Blogg

Ingen vet hur många barn som utnyttjas i människohandel i Sverige idag

Ander Pettersson ECPAT Sverige i Gomorron Sverige

Imorgon är det EUs Anti-Trafficking Day. Med anledning av den, och att EU-kommissionären Cecilia Malmström idag släpper en rapport om människohandeln i Europa, gästade ECPAT Sverige Gomorron Sverige i morse.

Människohandel är idag världens tredje största och mest lönsamma organiserade brottslighet efter den illegala handeln med vapen och narkotika. Skillnaden med att sälja barns kroppar jämfört med till exempel narkotika, är att barnens kroppar kan säljas om och om igen. Barnen förringas till varor som värderas i pengar, all värdighet tas ifrån dem.

Handeln styrs inte av fattigdom eller krig, den grundläggande orsaken bakom handeln är efterfrågan. Sverige är idag ett destinationsland, vilket innebär att barnen förs hit på grund av svenskars efterfrågan. I Sverige finns det svenska offer, förövare och profitörer. Vårt land har en stor del i att handeln med barn kan fortgå.

Statistiken för osäker för att ge en rättvis bild

Hur många barn som dras in i människohandel för sexuella syften är idag högst osäkert. Det vi vet är att mörkertalet är mycket stort och vad vi ser i statistiken är troligen endast toppen av ett isberg. Flera försök att sammanställa statistik kring hur många som dras in i handeln har gjorts, men dessa är allt för ofullständiga för att man ska kunna dra verkliga slutsatser och förstå problematikens storlek.

Statistiken grundas ofta på siffror från anmälningar till polisen, vilket gör att man aldrig kommer åt de barn som inte kan eller vill anmäla brott. Rikspolisstyrelsen (RPS) rapporterade tidigare kring antalet uppskattade människohandelsoffer i Sverige, men har sedan flera år tillbaka slutat med uppskattningen då mörkertalet anses vara för stort för att siffran ska ge en rättvis bild. När vi inte förstår problematikens storlek har vi också svårt för att tillsätta rätt resurser.

Mer uppsökande arbete och mer kunskap för att identifiera fler barn

”Antalet människohandelsoffer som uppdagas i Sverige beror till stor del på vilka resurser som polismyndigheterna lägger ner på att uppdaga denna brottslighet samt på den kompetens som finns inom polisorganisationen.”

För att kunna identifiera och hjälpa de barn som faller offer för människohandel för sexuella ändamål så krävs ytterligare uppsökande arbete och spaning från polisens sida - något som i sin tur kräver mer resurser. Eftersom de mest utsatta ofta är minst benägna att anmäla brott, skulle ett närmare samarbete med det civila samhället, som ofta kommer i kontakt med de människohandelsoffer som inte vänder sig till polis, komplettera bilden och ge mer kunskap om detta mörkertal. Kan vi hitta de barn som tvingas in i denna mörka handel så kan vi förutom att hjälpa dem också bidra till en mer rättvis statistik som skulle ge högre prioritet och mer resurser åt dessa brott.

Vi vet sedan tidigare att ju mer polisen letar desto fler barn och förövare hittar man. Att hjälpa barn i och ur människohandel är också en fråga om kunskap. Det finns många som arbetar med eller för barn och som behöver mer riktad kunskap kring just den här problematiken och dess trender för att kunna identifiera riskfaktorer hos de barn som befinner sig i riskzonen.

Barnen måste ges ytterligare stöd

Barn som på något sätt blivit utsatta för människohandel är oerhört utsatta. Som exempel kan nämnas att det ofta är en förälder eller annan närstående som sålt barnet från första början. Tilliten till vuxna har missgynnats till det yttersta.

Om barnet lyckas föra sin sak hela vägen till domstol så är det inte ovanligt att barnets berättelse då blivit ifrågasatt många gånger om. RPS skriver i sin senaste rapport att ”trots olika riktade kompetenshöjande insatser inom rättsväsendet uppmärksammas inte offrens sårbarhet och faktiska situation tillräckligt med följd att offren inte får det stöd och skydd som de har behov av och rätt till. Människohandelsoffer granskas och deras motiv och situation ifrågasätts; ofta på ett mycket långtgående sätt.”

Det krävs oerhört mycket stöd och hjälp till ett barn som utsatts för människohandel, inte minst om det dessutom är så att barnet ska skickas tillbaka till sitt hemland. Sverige har ett ansvar och en skyldighet att följa upp, stödja och hjälpa barnet tillbaka till ett tryggt liv utan risk för att bli åter dras in i handeln.

RPS rekommendation är en utökad samverkan mellan rättsväsendet och frivilligorganisationerna för att få en ökad kunskap om offrens situation, bakgrund, och behov av skydd och stöd för att stärka rättsväsendets handläggning av människohandelsfall.

Åtal och fällande dom

Det är en stor utmaning för Sverige att säkra att människohandel med barn för sexuella ändamål leder till både åtal och fällande domar. Problematiken är välkänd och i veckan kom nyheten att Brottsoffermyndigheten delar ut ett stipendium på 1,2 miljoner kronor till forskaren Märta Johansson vid Örebro Universitet för att undersöka orsakerna till de låga antalet fällande domar.

Trots att man 2010 tog bort det så kallade kontrollrekvistet (att förövaren inte behöver ha haft kontroll över barnet genom hot eller våld) för människohandel med barn så har varken åtalen eller antalet fällande domarna ökat. Mörkertalet och den ofta bakomliggande organiserade brottsligheten försvårar detta, men också problematiken kring huruvida förövaren antogs veta att offret var ett barn.

Precis som i andra brott som rör barnsexhandel finns en risk att barnen behandlas som vuxna i domstol. Förövaren som betalar för att utnyttja barnet sexuellt kan hävda att hen trodde det var en 18-åring, och domstolen kan utreda koppleri eller annan brottslighet som är avsedd för vuxna offer och förövare.

Fokus på efterfrågan

ECPAT menar att efterfrågan är motorn bakom barnsexhandeln, polisen drar samma slutsats i RPS rapporter om människohandel, och nu lyfts detta även i dagens EU-rapport. Efterfrågan måste finnas med i alla analyser av hur människohandel med barn för sexuella ändamål kan bekämpas: utan efterfrågan, ingen handel.

Ovan nämnda åtgärder behövs för att vi ska komma närmre korrekt kartläggning av problemet, för att kunna hjälpa fler barn ur dessa situationer. Inget barn ska behöva växa upp under hot och våld och utsättas för sexuella övergrepp, men så länge vi inte vet att de här barnen finns så kommer samhället aldrig att göra tillräckligt för att stoppa den globala sexhandeln med barn.

Källa:Rikspolisstyrelsen, Människohandel för sexuella och andra ändamål 2014, Lägesrapport 14

#ANTI TRAFFICKING #CECILIA MALMSTRÖM #EU #GOMORRON SVERIGE #MÄNISKOHANDEL #TRAFFICKING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.