EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Morgan Johansson: ”Att bevittna övergreppsmaterial påverkar människor på olika sätt. Nu när jag sett detta känner jag ilska.”


Idag fick vi besök av justitieminister Morgan Johansson, som besökte ECPAT för att skaffa sig ökad kunskap om vår hotline och sexuell exploatering av barn på nätet, bland annat genom att delta i ett arbetspass.

Så kallad barnpornografi är i själva verket är bevismaterial på sexualbrott mot barn. Det är ett allvarligt brott som innebär stort lidande för de som utsätts. I och med att bilderna och filmerna i många fall fortsätter cirkulera på nätet upphör aldrig kränkningen av barnet.
Brottet saknar idag den prioritering det behöver, bland annat på grund av att det ofta är ett bötesbrott och att det enligt svensk lagstiftning inte finns ett brottsoffer, om barnet på bilden inte är identifierat. Men i själva verket kan utredningar av barnpornografibrott leda till att såväl en förövare som ett sexuellt exploaterat barn kan identifieras och hittas. Brottet måste därför prioriteras som ett möjligt pågående sexualbrott mot ett barn.

- Vi har tillsatt en utredning som ska se över både straffskalor och brottets placering, säger Morgan Johansson.Den sexuella exploateringen av barn på nätet ökar

Förövare använder nätet för att sexuellt exploatera barn på en rad olika sätt, och med olika metoder. Tillgången till sexuellt övergreppsmaterial på barn ökar hela tiden i takt med teknikutvecklingen, och inget talar för att brottsligheten skulle vara på väg att minska. I Global Alliances rapport från 2015, där poliser från ett flertal länder intervjuades, konstaterade 81% av de tillfrågade att antalet förövare ökar, 97% menade att antalet bilder per förövare ökar och 93% svarade att antalet bilder som cirkulerar på nätet ökar.

Erfarenheter från ECPAT Hotline visar att fler anmäler övergreppsmaterial, men också att tillgängligheten till den grövsta materialet – det som skildrar sexuellt våld, tvång och tortyr och som involverar mycket små barn – ökar.

Under Morgan Johanssons besök diskuterades dessa frågor, men även ett arbetspass i hotlinen hanns med. Tips som inkommit från allmänheten och från hotlines i andra länder gicks igenom. Såväl dokumenterade sexuella övergrepp som sprids via legitima fildelningstjänster som tips på grooming visades. Morgan Johansson fick också möjligheten att själv rapportera ett tips vidare till den holländska hotlinen, dit materialet spårades.

- Att bevittna övergreppsmaterial påverkar människor på olika sätt. Nu när jag sett detta känner jag ilska, säger Morgan Johansson.Operation Bofink

Igår tog polisen in 50 personer till förhör i en samordnad aktion runt om i landet riktad mot personer som delat eller innehaft dokumenterade sexuella övergrepp på barn. I ett tidigare skede hade knappt tio personer gripits, då de hade tillgång till barn och ansågs utgöra en särskild risk. Bland de häktade finns både män och kvinnor och de flesta är tidigare ostraffade.

Samtidigt som det är bra att polisen identifierade nästan 60 förövare, missade de lika många på grund av de nya reglerna för datalagring. Polisen kunde inte få ut den information från internetleverantörerna de behövde för att identifiera förövarna. I tillslag av den här storleken kommer polisen sannolikt att hitta barn i pågående övergreppssituation, men dessa barn finns troligen också i den andra halvan av gruppen, den som ännu går fri.

Sverige är uppdelat i sju polisregioner, och det är idag stora skillnader mellan regionerna när det gäller resurser för att utreda sexualbrott mot barn online. Inte minst finns det en stor brist på forensiker. Det innebär regionala skillnader på hur dessa brott kan utredas.
Morgan Johansson ställde frågan om vad ECPAT menar är det viktigaste för att stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn på nätet. ECPAT arbetar med fokus på samverkan och ökad kunskap. Det är ett långsiktigt arbete, men det finns också delar som är akuta. De beskrivs ovan, och kan sammanfattas som en ökad prioritering av brottet, utjämning av de regionala skillnaderna och inte minst att se till att polisen kan spåra förövare – och därmed ofta också identifiera barnet på bilden. I och med beskedet från EU-domstolen i december lämnar flera stora svenska operatörer inte längre ut den informationen till polisen.

Justitieministern ville också veta vad ECPAT Sverige gör idag för att stoppa den sexuella exploateringen av barn.

