Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Filmad paneldiskussion om barns rättigheters status

Den 27:e november medverkade Johanna Wester och Amanda Bertilsdotter Nilsson för ECPAT i en paneldiskussion om statusen för barns rättigheter i Sverige i samband med en bokrelease arrangerad av författaren och CSR-experten Parul Sharma. I diskussionspanelen ingick också Amnestys generalsekreterare i Sverige, Lise Bergh, och grundaren av Trygga Barnen, Agneta Trygg. Några av de frågor som diskuterades var etiskt företagsansvar, samarbeten för barns rättigheter och kännedomen om Barnkonventionen i Sverige.

Varmt tack till Linnéa Krylén, illustratör till bl. a Parul Sharmas bok "Babo och sprickan", för materialet. Besök gärna hennes hemsida på www.linneakrylen.se.

#AGNETA TRYGG #AMANDA BERTILSDOTTER NILSSON #AMNESTY #JOHANNA WESTER #LISE BERGH #PARUL SHARMA #TRYGGA BARNEN
0
Kategorier:

Resia blir undertecknare av ECPAT:s Uppförandekod

Som första svenska resebyråkedja har Resia nu undertecknat ECPAT:s Uppförandekod för researrangörer mot barnsexturism. Det innebär att Resia aktivt ska jobba för att minska barnsexturismen, bland annat genom att ställa krav på leverantörer, utbilda egen personal och informera resenärer.

- Att underteckna koden är ett viktigt och naturligt steg för oss. Tidigare har inte resebyråer kunnat underteckna koden, men när den möjligheten nu finns så är det självklart att vi aktivt vill delta i arbetet mot barnsexturism. Vi uppmanar alla våra kollegor i branschen att göra detsamma, säger Eva Moen Adolfsson, vd på Resia.

- ECPAT Sverige välkomnar Resias initiativ till att börja arbeta konkret mot barnsexturism, det vill säga resande förövare som söker sig till minderåriga. Som en stor aktör och förmedlare av resor gör deras ansträngningar skillnad. Vi ser fram emot att bistå Resia i deras viktiga arbete mot barnsexhandel, säger Lars Arrhenius, ordförande ECPAT Sverige.

johanna-wester-eva-moen-lars-arrhenius1
Johanna Wester, ECPAT, Eva Moen, VD för Resia och Lars Arrhenius, ordförande för ECPAT

Koden är internationellt erkänd och har antagits av över tusen researrangörer i mer än 40 länder. I Sverige har Apollo, Fritidsresor, Ving, Lotus Travel, Resfeber, Solresor och nu även Resia undertecknat koden.

- Det känns oerhört viktigt att alla som jobbar på Resia vet hur man går till väga om man någon gång skulle konfronteras med problematiken kring barnsexturism. Det första vi kommer att göra är därför att utbilda alla våra medarbetare i frågan. Vi kommer också att jobba aktivt med att föra in koden i alla våra leverantörsavtal samt följa upp hur våra samarbetspartners jobbar i barnrättsfrågor, säger Eva Moen Adolfsson.

0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

En rättssäker framtid för barnen

På frågan om barnsexhandel existerar svarar många ja, men ställer man följdfrågan om barnsexhandel existerar i Sverige får man ofta ett annat svar. Vi är alla införstådda med att barn köps och säljs för sexuella ändamål, men för de flesta känns det otänkbart att barnsexhandel skulle existera i Sverige, nära inpå oss själva. Okunnighet och ovilja att se och förstå barnsexhandelns nationella existens gör marknaden lukrativ då den blir mindre riskfylld. Att många av brotten i sin tur sällan leder till mer än böter gör att utredningarna nedprioriteras. Regeringens mål från 2007 är att inget barn i Sverige ska utsättas för sexuell exploatering och att inget barn i andra länder ska utsättas för sexuell exploatering av personer från Sverige. Men var står vi egentligen idag?

