Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Nordiskt forum 2016 var en viktig händelse i arbetet mot barnsexhandel!


Sveriges regering, företag, organisationer och civilsamhälle hade här tillfälle att mötas under två hela dagar för att tillsammans ta ytterligare ett steg i kampen mot barnsexhandel.

Bland talarna fanns barnminister Åsa Regnér, rikspolischef Dan Eliasson, Anders Kompass, Patrick Hofbauer, VD på Telenor, INHOPEs generalsekreterare Veronica Donoso och generalsekreteraren för ECPAT International, Dorothy Rozga.

Kärnan var dock att uppmana till handling. Handling i samverkan mellan civila samhället, myndigheter och näringsliv som var representerade på konferensen. Deltagare samlades i tankesmedjor som fick varsin utmaning – #Ecpatchallenge- och diskuterade gemensamt fram konkreta förslag på lösningar. Något annat som gjorde Nordiskt Forum så lyckat var det långsiktiga tänkandet. Arbetet mot barnsexhandel och samarbetet mellan de närvarande tog inte slut i och med att forumet tog slut. Istället delades ansvarsområden ut till centrala personer och roller och detta följs fortlöpande upp.

Hittills har många saker kommit till stånd. ECPAT och samarbetspartners har under 2017 bland annat fortsatt arbetet för en bättre samverkan mellan nyckelaktörer i telekomsektorn, drivit på stärkt lagstiftning till skydd av barn som utsätts, dragit upp riktlinjerna för förbättrad tillgång till information om övergrepp och kroppslig integritet för alla barn, samt initierat en studie om den så kallade gråzonsproblematiken (exploaterande bilder på barn som inte är juridiskt olagliga).

”Nordiskt Forum blev framgångsrikt på flera sätt. Det var ett tillfälle att göra en tillbakablick och se hur långt vi kommit i kampen mot barnsexhandeln, men än viktigare att blicka framåt och se vad som måste göras och hur vi måste samarbeta mellan den ideella sektorn, det offentliga och näringslivet. Utan samverkan får vi väldigt lite gjort. Dessutom driver vi på lagstiftningen för att säkerställa barnets rätt. Flera initiativ från Nordiskt Forum har vi tagit vidare och några kommer vi lyfta i bl.a. Almedalen” säger Anders Pettersson, generalsekreterare för ECPAT Sverige som ansvarade för planeringen och organiseringen av Nordiskt Forum, tillsammans med socialdepartementet.

Dokumenteringen under dessa högintensiva dagar var stor och nedan kan du ta del av en del av materialet:

Nordiskt forums höjdpunkter

ECPAT, hållbarhetsmålen 2030

ECPAT Sverige, då och nu, 20 års kamp mot barnsexhandel


Kampen mot barnsexhandeln fortsätter, tillsammans. Och när nyckelpersoner på maktpositioner förenas i en samsyn och gemensam strävan – då görs skillnad! 

#BARNSEXHANDEL #NORDISKT FORUM
0
Kategorier: Barnsexhandel Nordiskt Forum

Framgångar nås när myndigheter och företag antar #ECPATCHALLENGE

Bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn sprids med internets hjälp blixtsnabbt över hela världen - en oerhörd kränkning av barnet som utsatts för övergreppet. I svensk lagbok är det ett brott mot allmän ordning med böter som vanlig straffpåföljd. Polisens resurser till att utreda de här brotten är mycket begränsade och det tar ofta mycket lång tid.

Detta var ett av de problem som deltagarna på ECPATs Nordiska Forum mot sexuella övergrepp mot barn på nätet uppmanades att samlas kring i november förra året. Representanter från nordisk politik, juridik, polis, företag och civilsamhälle tog sig gemensamt an en rad problemställningar i grupp - varsin #ECPATCHALLENGE - för att hitta nya sätt att angripa sexuella övergrepp mot barn på nätet.


Justitieminister Morgan Johansson antog #ECPATCHALLENGE.

Deras idéer mynnade ut i åtta stycken uppmaningar till handling. Dessa presenteras i rapporten från Nordiskt Forum och sammanfattas här.

