Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Runda upp till förmån för ECPAT när The Body Shop fyller 35!

The Body Shop och ECPAT

The Body Shop Sverige firar 35 år och väljer att uppmärksamma ECPAT Sverige under jubileumshelgen den 4-6 april. Under helgen kommer  alla kunder att kunna välja att runda upp sitt köp med 35 kronor, pengar som oavkortat går till vår verksamhet och kampen mot barnsexhandeln. The Body Shop skänker också i samband med kampanjen 35.000 kronor till ECPAT Sverige. 

ECPAT har tidigare haft ett internationellt samarbete med The Body Shop mellan åren 2009-2012, vilket globalt resulterade i att drygt 7 miljoner namnunderskrifter lämnades över till FN:s råd för mänskliga rättigheter - en av de absolut största namninsamlingarna i FN:s historia.

- ECPAT Sverige är mycket glada över att återigen genomföra en kampanj tillsammans med The Body Shop. Det är viktigt att alla vågar se barnsexhandeln och tillsammans arbeta mot den. Samarbete är den enda framkomliga vägen. The Body Shop gör detta på ett bra sätt och vi hoppas att flera företag ska komma att ta efter, säger Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Var? The Body Shops butiker i hela Sverige, med undantag för de som ligger i Åhléns. När? 4-6 april 2014. Hur? Runda upp ditt köp med 35 kronor och hjälp oss i vårt arbete mot barnsexhandeln.

Följ uppladdningen inför jubileumshelgen på ECPATs Facebook! 

#BARNSEXHANDEL #ECPAT #RUNDA UPP #THE BODY SHOP
0
Kategorier: Företagssamarbeten

Här är ECPAT Sveriges krav på regeringen

Vart femte år ska varje land som undertecknat barnkonventionen lämna in en rapport till FNs barnrättskommitté. I september 2012 skickade Sveriges regering in sin femte rapport inför den kommande granskningen av hur Sverige tillämpat barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll. ECPAT Sverige har nu skickat in en alternativrapport, där vi belyser de utmaningar Sveriges regering måste anta för att vi ska kunna tillgodose barnens grundläggande rättigheter.

Granskningen görs av FNs barnrättskommitté vart femte år och målet är att följa upp hur staterna följer barnkonventionen och tilläggsprotokollen. Alla länder bedöms utifrån sina respektive förutsättningar och resurser vilket gör att högre krav ställs på Sverige än på en del andra länder.

ECPAT Sverige beklagar att de flesta av barnrättskommitténs rekommendationer, från flera år tillbaka, ännu inte har genomförts av regeringen. Den generella lagstiftningen är på plats, men åtgärderna mot förövarna är fortfarande svaga och oproportionerliga i förhållande till brotten. Det innebär att brotten inte ges den prioritet och de resurser som krävs. Eftersom ECPAT Sverige arbetar mot kommersiell sexuell exploatering av barn är vår alternativrapport också avgränsad till det ämnet.

Den kommersiella aspekten Idag tycks den kommersiella aspekten av sexuella övergrepp mot barn försvaga barnets rättsliga skydd. Ett tydligt exempel är vid brottet köp av sexuell handling av barn, där förövaren som betalar för ett sexuellt övergrepp på ett barn enbart döms för köpet och inte för själva sexualbrottet.

Miljontals sexuella övergreppsbilder på barn (s.k. barnpornografiska bilder) granskas aldrig för att det inte finns tillräckligt med resurser. Detta innebär att barnen på bilderna inte identifieras och att de därför heller inte kan få hjälp. Barnpornografibrottet ligger idag i brottsbalkens 16:e kapitel om brott mot allmän ordning, och alltså inte bland övriga sexualbrott i 6:e kapitlet. Denna definition av barnpornografibrottet innebär att barnet inte ses som en målsägande, trots att brottsoffret tydligt syns på bilden.

Utbildning Trots upprepad kritik från barnrättskommittén finns det fortfarande ingen obligatorisk utbildning om kommersiell sexuell exploatering av barn. ECPAT Sverige menar att det bör införas obligatorisk utbildning där studenterna i framtiden kan komma att arbeta med eller för barn. På socionom- och juristutbildningen bör detta ske snarast.

