EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn fortfarande lönsamT


Under 2015 tog ECPAT Hotline emot 5 430 tips, en fördubbling jämfört med 2014. I ECPAT Hotlines årsrapport kan du läsa mer om vad vi ser i de tips vi får in - vilka är barnen och var finns övergreppsmaterialet? Här nedan har vi listat sammanfattningen av de slutsatser vi kunnat dra från 2015 års tips.

  • Sexuellt övergreppsmaterial är idag lättillgängligt och sprids numera ofta via sociala nätverk, öppna forum och molnbaserade lagringstjänster. Av de tips som spårades till Sverige under 2015 återfanns övergreppsmaterialet i cirka 60% av fallen på moln­baserade lagringstjänster.
  • Egenproducerat material där barn poserar eller utför sexuella handlingar framför webbkamera förekommer allt oftare bland tipsen som rör dokumenterade sexuella övergrepp på barn. ECPAT ser en tydlig koppling till det ökande antalet anmälningar för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering.
  • Spridningen av dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet är fortfarande en lönsam brottslighet. Idag används sällan traditionella betalsätt, som kreditkort. Istället hittar förövarna andra sätt att tjäna pengar på övergreppen.

  • Tack vare ECPAT Hotline fick svensk polis kännedom om en stor mängd över­greppsmaterial och sexualbrott mot barn med koppling till Sverige.
  • Skyddet i barnpornografilagstiftningen är svagt för barn som påbörjat pubertetsutvecklingen. Detta eftersom bedömningen av huruvida en bild eller film skildrar ett barn utgår från den kroppsliga utvecklingen.
  • Sexuell exploatering av barn på internet är en brottslighet som ökar i omfattning. Samtidigt förminskas ständigt brottets allvar, bland annat genom användandet av den missvisande benäm­ningen barnpornografi. En mer lämplig benämning är dokumenterade sexuella övergrepp på barn.
  • Användningen av anonymiserings­ och krypteringsverktyg är idag vanligt förekommande vid spridning av övergreppsmaterial. Detta försvårar spårningen av serverplacering och IP­adress vilket gör korrekt rapportering och nedtagning av materialet svårare.
  • ECPAT Hotlines medlemskap i den internationella organisationen för hotlines, INHOPE, ger goda resultat. Hela 79% av alla tips på övergreppsmaterial på svenska servrar kom från en hotline i annat land via INHOPE.


>> LADDA NED HOTLINERAPPORTEN HÄR. <<

>> ANMÄL MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL TILL ECPATHOTLINE.SE. <<

#HOTLINE #HOTLINERAPPORTEN #DOKUMENTERADE SEXUELLA ÖVERGREPP #TRENDER #ÅRSRAPPORT
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Online ECPAT Hotline Hotlinerapporten

Pubertetsutvecklade barn skyddas inte av svensk lagstiftning


Varje bild som skildrar ett barn i pornografisk bild ska betraktas som olaglig, men att bedöma ålder på ett barn i övergreppsmaterial är svårt. Idag avgörs åldern genom en bedömning av pubertetsutvecklingen hos personen på bilden När pubertetsutvecklingen har påbörjats, vilket hos många barn sker redan i tioårsåldern, blir det svårt att fastslå att personen på bilden är ett barn i lagstiftningens mening. Detta gör att skyddet för dessa barn är mycket svagt, något tipsen som kommit in till ECPAT Hotline under 2015 tydligt visar.

För att fastställa att en bild eller en film är olaglig enligt barnpornografilagstiftningen måste en bedömning göras i varje enskilt fall - det måste framgå att det är ett barn som framställs i pornografisk bild. Alla bilder som skildrar personer under 18 år i pornografisk bild ska betraktas som olagliga. Problemet är att det i stort sett är omöjligt att fastställa den exakta åldern på ett barn på en bild när barnet inte är identifierat. Istället måste åldern fastställas utifrån en objektiv bedömningsgrund, och där har lagstiftaren valt att främst utgå från pubertetsutvecklingen.

I de fall då det rör sig om ett barn som påbörjat sin pubertetsutveckling blir den bedömningen svårare att göra, dessa bilder hamnar då i en gråzon mellan det otvetydigt olagliga och det lagliga. En stor del av det bild- och filmmaterial på internet som visar sexuella handlingar eller sexuell posering skildrar till synes unga personer. Det är förstås inte möjligt att med säkerhet avgöra att dessa personer är under 18 år, men det går heller inte att fastslå att det är en vuxen person. Det här leder till att skyddet för det barn som påbörjat sin pubertetsutveckling blir svagt – eftersom dessa bilder och filmer inte betraktas som illegala är möjligheten att vidta åtgärder för att stoppa spridningen eller straffa personen som delat dessa begränsade.