Nordiskt Forum Agenda of Action:

  1. Skapa en stark IT/telekom-koalition. Brotten begås med hjälp av internet och för att kunna agera mot barnsexhandeln på nätet måste IT- och telekomföretagen samarbeta utan inbördes konkurrens för att försvåra brottsligheten och stödja polisens arbete, med FN:s Agenda 2030 som vägledare.
  2. Utveckla ny teknologi. Företag, polis och civilsamhälle behöver kopplas samman för att utveckla verktyg för att förebygga, varna för, och utreda övergreppen.
  3. Företag tar ansvar inom ramen för FN:s hållbarhetsagenda. För att företag ska känna delaktighet och kunna genomföra sin del av Agenda 2030, med särskilt fokus på barnsexhandel, krävs konkreta mål och vägledning från ECPAT.
  4. Skapa tydlig och enhetlig terminologi som passar Norden. Hur vi benämner brottsligheten spelar roll. Vi behöver tydlig, korrekt terminologi som utgår från barnets rätt att inte exploateras sexuellt.
  5. Definiera bilder och filmer i gråzonen. Det finns en omfattande gråzon för material som inte kan kategoriseras som övergreppsmaterial eftersom de inte är pornografiska utifrån lagstiftningens riktlinjer, men som ändå är exploaterande till sin natur. I gråzonen hamnar till exempel bilder där påklädda barn skildras i sexuellt utmanande poser eller bilder som av sammanhanget de presenteras i blir sexualiserade. Svårigheterna kring dessa bilder och filmer behöver uppmärksammas mer för att problemet ska kunna hanteras.
  6. Säkra barns, föräldrars och lärares tillgång till stöd och information. Instifta två hjälplinjer, en för barn och en för vuxna. Utveckla ett nationellt utbildningsprogram. Öka polisens resurser för utredningar, IT-kriminalteknik och analys.
  7. Nå ut till förövare med förebyggande hjälp och behandling. Det förebyggande arbete och behandling som finns behöver större spridning och ökat finansiellt stöd. Nya metoder, till exempel över nätet, behövs. Medvetenheten i samhället ska höjas, till exempel med hjälp av kommunikationskampanjer.
  8. Stärk barnets rättsskydd. Enligt nuvarande svensk lag är barnpornografibrottet inte ett brott mot det enskilda barnet. För att säkra barnets rätt till att leva fritt från sexuell exploatering, inklusive dokumenterade sexuella övergrepp, behövs en lagändring.

ECPAT har kämpat länge för en förändrad lagstiftning för barnpornografibrottet och frågan fick extra kraft under samarbetet på Nordiskt Forum, och grävet Användarna som Svenska Dagbladet och Aftonbladet gjorde i början av januari. Justitieminister Morgan Johansson deltog på vårt Nordiska Forum, han antog #ECPATCHALLENGE och nu har han inlett en lagöversyn som ska vara klar under 2017. Detta är ett bra exempel på hur intensivt och långsiktigt arbete och samarbete kan leda till förändring!

Vårt arbete tillsammans med våra nya och gamla partners utifrån punkterna på vår Agenda for Action fortsätter i full fart. Vill du också anta #ECPATCHALLENGE? Läs mer om vad du kan göra här.

#NORDISKT FORUM #NF16 #NF #RAPPORT #AGENDA FOR ACTION #ECPATCHALLENGE #ECPAT CHALLENGE
0
Kategorier: Nordiskt Forum

Tack vare ECPATs Nordiska Forum diskuterades barnsexhandel på nätet på toppmötet i Davos

Den här veckan möts världsledare på det årliga världsekonomiska forumet i Davos för att diskutera vår tids stora utmaningar. I år anordnas också ett särskilt intressant sidomöte: Susan Bissell, från det Globala partnerskapet mot våld mot barn, tillsammans med svenska Telia och Telenor, leder en diskussion om att stoppa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Sveriges barn- äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér bidrar med ett skriftligt uttalande.

− För att uppnå målen i Agenda 2030 om att alla flickor och pojkar i världen ska växa upp fritt från våld och exploatering är det avgörande att alla samhällsaktörer bidrar och agerar. Näringslivet har här en viktig roll. Den svenska regeringen arbetar tillsammans med bland annat privat sektor, civilsamhället, utbildningsväsendet och med barnen i den här frågan, säger barnminister Åsa Regnér.