En förutsättning för all handel är att det finns någon som efterfrågar varor eller tjänster och att verksamheten är lönsam. Barnsexhandeln är inget undantag. Efterfrågan utgörs av personer (köpare) som är villiga att betala (profitören) för sexuell exploatering av barn (tjänsten/varan). Vilka är då dessa personer, som vi väljer att kalla förövare? Tyvärr finns det inget enkelt svar på den frågan, i sådant fall hade vi nog löst problematiken. Vart drar man gränsen för hur nära inpå något förfärligt och många gånger otänkbart får lov att vara? Vi är av naturen rädda för det som känns obehagligt och ju närmre inpå det kommer, desto större barriärer och skyddsväggar sätter vi upp. För att särskilja förövaren från oss själva väljer vi att försöka kategorisera och placera hen i ett fack. I en studie från 2001 beskrevs förövaren som den ”äckliga gubben”, den medelålders förmögna mannen, den socialt etablerade mannen. Denna bild av förövaren är problematisk eftersom förövare som förgriper sig sexuellt på barn förekommer i alla åldrar, alla samhällsklasser, i alla länder och av båda könen. När vi sätter upp egna gränser blir identifieringen och placeringen därmed svårare. Har vi satt upp så höga skyddsväggar runt oss att vi nu inte längre ser brottet? Att inte se, höra eller prata, medvetet eller omedvetet, om dessa fruktansvärda brott är ett av de största sveken mot de barn som blir kommersiellt sexuellt exploaterade.

ECPAT Sverige arbetar utifrån visionen ”Barnets rätt till en värld utan barnsexhandel”. Vårt mål är att genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med relevanta parter, bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel. I begreppet barnsexhandel inbegrips bl.a. människohandel med barn för sexuella ändamål, barnpornografi (dokumenterade sexuella övergrepp på barn) och barnsexturism (kommersiell sexuell exploatering av barn i samband med resande). Det som skiljer ECPAT från många andra barnrättsorganisationer är organisationens fokus på den kommersiella faktorn, det vill säga ersättning i någon form till barnet eller någon annan. Ersättningen behöver inte nödvändigtvis bestå av pengar, men kan vara kläder, mat, leksaker, en plats att sova, bekostad skolgång, resor eller dylikt. Själva ersättningen är det som särskiljer brottet kommersiell sexuell exploatering av barn från begreppet sexuella övergrepp på barn. Brotten har kopplingar till varandra och kan många gånger överlappa, i form av att ett sexuellt övergrepp dokumenteras och därefter blir kommersiellt. När ECPAT grundades i början på 90-talet var målet att få frågan om barnsexhandel upp på den internationella politiska agendan. Detta i en tid då FN:s barnkonvention var relativt ny. Konventionen innehåller ett klart budskap att det är alla staters skyldighet att skydda barn mot sexuell exploatering. Fram till ECPAT:s första internationella Världskongress i Stockholm 1996, där 122 regeringar deltog, var kunskaperna om kommersiell sexuell exploatering av barn begränsad. Detta kom till viss del att ändras i och med Världskongressen och dess Declaration and Agenda for Action som antogs av alla närvarande. Trots detta kom det att dröja ända tills 1999 innan ett svenskt innehavsförbud mot barnpornografi kom att träda i kraft i Sverige. Vägen dit var allt utom rak. Fokus kom att ligga på yttrande- och tryckfrihet snarare än kränkningen av ett barn som under tvång utsatts för sexuella övergrepp. Det är förvånande att det ett årtionde senare fortfarande höjs röster om huruvida barnpornografi verkligen borde stoppas på nätet. Majoriteten av våra svenska internetleverantörer samarbetar idag med polisen för att blockera barnpornografiska sidor på nätet, men ännu finns det svenska internetleverantörer som motsätter sig denna blockering. Argumenten handlar ofta om yttrande- och informationsfrihet. När det gäller annan grov sexuell brottlighet hör man aldrig någon försvara spridning av bevismaterial med yttrandefrihet. Frihet för vem? Barnet eller förövaren?

Att slå mot lönsamheten och därmed motverka efterfrågan är ett av ECPAT:s huvudmål. En annan förutsättning för att arbeta strategiskt mot barnsexhandel är att öka kunskapen och skapa förståelse för grundproblematiken. Insatser kan ge betydligt mer långtgående resultat om man inkluderar flera aktörer i arbetet. 1997 utarbetade därför ECPAT en uppförandekod för resebranschen som ett verktyg för att motarbeta barnsexturismen. Koden bygger på att resebranschen och alla dess aktörer ska arbeta proaktivt och förebyggande genom interna riktlinjer och information till alla anställda och underleverantörer. Koden är idag internationellt etablerad.

