Blogg

Här är ECPAT Sveriges krav på regeringen

Vart femte år ska varje land som undertecknat barnkonventionen lämna in en rapport till FNs barnrättskommitté. I september 2012 skickade Sveriges regering in sin femte rapport inför den kommande granskningen av hur Sverige tillämpat barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll. ECPAT Sverige har nu skickat in en alternativrapport, där vi belyser de utmaningar Sveriges regering måste anta för att vi ska kunna tillgodose barnens grundläggande rättigheter.

Granskningen görs av FNs barnrättskommitté vart femte år och målet är att följa upp hur staterna följer barnkonventionen och tilläggsprotokollen. Alla länder bedöms utifrån sina respektive förutsättningar och resurser vilket gör att högre krav ställs på Sverige än på en del andra länder.

ECPAT Sverige beklagar att de flesta av barnrättskommitténs rekommendationer, från flera år tillbaka, ännu inte har genomförts av regeringen. Den generella lagstiftningen är på plats, men åtgärderna mot förövarna är fortfarande svaga och oproportionerliga i förhållande till brotten. Det innebär att brotten inte ges den prioritet och de resurser som krävs. Eftersom ECPAT Sverige arbetar mot kommersiell sexuell exploatering av barn är vår alternativrapport också avgränsad till det ämnet.

Den kommersiella aspekten Idag tycks den kommersiella aspekten av sexuella övergrepp mot barn försvaga barnets rättsliga skydd. Ett tydligt exempel är vid brottet köp av sexuell handling av barn, där förövaren som betalar för ett sexuellt övergrepp på ett barn enbart döms för köpet och inte för själva sexualbrottet.

Miljontals sexuella övergreppsbilder på barn (s.k. barnpornografiska bilder) granskas aldrig för att det inte finns tillräckligt med resurser. Detta innebär att barnen på bilderna inte identifieras och att de därför heller inte kan få hjälp. Barnpornografibrottet ligger idag i brottsbalkens 16:e kapitel om brott mot allmän ordning, och alltså inte bland övriga sexualbrott i 6:e kapitlet. Denna definition av barnpornografibrottet innebär att barnet inte ses som en målsägande, trots att brottsoffret tydligt syns på bilden.

Utbildning Trots upprepad kritik från barnrättskommittén finns det fortfarande ingen obligatorisk utbildning om kommersiell sexuell exploatering av barn. ECPAT Sverige menar att det bör införas obligatorisk utbildning där studenterna i framtiden kan komma att arbeta med eller för barn. På socionom- och juristutbildningen bör detta ske snarast.

Efterfrågan och vård Sveriges regering måste också ta sitt ansvar för framtiden och genomföra åtgärder för att minska efterfrågan på övergreppsmaterial. I rapporten till kommittén lyfter ECPAT Sverige även det grundläggande behovet av förebyggande vård för potentiella och dömda förövare. Idag finns en nationell hjälplinje, PrevenTell, dit man kan ringa om man känner en oro kring oönskad sexualitet. Hjälplinjen är dock ett projekt som avslutas 2014, ett projekt som bör bli permanent.

Sammanfattningsvis anser ECPAT Sverige att regeringen bör:

  • Ta bort böter ur straffskalan för alla sexualbrott mot barn och flytta barnpornografibrottets placering i brottsbalken.
  • Införa obligatorisk utbildning om kommersiell sexuell exploatering av barn för alla studenter och yrkesverksamma som arbetar med eller för barn (i första hand socialarbetare och jurister).
  • Utöka och göra den förebyggande vården för potentiella förövare permanent samt utöka behandlingen av dömda förövare.
Tidigare rapporter och utvärderingar från olika intressenter har under många år visat att det också finns stora behov av:
  • Statistik om brottsligheten
  • Kartläggning av brottslighetens omfattning
  • Sanktioner i proportion till brottens allvar
  • Obligatorisk utbildning
  • Utökad behandling för förövare
  • Ökad samverkan och samordning mellan olika aktörer
  • Övervakning och analyser av nya risker
Tills dessa åtgärder genomförs har Sverige ingen realistisk chans att skydda barn från alla former av kommersiell sexuell exploatering.

Sverige var värd för den första världskongressen om kommersiell sexuell exploatering av barn och ett av de första länderna att underteckna barnkonventionen. Förväntningarna på Sveriges åtaganden är därför höga, och det bör de vara även fortsättningsvis. Vi hoppas att barnrättskommitténs granskning av Sverige resulterar i rekommendationer som Sverige tar på allvar, och att dessa rekommendationer inte behöver återupprepas i framtida granskningar. Även om rekommendationerna inte är juridisk bindande för Sverige bör de ses lika självklara att följa.

Hela ECPAT Sveriges rapport kan laddas ner här.

#BARNKONVENTIONEN #BARNSEXHANDEL #ECPAT #THE COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Barnkonventionen FNs kritik

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.