EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Tilläggsprotokollen om sexuell exploatering av barn måste få tydlig status när barnkonventionen blir lag


ECPAT på barnrättsdialog med Åsa Regnér om utredningen

Idag presenteras och överlämnas Barnrättighetsutredningen (Dir. 2013:35) till barnminister Åsa Regnér. Utredningens uppdrag är att presentera förslag på hur barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag. Den presenteras i en tid då stark kritik har riktats från både jurister och många organisationer kring förslaget till den nya utlänningslagen. Barnombudsmannen kallar förslaget barnfientligt, och ECPAT har tidigare tagit ställning för att varje barn som tvingas på flykt ska garanteras ett liv fritt från krig och exploatering. Sveriges skyldigheter att följa barnkonventionen gäller särskilt i situationer likt den vi befinner oss i just nu. Vi välkomnar därför att utredningen kommer nu, så att vi kan stärka barnets rättigheter framöver.

Tilläggsprotokollen om sexuell exploatering av barn måste få tydlig status

ECPAT menar att barnkonventionen ska inkorporeras i sin helhet inklusive de två tilläggsprotokollen som handlar om barn i väpnade konflikter och om åtgärder mot handel med barn, sk. barnpornografi och barnprostitution. Tyvärr har utredningen inte tittat närmre på inkorporeringen av dessa. Tilläggsprotokollen har dock kommit till för att förtydliga några av bestämmelserna barnkonventionen och för att införa mera långtgående rättigheter än vad som var möjligt då själva konventionen upprättades. Därför menar vi att det är otroligt viktigt att de även får en tydlig status och genomslag i svensk lag nu när Sverige tar steget och inkorporerar barnkonventionen.

Utredaren har fokuserat på hur en bäst går tillväga för att inkorporeringen ska uppnå sitt syfte - att stärka barnets rättigheter. Utredningen ser utbildning av relevanta yrkesgrupper och förtroendevalda som en viktig del i detta, något vi välkomnar. Sverige har upprepade gånger kritiserats av FNs barnrättskommitté på grund av bristen av utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn, nu senast i februari 2015. För att varje barn som utsatts för sexuella övergrepp ska kunna garanteras en trygg rättsprocess menar vi att det krävs grundläggande kunskap om barnets rättigheter, barnsexhandel och offer- och förövarpsykologi för alla som arbetar med eller för barn.

Vad menas med inkorporering?

Inkorporering eller inkorporation innebär att hela konventionen i fråga tas in i den nationella lagstiftningen.

ECPAT kommer att fortsätta rapportera om barnrättighetsutredningen och inkorporeringen av barnkonventionen.

#BARNKONVENTIONEN #KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER #ÅSA REGNÉR #BARNRÄTTSUTREDNINGEN #BARNRÄTTIGHETSUTREDNINGEN
0
Kategorier: Barnkonventionen

Nu lämnas underskrifterna över till Sveriges minister


Idag är det Barnkonventionens dag och vi lämnar över vår namninsamling Triggeruppmaningen till Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Under hösten har initiativet Triggeruppmaningen uppmanat Sverige att införa obligatorisk utbildning för jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel, eftersom varje barn som utsatts för sexuella övergrepp idag inte kan garanteras en trygg rättsprocess.

Idag har alla världens länder utom USA skrivit under Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen och därmed kommit överens om vilka grundläggande rättigheter som varje barn som bor eller befinner sig i dessa länder har rätt till. Idag är det 26 år sedan barnkonventionen trädde i kraft och Sverige var ett av de första länderna att skriva under redan 1990. Sedan dess har vi sett många positiva exempel på hur Sverige har stärkt barnets rättigheter, men det är samtidigt viktigt att påminna sig om att arbetet med rättigheterna aldrig blir klart. Rättigheterna i konventionen är förutsättningen för ett värdigt liv för det enskilda barnet och i takt med att samhället förändras måste arbetet med rättigheterna följa utvecklingen.

När brottsligheten utvecklas ställs höga krav på kunskap

En av rättigheterna är barnets skydd mot kommersiell sexuell exploatering, barnsexhandel. Barnsexhandel är en brottslighet som utvecklas i takt med ökat globalt resande, flyktingströmmar och teknikutvecklingen. Dessa faktorer ställer höga krav på kunskap hos Sveriges beslutsfattare men särskilt de som i sitt yrke möter barn som utsatts för sexuell exploatering.

Sverige har fått upprepade gånger kritiserat av FN:s barnrättskommitté på grund av bristen på utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn och ECPAT anser att det är hög tid för förändring. Under hösten har vi i vårt initiativ Triggeruppmaningen fokuserat på vikten av att utbilda framtidens jurister om barnets rättigheter och barnsexhandel. Vi menar att rättsväsendet måste ha denna grundläggande kunskap för att varje barn som utsatts för sexuella övergrepp ska kunna garanteras en trygg rättsprocess. Det kan de inte idag.