Sidomötet uppkom som en idé under brainstorming på ECPAT Sveriges Nordiska Forum i november 2016. Att privata företag och civilsamhället nu går samman i konkret handling är ett direkt resultat av Nordiskt Forum och precis den sorts resultat vi hoppades på.

Agenda 2030


Samtidigt har det nu gått ett år sedan FN:s globala hållbarhetsmål - Agenda 2030 – trädde i kraft. De uttrycker tydligt vårt gemensamma ansvar att skydda barnets rätt till att leva fritt från sexuella övergrepp. I filmen ovan berättar vår ambassadör Joel Kinnaman om varför vi alla – världsledare, privata sektorn och civilsamhället – måste vara delaktiga i att uppfylla hållbarhetsmålen och stoppa sexuella övergrepp mot barn.

Vi är i kontakt med de svenska delegaterna i Davos och följer med spänning hur den globala uppmärksamheten kan ta kampen mot barnsexhandel vidare.

#DAVOS #NORDISKT FORUM #GLOBALA PARTNERSKAPET FÖR VÅLD MOT BARN #ÅSA REGNÉR #AGENDA 2030 #FN #HÅLLBARHETSMÅL #SDG #SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
0
Kategorier: Företagssamarbeten Nordiskt Forum

​Norden samlas i kampen mot barnsexhandel

Sara blev kontaktad och utnyttjad av en man som tvingade henne att utföra sexuella handlingar framför en webbkamera. Fallet ger inblick i verkligheten kring barnsexhandel på nätet genom att beskriva hur Sara tvingades våldta sig själv framför kameran.

Sexuell exploatering av barn tar sig nya uttryck i takt med att ny teknologi möjliggör nya sätt för förövare att komma i kontakt med offer och med varandra. Idag kan ett enda fall bestå av miljoner bilder som skildrar sexuella övergrepp på barn. Varje enskild bild är bevismaterial och måste granskas för att barn och förövare ska kunna identifieras.

Nordiska länder kan bli ledande i kampen mot barnsexhandel

De nordiska länderna ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling och vi har därmed möjlighet att bli ledande i kampen mot sexuell exploatering av barn på nätet, om vi samarbetar mellan länder och branscher. Detta var utgångspunkten för forumet som ECPAT Sverige arrangerade med stöd av regeringen i Stockholm 16-17 november.

Saras ord lästes upp på Nordiskt Forum inför nordiska ministrar, IT/telekom-företag, poliser, rättsväsende, forskare och representanter från civilsamhället som samlats för att tillsammans ta krafttag mot barnsexhandel på nätet.

Nordiskt forum fylldes av politiker och experter

Under två fullspäckade dagar deltog bland andra justitieminister Morgan Johansson, barn- äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér, internationellt erkända experter på barnets rättigheter och internet som John Carr från ECPAT International och Susie Hargreaves från Internet Watch Foundation, Susan Bissell från det Globala Partnerskapet mot Våld mot Barn, framstående utredare från nordisk polis, Europol, de stora telekomföretagen Telia Company, Tele 2, Tre och Telenor, samt en rad barnrättsorganisationer och akademiker från Norden.


Före detta FN-anställde Anders Kompass var en av talarna. Kompass blev känd då han stängdes av från sin tjänst på FN när han uppmärksammade FN-soldaters sexuella utnyttjande av barn i Centralafrikanska republiken. Idag har han fått upprättelse och är hyllad för sin viktiga roll som visselblåsare. Kompass talade inför deltagarna om allas ansvar att stå upp för barns rättigheter och agera för att motverka sexuellt utnyttjande av barn.

Detta är också idén bakom #ECPATchallenge. ECPAT utmanar alla, i privat eller offentlig sektor, att göra sitt i kampen mot barnsexhandel på nätet.

Justitieminister Morgan Johansson antog ECPATs utmaning:

Jag antar #Ecpatchallenge. Både på ett personligt plan, i valet av företagstjänster; och professionellt, när det gäller regeringens arbete. Jag kommer att se till att vi har rutiner för att hantera upptäckt av barnpornografiskt material, eller att någon på arbetsplatsen tittar på det. #ECPATchallenge tydliggör problemet och får folk att tänka på vad de kan göra privat eller i arbetet. Jag uppmanar alla att anta utmaningen!

