Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Åsa Regnér kan inte vänta till det är för sent, hon måste #räddapreventell nu.

ECPAT och PrevenTell - #räddapreventell

I förra veckan beslutade majoriteten i Stockholm att rusta upp Kanalplan för 30 miljoner kronor. Utan att tycka någonting om huruvida det var en nödvändig investering eller inte, så kan summan tyckas väldigt stor i relation till vad det skulle kosta att ge hjälplinjen PrevenTell ett helt års fortsatt finansiering.

Till PrevenTell kan hen som är orolig för sin egen eller andras sexualitet ringa, många av de som ringer till PrevenTell har ett sexuellt tändningsmönster riktat mot barn, och ungefär hälften av de som kommer i kontakt med PrevenTell väljer att gå vidare till vård. Detta är en oerhört viktig insats i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp mot barn.

Preventiva insatser för små

Varje gång ett nytt fall uppdagas så frågar vi oss: hur kunde det hända? Och svaret är delvis att de preventiva insatserna är för små. Det vi står inför nu är preventiv vård som fungerar, men som kanske inte får finnas kvar länge till.

Maria Arnholm lovade redan i april fortsatt finansiering, men sköt ändå beslutet på framtiden. I veckan ställde hon frågan till ny ansvarig minister Åsa Regnér om när fortsatt finansiering kan utlovas. Åsa Regnér svarar:

Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 aviserat sin avsikt att återkomma med besked om fortsatt finansiering. Jag ser fram emot att ta emot en ansökan från CASM som sedan kommer att beredas i Regeringskansliet.

Detta är ett mycket märkligt svar av den anledningen att PrevenTell skickade in den ansökan hon efterfrågar för länge sedan.

Varför är det akut att rädda PrevenTell?

Läget är nu akut eftersom PrevenTell behöver meddela sin personal om uppsägningar. Det handlar om personal med särskild kompetens, mycket specifika arbetsuppgifter och erfarenheter, vilka inte går att ersätta på kort sikt. Sägs de upp nu så är risken stor att de går vidare till andra arbeten, och när beslutet om finansieringen för PrevenTell väl fattas så finns det inte någon personal kvar.

Det regeringen väntar på är den sista delrapporten från PrevenTell som kommer in efter årsskiftet. De positiva resultaten från hjälplinjen finns dock redan presenterade i de tidigare delrapporterna, och ingenting tyder på att den sista rapporten kommer att innehålla några nyheter, förutom att antalet mottagna samtal har hunnit bli fler.

Regeringen och Åsa Regnér kan inte vänta till det är för sent. Det är nu det gäller, nu vi måste #räddapreventell.

#ÅSA REGNÉR #ECPAT #PREVENTELL #REGERINGEN #SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN #FÖRÖVARE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

Ge årets viktigaste julklapp - för varje barns rätt att vara värdelösa.

Stöd ECPAT Sverige - ge årets viktigaste julklapp

Om lite mer än två månader är det julafton och kanske börjar du redan längta. Längta efter att baka lussekatter och köpa julklappar. För många barn innebär julen trygghet, kärlek och förväntan. För barn som dagligen köps och säljs på den globala sexmarknaden betyder julen något helt annat.

Svenskar öppnar plånboken varje dag för att köpa tillgång till barns kroppar. De sätter en prislapp på barn som om de vore vilken handelsvara som helst. Detta har ECPAT arbetat hårt för att stoppa, ända sedan 1996. För att vi ska kunna fortsätta med ett meningsfullt arbete så behöver vi stöd, därför har vi idag skickat julkort till de vi tror kan bidra allra mest – företagen!

Många företag tar idag ställning mot barnsexhandel, men det finns många fler som kan hjälpa till. Nu hoppas vi att de som har möjlighet vill ge ECPAT årets viktigaste julklapp, för att kampen mot barnsexhandeln ska fortsätta, kampen för att barns värde inte ska kunna mätas i pengar. För barns rätt att vara värdelösa.

Hur gör jag som företag?

Vill du och ditt företag bidra i kampen mot barnsexhandeln så kan du läsa mer om vårt erbjudande här, och kontakta oss på info@ecpat.se om du har ytterligare frågor.

Jag som privatperson?

Vill du som privatperson också stödja vårt arbete? SMS:a ECPATSTART50 till 72980 för att via mobilen bidra med 50 kronor i månaden. För att skänka en julgåva på andra sätt, läs mer här.

#FÖRETAG #JULKLAPP #SEXHANDEL #STÖD
0
Kategorier:

Ingen vet hur många barn som utnyttjas i människohandel i Sverige idag

Ander Pettersson ECPAT Sverige i Gomorron Sverige

Imorgon är det EUs Anti-Trafficking Day. Med anledning av den, och att EU-kommissionären Cecilia Malmström idag släpper en rapport om människohandeln i Europa, gästade ECPAT Sverige Gomorron Sverige i morse.

Människohandel är idag världens tredje största och mest lönsamma organiserade brottslighet efter den illegala handeln med vapen och narkotika. Skillnaden med att sälja barns kroppar jämfört med till exempel narkotika, är att barnens kroppar kan säljas om och om igen. Barnen förringas till varor som värderas i pengar, all värdighet tas ifrån dem.