Efterfrågan och vård Sveriges regering måste också ta sitt ansvar för framtiden och genomföra åtgärder för att minska efterfrågan på övergreppsmaterial. I rapporten till kommittén lyfter ECPAT Sverige även det grundläggande behovet av förebyggande vård för potentiella och dömda förövare. Idag finns en nationell hjälplinje, PrevenTell, dit man kan ringa om man känner en oro kring oönskad sexualitet. Hjälplinjen är dock ett projekt som avslutas 2014, ett projekt som bör bli permanent.

Sammanfattningsvis anser ECPAT Sverige att regeringen bör:

 • Ta bort böter ur straffskalan för alla sexualbrott mot barn och flytta barnpornografibrottets placering i brottsbalken.
 • Införa obligatorisk utbildning om kommersiell sexuell exploatering av barn för alla studenter och yrkesverksamma som arbetar med eller för barn (i första hand socialarbetare och jurister).
 • Utöka och göra den förebyggande vården för potentiella förövare permanent samt utöka behandlingen av dömda förövare.
Tidigare rapporter och utvärderingar från olika intressenter har under många år visat att det också finns stora behov av:
 • Statistik om brottsligheten
 • Kartläggning av brottslighetens omfattning
 • Sanktioner i proportion till brottens allvar
 • Obligatorisk utbildning
 • Utökad behandling för förövare
 • Ökad samverkan och samordning mellan olika aktörer
 • Övervakning och analyser av nya risker
Tills dessa åtgärder genomförs har Sverige ingen realistisk chans att skydda barn från alla former av kommersiell sexuell exploatering.

Sverige var värd för den första världskongressen om kommersiell sexuell exploatering av barn och ett av de första länderna att underteckna barnkonventionen. Förväntningarna på Sveriges åtaganden är därför höga, och det bör de vara även fortsättningsvis. Vi hoppas att barnrättskommitténs granskning av Sverige resulterar i rekommendationer som Sverige tar på allvar, och att dessa rekommendationer inte behöver återupprepas i framtida granskningar. Även om rekommendationerna inte är juridisk bindande för Sverige bör de ses lika självklara att följa.

Hela ECPAT Sveriges rapport kan laddas ner här.

#BARNKONVENTIONEN #BARNSEXHANDEL #ECPAT #THE COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Barnkonventionen FNs kritik

Sverige kan mer – höj ambitionsnivån i arbetet mot barnsexhandeln!

I dagarna släppte regeringen den nya handlingsplanen för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. ECPAT beklagar det breddade mandatet på handlingsplanen, att regeringen missar stora delar av FNs upprepade kritik och att åtgärderna inte är av den kaliber som krävs. Var är viljan att agera och förändra, som Maria Larsson nyligen skrev om i DN Debatt, och som statsminister Fredrik Reinfeldt ägnade en stor del av sitt jultal åt? Handlingsplanen skrapar på ytan, det blir ett slag i luften bredvid den vilja till förändring som ministrarna visar. Höj ambitionsnivån: ta bort böter i straffskalan, inför obligatorisk kunskap och utöka den preventiva vården för förövare.

Den senaste handlingsplanen mot sexuell exploatering är från 2007. Beslutet att alla länder skulle utarbeta nationella handlingsplaner med fokus på barnsexhandel togs på den första världskongressen mot sexuell exploatering av barn 1996, som den svenska regeringen stod värd för. Denna gång breddas mandatet till att också inkludera andra exploateringssyften, vilket är beklagligt. Syftet med det är förstås att kunna ta ett helhetsgrepp kring problematiken, men det bredare anslaget gör att handlingsplanen tappar fokus på barnsexhandelns specifika omständigheter. Mer än någonsin behövs fokus på riktade åtgärder för att motverka barnsexhandeln. Det handlar om övergrepp som sker här och nu!

Svenskar utnyttjar barn i såväl den svenska som utländska sexhandeln. Barnsexhandeln sker allt mer via internet och utvecklas i takt med tekniken, där anonymiseringstjänster och det dolda nätet i allt högre utsträckning utnyttjas för dessa syften. Denna komplexa brottslighet kräver specifika åtgärder som framför allt slår mot efterfrågan och lönsamheten.

