Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

När ska vi sluta kalla sexuella övergrepp på barn för pornografi?

Ta bort ordet "barnpornografi"

Det är 2015 och termen ”barnprostitution” används fortfarande i brittisk lagtext. I Sverige använder vi ordet ”barnpornografi” - som om det faktiskt handlade om något pornografiskt. Den brittiske parlamentsledamoten Ann Coffey har tröttnat och menar att vi istället bör prata om vad det faktiskt handlar om: sexuella övergrepp och exploatering.

Ann Coffey har rätt. Ansvaret på brottet ska alltid ligga hos den vuxne och inte hos barnet. Ett barn kan således inte vara prostituerad, och termen ”barnpornografi” blir missvisande då ordet pornografi används för en laglig verksamhet som förhoppningsvis sker med vuxna i samförstånd, medan ett barn inte kan ge medgivande till sexuell exploatering.

Det handlar om sexuella övergrepp mot barn - inte barn i pornografi

I svensk lagstiftning återfinner vi inte ordet ”barnprostitution” även om man ofta beskriver ”köp av sexuell handling av barn” som just prostitution. Däremot är ”barnpornografi” en juridisk term, trots att det när barn är inblandade egentligen inte handlar om pornografi utan bevismaterial på grova sexuella övergrepp på barn.

Dessa termer är både olyckliga och grovt missvisande och skickar fel signaler både till de som utsätts och de som begår brotten.

Vi måste, precis som Ann Coffey, inse allvaret i brottsligheten och använda begrepp som speglar verkligheten så som samhället ser den, och inte ur förövarens synvinkel.

Den kommersiella handeln med barns kroppar har vuxit fram över nationsgränser, med stora vinstintressen. Handeln drivs av efterfrågan och i den finns miljoner minderåriga som exploateras och utnyttjas varje dag. Det handlar varken om prostitution eller "barnporr" utan grova sexuella övergrepp mot barn, när ska Sverige inse det?

#ANN COFFEY #BARNPORNOGRAFI #BARNPORR #BARNPROSTITUTION #EXPLOATERING #SEXUELLA ÖVERGREPP #BEGREPP
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Online Lagstiftning

Varför behöver rättsväsendet utbildning om barnsexhandel?

Regisserade övergrepp ECPAT

Igår berättade vi om rättegången som precis inletts i Uppsala, där en 39-årig man bland annat åtalats för att ha beställt och regisserat våldtäkter på barn på Filippinerna. Inlägget väckte mycket känslor och det kom också många frågor kring utbildning, vi tänkte därför försöka utveckla varför det behövs. Det är inte en fråga om huruvida rättsväsendet förstår att våldtäkt mot barn är fel eller inte, det är de allra flesta överens om, utan snarare en fråga om förståelse för brottsligheten ur barnets perspektiv.

Större trauma när trygghetspersoner begår övergrepp

Ett exempel är det vi tog upp igår, att det skulle vara en förmildrande omständighet när trygghetspersoner begår ett övergrepp när det kanske i själva verket är tvärt om. Ett ännu större trauma för barnet när de personer som barnet ska lita på och känna sig tryggt med utsätter dem för det allra värsta.

Internet har gjort att den här typen av brottslighet utvecklas och vi befarar att regisserade övergrepp på barn via webbkamera kommer att öka. Domstolen hade i det senaste målet, Hässleholmsfallet, ett bristande barnrättsperspektiv som påverkade bedömningen negativt för barnet. Eftersom det inte finns obligatorisk utbildning i de här frågorna finns det en stor risk att den typen av domslut kommer att upprepa sig, något vi gör allt vi kan för att förhindra.

Rättsväsendet måste följa med i utvecklingen

Det är oerhört viktigt att rättsväsendet följer med i utvecklingen i denna grova brottslighet. Hur fungerar den och vad utsätts barnen för? Vilka drivkrafter ligger bakom och hur påverkas barnen där organisatörerna gynnas? Vi vill se ett barperspektiv inom svenskt rättsväsende, där varje övergrepp på barn är lika verkliga.

