Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Dansk man försökte köpa spädbarn - ECPAT kräver krafttag mot barnsexhandeln

I veckan ställdes en dansk man inför rätta för att tillsammans med en svensk medborgare ha försökt köpa ett spädbarn i sexuella syften. Båda männen har ingått i ett nätverk där kravet för medlemskap har varit att månadsvis dela med sig av minst en nyproducerad film där ett sexuellt övergrepp på ett barn begås. Det låter absurt och obegripligt och kanske som ett exceptionellt fall, det är det inte.

Det är ett fall som innehåller många av de aspekter som är typiska för kommersiell sexuell exploatering av barn, och visar därmed tydligt hur barnsexhandeln ser ut idag. Det rör sig om ett gränsöverskridande fall, där förövare och offer finns i flera länder. Det visar på hur grova övergreppen är och hur bilderna som produceras inte är pornografi utan bevismaterial på dessa övergrepp.

Övergreppsmaterialet som sprids blir allt grövre


Barnsexhandel är en brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. I takt med teknikens utveckling har brottsligheten också utvecklats och blivit än mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. Förövare kan idag enkelt få kontakt med både barn, människohandlare och andra förövare via nätet. På forum diskuterar och normaliserar förövare sexuella övergrepp på barn och delar övergreppsmaterial med varandra.

Att det övergreppsmaterial som sprids på internet blir grövre är inte längre någon nyhet. I lagstiftningen kallas det här materialet för barnpornografi och i Netcleans senaste rapport har 368 poliser från 28 länder fått frågor om barnpornografibrottet. 43% av poliserna säger att våldet mot barnen i bilderna och filmerna har blivit grövre de senaste tre åren. Endast 1% säger att materialet har blivit mindre våldsamt. Undersökningen visar dessutom att offren blir allt yngre, vilket det danska fallet är ett exempel på.

Cecilia Wallin-Carlsson arbetar i gruppen Sexuella övergrepp mot barn på polisens Nationella operativa avdelning. I Netcleans rapport säger hon:

”I utredningarna ser vi fortfarande kopior av samma, kända material, men det är också allt mer nyproducerat och grövre material, ofta med allt yngre barn. Det skulle kunna vara så att de här personerna inte längre triggas av det kända materialet, utan de vill ha nytt material med andra eller nya former av övergrepp.”

En gränslös och grov brottslighet

Genom gripandet av den danske mannen avslöjades det nätverk han ingått i, totalt åtalas nu 23 personer i Danmark, Sverige, Nederländerna, Australien och USA för sexualbrott mot barn och för spridning av övergreppsmaterial på barn över nätet. Den danske mannen misstänks också för försök till människohandel. Han ska ha försökt köpa ett spädbarn i Rumänien med avsikten att ta med sig barnet till Sverige för att tillsammans med en annan man begå övergrepp på barnet.

Fallet visar också tydligt hur olika former av kommersiell sexuell exploatering av barn hänger samman. Barn som utnyttjas i människohandel transporteras till en plats för att det där finns en efterfrågan att utnyttja barn sexuellt. Nätet är en plattform för förövare och människohandlare att finna varandra och ett barn kan föras från en plats till en annan i syfte att utsättas för övergrepp, som sedan dokumenteras och sprids vidare över hela världen.

Kanske kan detta fall och en rubrik som denna fungera som en påminnelse om att det bakom varje bild finns ett övergrepp och ett barn som utsatts för det övergreppet. För offren är dokumentationen av övergreppen ständiga påminnelser om vad de utsatts för. Vetskapen om att övergreppen kan finnas tillgängligt på internet innebär ytterligare ett trauma för barnet. Varje gång de tillgängliggörs är det en ny kränkning av barnets rättigheter.