Ökad kunskap och samarbeten står i fokus i handlingsplanen. Det behövs, men viktiga departement som justitie-, närings- och utbildningsdepartementen saknas i handlingsplanen, trots att de är nyckelspelare i detta arbete. Många av åtgärderna i handlingsplanen utförs redan idag genom tidigare givna uppdrag av regeringen. Regeringen fortsätter en redan inslagen väg med tillfälliga lösningar, istället för att ta ett nödvändigt helhetsgrepp med en långsiktig strategi och tydliga målsättningar.

ECPAT anser att strukturella förändringar behövs, det är enda vägen fram till ett effektivt arbete på både kort och lång sikt. För att nämna några förslag till åtgärder som ECPAT skulle vilja se i handlingsplanen och som också lyfts av FNs barnrättskommitté:

 • Lagstiftningen måste ändras så att den inte marginaliserar dessa allvarliga brott. Ta bort böter från straffskalan så att brotten får den prioritet och de resurser som krävs.
 • Obligatorisk och återkommande utbildning om sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering av barn samt offer- och förövarpsykologi måste införas för alla som arbetar med eller för att tillvarata barns rättigheter. Varje domstol bör ha en specialutbildad domare som kan hantera brottmål mot barn.
 • Den preventiva vården måste utvecklas, så att den erbjuds oavsett var man bor i landet. Alla som döms för sexualbrott, inklusive barnpornografibrott ska erbjudas vård.
Efterfrågan - grunden till att barnsexhandel överhuvudtaget existerar - adresseras genom att regeringen som åtgärd föreslår att en tidigare rapport från 2011 om behandling ska analyseras. Det är bra, men nu är det dags att gå till handling. Den enda hjälplinjen som finns dit potentiella förövare kan ringa är PrevenTell. Den drivs av CASM på Karolinska sjukhuset i Huddinge, men verksamheten har bara finansiering året ut. En långsiktig lösning för PrevenTell hade varit en mycket enkel konkret åtgärd som skulle verka förebyggande för att förhindra nya övergrepp på barn.

ECPAT Sverige har också efterlyst konkreta åtgärder för att försvåra handeln, slå mot lönsamheten, som är den andra grundkomponenten till att handeln existerar. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen i detta avseende är förutom anordnande av två möten dit näringslivet inbjuds, en åtgärd som handlar om att inleda ett samarbete med hotell-, taxi- och restaurangbranscherna. Det är en mycket bra åtgärd, men den del av Länsstyrelsens verksamhet som ska utföra denna åtgärd har bara finansiering t o m 2014 och ska vara avvecklad i april 2015. Även här saknas långsiktigheten som krävs för att åtgärderna ska nå resultat.

Vi menar att ambitionsnivån i handlingsplanen måste höjas och inkludera ovan nämnda åtgärder. Justitiedepartementet, näringsdepartementet och utrikesdepartementet måste alla delta och det måste snarast arbetas fram en långsiktig strategi för att stoppa handeln. Sverige kan mer och nu är det dags att på allvar höja ambitionsnivån i arbetet mot barnsexhandeln!

#BARNSEXHANDEL #LAGSTIFTNING #VÅRD FÖR SEXUALBROTTSLINGAR
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Barnkonventionen FNs kritik

The Code - tillsammans mot barnsexhandel

The Code - mot barnsexhandelFoto: The Code

Den här veckan är ECPAT Sverige i Berlin för att delta på en av världens största resemässor, ITB i Berlin. På plats finns representanter från bland annat resebolag, hotell, transport och bokningssytem, men också The Code som jobbar internationellt med att stoppa barnsexturismen.

