EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Vad är människohandel med barn i Sverige?

Nyligen presenterade Nationella Metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) en rapport som visar att 50 barn misstänkts ha blivit utsatta för människohandel i Sverige under förra året. ECPAT befarar att det verkliga antalet utsatta barn är långt större än så. Såväl barn som vuxna utnyttjas i människohandeln och ändamålen varierar. Tillsammans med vapen- och narkotikahandeln utgör människohandeln en av de tre mest lönsamma kriminella verksamheterna i världen. Människohandel för sexuella ändamål är sex gånger mera lönsam än all annan form av människohandel. När barn exploateras i människohandel för sexuella ändamål blir barnets kropp till en handelsvara som – till skillnad från narkotika – kan säljas om och om igen. Vi pratar om en extremt lukrativ handel, med liten risk att bli upptäckt och än mindre risk att bli åtalad och dömd.

Under 2016 var det endast två fall av människohandel med barn som ledde till åtal i svensk domstol. Mellan åren 2012–2015 var siffran 0. Man kan önska att siffrorna speglade verkligheten. Men så är inte fallet. De låga siffrorna beror på bristande kunskap, erfarenhet och resurser. Ökad kunskap och samverkan kring människohandel gör att antalet misstänkta fall av människohandel av barn ökar. Men vi måste bli ännu bättre. ECPAT är övertygade om att antalet fall av människohandel med barn kommer att fortsätta att öka - i takt med ökad kunskap och samverkan. Det vi ser nu är bara toppen av ett isberg.

De 50 barn på toppen av isberget som identifierats 2016 kommer framförallt från länder som Rumänien, Afghanistan och Marocko. Det fanns också barn från Sverige. Ändamålet har till största delen varit sexuellt men barnen har också tagits hit för att delta i kriminella aktiviteter eller tiggeri. En majoritet av barnen är flickor. Samtliga barn har en sak gemensamt. De är barn, och därför i beroendeställning till den vuxne - människohandlaren. Detta sätter dem i en särskilt sårbar och utsatt situation i vilken de i egenskap av handelsvara inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det är vanligt att barnet känner en lojalitet till förövaren. Detta i kombination med en många gånger låg tilltro till myndigheter gör att barnet sällan vill medverka i utredningar.

Så vad krävs för att fler utsatta barn ska kunna identifieras och förmås att medverka i utredningar och eventuellt efterföljande rättsprocesser? Länsstyrelsens nystartade initiativ med regionkoordinatorer är lovvärt, men dessa måste finnas i varje region. Alla yrkesverksamma inom myndighet eller ideell sektor som kommer i kontakt med potentiellt utsatta barn måste utrustas med utbildning för att på ett så tidigt stadium som möjligt uppfatta signaler som indikerar misstänkt människohandel. Därefter krävs effektiva arbetsmetoder som gör att barnet ges skydd och att ärendet utreds. ECPAT ser även stora kunskapsbrister hos rättsväsendet. Polis, åklagare och domare måste utbildas i människohandel för att på ett rättssäkert sätt utreda, åtala och döma i dessa ärenden. Idag är det stora regionala skillnader i kunskapsnivån där enbart vissa regioner har tillgång till de poliser, åklagare och domare som är särskilt skickliga i att hantera människohandelsärenden. ECPAT verkar för att samtliga poliser, åklagare och domare som tilldelas dessa ärenden ska besitta den specialistkunskap som krävs.

Det krävs också en stark och effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och civilsamhället. Förutsättningarna för en sådan finns – sedan 2013 samarbetar merparten av civilsamhällets aktörer i Plattformen Civila Sverige mot Människohandel. Länsstyrelsen i Stockholm har byggt upp det nationella samordningsuppdraget och tillsatt det ovan nämnda metodstödsteamet med nyckelaktörer från flera myndigheter. På NOA, polisens nationella operativa avdelning, finns den nationella rapportören som har det strategiska ansvaret. Migrationsverket har sedan 2014 en särskild samordnare för människohandel och sedan 2016 har Sveriges regering en särskild ambassadör mot människohandel. Samverkan mellan dessa aktörer har resulterat i ökad kunskap och bättre arbetsmetoder. Men vi är långt ifrån i mål.

Vi får inte glömma att barnsexhandel existerar för att det finns en efterfrågan. Så länge det finns människor som är villiga att betala pengar för att utnyttja ett barn sexuellt så kommer handeln att fortsätta. ECPAT arbetar därför för att stoppa efterfrågan och slå mot lönsamheten som driver brottsligheten framåt.

Läs mer om ECPAT Sveriges brottsförebyggande arbete HÄR.

Vill du veta mer om Sveriges arbete mot människohandel? Läs mer på NMT:s hemsida.