Lagstiftningen hänger inte med


64% av poliserna i rapporten anser att lagstiftningen inte är anpassad till brottsligheten och det övergrepp som barnpornografibrottet faktiskt innebär, och ECPAT håller med. Idag är barnpornografibrottet ett brott mot allmän ordning, ett brott mot staten. Ofta används den lägre delen i straffskalan, böter, som påföljd vilket vi menar inte motsvarar brottets allvar. I vår kampanj #sopigstraffskala från 2014 påpekade vi detta, med FN:s barnrättskommittés rekommendation som grund och fick ett stort stöd från allmänheten om att förändring måste till.

Det är dags att ta krafttag mot barnpornografibrottet och se det för vad det i verkligheten är: grova sexuella övergrepp, våldtäkter och tortyr mot barn. Vi måste följa FN:s rekommendation och ta bort böter ur straffskalan. Det sänder en tydlig signal till såväl förövare som rättsväsendet att det är en allvarlig brottslighet som måste prioriteras. Vi måste sluta räkna bilder och tillsätta mer resurser för att identifiera offer och förövaren bakom övergreppet på bilden, först då kan vi på riktigt göra skillnad i den globala handeln med barn.


STÖD VÅR KAMP MED 50 KRONOR VARJE MÅNAD. SMS:A ECPATSTART50 TILL 72 980. TACK.

#BARNPORNOGRAFI #DANSK #ÖVERGREPPSMATERIAL #NETCLEAN #VÅLDTÄKT MOT BARN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

Varje barn som flyr till Europa ska garanteras ett liv fritt från krig och exploatering

Krigen i bland annat Syrien, Afghanistan och Eritrea har lett till att tiotusentals människor flyr över medelhavet till Europa och EU:s medlemsländer. Många av flyktingarna är barn och vissa av dem har blivit separerade från sina familjer.

Dessa barn löper enorm risk för olika typer av övergrepp och är i vissa fall redan i början av sin flykt offer för människohandel. Det är viktigt att de här barnen identifieras tidigt för att kunna erbjudas hjälp och skydd för att inte ytterligare exploateras eller försvinna från myndigheternas radar. Barn som kommer till Europa, med eller utan sina familjer, är extremt sårbara och behöver hjälp för att se till så att risken för exploatering inte övergår i verklighet.

Det krävs nu en kraftansträngning för att skydda dessa barn. Det kan handla om registerkontroller för de volontärer som möter dem eller extra resurser för att identifiera, stoppa och upplösa trafficking-nätverk. Vi måste tillgodose varje barns rätt till skydd när de anländer och med hållbara lösningar kunna erbjuda dem en trygg och säker plats.

Rapporter från EU:s byrå för grundläggande rättigheter betonar vikten av ett fungerande system för förmyndarskap för barn utan föräldrar. Detta ligger i linje med EU:s strategi för att utrota människohandeln, som identifierar ett effektivt och rättssäkert förmyndarskap som nödvändigt för att kunna skydda de barn som löper risk att exploateras. Medlemsstaternas tillämpning av barnets rättigheter och arbetet med förmyndare varierar kraftigt vilket i sig också utgör en stor risk för barnets säkerhet.

ECPAT uppmanar EU-kommissionen att prioritera säkerheten och tryggheten för de barn som tvingats på flykt. Omhändertagandet av flyktingbarn inom medlemsstaterna och dess grannländer måste effektiviseras och samarbetet mellan länderna måste utökas. Det är EU-kommissionens ansvar att leda det, arbetet för att varje barn som kommer till Europa till följd av flyktingsituationen erbjuds en tillvaro fri från krig och exploatering.

ECPAT International
ECPAT Sverige
ECPAT Belgien
ECPAT UK
ECPAT Luxenburg
ECPAT Tyskland
Children's Human Rights Center of Albania
Nobody's Children Foundation
Neglected Children's Society / ECPAT Bulgarien
Defence for Children / ECPAT Nederländerna
FAPMI ECPAT Spain

#KRIG #FLYKTINGKRISEN #ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN #MÄNNISKOHANDEL #TRAFFICKING #ECPAT
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

Alla juriststudenter borde få obligatorisk utbildning om sexuell exploatering av barn


Debattartikel från Dagens Juridik, 2015-10-02


ECPAT Sverige kräver i ett upprop tillsammans med Natalie Gerami, som skrivit boken Tysta rop, obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel på landets juristutbildningar.