Handeln styrs inte av fattigdom eller krig, den grundläggande orsaken bakom handeln är efterfrågan. Sverige är idag ett destinationsland, vilket innebär att barnen förs hit på grund av svenskars efterfrågan. I Sverige finns det svenska offer, förövare och profitörer. Vårt land har en stor del i att handeln med barn kan fortgå.

Statistiken för osäker för att ge en rättvis bild

Hur många barn som dras in i människohandel för sexuella syften är idag högst osäkert. Det vi vet är att mörkertalet är mycket stort och vad vi ser i statistiken är troligen endast toppen av ett isberg. Flera försök att sammanställa statistik kring hur många som dras in i handeln har gjorts, men dessa är allt för ofullständiga för att man ska kunna dra verkliga slutsatser och förstå problematikens storlek.

Statistiken grundas ofta på siffror från anmälningar till polisen, vilket gör att man aldrig kommer åt de barn som inte kan eller vill anmäla brott. Rikspolisstyrelsen (RPS) rapporterade tidigare kring antalet uppskattade människohandelsoffer i Sverige, men har sedan flera år tillbaka slutat med uppskattningen då mörkertalet anses vara för stort för att siffran ska ge en rättvis bild. När vi inte förstår problematikens storlek har vi också svårt för att tillsätta rätt resurser.

Mer uppsökande arbete och mer kunskap för att identifiera fler barn

”Antalet människohandelsoffer som uppdagas i Sverige beror till stor del på vilka resurser som polismyndigheterna lägger ner på att uppdaga denna brottslighet samt på den kompetens som finns inom polisorganisationen.”

För att kunna identifiera och hjälpa de barn som faller offer för människohandel för sexuella ändamål så krävs ytterligare uppsökande arbete och spaning från polisens sida - något som i sin tur kräver mer resurser. Eftersom de mest utsatta ofta är minst benägna att anmäla brott, skulle ett närmare samarbete med det civila samhället, som ofta kommer i kontakt med de människohandelsoffer som inte vänder sig till polis, komplettera bilden och ge mer kunskap om detta mörkertal. Kan vi hitta de barn som tvingas in i denna mörka handel så kan vi förutom att hjälpa dem också bidra till en mer rättvis statistik som skulle ge högre prioritet och mer resurser åt dessa brott.

Vi vet sedan tidigare att ju mer polisen letar desto fler barn och förövare hittar man. Att hjälpa barn i och ur människohandel är också en fråga om kunskap. Det finns många som arbetar med eller för barn och som behöver mer riktad kunskap kring just den här problematiken och dess trender för att kunna identifiera riskfaktorer hos de barn som befinner sig i riskzonen.

Barnen måste ges ytterligare stöd

Barn som på något sätt blivit utsatta för människohandel är oerhört utsatta. Som exempel kan nämnas att det ofta är en förälder eller annan närstående som sålt barnet från första början. Tilliten till vuxna har missgynnats till det yttersta.

Om barnet lyckas föra sin sak hela vägen till domstol så är det inte ovanligt att barnets berättelse då blivit ifrågasatt många gånger om. RPS skriver i sin senaste rapport att ”trots olika riktade kompetenshöjande insatser inom rättsväsendet uppmärksammas inte offrens sårbarhet och faktiska situation tillräckligt med följd att offren inte får det stöd och skydd som de har behov av och rätt till. Människohandelsoffer granskas och deras motiv och situation ifrågasätts; ofta på ett mycket långtgående sätt.”

Det krävs oerhört mycket stöd och hjälp till ett barn som utsatts för människohandel, inte minst om det dessutom är så att barnet ska skickas tillbaka till sitt hemland. Sverige har ett ansvar och en skyldighet att följa upp, stödja och hjälpa barnet tillbaka till ett tryggt liv utan risk för att bli åter dras in i handeln.

RPS rekommendation är en utökad samverkan mellan rättsväsendet och frivilligorganisationerna för att få en ökad kunskap om offrens situation, bakgrund, och behov av skydd och stöd för att stärka rättsväsendets handläggning av människohandelsfall.

Åtal och fällande dom

Det är en stor utmaning för Sverige att säkra att människohandel med barn för sexuella ändamål leder till både åtal och fällande domar. Problematiken är välkänd och i veckan kom nyheten att Brottsoffermyndigheten delar ut ett stipendium på 1,2 miljoner kronor till forskaren Märta Johansson vid Örebro Universitet för att undersöka orsakerna till de låga antalet fällande domar.

Trots att man 2010 tog bort det så kallade kontrollrekvistet (att förövaren inte behöver ha haft kontroll över barnet genom hot eller våld) för människohandel med barn så har varken åtalen eller antalet fällande domarna ökat. Mörkertalet och den ofta bakomliggande organiserade brottsligheten försvårar detta, men också problematiken kring huruvida förövaren antogs veta att offret var ett barn.