Att samarbeta över gränser globalt är ett framgångsrikt koncept men vi får inte glömma att det är minst lika viktigt att samarbeta nationellt. Sedan 2005 driver ECPAT en webbaserad hotline där den övergripande målsättningen återigen handlar om att slå mot lönsamheten genom att göra det så enkelt som möjligt för allmänheten att rapportera den illegala verksamheten. Genom att fler rapporterar ökar möjligheterna för polisen att utreda brottet och genom att anmäla till hotline kan alla delta i kampen mot barnsexhandeln. Anmälda brott kan även leda till att barn räddas från en pågående övergreppssituation. Övergreppsbilderna är också viktig bevisning mot förövare för polis och rättsväsende.

Att skapa oväntade allianser är en av ECPAT:s framgångsfaktorer. Som en utveckling av hotlinearbetet startades det för fem år sedan en svensk finanskoalition mot barnpornografi. Koalitionen, där så gott som alla svenska banker och betalförmedlare är medlemmar, syftar till att förhindra och försvåra betalningar för barnpornografi genom det finansiella systemet. Den svenska finanskoalitionen har idag gjort det nästintill omöjligt att använda vanliga betalmedel för att komma över övergreppsbilder. Handeln låter sig inte stoppas av det. Nya betalningsmedel växer fram fort. I takt med att internet blir en allt mer vanlig plattform för barn, så unga som tre år, blir säkerheten på nätet och arbetet att stoppa barnpornografi än mer viktigt.

Ett rykande färskt exempel på hur barnsexhandeln kan förete sig idag kan vi se i den pågående rättegången mot den man från Skåne som över nätet beställt och betalt för att från sitt hem i Sverige regissera övergrepp på barn. Övergreppen utfördes live framför kameran med barn på Filippinerna. Att utöka säkerheten på nätet och kunskapen bland allmänheten är två av FN:s rekommendationer till Sverige hösten 2011 rörande Sveriges efterlevnad av Barnkonventionens tilläggsprotokoll om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. I dess sammanfattande slutsatser beklagar kommittén även att uppdateringen av Sveriges nationella handlingsplan mot sexuell exploatering av barn dröjer, och rekommenderar Sverige att öka och förbättra insatserna mot förhöjd medvetenhet om efterfrågan, som utgör premissen för alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn. Barn, det vill säga alla under 18 år, har rätt till förstärkt skydd mot sexuell exploatering men i praktiken gäller det idag bara upp till cirka 12 års ålder, då pubertetsutvecklingen startar för många.

Att öka kunskap och medvetenhet i allmänhet är nyckeln till framgång. Rättsväsendet måste bli bättre på att förstå och implementera barnets rättigheter. ECPAT har tillsammans med studentorganisationen ELSA därför startat en kampanj på Facebook, En rättsäker framtid för barnen. Kampanjen syftar till att garantera att framtidens jurister förses med den kunskap om barns rättigheter som idag saknas och som efterlyses av FN:s barnrättskommitté. Barn som utsatts för kommersiell sexuell exploatering upplever ofta en oförståelse från rättsväsendet. Vi måste se till att vi ger framtidens rättsväsende en bra och stabil grund att stå på; en relevant utbildning om barnets rättigheter. Det första steget är att våga se, höra och prata om det. ”Barn berättar inte för att försätta sig i en svår situation men för att ta sig ur den.” (Citat från Monica Dahlström-Lannes)

Texten publicerades ursprungligen på Karnov Groups webbsida 7 december 2012. Följ ECPAT Sveriges och ELSA Swedens kampanj på Facebook.

#BARNKONVENTIONEN #BARNSEXHANDEL #ELSA #JURIDIK #LAGSTIFTNING
0
Kategorier:

Rättigheter och demokrati för en miljon flickor!