ECPAT Hotline: I samarbete med svensk polis och den internationella paraplyorganisationen för hotlines, INHOPE, driver vi ECPAT Hotline där allmänheten kan tipsa om sexuell exploatering av barn. De allra flesta tips rör dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

Påverkan: ECPAT arbetar ständigt för att påverka lagstiftningen i en barnrättslig riktning, och för att varje barn som exploateras sexuellt ska ha samma skydd. I slutet av 2016 publicerade vi rapporten ”Barnpornografibrottet: det straffrättsliga skyddet mot dokumenterade sexuella övergrepp mot barn”.

Finanskoalitionen: ECPAT initierade och är drivande medlem i samarbetet mellan polis och svenska banker och betalförmedlare som arbetar för att stoppa betalningar för sexuell exploatering av barn. Koalitionen har tillsammans med systerorganisationer i USA, Asien och Europa gjort det närmast omöjligt att köpa övergreppsmaterial med vanliga kort, och arbetet idag fokuserar på kryptovalutor som till exempel BitCoin

Blockeringen: ECPAT initierade blockeringssamarbetet, som är en frivillig överenskommelse mellan polis och internetleverantörer där operatörerna blockerar access till de sidor som polisen bedömt som illegala. På stoppsidan.se kan du se om din leverantör deltar i samarbetet. En viktig funktion på stoppsidan är hänvisningen till PrevenTell, som hjälper personer med sexuellt tändningsmönster mot barn. Många som kontaktar PrevenTell säger att de fick numret från stoppsidan.

Läs Global Alliance-rapporten här.

#ECPAT HOTLINE #MORGAN JOHANSSON #SEXUELL EXPLOATERING
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Grooming Online Lagstiftning ECPAT Hotline

ALLA BARN HAR RÄTT TILL LAGENS FULLA SKYDD

ECPAT lämnade i slutet av januari in ett remissyttrande avseende Sexualbrottskommitténs betänkande Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. Betänkandet innehåller flera positiva förslag. Men där finns också brister utifrån ett barnrättsperspektiv.


Sexualbrottskommitténs förslag innebär bl.a. att:

 • sexualbrottslagstiftningen ska vara samtyckesbaserad.
 • sexualbrott även kan utföras på distans, t.ex. via internet.
 • man kan dömas för sexualbrott vid oaktsamhet, dvs att uppsåt inte längre krävs för straffansvar.
 • kompetensen ska höjas hos målsägandebiträden och att de ska tillsättas snarast möjligt.
 • Dessa förslag har positiva effekter för arbetet mot sexuell exploatering av barn, men ECPAT anser inte att de är tillräckliga. Mer behöver göras för att alla barn ska få det skydd som barnkonventionen kräver. Särskilt svagt är skyddet för barn mellan 15–17 år som ofta hamnar i paragrafer där brott mot vuxna regleras. ECPAT ifrågasätter varför ”barn” i lagens mening inte alltid innebär alla barn. I Sverige är alla under 18 år att betrakta som barn. Den sexuella självbestämmanderätten inträder vid 15 års ålder, men har inget med övergrepp att göra. Även om brottsoffret fyllt 15 år anser ECPAT att samtliga sexualbrott mot barn bör betecknas just som ”brott mot barn”.

  För att åstadkomma ett reellt skydd för alla barn anser ECPAT att:

 • Samtliga sexualbrott mot barn (0–17 år) ska placeras i ett eget kapitel i brottsbalken.
 • Strikt ansvar i förhållande till barnets ålder bör införas vid samtliga sexualbrott mot barn. Skyddsintresset för barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp väger så pass tungt att det motiverar ett strikt ansvar för samtliga sexualbrott mot barn. Det betyder att den avser att ha sexuellt umgänge med en person har ett ansvar att ta reda på hur gammal personen är ..
 • Kompetenskraven på målsägandebiträden måste inbegripa ett krav på barnrättskompetens hos målsägandebiträden i mål där brottsoffret är ett barn. Det handlar inte enbart om ren sakkunskap utan också kunskap och kännedom om hur man bemöter barn och får dem att känna sig trygga i rättsprocessen.
 • Straffskalorna vid brott mot barn måste återspegla brottets allvar och barns särskilda utsatthet.

 • ECPAT beklagar att det inte ingick i Sexualbrottskommitténs uppdrag att också titta på en flytt av barnpornografibrottet, från kapitel 16 brottsbalken som handlar om brott mot staten till 6 kap brottsbalken som reglerar sexualbrott. Läs mer om detta i den forskningsrapport ECPAT nyligen lanserade. Nyligen inledde regeringen en översyn och ett nytt lagförslag väntas under året. Vi hoppas att förslaget kommer att innehålla en rejäl förstärkning av skyddet för barn.

  Läs ECPATs remissvar här.