Precis som i andra brott som rör barnsexhandel finns en risk att barnen behandlas som vuxna i domstol. Förövaren som betalar för att utnyttja barnet sexuellt kan hävda att hen trodde det var en 18-åring, och domstolen kan utreda koppleri eller annan brottslighet som är avsedd för vuxna offer och förövare.

Fokus på efterfrågan

ECPAT menar att efterfrågan är motorn bakom barnsexhandeln, polisen drar samma slutsats i RPS rapporter om människohandel, och nu lyfts detta även i dagens EU-rapport. Efterfrågan måste finnas med i alla analyser av hur människohandel med barn för sexuella ändamål kan bekämpas: utan efterfrågan, ingen handel.

Ovan nämnda åtgärder behövs för att vi ska komma närmre korrekt kartläggning av problemet, för att kunna hjälpa fler barn ur dessa situationer. Inget barn ska behöva växa upp under hot och våld och utsättas för sexuella övergrepp, men så länge vi inte vet att de här barnen finns så kommer samhället aldrig att göra tillräckligt för att stoppa den globala sexhandeln med barn.

Källa:Rikspolisstyrelsen, Människohandel för sexuella och andra ändamål 2014, Lägesrapport 14

#ANTI TRAFFICKING #CECILIA MALMSTRÖM #EU #GOMORRON SVERIGE #MÄNISKOHANDEL #TRAFFICKING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

En ny regering och nya möjligheter till krafttag mot barnsexhandeln

Stefan Löfven i regeringsförklaringen
Foto: SVT

Stefan Löfven presenterade idag sin regeringsförklaring och de nya statsråden. ECPAT ser fram emot den nya regeringens steg mot barnkonventionen som svensk lag, och en konstruktiv dialog med nya och gamla bekantskaper!

Tre viktiga punkter för den nya regeringen att prioritera:

  • Ta bort böter i straffskalan för sexualbrott mot barn
  • Utökad vård för både potentiella och redan dömda förövare
  • Utbildning om barnsexhandel för alla som arbetar med eller för barns rättigheter Regeringen har nu mycket att arbeta med inför utfrågningen av FN:s Barnrättskommitté i början av 2015. Vi önskar dem lycka till och ser fram emot krafttag mot den kommersiella sexuella exploateringen av barn.

Här kan du läsa om våra nya ministrar.

#BARNKONVENTIONEN #REGERINGEN #REGERINGSFÖRKLARINGEN #STEFAN LÖFVEN
0
Kategorier: Barnkonventionen

Vi kan inte vänta längre, vi måste #räddapreventell


Rädda PrevenTell

Idag har det gått nästan exakt 5 månader sedan dåvarande jämställdhetsminister Maria Arnholm lovade fortsatt finansiering för hjälplinjen PrevenTell. ”Stoppa övergrepp - innan de begås” skrev hon då, och vi kunde se att flera av de andra partierna höll med när vi ställde frågan till dem i vår kampanj mot en #sopigstraffskala.

Där sa till exempel Socialdemokraterna att ”Vi vill att den verksamhet som PrevenTell ägnar sig åt ska finnas tillgänglig i hela landet”, Miljöpartiet sa: ”vi förutsätter att finansieringen får en stabil lösning”, Moderaterna sa ”Projektet på Karolinska ska slutredovisas i december 2014, först då finns skäl att ta ställning till vad som ska hända med det framöver” och Centerpartiet sa att de ”tycker att PrevenTell är en bra satsning och finansieringsfrågan bereds just nu hos Regeringskansliet.”

Preventell billigare än en verkställd dom i våldtäktsmål

Alla svar finns att läsa här, det vi kan se är att alla partier är för väl fungerande preventiv vård, något PrevenTell bedriver. Problemet är alltså finansieringen. Det rör sig om 2,5 miljon kronor på ett år, en summa som inte slukar en hel statsbudget, det är inte heller en stor summa i jämförelse med vad en verkställande dom i ett våldtäktsmål faktiskt kostar.

Fredrik Dahlin, gruppchef på Kriminalvården gjorde nyligen en uträkning där kostnaden för att bedriva PrevenTell i ett år är lika mycket som en våldtäktsdom, vilket innebär att om PrevenTell förhindrar en våldtäkt på en tolvmånadersperiod, så har de finansierat sig själva.

Uträkningen Fredrik Dahlin gjort utgår från att ett år inom Kriminalvården kostar ca 1 miljon kronor. En våldtäkt på ett barn räknas i allmänhet som grov våldtäkt vilket innebär 4-10 års fängelse. Ett straff på 6 års fängelse kan alltså beräknas till 6 miljoner kronor- och då är det bara verkställigheten i Kriminalvården.

Detta är höga kostnader i förhållande till det som spenderas för att förebygga sexuella övergrepp. PrevenTells årliga budget på 2,5 miljoner kronor är alltså långt mindre än vad Kriminalvårdens kostnader är för att verkställa en enda våldtäktsdom.

PrevenTell går ut med varsel om uppsägning i dagarna, beskedet om fortsatt finansiering kan inte vänta längre. Vi måste #räddapreventell. Läs mer om vår rapportering om PrevenTell här.

#PREVENTELL #FÖRÖVARE #TELEFONLINJE #HJÄLPLINJE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.