Morgan Johanssons och alla andra deltagares åtaganden ger oss kraft i arbetet mot barnsexhandel. Nu följer vi upp och planerar arbetet med de nya nätverk som bildades på forumet. Vi kommer att hålla ansvariga ministrar till svars och vi ska göra allt vi kan för att stötta alla deltagare i deras fortsatta arbete mot barnsexhandel! Har du antagit #ECPATchallenge än?

#NORDISKT FORUM #ECPAT CHALLENGE #ECPATCHALLENGE #ANDERS KOMPASS #ÅSA REGNÉR #MORGAN JOHANSSON
0
Kategorier: Nordiskt Forum

Inför Nordiskt Forum: "Vi måste orka prioritera barnens bästa"

16-17 november arrangerar ECPAT Sverige Nordiskt Forum i Stockholm. Under två dagar tar vi ett avstamp inför det fortsatta arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn, med fokus på övergrepp på nätet. Vi blickar därför återigen tillbaka till den Första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn som ägde rum i Stockholm 1996.


Sex år tidigare, 1990, lades grunden för ECPAT International som idag utgör ett nätverk med 90 organisationer runt om i världen. Den starka övertygelsen om att handel med barns kroppar fundamentalt stred mot FNs nyligen antagna konvention om barnets rättigheter ledde till att något konkret behövde göras!

Global samordning med världskongress

Brottets internationella natur krävde dessutom global samordning och 1994 beslutades att det skulle hållas en världskongress. ECPAT Internationals vice ordförande, svenska Helena Karlén blev drivande i att få till stånd den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Tillsammans med ECPATs ordförande Ron O´Grady lyckades Karlén säkra den svenska regeringens samarbete. Dåvarande statsminister Ingvar Carlsson minns:

– Den svenska regeringen var initiativtagare och pådrivare för tillkomsten av Barnkonventionen. När det blev aktuellt med en Världskongress mot kommersiell sexuell exploatering av barn var det självklart för oss att ställa upp. Det gav oss möjlighet att göra en konkret insats på ett väldigt viktigt område, berättar Ingvar Carlsson.


ECPAT Internationals Vice ordförande Helena Karlén, statsminister Ingvar Carlsson och ordförande Ron O´Grady, 1994.

Världskongressen i Stockholm blev en stor framgång och den kommersiella sexuella exploateringen av barn placerades för första gången på den internationella dagordningen. Regeringsrepresentanter från 122 länder deltog och antog unisont en deklaration och en handlingsplan. Ingvar Carlsson var imponerad av de utländska delegaterna.

– De var så glada att Sverige ställde upp som värdland och officiellt gav sitt stöd till kongressens syfte. Jag förstod att många av dem arbetade under svåra förhållanden i sina hemländer.

ECPAT 20 år och teknikens framfart

Tjugo år senare fortsätter ECPATs arbete med oförminskad ambition. Brottets natur ser annorlunda ut, inte minst som följd av den nya teknik som innebär att övergrepp kan dokumenteras och spridas på nätet snabbt och brett. Men även motåtgärderna tar nytta av den teknologiska utvecklingen. Idag arbetar både polis och privata IT- och telekomföretag, som blivit nyckelaktörer i brottsbekämpningen, med innovativa tekniska lösningar i kampen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

Gemensamma krafttag på Nordiskt Forum

ECPAT Sverige samlar därför, tillsammans med regeringen, beslutsfattare från privat och offentlig sektor för att tillsammans ta krafttag mot kränkningarna av barns rättigheter. Inte minst FNs nya hållbarhetsmål ställer krav på att sexuell exploatering av barn stoppas. Inför ECPATs och den svenska regeringens Nordiska Forum mot kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet 16-17 november understryker den tidigare statsministern Ingvar Carlsson behovet att oförtrutet arbeta framåt:

– Regeringar i Europa och världen är hårt pressade av många svåra frågor i dag. Det har jag förståelse för. Men vi måste ändå orka prioritera barnens bästa. Det handlar både om moral och ansvar för framtiden. Jag tror att det har stor betydelse om Sverige är ett föregångsland i arbetet mot barnsexhandel.
#NORDISKT FORUM #ECPAT 20 ÅR #20 ÅR
0
Kategorier: Nordiskt Forum

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!