Blogg

Vi kan inte vänta - Sverige måste genomföra Europarådets rekommendationer för att stoppa människohandeln nu

 

Stop trafficking ECPAT

Bildkälla: News Bureau, University of Missouri

Europarådets expertgrupp mot människohandel GRETA, släppte nyligen sin första rapport om Sveriges implementering av Europarådets konvention om bekämpning av människohandel. Rapporten pekar på flera brister i arbetet mot människohandel i Sverige och expertgruppen återkommer i sina rekommendationer till flera av de punkter som ECPAT lyfte i sin alternativrapport till GRETA.  

Expertgruppen uppmanar bland annat den svenska regeringen att se till så att det finns förutsättningar för att fler utredningar leder till åtal och fällande domar, och att straffen till brottsligheten blir proportionerliga i förhållande till allvaret i människohandelsbrotten. Rapporten pekar också på behovet av att utbilda de som kommer i kontakt med den här problematiken i sin yrkesroll, framför allt rättsväsendet. Rapporten kritiserar också bristen på kunskap och menar att dagens sätt att samla in data om människohandel inte ger Sverige den övergripande bild som behövs.

EFTERFRÅGAN.

Rapporten understryker att de länder som skrivit under konventionen har en skyldighet att vidta åtgärder för att motverka efterfrågan av människohandel, särskilt när det gäller kvinnor och barn. Det förebyggande arbetet mot människohandel framöver måste därför utgå från att efterfrågan är grundorsaken till att människohandel överhuvudtaget förekommer.

TILL EXEMPEL. I rapporten framkommer att upp till 10% av de ensamkommande barn som kommer till Sverige försvinner och åtminstone en del av dessa barn misstänks faller offer för människohandel. Här kritiseras Sverige hårt för att inte lyckas adressera problemet.

STRAFF. Precis som ECPAT är expertgruppen oroad över att så få ärenden leder till fällande domar. I många av de människohandelsåtal som väcks fälls gärningsmannen istället för koppleri, som är ett mindre allvarligt brott. I rapporten uppmanas svenska myndigheter att identifiera de luckor som finns i utredningsprocessen av dessa ärenden för att se till så att fall som rör människohandel utreds effektivt, och att åtal leder till fällande domar och straff som är proportionerliga med det grova brott som begåtts.

UTBILDNING. Även när det kommer till utbildning är Europarådets expertgrupp och ECPAT överens; svenska myndigheter måste ta ytterligare steg för att se till så att alla som arbetar med eller för barns rättigheter får regelbunden utbildning om människohandel. Behovet är särskilt stort när det kommer till domare, åklagare, polis, personal på Migrationsverket, socionomer och advokater.

KUNSKAP.

Det finns för lite fakta om människohandel i Sverige. Expertkommitén menar att Sverige måste samla in mer statistik och information, finansiera forskning, för att kunna kartlägga problemen och ge en rättvisande bild av människohandeln i Sverige idag.

Det är dags att Sverige tar krafttag och följer de viktiga rekommendationer som presenteras i rapporten. Detta handlar om en cynisk handel, där människor och barn är handelsvaror, något Sverige inte ska acceptera utan måste göra allt i sin makt för att motverka. Ett första viktigt steg är att se till att GRETAs rekommendationer genomförs så snart som möjligt.

Hela rapporten finns att läsa här.

#ECPAT #EUROPARÅDET #GRETA #MÄNNISKOHANDEL #RAPPORT
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.