Överlämning till ministern

Idag möter vi Helene Hellmark Knutssons politiske sakkunnige för att lämna över vår egna lagbok - Triggeruppmaningen. Den har vi fyllt med de 5 005 namn som skrivit under vårt initiativ, men också med en ny rapport som vi tagit fram tillsammans med The European Law Students' Association, ELSA. Enligt rapporten ges barnrätt för lite utrymme på juristutbildningen vilket leder till att studenterna efter att ha avslutat den obligatoriska delen av juristprogrammet inte på ett rättssäkert sätt kan tolka, analysera och tillämpa barnrättsperspektivet och barnets rättigheter i praktiken.

Tusen tack till alla er som skrivit under, vi har tillsammans triggat igång förändring!

#TRIGGERUPPMANINGEN #HELENE HELLMARK KNUTSSON #OBLIGATORISK UTBILDNING #JURISTSTUDENTER #BARNETS RÄTTIGHETER #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

Det enskilda barnet drabbas när utbildning saknas

Trots att FN i ett årtionde har uppmanat Sverige att införa utbildning om barnets rättigheter för de som i sitt arbete möter barn, saknas den. Vi menar att bristen på utbildning gör att barnets rättssäkerhet och tilltro till det svenska rättsväsendet blir lidande. ECPAT har därför startat en namninsamling där vi kräver att politikerna tar sitt ansvar och skapar förändring. Vi måste orka se barnsexhandelns existens och tillgodose varje barns rättigheter.

>> Skriv under vårt upprop. <<

Varje barn har enligt FNs barnkonvention rätt till ett utökat rättsligt skydd. Sverige har skrivit under konventionen och är därmed skyldiga att garantera varje barn som bor eller befinner sig i här de rättigheterna. För att kunna implementera dem i svensk juridik krävs det förståelse för skillnaden mellan barnperspektiv och barnrättsperspektiv och vad konsekvenserna blir när det saknas.

FNs rekommendationer

Sedan 10 år tillbaka har FNs barnrättskommitté rekommenderat Sverige att införa systematisk utbildning om barnets rättigheter. Rekommendationerna har riktats till alla som i sitt yrke möter barn, specifikt jurister. Sverige har än så länge bara påbörjat utbildningsinsatser på lärarutbildningarna, många yrkesutbildningar kvarstår. Yrkesgrupper som varje dag möter barn som exploaterats, men som inte får de verktyg de behöver.

Konsekvenserna drabbar det enskilda barnet

Anmälningar av brott som utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott har fördubblats sedan 2012. Som följd av detta kommer vi också se en ökning av domslut och med dem fler jurister som möter sexuellt exploaterade barn i sitt arbete.

Trots Sveriges skyldighet att erkänna, tillge och utöva varje barns rättigheter vittnar alltför många av de domar vi ser redan idag om bristande barnrättsperspektiv och okunskap när barnets rättigheter ska tillämpas. Så sent som januari i år påmindes Sverige ännu en gång av FN att åtgärda bristerna snarast.


Ett exempel på vad ett bristande barnrättsperspektiv kan innebära finns i det uppmärksammade Hässleholmsfallet. Där regisserade en svensk man övergrepp på barn på Filippinerna via webbkamera. Det sågs då som en förmildrande omständighet att det var barnens trygghetspersoner som fysiskt begått övergreppen. I själva verket var det kanske tvärt om: ett ännu större trauma för barnet när de personer som barnet ska lita på och känna sig tryggt med utsätter dem för det allra värsta.

I Hässleholmsdomen står det:

”Kvinnorna har alltså kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt än en gärningsman vars handlande styrs av en önskan att få sexuell tillfredsställelse”.

Sverige har ett ansvar gentemot de barn som exploateras sexuellt

I en trygg och rättssäker process för ett barn får hen komma till tals och åklagare, målsägandebiträde, försvarare och domare har kunskap om hur ett barn reagerar efter att ha utsatts för sexuell exploatering, hur förövare kan manipulera och hota barn på några få sekunder. För att garantera att varje barn möts av detta krävs grundläggande och sammanhängande utbildning om barnets rättigheter, barnrättsperspektivet och barnsexhandel under de tre första obligatoriska åren på Sveriges alla juristprogram. Idag erbjuds blivande jurister ett axplock av denna kunskap utspridd i befintliga kurser. ECPAT kritiserar inte den kunskap som idag erbjuds inom utbildningen, men den är inte tillräcklig.

För varje barn som tappar tron på rättsväsendet har Sverige ett ansvar. För varje barn som tolkas ur en vuxens perspektiv har Sverige ett ansvar. Skriv under vårt upprop för obligatorisk barnrätt på juristutbildningarna på Triggeruppmaningen.se.

