges barnrätt för lite utrymme på juristutbildningen vilket leder till att studenterna efter att ha avslutat den obligatoriska delen av juristprogrammet inte på ett rättssäkert sätt kan tolka, analysera och tillämpa barnrättsperspektivet och barnets rättigheter i praktiken.

Tusen tack till alla er som skrivit under, vi har tillsammans triggat igång förändring!

#TRIGGERUPPMANINGEN #HELENE HELLMARK KNUTSSON #OBLIGATORISK UTBILDNING #JURISTSTUDENTER #BARNETS RÄTTIGHETER #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

I lagstiftningens gråzon exploateras barn sexuellt


I bilder och filmer exploateras barn sexuellt på nätet. Det finns mängder av material som hamnar i gråzonen, som inte är brottsligt i dagens lagstiftning trots att barnet tydligt objektifieras och sexualiseras. Detta vill vi tillsammans med över trettio andra barnrättsorganisationer uppmärksamma idag på Europarådets dag mot sexuell exploatering av barn på internet.

I Sverige är det förbjudet enligt barnpornografilagstiftningen att skildra sexuella övergrepp på barn. Det är det i många andra länder också, men sexuell exploatering av barn är inte enbart de bilder och filmer som skildrar faktiska övergrepp.

Barn objektifieras och sexualiseras på nätet på många sätt som rör sig i gråzonen till det olagliga. Mycket av de här bilderna och filmerna finns i sammanhang där olagligt övergreppsmaterial, i lagen kallat barnpornografi, också finns. Det kan till exempel handla om sexualiserade poseringsbilder på barn, högupplösta bilder på barn från nudistsammanhang eller bilder som i sin rätta kontext inte sexualiserar barnet men som gör det när det placeras bland annat pornografiskt material. Det kan också handla om enskilda bilder på ett barn som är tagna tidigt i en bildserie, där barnet i senare foton utsätts för sexuella övergrepp. Detta material kvalificerar sig inte alltid som dokumenterade sexuella övergrepp på barn, barnpornografibrott, men exploaterar barnet sexuellt och kränker barnets rättigheter och integritet.


Barnets pubertetsutveckling ska inte avgöra

En annan typ av material som hamnar i gråzonen är bilder och filmer där barnets pubertetsutveckling påbörjats. Enligt FN:s barnkonvention är alla personer under 18 år barn, men i barnpornografilagstiftningen definieras barn som en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. Detta är djupt problematiskt på flera sätt:

  • Att utgå från barnets pubertetsutveckling är oacceptabelt. I praktiken sker pubertetsutvecklingen, speciellt för flickor, ofta långt innan 15 års ålder. Detta gör att filmer och bilder på barn som påbörjat sin pubertetsutveckling hamnar i gråzonen då det är svårt att bevisa att det är ett barn på bilden. Att bilden visar ett barn är en förutsättning för att bilden ska anses olaglig.
  • Barnpornografibrottet är inte ett sexualbrott i Sverige idag, utan ett brott mot allmän ordning, vilket innebär att det är staten som utsätts för brottet. Detta innebär att barnet i laglig mening inte är brottsoffret, vilket gör att skyddet för barnet brister även om åldern kan fastställas.

Inget barn i gråzonen

Idag klargör vi och trettio andra barnrättsorganisationer i en kommuniké, att vi vill utrota gråzonerna på internet. Det rättsliga skyddet ska gälla varje barn och vi måste tillsammans agera mot barnsexhandeln på nätet. Inget barn ska exploateras sexuellt, vi kan inte längre acceptera gråzoner på internet.


Vill du stödja ECPATs fortsatta kamp för en värld fri från barnsexhandel? SMS:a ECPATSTART50 till 72 980 för att stötta med 50 kronor varje måndad. Tack.

>> Läs pressmeddelandet här. <<

#SEXUELL EXPLOATERING #EUROPARÅDET #GREY AREAS #GRÅZONER #BARNPORNOGRAFI #BARNPORNOGRAFIBROTT #LAGSTIFTNING #PUBERTETSUTVECKLING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Lagstiftning

Regisserade våldtäkter: en verklighet för tiotusentals barn

Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten dock blivit ännu mer gränsöverskridande och internet har spelat en stor roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. Idag begås övergreppen till stor del online och förövare över hela världen kan beställa och regissera övergrepp på barn i andra länder.

Allt fler är idag uppkopplade. Datorer, smartphones och surfplattor har inbyggda kameror vilket innebär att det alltid finns möjlighet till videosamtal. Kontakten med barn tas med andra ord inte endast i syfte att bestämma fysiska möten för att begå övergrepp, utan också för att begå övergrepp online. Vi har tidigare uppmärksammat två fall där svenska förövare via Skype regisserat övergrepp via Skype på barn på Filippinerna.

Barnrättsaktivisten Cecilia Flores-Oebanda från Filippinerna besökte i veckan Sverige och hon vittnar om att familjer och barn i social utsatthet på Filippinerna riskerar att rekryteras av någon i sin omgivning, som sedan fungerar som mellanhand till förövaren. Hon berättar att övergreppen ofta ses som snabba pengar och att det inte ses som ”riktiga” övergrepp då förövaren inte befinner sig i samma rum. I själva verket är det kanske tvärtom: ett ännu större trauma för barnet när deras trygghetspersoner utsätter hen för ett sådant övergrepp.

Mörkertalet för dessa brott antas vara mycket stort. Många är rädda att polisanmäla och polisen i Sverige kan bara utreda dessa brott om de tipsats eller om bilder eller filmer hittas i gärningspersonens dator i samband med att den beslagtagits i en annan utredning.

Björn Sellström är kriminalkommissarie och arbetar med att utreda övergreppsmaterial på barn på nätet. Till Helsingborgs Dagblad säger han:

De övergreppsfilmer jag sett från Filippinerna är vidriga. Jag tror att de blir värre av att gärningsmännen inte har en relation till offren. Döden är inte långt borta för de här barnen.

Dessa regisserade övergrepp via webbkamera är inte längre en trend vi ser växa fram, utan en etablerad verksamhet, enligt Europols rapport från 2015. I en rapport från holländska Terre des Hommes uppskattas att tiotusentals barn bara i Filippinerna är offer för vad de kallar webcam child sex tourism: där en förövare från en plats via webbkamera möjliggör eller regisserar sexuella övergrepp på ett barn på annan plats. Internet är ingen låtsasvärld, utan det handlar om riktiga övergrepp på riktiga barn. Vi håller med Björn Sellström och Cecilia Flores-Oebanda när de poängterar att lagstiftningen måste uppdateras så att den jämställer regisserade våldtäkter med våldtäkter där förövaren är i samma rum. Som Flores-Oebanda sa: En våldtäkt är en våldtäkt, ett brott är ett brott och utnyttjande är utnyttjande, oavsett var det sker.

#REGISSERADE VÅLDTÄKTER #REGISSERAD VÅLDTÄKT #VIRTUELL VÅLDTÄKT #BJÖRN SELLSTRÖM #FILIPPINERNA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Regisserade övergrepp

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.