  #ECPAT #LAGSTIFTNING #SEXUALBROTT MOT BARN #SEXUALBROTTSKOMMITTEN #SEXUALBROTT #BARNRÄTTSKOMPETENS
  0
  Kategorier: Barnsexhandel Lagstiftning

  ECPAT lanserar ny forskningsrapport om barnpornografibrottet

  Idag, på internationella brottsofferdagen, lanserar vi en ny oberoende forskningsrapport om det s.k. barnpornografibrottet. Brottet ligger idag under brottsbalkens 16:e kapitel och ses därmed som ett brott mot staten. Detta vill vi på ECPAT ändra på. Barnpornografibrottet är i själva verket ett dokumenterat sexuellt övergrepp och borde därför flyttas till 6:e kapitlet brottsbalken som reglerar sexualbrott.

  Forskningsrapporten visar att det finns ett starkt samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp mot barn. I näst intill hälften (48%) av de domar som forskningen omfattade visade det sig att de personer som dömdes för barnpornografibrott även dömdes för sexualbrott mot barn. Forskningen pekar också på att barn endast undantagsvis får ställning som målsägande i rena barnpornografibrott och att en flytt av brottet till 6:e kapitlet brottsbalken skulle leda till större förutsättningar för barnet att få målsägandestatus – som i sin tur är en förutsättning för att barnet ska få ett målsägandebiträde som bevakar dess rättigheter och för talan om bl.a. skadestånd.

  Anna Kaldal, docent i processrätt, har tillsammans med Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, tagit fram rapporten på uppdrag från ECPAT. Anna Kaldal menar att ”en flytt av brottet skulle medföra ett starkt signalvärde och ett erkännande av den kränkning av det avbildade barnets personliga och sexuella integritet som brottet faktiskt innebär”.

  ECPAT bevakar nu frågan om en ändrad barnpornografilagstiftning som för närvarande ses över på regeringsnivå. Vi kräver en effektiv lagstiftning som på ett tydligt sätt speglar brottets allvar genom att dels synliggöra det enskilda barnet i övergreppsmaterialet och dels markerar att barn i allmänhet aldrig får uppfattas som ”tillåtna” sexualobjekt.

  Läs forskningsrapporten i sin helhet här

  #ECPAT #BARNPORNOGRAFILAGSTIFTNINGEN #LAGSTIFTNING #INTERNATIONELLABROTTSOFFERDAGEN #IBD #FLYTTABROTTET #ECPATCHALLENGE
  0
  Kategorier: Barnsexhandel Lagstiftning

  POSITIVT BESKED FRÅN JUSTITIEMINISTER MORGAN JOHANSSON OM LIVSVIKTIG FRÅGA: ”ETT NYTT LAGFÖRSLAG ÄR ATT VÄNTA INNAN ÅRSKIFTET”.


  ECPAT har i mer än 20 års tid drivit kampen mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn. På Safer Internet Day den 7 februari 2017 träffade ECPAT justitieminister Morgan Johansson och kunde samtidigt överlämna en ny forskningsrapport om det s.k. barnpornografibrottet, och hur det faktiska skyddet för barn i dokumenterade sexuella övergrepp fungerar. Idag kan sexuella övergrepp mot barn och nedskräpning båda leda till böter. År 2014 var vi över en halv miljon människor som tog ställning mot den sopiga straffskalan - för att dokumenterade sexuella övergrepp på barn ska ses som ett sexualbrott och inget annat. Det måste vara tydligt för både barnet och förövaren att det som skett är ett sexualbrott – inte ett brott mot allmän ordning. Ni kan lita på att ECPAT Sverige driver detta hela vägen, tills alla barn har ett fullgott juridiskt skydd och straffet motsvarar brottets allvar.

  Under ECPATs Nordiska Forum i november aviserade Morgan Johansson en översyn av barnpornografibrottet, något som sedan inleddes redan i januari, i samband med SvDs och Aftonbladets artikelserie #användarna. Morgan Johansson meddelade på mötet med ECPAT den 7 februari att arbetet med översynen pågår och att ett lagförslag ska presenteras innan årsskiftet. ECPAT har länge krävt en bättre lagstiftning och gav i början av 2016 i uppdrag åt Anna Kaldal och Malou Andersson vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet att göra en oberoende forskningsstudie om det s.k. barnpornografibrottet utifrån ett barnrättsperspektiv. Studien som precis färdigställts i en rapport utreder förutsättningarna för en flytt av brottet från 16 kapitlet i brottsbalken, som handlar om brott mot allmän ordning, till 6 kapitlet i brottsbalken som reglerar sexualbrott. ECPAT kommer att presentera forskningsrapporten på Internationella Brottsofferdagen den 22 februari 2017 tillsammans med Anna Kaldal och Malou Andersson. Rapporten kommer sedan finnas tillgänglig på hemsidan.