Barnen i gråzonen syns inte i statistiken


I statistiken som redovisats ovan ser det ut som att övergreppsmaterial på barn främst utgörs av bilder och filmer på spädbarn och barn som inte påbörjat sin pubertetsutveckling. Olagliga bilder där barnet kategoriseras som pubertetsutvecklade utgör enbart 17%. Vår bedömning är att den siffran inte ger en rättvisande bild av verkligheten. Efterfrågan och tillgången på bilder och filmer där barnet har påbörjat sin pubertetsutveckling är stor, men utformningen av lagstiftningen och svårigheten att göra en exakt bedömning av ålder baserat på pubertetsutveckling gör att dessa bilder ofta inte anses vara olagliga.

Oacceptabelt att avgöra ålder utifrån pubertetsutveckling

Att utgå från barnets pubertetsutveckling för att avgöra ålder är oacceptabelt. I praktiken sker pubertetsutvecklingen, speciellt för flickor, ofta långt innan 15 års ålder. Sverige håller just nu på att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning och det finns mycket kvar att göra för att stärka skyddet för barn och tillförsäkra dem rättigheterna i konventionen.

>> Läs mer om gråzoner ECPAT Hotlines årsrapport. <<

>> Anmäl misstänkt barnsexhandel till ECPAT Hotline. <<

#HOTLINERAPPORT #HOTLINERAPPORTEN #ÅRSRAPPORT #ECPAT HOTLINE #PUBERTETSUTVECKLING #BARNPORNOGRAFI #LAGSTIFTNING #SKYDD
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Online ECPAT Hotline Hotlinerapporten

Trendspaning från ECPAT Hotlines årsrapport – om det dolda internet


I veckan släpptes ECPAT Hotlines årsrapport för 2015 om dokumenterade sexuella övergrepp på barn på nätet. Sedan starten 2005 har vår hotline tagit emot över 50 000 tips på misstänkt barnsexhandel och under 2015 var tipsen fler än någonsin tidigare.

På grund av teknikens utveckling hittar handeln med barn och övergreppsmaterial ständigt nya vägar. Utifrån 2015 års tips har vi identifierat de trender och utmaningar vi ser finns för att kunna motverka brottsligheten framöver. Det handlar bland annat om att bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn laddas upp via molntjänster vilket gör det svåråtkomligt för rättsväsendet, men också om anonymiserings- och krypteringstjänster på det dolda nätet.

Övergreppsmaterial i molntjänster och på streamingsidor är en utmaning


Tipsen som skickas till ECPAT Hotline visar att mycket övergreppsmaterial sprids via molntjänster och streamingsidor. Tjänsterna i sig är ofta legala men missbrukas av enskilda individer vilket gör det svåra att komma åt, då det ofta krävs en anmälan från en användare för att brottet ska upptäckas.

60% av de svenska webbsidor som INHOPE tipsade ECPAT Hotline om rörde material som laddats upp i molntjänster och spridits via länk, till exempel i forum och via sociala medier. Det är också vanligt att övergreppsmaterial laddas upp på webbsidor för streaming av till exempel laglig vuxenpornografi, men även välkända videodelningssidor som inte specifikt riktat in sig på pornografi utnyttjas av förövarna.

På darknet kan förövaren vara osynlig

Anonymiserings- och krypteringstjänster används av förövare som vill undgå upptäckt och för att dölja webbsidors placering. Dessa tjänster gör det svårare att spåra förövare som laddar upp och sprider material, och förövare som laddar ned och tar del av materialet. En möjlighet till anonymisering är att dela materialet på Deep webb eller darknet. Deep web är sidor som inte indexeras av vanliga sökmotorer och som därför är osynliga för vanliga användare. Inom deep web finns i sin tur många tjänster som gör det möjligt att dölja serverplacering och IP-adress vilket försvårar spårningen av både materialet och förövarna. Sådana krypterade nätverk kallas ibland för darknet, och inkluderar tjänster som TOR och Freenet. ECPAT Hotline kunde under 2015 se att förövare i stor utsträkning använder sig av dessa tjänster, där de också kommunicerar friare med varandra och mer öppet byter mycket grovt övergreppsmaterial.

Dolda webbsidor visar olika innehåll beroende på vilken väg du tar

En annan trend är spridning av dokumenterade sexuella övergrepp via dolda webbsidor. Det innebär att sidan visar olika innehåll beroende på vem som besöker den. För att nå övergreppsmaterialet behövs en, eller flera, cookies från de sidor användaren måste ha besökt innan. Detta är svåra sidor att komma åt i de fall tipsaren bara lämnat information om själva målsidan. Eftersom ECPAT Hotline inte har samma cookies visar sidan istället exempelvis en vanlig pornografisk sida. Den brittiska hotlinen IWF har noterat denna typ av dolda webbsidor sedan 2011, och under 2015 har ECPAT kunnat se en tydlig ökning utifrån de tips vi fått in.