#ECPAT SVERIGE #BARNSEXHANDEL #MÄNNISKOHANDEL #STOPPAEFTERFRÅGAN
0
Kategorier: Barnsexhandel Trafficking / människohandel

2002: ECPAT manifesterar mot flyktingbarn som försvinner

2002 försvann 48 flyktingbarn spårlöst i Sverige. ECPAT Sverige var då snabba med att uppmärksamma denna gömda verklighet. Vi hävdade att det i stort sett var lika enkelt att kvittera ut ett flyktingbarn – som att hämta ut ett paket på Posten.


Det började med att rapporter presenterades i media om ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige. Det visade sig att barn utnyttjades för köp av sexuella handlingar på flyktingförläggningarna. Vissa försökte ta sina liv medan andra försvann spårlöst. För att fästa politikernas uppmärksamhet på de försvunna flyktingbarnens utsatthet och stora risk att hamna i barnsexhandel i Sverige eller andra länder, skrev ECPAT Sverige debattartikeln Inga barn säljer sex! Artikeln publicerades i tio landsortstidningar och därefter inleddes en informationskampanj om de försvunna flyktingbarnen med annonser i bland annat dagspress samt ytterligare en debattartikel, ”Bryr sig Persson om försvunna barn?”, som publicerades i SvD. Kampanjen avslutades med en manifestation på Sergels Torg. Medverkade gjorde bland annat rådsledamoten och skådespelaren Kjell Bergqvist, advokaten Louise Bjurwill samt ECPAT Sveriges generalsekreterare och ungdomsansvariga. Manifestationen avslutades med att ett upprop till Göran Persson lästes upp och överlämnades till UD.


Annons publicerad i dagspress

I januari 2015 fick svenska regeringen skarp kritik från FNs barnrättskommitté för bristande kunskap och kartläggning av situationen för barn som dragits in i människohandel. Migrationsverkets siffror från samma år visade att 1 465 ensamkommande flyktingbarn försvunnit i Sverige de senaste fem åren. I augusti i år lyftes frågan kring vår tids slavhandel ännu en gång, bland annat i en artikel i Expressen. Ett slaveri som fortfarande pågår mitt framför näsan på oss. Den allvarliga situationen påpekades av Lisa Green som är samordnare mot människohandel i Region Syd. Det finns betydligt fler fall än de som uppmärksammas – det är en oro som även ECPAT delar.

Kan du se dem i ögonen?

Polisens åtgärder mot människohandel håller på att att stärkas, och en specifik samverkansgrupp inom polisen är inrättad. Däremot gör bristen på resurser att avdelningen inte har kunnat arbeta i den utsträckning som vore önskvärt.

ECPAT anser självklart att det är positivt att Sverige vill vara en drivande kraft för bredare samverkan, men flera av målsättningarna är fortfarande otydliga och går därför inte mäta och följa upp. Och ECPAT ställer sig fortfarande samma fråga som föregående år, likväl som för fjorton år sedan:

KAN DU FORTFARANDE SE DEM I ÖGONEN OCH FÖRNEKA ATT BARNSEXHANDEL EXISTERAR I VÅRT LAND?

#ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN #FÖRSVUNNA BARN #MÄNNISKOHANDEL #MIGRATIONSPROCESSEN #SEXUELL EXPLOATERING #FLYKTINGAR #MANIFESTATION
0
Kategorier: Barnsexhandel Trafficking / människohandel

ECPAT kräver starkare skydd för barn i svensk lagstiftning

En viktig del av påverkansarbetet som ECPAT Sverige gör är att lämna in remissyttranden, det vill säga våra synpunkter på förslag på ny lagstiftning. Den här månaden har vi lämnat in två sådana remissyttranden med förslag på starkare skydd för barn i svensk lagstiftning. Det första remissvaret rörde Barnrättighetsutredningen och nu senast 2014 års Människohandelsutredning.En del av uppdraget som Människohandelsutredningen har fått är att se över:

1. Straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn (6 kap 9 § brottsbalken).

2. Hur oaktsamhetskravet (6 kap. 13 § brottsbalken) för gärningspersonen används när det rör åldern på barnet som utsatts för sexualbrott.

Böter föreslås tas bort ur straffskalan – påföljden är inte proportionerlig

Sverige vill vara ett föregångsland när det gäller barnets rättigheter, men en lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte en lagstiftning med ett barnrättsperspektiv.

– En lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte proportionerligt med brottets allvar. Och det är inte värdigt Sverige. I dag kan förövare dömas till böter för en rad sexualbrott mot barn. Det är en oacceptabel situation som försvårar polisens arbete och kränker de barn som utnyttjas, säger Maria Schillaci, programchef på ECPAT Sverige.