Nu har 90 starka flickor i Ghana utbildats till ambassadörer för flickors rättigheter. Det är ett viktigt steg i det SpecialProjekt som genomförs av ECPAT Sverige och World’s Children’s Prize Foundation med stöd från Svenska PostkodLotteriet. De deltagande flickorna har själva utsatts för eller riskerar att utsättas för barnsexhandel eller andra kränkningar av flickors rättigheter. De kom från hela landet till utbildningen i huvudstaden Accra, med höga förväntningar och en stark vilja att kämpa för flickors rättigheter och mot barnsexhandel.

Med stöd från den lokala organisationen ATCWAR hölls en aktiv workshop om barnets och flickors rättigheter, barnsexhandel och hur flickorna själva vill lägga upp sitt arbete. De nybakade ambassadörerna ska i sin tur utbilda och stötta flickor i hela landet i att starta barnrättsklubbar i sina skolor. Barnrättsklubbarna ska engagera andra elever och lokalsamhället i kampen för flickors rättigheter och mot barnsexhandel.

Pojkar viktigare? I början var deltagarna tysta och blyga, men de kom snabbt igång och ville berätta om sina egna erfarenheter. – Min mamma och pappa har skilt sig, sa Merry, 13 år. Nu när vi inte har pengar har mamma tvingats prostituerat sig. Jag och min bror får sova på golvet i andra rummet när hon har kunder. När jag blir arg slår hon mig. Jag vill lära mig mer om mina rättigheter, så jag kan berätta för mamma att hon inte får slå mig. Flickorna berättade också om hur de behandlas i sitt land och vilka problem de möter. – Pojkar ses som viktigare än flickor här i Ghana, sa en deltagare. – Pojkar är smartare än flickor, för de kan lura flickor att ha sex med dem, menade en annan.

Redo att kämpa Efter två dagar lämnade flickorna lektionssalen mer rakryggade, stärkta av utbildningen och av varandra. De har blivit medvetna om sina rättigheter och otåliga! Barnrättsambassadörerna vill ut i skolorna och berätta för andra flickor, och även pojkar, att alla barn har samma värde! – Jag är stolt över att vara ambassadör. Nu kan jag tala om för utsatta barn att de har rättigheter, sa Fareeda, 12 år. – Jag har lärt mig mycket på den här utbildningen, sa Vivian, 16 år. Om man utbildar en pojke utbildar man en individ. Om man utbildar en flicka utbildar man en värld! Jag vill lära barn och vuxna att ge flickor mer kunskap. De måste få kunskap om sina rättigheter och om sexhandel och barnarbete. Vi flickor måste hjälpa varandra. Vi lider för mycket i den här världen.

Fakta SpecialProjektet Rättigheter och demokrati för en miljon flickor drivs av ECPAT Sverige och World´s Children´s Prize Foundation med stöd från Svenska PostkodLotteriet om 11,885 miljoner kronor. Under 2012-2014 stärker projektet en miljon flickor i åldrarna 10-18 år. De får kunskap om barnets rättigheter och möjlighet att kräva att dessa respekteras, samt om barnsexhandel.

#BARNSEXHANDEL #POSTKODLOTTERIET #WORLD'S CHILDREN'S PRIZE
0
Kategorier: Barnsexhandel

Filmad paneldebatt om status för barns rättigheter

I e-boken ”Babo och Sprickan” belyser författaren och CSR-experten Parul Sharma problematik kring barns rättigheter. Alla hennes intäkter från boken kommer oavkortat gå till ECPAT Sverige. Igår hölls en kväll i barnens tecken på Summit, Grev Turegatan, där boken och dess frågor uppmärksammades, bland annat genom en paneldiskussion med Amnestys generalsekreterare Lise Bergh, ECPAT:s Johanna och Amanda samt Trygga Barnens Agneta Trygg. Diskussionerna rörde vad som behöver göras inom barnrätt och hur barnperspektivet kan stärkas ännu mer. Vi på ECPAT är tacksamma för Parul Sharmas generositet gentemot vår organisation och hoppas att boken får alla de läsare den förtjänar.

Se paneldiskussionen med Johanna Wester och Amanda Bertilsdotter Nilsson här!

#CSR
0
Kategorier: Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!