I ECPAT Hotlines årsrapport kan du läsa mer om de trender vi identifierat under 2015. Det handlar bland annat om nya vägar till lönsamhet, gråzoner och egenproducerat material.

>> LADDA NED ECPAT HOTLINES ÅRSRAPPORT HÄR. <<

>> ANMÄL MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL PÅ ECPATHOTLINE.SE <<


#ECPAT HOTLINE #HOTLINE #HOTLINERAPPORT #HOTLINERAPPORTEN #ÅRSRAPPORT #DARKNET #DEEP WEB #MOLNTJÄNSTER #STREAMING
0
Kategorier: Barnsexhandel Online ECPAT Hotline Hotlinerapporten

ECPAT Hotline släpper rapport – om något helt annat än barn i pornografi


Idag släpper vi rapporten Dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet - En årsrapport från ECPAT Hotline 2015. Rapporten bygger på statistik från vår webbaserade anmälningssida, dit vem som helst anonymt kan tipsa om misstänkt barnsexhandel.

Under 2015 tog ECPAT Hotline emot fler tips än någonsin tidigare, 5 430 stycken, vilket är dubbelt så många jämfört med året innan. Under 2015 har många tips också kunnat spåras till Sverige och skickas vidare till svensk polis. Alla tips ECPATs hotlineanalytiker bedömt som illegala är bevisaterial på mycket grov brottslighet. Det handlar inte om barn i pornografi utan om dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

ECPAT har drivit ECPAT Hotline sedan 2005 och fram till och med 2015 har vi mottagit totalt 53 385 tips. Under 2015 ökade antalet tips markant och totalt inkom 5 430 tips. De allra flesta gällde dokumenterade sexuella övergrepp på barn, det som i lagstiftningen kallas barnpornografi, men en tydlig ökning av antalet groomingtips syns också.

Många tips kan kopplas till Sverige

Sedan 2014 är ECPAT Hotline medlem i den internationella organisationen för hotlines, INHOPE. Organisationen samlar 51 hotlines från 45 länder som alla arbetar mot sexuella övergrepp på barn på nätet. Tack vare nätverket kan hotlines från olika länder samarbeta så att tipsen snabbt hamnar hos polis i rätt land.


Hela 79% av de tips ECPAT Hotline mottog under 2015 som kunnat spåras till Sverige, har kommit från INHOPE-samarbetet. Det har lett till att ECPAT Hotline har kunnat vidarebefordra fler relevanta tips på dokumenterade sexuella övergrepp på barn till den svenska polisen för utredning.

Tipsen visar grov brottslighet som inte har något med pornografi att göra

Tipsen på dokumenterade sexuella övergrepp på barn som ECPAT Hotline tar emot är bilder och filmer av olika allvarsgrad - från sexuell posering till våldtäkt, sadism och tortyr. Bilderna och filmerna innebär en grov kränkning av barnet, oavsett om det är bilder på barn i sexuell posering eller filmer där en förövare dokumenterat en våldtäkt.

De flesta webbsidor som innehöll dokumenterade sexuella övergrepp på barn som granskades av ECPAT Hotline, skildrade övergrepp på förpubertala flickor. I de fall då det fanns möjlighet att avgöra kön så skildrade bilderna och videoklippen flickor i 71% av fallen.

Materialet med övergrepp mot spädbarn visar i stor utsträckning våldtäkt, tortyr och sadism

Övergreppsmaterial där barn av båda könen utnyttjas sexuellt utgjorde cirka 11% av tipsen. I de fallen var också andelen spädbarn ovanligt hög och utgjorde cirka 15%. En genomgång av dessa visar att just bilder och filmer där spädbarn av båda könen förekommer, i hög utsträckning skildrade grova sexuella övergrepp inklusive våldtäkt, tortyr och sadism.

>> LÄS HELA ECPAT HOTLINES ÅRSRAPPORT HÄR. <<

>> ANMÄL MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL PÅ ECPATHOTLINE.SE <<


#HOTLINE #ECPAT HOTLINE #HOTLINERAPPORTEN #HOTLINERAPPORT #RAPPORT #BARNPORNOGRAFI
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online ECPAT Hotline Hotlinerapporten

OM ECPAT HOTLINE

0
Kategorier: ECPAT Hotline Hotlinerapporten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!