ECPAT har under flera år drivit frågan om att böter ska tas bort ur straffskalan för en rad sexualbrott mot barn, bland annat i och med kampanjen #Sopigstraffskala 2014. Därför anser vi att utredningens förslag är bra, och därmed tillstyrker förslaget som det heter i remissyttranden.

ECPAT tillstyrker också att straffmaximum höjs och i förhållande till övriga sexualbrott mot barn i 6 kap. BrB, föreslår vi att straffskalan bör motsvara den för sexuellt utnyttjande av barn, där minimistraff är 6 månader och straffmaximum 4 år.

En gradindelning av brottet föreslås

ECPAT vill att samhället kraftigt markerar att det inte finns mer eller mindre allvarliga sätt att exploatera barn. Varje sexuellt övergrepp på ett barn är en kränkning av barnets rättighet och sexuella integritet. ECPAT anser att en gradindelning skulle kunna uppfattas som att den svenska lagstiftningen gör skillnad på olika former av kommersiell sexuell exploatering av barn och att de mindre allvarligare fallen nedprioriteras och bagatelliseras.

Därför anser ECPAT att en gradindelning inte ska införas när det gäller brottet köp av sexuell handling av barn och avstyrker utredningens förslag.

Strikt ansvar för gärningspersonen

Att köpa en sexuell handling kräver oftast att gärningspersonen har personlig kontakt för att kunna genomföra brottet och har därigenom alla möjligheter att fråga barnet om hens ålder och även på andra sätt göra en bedömning i frågan. Ansvaret bör vila på den vuxne att vara säker på att den person som denne planerar att köpa sexuell tjänst också är vuxen.

Vi menar att det viktiga skyddsintresset som barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp och utnyttjande utgör, i detta fall måste anses väga så tungt att det motiverar ett strikt ansvar för samtliga sexualbrott mot barn i 6 kap och föreslår därför att gärningspersonen måste förvissa sig om att det inte är ett barn, det vill säga en person under 18 år.


– Ett strikt ansvar betyder att gärningspersonen har en lagstadgad skyldighet att kontrollera barnets ålder.
#BARNSEXHANDEL #BARNPORNOGRAFI #MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #BÖTER SEXUALBROTT #SOPIGSTRAFFSKALA #SOPIG STRAFFSKALA #LAGSTIFTNING #SEXUALBROTT #SEXUALBROTT MOT BARN #SEXUELLA ÖVERGREPP
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Trafficking / människohandel Våldtäkt mot barn Lagstiftning ECPAT Hotline Kampanjer #SopigStraffskala

2009: ECPAT Sverige lanserar unik bok om barnsexhandel

Under 2009 lanserade ECPAT boken ”Barnsexhandel – kommersiell sexuell exploatering av barn”, vilket skedde på Bokmässan i Göteborg. Boken var den första i sitt slag som gavs ut på svenska.


Det unika med boken var att den tog ett helhetsgrepp över barnsexhandelns tre områden:

  • Dokumenterade sexuella övergrepp (det som i lagen kallas för ”barnpornografi”).
  • Förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt.
  • Människohandel med barn för sexuella ändamål.

Utöver ovan nämnda områden ger boken en historisk bakgrund, beskriver juridiska ramverk såväl nationellt som internationellt samt tar upp kopplingar till organiserad brottslighet. Även information om brottsoffer och förövare tas upp och en stark betoning på efterfrågans centrala roll för handelns existens . Därutöver lyfts även hur barnsexhandeln vuxit till en global fråga.

Boken var på den tiden högaktuell på flera sätt, inte minst efter gripandena av fyra svenskar i Thailand och Kambodja misstänkta för övergrepp mot barn. Under samma år hade även ett tjugotal svenskar gripits i en skandinavisk polisoperation misstänkta för barnpornografibrott. Under 2011 översattes boken till engelska och fick i och med det internationell spridning.

Brottsligheten utvecklas och anpassar sig snabbt, men det är viktigt att både se tillbaka på vad vi har kunnat påverka till det bättre, och samtidigt inse hur mycket det finns kvar att göra. Vid lanseringen mynnades två års omfattande arbete ut i boken vars förord skrev av H.M. Drottningen.Bokens förord av H.M. Drottning Silvia

Att förgripa sig sexuellt på ett barn är att beröva en människa hennes barndom. Att utnyttja ett barns sårbarhet för sitt eget nöjes skull är bland de grövsta brott en människa kan begå. En trasig barndom leder ofta till ett trasigt vuxenliv.