Vikten av kunskap om barnsexhandel hos de som i sitt arbete möter utsatta barn betonades redan i den statliga utredningen ”Kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige” från 2004:

”Ett problem som är osynligt och okänt kan fortgå mer eller mindre ostört. Först när det identifieras finns anledning att reagera och att vidta åtgärder. Därför är det viktigt att alla som i sitt arbete möter utsatta barn har kunskap och medvetenhet om sexuell exploatering och de problem den förorsakar. Då kan man ställa de rätta frågorna och erbjuda rätt hjälp. Att våga se och vilja veta är en första förutsättning för att sexuell exploatering av barn skall kunna upptäckas och bekämpas och att barnen ska få adekvat hjälp.”

Trots att många år har passerat sedan dess så har vi fortfarande inte nått en rimlig kunskapsnivå. 2015 måste vi ta krafttag och se till så att barnens rätt kommer i första hand.

#BESTÄLLA ÖVERGREPP #FILIPPINERNA #RÄTTEGÅNG #REGISSERADE VÅLDTÄKTER #UTBILDNING #OBLIGATORISK UTBILDNING #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Regisserade övergrepp Online

Rättsväsendet är inte rustat för att hantera fall som gäller barnsexhandel

Regisserade våldtäkter Filippinerna - ECPAT

Igår inleddes rättegången i Uppsala mot en man som beställt våldtäkter på barn i Filippinerna. Mannen betalade medhjälpare på plats som utförde de sexuella övergreppen på barnen, samtidigt som han övervakade och dokumenterade övergreppen från sin dator. Mannen är också misstänkt för sexuella övergrepp på två barn i Sverige.

Detta är andra gången en svensk åtalas för att ha beställt sexuella övergrepp på barn utomlands via webbkamera. Första gången var det så kallade Hässleholmsfallet som vi skrivit om här. Hovrättsdomen i det fallet saknade helt barnrättsperspektiv, något bland annat ECPAT Sverige var strakt kritisk till.

Att förövarna kände barnen var enligt hovrätten i Häsleholmsfallet förmildrande omständigheter. I domen kan man läsa:

”Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse”.

– En grotesk iakttagelse. ­Ordet ”hänsyn” är häpnadsväckande i sammanhanget. Hovrätten förminskar utifrån att kvinnorna begått brotten för pengar. Domen har inget barnperspektiv alls, sa vår jurist Amanda Bertilsdotter Nilsson då.

Vi kommer att följa den nu pågående rättegången och återkomma med en analys av domen. Förhoppningen är att domstolen denna gång har ett barnrättsperspektiv, dvs att utgångspunkten är barnets bästa.

Hässleholmsfallet och de många bristerna där, tillsammans med en rad andra exempel från svenska domstolar, visar tydligt att det finns en stor kunskapsbrist när det kommer till barnsexhandel. Behovet av utbildning är stort, både om barnsexhandel och offer- och förövarpsykologi hos de som arbetar med och för barn. Särskilt allvarligt är det naturligtvis när sådan kunskap saknas hos domare. Detta har också FNs Barnrättskommitté lämnat återkommande kritik mot Sverige för.

Igår intervjuades ECPAT av SVT Uppland med anledning av rättegången, där frågan om utbildning diskuteras, se inslaget här.

Mer information

Organisationen Terre des Hommes har också skrivit en rapport om regisserade sexuella övergrepp via webbkamera som finns att läsa här.

#BARNSEXHANDEL #FILIPPINERNA #ÖVERGREPP #REGISSERADE VÅLDTÄKTER #UTBILDNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Regisserade övergrepp Online

FNs barnrättskommité granskar Sveriges arbete för barnets rättigheter

Geneve_ECPAT
ECPATs representanter på plats

Idag är svensk regering på plats i Gèneve för att stå till svars för sitt arbete för barnets rättigheter. Senast Sverige granskades av FNs barnrättskommité var 2011 och då fick vi skarp kritik bland annat för att vi fortfarande har böter i straffskalan för sexualbrott mot barn. Kommitén menar att det både undervärderar allvaret i brottet och de skador det ger barnet, vilket även ECPAT står bakom.

FNs barnrättskommittés granskning sker vart femte år för de länder som förbundit sig att följa barnkonventionen. Kommitténs uppgift är att uppmärksamma och påpeka kränkningar av barnets rättigheter och komma med förslag på åtgärder som den aktuella regeringen behöver vidta.