Barnsexhandel, eller kommersiell sexuell exploatering av barn, är ett samlingsbegrepp som innefattar all handel med barn för sexuella syften: dokumenterade sexuella övergrepp på barn (så kallad barnpornografi), sexuell exploatering av barn i Sverige eller i samband med resande och människohandel med barn för sexuella ändamål.

Kunskap behövs för att effektivt bekämpa barnsexhandel. För att belysa detta och hur barnsexhandel kan se ut har författaren Natalie Gerami skrivit boken Tysta Rop, barns berättelser om sexhandel. Boken bygger på intervjuer med fyra barn, och skildrar deras erfarenheter av sexuell exploatering.

I sitt arbete med ECPAT mötte Natalie över hundra barn som många gånger saknade konkret kunskap om sina egna rättigheter. Arbetet gick ut på att resa runt och utbilda barn som var i riskzonen eller som varit utsatta för barnsexhandel.

Arbetet gick också ut på att utbilda vuxna i barnens omgivning – föräldrar, lärare, journalister och politiker. Insikten om hur låg kunskapen om barnsexhandel och barnets rättigheter många gånger var, gjorde att Natalie valde att skriva om de barn hon träffat och deras utsatthet. Boken kommer att öppna fler ögon för hur verkligheten ser ut för alltför många barn runt om i världen. Detta är ett problem även i Sverige, svenska förövare förgriper sig på barn i Sverige och utomlands, och även i Sverige är kunskapen låg.

För flera av sexualbrotten mot barn har anmälningarna här i Sverige fördubblats sedan år 2012, vilket är en ökning som rättsväsendet på flera sätt har svårt att hantera.

Fler anmälningar innebär ökat tryck på rättsväsendet. Dessa fall är komplexa och ofta omfattande. I dagens juristutbildning ingår moment om barnets rättigheter och sexualbrott mot barn, men det är viktigt med ett barnrättsperspektiv och en helhetsbild av brottsligheten.

Blivande jurister behöver kunskap om barnets rättigheter, inklusive offer- och förövarpsykologi och även specifikt den kommersiella sexuella exploateringen av barn. Alla juriststudenter behöver därför garanteras obligatorisk utbildning i dessa frågor - någonting som FN:s kommitté för barnets rättigheter har påpekat i sina granskningsrapporter av Sverige under tio års tid.

Bland aktuella domar som rör sexualbrott mot barn finns det exempel på domar med ett tydligt barnrättsperspektiv, men även domar där barnrättsperspektivet saknas. Vi måste stärka rättssäkerheten för barnet, och förse juristerna med den kunskap och de verktyg som krävs för att tillgodose barnets rättigheter.

För att uppmärksamma frågan har ECPAT lanserat triggeruppmaningen: en namninsamling för kravet på obligatorisk utbildning.

Varför triggeruppmaningen? En "triggervarning" är något som skrivs i början av texter för att varna läsaren om känsligt innehåll som kan få dem att reagera negativt. Sexualbrott mot barn väcker ofta obehagliga känslor, men vi som vuxna har ett ansvar för att orka se och lära oss mer om brottsligheten för att kunna motverka den. Därför förvandlar ECPAT i det här initiativet triggervarningar till triggeruppmaningar.

Namninsamlingen kommer i höst att lämnas över till Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning. Rättsväsendet hanterar idag allt fler fall som rör sexualbrott mot barn, och ärendena är komplexa. Skriv under vårt upprop – kräv obligatorisk utbildning för jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel.


Anders L. Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige

Natalie Gerami, författare till boken Tysta rop


>> SKRIV UNDER VÅRT UPPROP PÅ TRIGGERUPPMANINGEN.SE <<

#DEBATT #DAGENS JURIDIK #TRIGGERUPPMANINGEN #OBLIGATORISK UTBILDNING #BARNETS RÄTTIGHETER
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Kampanjer Triggeruppmaningen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.