Sexuellt utnyttjande av minderåriga är långt ifrån något nytt problem. Tvärtom har företeelsen sannolikt förekommit i alla tider. Under de senaste åren har emellertid brottligheten fått hela nya dimensioner, omfattning och drivkrafter. En kommersiell handel med barns kroppar har vuxit fram över nationsgränser och med stora vinstintressen, en handel med miljoner minderåriga offer där ofta organiserade kriminella grupper, liksom ljusskygga konsumenter, är aktörer. Samhällets mest utsatta hanteras cyniskt som varor i människohandel för sexuella ändamål (så kallad trafficking), barnpornografi och barnsexturism. Enbart i Sverige noterar polisen mellan 30 000 och 50 000 försök varje dygn att nå kommersiella övergreppsdokumentationer av barn.

Sexhandel med barn strider i alla avseenden mot ett flertal artiklar i FNs Barnkonvention och har definierats av en tidigare FN-rapportör som ett nutida slaveri. Ett problem som är osynligt och okänt kan fortgå mer eller mindre ostört. Först när det identifieras och synliggörs ges förutsättningar att reagera och att vidta åtgärder. Därför är det viktigt att alla som i sitt arbete kan möta offren – direkt eller indirekt – har kunskap och medvetenhet om barnsexhandel och de problem den förorsakar. Då kan man ställa de rätta frågorna och erbjuda rätt hjälp. Att våga se och vilja veta är en första förutsättning för att sexhandel med barn ska kunna upptäckas och bekämpas och att barnen ska få adekvat hjälp.

Mot denna bakgrund har den här boken skrivits av ECPAT. Det är en lärobok för i första hand studerande inom juridik, psykologi och statsvetenskap, liksom för blivande socionomer. I egenskap av ECPAT Sveriges beskyddare och i andra engagemang för utsatta barn runt om i världen har jag kunnat konstatera att det finns ett stort behov av ökad kunskap och handling i kampen för barns rätt till skydd mot kommersiell sexuell exploatering.

#BARNSEXHANDEL #MÄNNISKOHANDEL #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #FAKTABOK #EXPLOATERING AV BARN #KUNSKAP #BARNPORNOGRAFI #RESANDE FÖRÖVARE #INTE20ÅRTILL #ECPAT20ÅR
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism Trafficking / människohandel

Ensamkommande barn exploateras i sexhandel


När det i februari förra året återigen rapporterades om att ensamkommande flyktingbarn försvann från Sveriges radar uttryckte vi vår oro för att dessa barn riskerar att exploateras i sexhandel. Nu ser Stockholmspolisen att det har blivit verklighet.

Intervju med ECPAT i SvD.

Svenska Dagbladet har pratat med Stockholmspolisen Christian Frödén som är en av få som arbetar uppsökande för att hitta ensamkommande barn som avvikit från sin placering. Han har sett många fall där pojkar söks upp av och exploaterats av äldre män.

"De här pojkarna hittas inte på nätsajter, eller hyrs in på ett hotellrum. Det handlar snarare om pojkar som söks upp i parker eller gathörn."

Mörkertalen är stora och ensamkommande barn undviker ofta polis och andra myndigheter vilket gör den brottsliga sexhandeln svår att komma åt. FN:s barnrättskommitté var tydlig i sin kritik mot Sverige i början av 2015:

”Ensamkommande och asylsökande barn är särskilt utsatta för risk att utnyttjas i sexuell exploatering, och många barn försvinner varje år. De flesta av dessa fall utreds inte tillräckligt. Utred alla fall där ensamkommande barn försvinner och vidta alla nödvändiga åtgärder för att stärka deras skydd.”

Nu har det gått mer än ett år sedan Sverige mottog kritiken från FN. Efter en höst som kantats av flyktingmottagande, barnfientliga lagförslag och ökande siffror av barn som försvinner så är uppmaning akut. Sverige behöver långsiktiga strategier för att kunna motverka kommersiell sexuell exploatering av barn. Vi måste säkerställa att myndigheter samarbetar och tar ansvar med barnets bästa i fokus, att de arbetar förbyggande så att vi framöver kan stoppa övergrepp innan de begås. Att tänka långsiktigt är avgörande, men Sverige måste också agera snabbt med mer resurser till polisen för att hitta de barn som försvinner här och nu.


Tidigare inlägg av ECPAT om ensamkommande barn som försvinner:

>> Vem tar ansvar för de försvunna barnen? <<

>> Kan du se de försvunna barnen i ögonen Stefan Löfven? <<

>> Varje barn som flyr till europa ska garanteras ett liv fritt från krig och exploatering. <<


Bli ECPAT-supporter och stöd kampen mot barnsexhandel med 50 kronor varje månad. SMS:a ECPATSTART50 till 72 980. Tack.

#ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN #BARN SOM FÖRSVINNER #SEXUELL EXPLOATERING #BARNPROSTITUTION #MIGRATIONSPROCESSEN
0
Kategorier: Barnsexhandel Trafficking / människohandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!