Hearingen äger rum idag och imorgon och finns att se live här. Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller barns rättigheter, men kritiken som FNs barnrättskommité lämnat tidigare är inte ny och har heller inte åtgärdats. Det finns fortfarande många luckor att fylla och troligtvis kommer stora delar av kritiken sedan tidigare att återupprepas.

ECPAT Sverige vill se:

- En stärkt lagstiftning för sexualbrott mot barn

En lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte en lagstiftning med ett barnperspektiv. Ett bötesstraff ger heller inte förövaren möjlighet till vård, ett fängelsestraff eller en dom med särskild vårdplan gör istället att ett eventuellt övergrepp i framtiden kan förebyggas.

- Utveckla det förebyggande arbetet

De flesta som begår sexuella övergrepp mot barn är inte tidigare dömda. Detta gör att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt för att kunna minska antalet övergrepp. Hjälplinjen PrevenTell har precis fått förlängd finansiering vilket betyder att verksamheten kommer att kunna fortsätta under 2015, men planen och finansieringen behöver bli långsiktig.

- Obligatorisk utbildning för de som arbetar med eller för barn

Utbildning om barnsexhandel behövs på alla grundutbildningar där studenterna kommer att arbeta med eller för barn i yrkeslivet. Dessutom är den nödvändig för alla som idag arbetar med eller för barn, det gäller inte minst rättsväsendet. Detta för att säkerställa barnperspektivet i rättsprocessen.

ECPAT finns på plats för att bevaka Sveriges regering i hearingen. Det är dags att de står upp för barns rättigheter och att de tar den återkommande och allvarliga kritiken från FNs barnrättskommité på allvar.

#ECPAT #FN #FNS BARNRÄTTSKOMMITTÉ #GÈNEVE #HEARING #KRITIK #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik

#SOPIGSTRAFFSKALA - en av Sveriges mest delade kampanjer någonsin

ECPAT Sveriges kampanjfilm #sopigstraffskala är den åttonde mest delade artikeln på Facebook i Sveriges enligt journalisten Emanuel Karlstens lista och enligt Dan Edström, tidigare chef för sociala medier på Expressen, ett av Sveriges mest delade klipp någonsin.

Filmen gjordes som en del av ett större påverkansarbete under valåret 2014. Det vi ville göra var att sprida kunskap om hur lagstiftningen ser ut idag. Det vi lyfte ut och som filmen fick berätta var att det är hög tid för Sverige att ta bort böter för alla sexualbrott mot barn.

Böter finns fortfarande i straffskalan för brotten sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, sexuellt ofredande, kontakt med barn i sexuellt syfte samt ringa barnpornografibrott.

Vård viktigare än fängelse

Det viktiga när det kommer till straff för sexualbrott mot barn är inte alltid att ett fängelsestraff döms ut, utan att förövaren får vård. Ett bötesstraff hjälper ingen, varken förövare eller offer, men får förövaren vård så kan nästa övergrepp förhindras innan det sker. Att ta bort böter ur straffskalan är också en oerhört viktig signal om att vi tar dessa brott på allvar och att vi står på barnens sida.

Resultatet och arbetet framåt

Kampanjen #sopigstraffskala blev mycket framgångsrik tack vare alla som stöttade oss genom att dela filmen och uppmärksamma problemet. Ni har stärkt ECPATs långsiktiga arbete mot barnsexhandel och ni fick politikerna att reagera.

Under 2015 fortsätter vårt påverkansarbete kring denna fråga och utredningar pågår just nu vad gäller brotten ”köp av sexuell handling av barn” och ”kontakt med barn i sexuellt syfte”. Imorgon och på onsdag får Sverige också stå upp för sitt arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn när FNs barnrättskommité håller sin hearing i Gèneve. Vår förhoppning är att dessa tre delar tillsammans kommer leda till att Sverige åtgärdar denna stora brist och lever upp till sitt rykte om att vara ett föregångsland i frågor som rör barnsexhandel.

#EMANUEL KARLSTEN #FACEBOOK #MEST DELADE KLIPP #SOPIG STRAFFSKALA #SOPIGSTRAFFSKALA
0
Kategorier: Kampanjer #SopigStraffskala

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.