#BARNPERSPEKTIV #BARNRÄTTSPERSPEKTIV #TRIGGERUPPMANINGEN #UTBILDNING #JURISTUTBILDNING
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

FN har rekommenderat Sverige att införa obligatorisk utbildning om barnsexhandel och barnets rättigheter i tio år

Redan 2005 rekommenderade FN:s barnrättskommitté Sverige att införa systematisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel för de som arbetar med eller för barn. Sedan dess har kritiken och rekommendationerna varit återkommande, ändå finns det idag ingen sådan utbildning på Sveriges juristutbildningar. På triggeruppmaningen.se kan du skriva under vårt upprop, för varje barns rätt till ett rättssäkert samhälle.

FN:s barnrättskommitté 2005

 • 13 The Committee encourages the State party to continue its efforts to provide adequate and systematic training and/or sensitization on children's rights for children and professional groups working with and for children, in particular law enforcement officials as well as parliamentarians, judges, lawyers, health personnel, teachers, school administrators and others as required.

  44b
  The Committee recommends that the State party to strengthen measures to reduce and prevent the occurrence of sexual exploitation and trafficking, including by sensitizing professionals and the general public to the problems of sexual abuse of children and trafficking through education including media campaigns;

FN:s barnrättskommitté 2009

 • Observation:
  21. While welcoming the launch of a Swedish version of the Implementation Handbook for the Convention in January 2008 which was financed by the Government and the establishment, in March 2007, of the Swedish Academy for the Rights of the Child at Örebro University, the Committee is concerned that awareness of the Convention and its two Optional Protocols among children remains low and that not all professionals who work with and for children receive adequate training in children’s rights.
 • Rekommendation:
  22. The Committee encourages the State party to strengthen its measures to ensure that all children are aware of the Convention and its two Optional Protocols and can use such instruments to defend their rights. The Committee further recommends that the State party ensure systematic and ongoing training programmes on human rights, including children's rights, for all persons working for and with children (e.g. judges, lawyers, law enforcement officials, civil servants, local government officials, teachers, social workers, health personnel and especially children themselves).

FN:s barnrättskommitté 2011

 • Observation utifrån tilläggsprotokollet:
  18. While noting as positive the State party’s training programmes in connection with its Action Plan against Prostitution and Human Trafficking for Sexual Purposes, the Committee is concerned that knowledge on how to identify and address risk factors related to the offenses covered by the Optional Protocol, as well as on how and where to report and handle cases of such violations, including those involving foreign victims, remains low among professionals working with or for children.
 • Rekommendation utifrån tilläggsprotokollet:
  19. The Committee recommends that the State party systematically provide training programmes on the Optional Protocol for all professionals working with or for children, including specifically on identifying the risk factors relevant to the Optional Protocol and relevant follow-up procedures for addressing such violations and on instances where there is the suspicion of such offences occurring. The Committee also recommends that such training programmes include content on socio-cultural sensitivity to allow relevant professionals to effectively address cases involving foreign victims.

FN:s barnrättskommitté 2015

 • Observation:
  55c Knowledge on how to identify and address risk factors related to the offenses covered by the Optional Protocol, as well as on how and where to report and handle cases of such violations, including those involving foreign victims, remains low among professionals working with or for children;
 • Rekommendation:
  56d Ensuring systematic training on the Optional Protocol for all professionals working with and for children;
#FN #FNS BARNRÄTTSKOMMITÉ #FN:S BARNRÄTTSKOMMITTÉ #REKOMMENDATIONER #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik Kampanjer Triggeruppmaningen

Barn ska inte betala priset för vuxnas bristande kunskap


Tidigare i år kom FN:s barnrättskommitté med sina rekommendationer till Sverige om tillämpningen av barnkonventionen och de två tilläggsprotokoll som Sverige ratificerat. Den första delen av vår miniserie om rekommendationerna finns att läsa här, idag vill vi berätta mer om barnrättsperspektiv och barnets bästa. Det låter enkelt, men vad innebär det egentligen i praktiken?

Enligt barnkonventionen är varje människa under 18 år ett barn. Varje barn som bor eller befinner sig i ett land som har ratificerat barnkonventionen, som Sverige, har rätt till de rättigheter som uttalas i konventionen. Det spelar alltså ingen roll om barnet är svensk medborgare eller är här tillfälligt, hen har samma rättigheter oavsett. Rättigheterna är individuella vilket innebär att de rör enskilda barn, eller varje enskilt barn i en grupp. Barn har inga skyldigheter i konventionen, rättigheterna är inte villkorade och rättigheterna förutsätter varandra.