The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism, har gått från att 1998 vara ett initiativ från ECPAT  Sverige, till att idag vara ett självständigt internationellt tillämpat verktyg mot barnsexturism. Målet med organisationen är att synliggöra handeln med barn i sexuella syften världen över, och att få företag inom turismnäringen att tillsammans vidta åtgärder för att stoppa den. Idag är The Code en fristående organisation som har över 1,300 företag anslutna till "koden" i 42 länder. Koden innebär att företag måste:

- Etablera en policy och rutiner mot sexuell exploatering av barn - Utbilda anställda och resenärer om barns rättigheter, hur man kan förebygga sexuell exploatering av barn och hur man anmäler misstänkta fall - Nolltolerans mot sexuell exploatering av barn, gäller även alla kontrakterade partners - Stödja, samarbeta och engagera sammarbetspartners för att förebygga sexuell exploatering av barn - Årligen rapportera om vad koden gett och vilka aktiviteter som gjorts relaterat till den

ECPAT Sverige arbetar på denna veckas seminarier och årsmöte för  ett kraftfullt internationellt samarbete under 2014 mot barnsexturismen.

#BARNSEXTURISM #ECPAT #ITB MÄSSAN #THE CODE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism

Finanskoalitionens arbete intensifieras internationellt

PRESSMEDDELANDE 3/3 2014

Finanskoalitionen

För att stärka det internationella samarbetet har den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi gått med i The European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children Online.

Troels Oerting, chef för European Cybercrime Centre (EC3) vid Europol och ordförande för den europeiska finanskoalitionen ser med spänning fram emot att den svenska finanskoalitionen nu kommer att delta i det europeiska arbetet med att förebygga och stoppa kommersiell sexuell exploatering av barn.

- Den svenska polisen och den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi har ett mycket gott rykte som experter i denna kamp. Outtröttligt har de bidragit till många bra initiativ inom området och anses vara ledande i kampen mot denna grymma brottslighet. Båda organisationerna kommer att tjäna på medlemskapet i den europeiska finanskoalitionen och tillsammans blir vi både starkare och effektivare, säger Troels Oerting.

Tack vare Finanskoalitionens arbete är det idag numera svårt att betala för övergreppsmaterial med traditionella betalmedel, såsom betalkort. Mängden material som sprids kommersiellt har också drastiskt minskat tack vare dessa insatser som försvårar handeln. Den europeiska finanskoalitionen uppskattar att cirka 7,5 procent av den s.k. barnpornografi som sprids idag är kommersiell.

Brottsligheten finner alternativa betalvägar för att profitera på sexuella övergrepp. Finanskoalitionens främsta utmaningar är idag att identifiera och stoppa dessa icke traditionella betalningsmedel. Detta samtidigt som tillgängligheten till internet och bandbredden också växer snabbt på nya marknader. Möjligheten att beställa och i realtid regissera sexuella övergrepp på barn via webbkamera är en växande och särskilt oroande trend som kräver gemensamma, internationella insatser.

- Medlemskapet i The European Financial Coalition är ett viktigt steg för att effektivisera det gemensamma arbetet mot den samvetslösa kriminalitet som gör pengar på barns lidande, säger Mats Odell, ordförande för den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi.

Den svenska finanskoalitionen har sedan 2009 arbetat med att förhindra att det finansiella systemet används för handel med sexuella övergreppsbilder på barn. Enligt polisen har koalitionens arbete varit framgångsrikt och marknaden är idag mindre intressant för kriminella aktörer.

- Att tillsammans med samhällets olika aktörer kunna arbeta på detta unika sätt är avgörande för att kunna bekämpa denna cyniska handel; samarbetet ger expertisen i det civila samhället större kraft, det ger myndigheter värdefulla kanaler till samhället, och det ger aktörer på finansmarknaden en möjlighet att ta ett stort ansvar, säger Anders L. Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

För ytterligare information: Mats Odell,ordförande i Styrgruppen. Kontaktas genom Andia Ghafouri 070-360 5305 Thomas Andersson, pressekreterare ECPAT Sverige, 0723-89 56 41 Lena Barkman, informationschef Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10

FAKTA

 • Dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. barnpornografi, är grova brott med djup tragik bakom varje enskild bild och film.
 • 81 % av barnen som återfanns i dokumenterade sexuella övergrepp var 0-10 år (IWF, Operational Trends, 2012).
 • Enligt den brittiska polismyndigheten CEOP tenderar barnpornografin att bli alltmer sadistisk och våldsam. (A Picture of Abuse, CEOP, 2012).
#BARNPORNOGRAFI #ECPAT #FINANSKOALITIONEN #PRESSMEDDELANDE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.