  Vid mötet med Morgan Johansson bjöd vi in honom till oss för en presentation av vårt brottsförebyggande arbete, bland annat i ECPAT Hotline. Morgan Johansson var positiv till det och kommer till oss i april. Vi ser det som ett bra tillfälle att berätta för honom om det vi ser dagligen – att produktionen av övergreppsmaterial och tillgängligheten ökar. Övergreppen tar sig också allt grövre former och vi kan se en högre andel mycket små barn. Samtidigt exploateras många pubertetsutvecklade barn sexuellt, och där är skyddet särskilt svagt. Vi behöver en effektiv lagstiftning som speglar brottets allvar och synliggör vad det faktiskt handlar om – sexuella övergrepp på barn.

  #BARNPORNOGRAFILAGSTIFTNINGEN #LAGSTIFTNING #MORGANJOHANSSON #ANVÄNDARNA #INTERNATIONELLABROTTSOFFERDAGEN #SOPIGSTRAFFSKALA #FLYTTABROTTET

  0
  Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Online Lagstiftning

  Prioritera brottet: identifiera barnet som exploateras sexuellt!

  ECPAT har drivit kampen mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn sedan 1996. 2006 frågade vi om det är acceptabelt att det tar två år att identifiera barn som utsatts för fotograferade våldtäkter, mer än 10 år senare är frågan lika aktuell. Vi välkomnar den översyn som nu görs av barnpornografilagstiftningen och hoppas att det är startskottet för ett stärkt skydd för barnet i lagstiftningen framöver.


  Annons från ECPAT 2006.

  2006 annonserade vi i DN och Svenska Dagbladet och ställde 100.000 webbsidor med dokumenterade sexuella övergrepp på barn, i proportion till tre utredande poliser. Vårt krav var mer resurser till polisen så att fler brott skulle kunna utredas, fler barn identifieras. Polisens resurser har sedan dess visserligen ökat, men inte i proportion till mängden övergreppsmaterial som finns på nätet idag.

  Översynen måste leda till utredning

  Frågan om barnpornografilagstiftningen är sedan Svenska Dagbladets och Aftonbladets granskning #användarna nu uppe på agendan igen och justitieminister Morgan Johansson har inlett en översyn av denna. Vi är positiv till att översynen inletts och vi vill se att en utredning av lagstiftningen tar vid därefter. Brottets prioritet måste öka, liksom polisens resurser. Lagstiftaren måste säkerställa att dokumenterade sexuella övergrepp på barn ses som ett sexualbrott och inte ”bara bilder”. Ett sätt är att flytta brottet till sjätte kapitlet i brottsbalken, och inte ha det som idag, ett brott mot allmän ordning. Polisen måste ges möjlighet att identifiera barnen på bilderna. Det är utan tvekan det enskilt viktigaste.

  ”Den bärande delen är att vi måste fokusera på barnen i stället för konsumenterna. Få polischefer är redo att ge en anställd tillåtelse att förutsättningslöst under flera veckors tid gå igenom 200 000 övergreppsbilder utan att veta om vi lyckas identifiera något barn. Men tyvärr är det just det vi måste göra.” säger Björn Sellström, gruppchef på Interpol till SvD.

  I varje ärende som läggs på hög finns ett barn att identifiera

  2006 sa vår dåvarande generalsekreterare Helena Karlén till Svenska Dagbladet att resursbristen är ett tecken på en bristande prioritering av barn som brottsoffer, och att risken är att det i varje ärende som läggs på hög hos polisen finns ett barn som är fortsatt utsatt för sexuella övergrepp.

  Situationen med resursbristen och fall som blir liggande på hög ser likadan ut idag, med den stora skillnaden att mängden dokumenterade sexuella övergrepp på barn är oöverskådligt. De tekniska framstegen har gjort att övergreppsmaterialet sprids i allt större omfattning. Justitieminister Beatrice Ask tyckte 2006 att det var förfärligt att ett beslag med bilder och filmer på dokumenterade sexuella övergrepp på barn kunde bli liggandes i två år, men menade att polisen själva måste göra prioriteringarna av resurser. Det var för polisen ett omöjligt uppdrag eftersom förutsättningar för att göra prioriteringarna saknades. Vi hoppas nu att Morgan Johansson ger polisen möjlighet att faktiskt göra detta.


  Vill du bli ECPAT-supporter? SMS:a MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja oss med 50kr/mån. Tusen tack!

  #BARNPORNOGRAFILAGSTIFTNINGEN #LAGSTIFTNING #DOKUMENTERADE SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ BARN #ANVÄNDARNA #MORGAN JOHANSSON #HELENA KARLÉN #ÖVERSYN
  0
  Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi och brottsligheten online Lagstiftning

  SPRID MER KUNSKAP

  Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

  ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

  Få de senaste nyheterna från oss!