Barn ska inte vara maktlösa i beslut som rör dem

I FN:s senaste rekommendation till Sverige så står det tydligt att vi bör öka kunskapen om hur politiker, beslutsfattare och andra personer som arbetar med eller för barn ska tillämpa barnets bästa i praktiken. Det kan tyckas enkelt men barn i Sverige drabbas ofta av åldersmaktsdiskriminering i alla delar av samhället: i familjen, i skolan och när det gäller politiska beslut. Det fattas beslut varje dag som rör barn där barnets åsikt inte har vägts in - de blir maktlösa i frågor som rör dem och det måste vi göra något åt.

Barnet är experten på sitt liv

För att barnets bästa ska kunna praktisera måste synen på barnets inflytande också förändras. I barnkonventionen är just den här delen en av de mest kontroversiella, just för att det handlar om makt och hur mycket bestämmanderätt barnet ska ha i frågor som rör hens liv i förhållande till den vuxna.

Barndomen har tidigare bara setts som en transportsträcka till att bli vuxen för att då kunna fatta nödvändiga beslut, men i barnkonventionen är barnet expert på sin egen vardag och jämställd den vuxne. Barnkonventionen poängterar att barnets liv är viktigt här och nu och det är vi som vuxna som är skyldiga att se till att de 54 rättigheter som finns i konventionen efterlevs – inte riktmärket, visionen eller idealet.

Vuxna är skyldiga att väga in barnets åsikt

Rätten till inflytande betyder att barnet har rätt att uttala sig i alla frågor som rör barnet, att den vuxne är skyldig att lyssna, att väga in barnets åsikt i beslutet och att förklara för barnet varför beslutet har fattats och hur barnets åsikt har vägts in.

Det enda undantag som finns till detta är om barnet själv väljer att inte delta i den aktuella processen. Vuxna kan inte välja vilka frågor de vill tillfråga barn, barnets rätt att delta gäller i alla frågor som rör barnet. Detta kan tyckas vara en både enkel och rimlig process, men i själva verket har vi en lång väg att gå, även i ett land som Sverige som ofta ses som ett föregångsland när det kommer till barnets rättigheter.

Ska vi kunna se till barnets bästa måste vi lära oss vad det innebär

Politiska beslut som rör barn fattas idag av riksdag, regering, landsting och kommuner. Vuxna som har rösträtt kan påverka vilka personer som fattar dessa beslut, men barnen har inte samma rättighet. Trots att det är personer som ska fatta beslut som rör barnen och deras rättigheter. För att barnets rättigheter ska tillgodoses i dessa processer krävs ett barnrättsperspektiv, och här behövs mer kunskap, vi ska förklara varför:

 • En vuxen kan aldrig se världen genom barnets ögon och kan aldrig ha det enskilda barnets perspektiv. En vuxen kan försöka närma sig barnets perspektiv och tolka barnets åsikt, detta brukar kallas för ett barnperspektiv.
 • För att kunna göra tolkningen, eller för att ha ett barnperspektiv, behöver den vuxne kunskap om till exempel barnets utveckling, miljö, mognad, socioekonomiska förhållande, psykosociala hälsa, familjeförhållande och potentiella konsekvenser som beslutet kan leda till för barnet.
 • Ett barnrättsperspektiv utgår dessutom från djupgående kunskap om de rättigheter och den barnsyn som finns i barnkonventionen.

Många politiker och beslutsfattare säger att de har ett barnrättsperspektiv när de fattar beslut som rör barn, men faktum är att kunskapen om vad ett barnrättsperspektiv faktiskt innebär är väldigt låg. Om du som beslutsfattare inte har inhämtad barnets åsikt i en fråga som rör barnet, kan du inte hävda att du har ett barnrättsperspektiv. Att fatta beslut och sedan hänvisa till att beslutet ”sätter barnets bästa i främsta rummet” utan att ha rådfrågat barnet, är inte heller att ha ett barnrättsperspektiv, och det är inte förenligt med barnkonventionen.

För att barnet ska få en säker rättsprocess och sina rättigheter tillgodosedda så krävs obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och barnsexhandel för alla som arbetar med eller för barn. Ett vuxet barnperspektiv och ett barnrättsperspektiv behöver inte betyda samma sak. Ett barnrättsperspektiv måste utgå från djupgående kunskap om de rättigheter och den barnsyn som finns i barnkonventionen, om våra beslutsfattare inte vet vad det innebär så är det barnen som får betala priset.

#BARNPERSPEKTIV #BARNETS PERSPEKTIV #BARNRÄTTSPERSPEKTIV #BARNETS BÄSTA #FN #FNS BARNRÄTTSKOMMITÉ #BARNRÄTTSKOMMITTÉN #TRIGGERUPPMANINGEN
0
Kategorier: Barnkonventionen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!