Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

ECPAT Sverige skriver om koppleridomen i SvD

Debatten om hovrättsdomen i Malmö, där ett antal män friades för sexuella övergrepp på en förståndshandikappad fjortonårig flicka, fortsätter i media. ECPAT Sverige skrev i lördags en debattartikel i SvD om hur domen urholkar barns rätt till skydd, och i söndags skrev professor Madeleine Leijonhufvud i samma tidning att HD bör ompröva domen. Läs också Sven-Erik Alhems text om domen här på bloggen.

#LAGSTIFTNING #RÄTTSFALL
0
Kategorier: Barnsexhandel

Barnets rätt till skydd urholkas


Debattartikel från Svenska Dagbladet, 2011-02-26

En flicka, som har rymt hamnar i Rosengård i Malmö. Hon utnyttjas av två personer på en toalett i centrum, sedan av flera personer i en lägenhet. Männen går in och ut ur sovrummet och turas om. Senare på kvällen körs hon till en lokal där ett tjugotal killar väntar. En soffa bärs in i rummet där ett antal killar utnyttjar henne. Flickan hålls hela tiden berusad och påverkad av narkotika. Hon tar paus mellan killarna för att spy, dricka och röka på. När hon körs därifrån utnyttjas hon ännu en gång i garaget.

En månad senare träffar hon på den koppleridömde igen i Rosengård. Hon tas med till hans lägenhet dit han även kallar flera vänner som hon utnyttjas av. Hon sover över i lägenheten och utnyttjas då också av den man som äger lägenheten. Vid ett annat tillfälle under denna andra vistelse i Rosengård utnyttjas flickan under knivhot av tre män i en källare.

I förra veckan kom hovrättens dom mot de män som i den så kallade kopplerihärvan åtalats för att ha våldtagit och sålt en 14-årig förståndshandikappad flicka i mars 2010. Det är hennes version av vad som hänt som här sammanfattats.

Hovrätten friar de män som av tingsrätten dömts för våldtäkt av barn, mildrar straffet för en koppleridömd man och sänker bötesbeloppet i ett fall av sexköp.

Den 14-åriga flickan blir utan skadestånd. Enligt domen har det utnyttjandet hon utsatts för inte varit en tillräckligt allvarlig integritetskränkning. Ett barn har sålts som en vara och exploaterats sexuellt utan att ha blivit kränkt till sin integritet. Resonemanget är obegripligt och ger domarna i detta fall underkänt i barnrättsskydd. Ecpat har under många år förordat barndomstolar eftersom svenska domstolar gång på gång visat att de inte klarar av att hantera barnets rätt till skydd mot sexuell exploatering.

Rätten skriver också att det måste ha stått klart för den koppleridömde att flickan hade en ”påtagligt låg utvecklingsnivå”. Flickans advokat Johan Sjöström säger i en intervju att en omedelbart inser att hon är minderårig och att flera sakkunniga vittnat om detsamma. Trots detta menar rätten att männen inte kunde antas veta flickans ålder, det fanns ingen ”särskild antydan om att hon var underårig”, som det står i domen. Hade hon haft ett större skydd ifall hon hade mindre bröst? Domstolen förklarar vidare att det bara var ett drygt halvår till flickans 15-årsdag. För att vara fullt skyddad mot sexuella övergrepp måste en kanske vara i 12-årsåldern?

Domstolens resonemang söker stöd för att männen inte förstod att hon var under 15. Enligt svensk rätt ska domstolen pröva ifall gärningsmännen har uppsåt till flickans ålder. Men i stället för att kritiskt resonera om vad de borde ha insett, accepterar en de bortförklaringar som männen tillhandahåller. Detta urholkar flickans rätt till skydd.

Samtyckesåldern är 15 år i Sverige. Men syftet är inte att förta barnets rätt till skydd mot sexuell exploatering. Inget barn (under 18) kan samtycka till sexuell exploatering enligt Barnkonventionen, ändå blir domstolarna förvirrade. Rätten att samtycka förvrids till fråntagen rätt till skydd för sexuell exploatering. Här har det varken handlat om ett giltigt samtycke eller sexuellt umgänge.

I ett absurt resonemang värderar domstolen flickans ”rätt” att samtycka högre än hennes rätt att skyddas mot sexuellt utnyttjande, trots att samtycket i detta fall är ogiltigt.

Att sexköpslagen används i domen är skandal. Sexköpslagen kom till för att markera att prostitution inte är en acceptabel företeelse i Sverige. Sedan lagen kom till ser vi en tendens hos domstolarna att mildra synen på sexualbrott när en ersättning eller betalning förekommer vid ett övergrepp. Som om en våldtäkt skulle bli mindre allvarlig om man betalar pengar i samband med övergreppet. I praktik och i konsekvens förringas sexualbrottet och fokus hamnar på pengar som eventuellt funnits med i bilden vid övergreppet. Sexuellt övergrepp blir prostitution. Gärningsmännen får återigen en ursäkt. Detta var verkligen inte syftet med sexköpslagen. Frågan är om sexköpslagen urholkat barnets rätt till skydd mot sexuell exploatering?

Snart ska Sverige återigen granskas av FN:s barnrättskommitté gällande implementering av tillläggsprotokollet till Barnkonventionen om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Att Sverige ska redovisa sitt arbete för hur barnets skydd stärkts mot sexuell exploatering samma år som denna dom faller, ter sig befängt. Utvecklingen med svenska domar går i exakt motsatt riktning.

LARS ARRHENIUS, ordförande Ecpat Sverige
HELENA KARLÉN, generalsekreterare Ecpat Sverige

#TRIGGERUPPMANINGEN #VÅLDTÄKT #FRIANDE DOM #FN #BARNRÄTTSKOMMITTÉN
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnkonventionen

Sven-Erik Alhem om hovrättsdomen i Malmö

En hovrättsdom i Malmö gällande sexuella övergrepp mot en förståndshandikappad 14 år gammal flicka har rört upp många känslor. Kritiken mot domen har varit hård. Hovrätten har visat alldeles för liten förståelse för flickans begränsade möjligheter att berätta på ett sätt som skulle tillfredsställa domstolens behov av stringens, konkretion och utförlighet, har en del av kritikerna hävdat.

Min egen lilla reflektion är, sedan jag läst domen, följande. Kommer det någonsin att vara möjligt för en ung förståndshandikappad människa att få sin rätt tillgodosedd i en svensk domstolsprocess? Eller är det bara intelligenta, vältaliga och slipade målsägande som fortsättningsvis ska ha en chans att hävda sina rättigheter med de krav som uppenbarligen ställs? Jag ska inte här döma i saken. Ställer bara frågan. Men jag vill mot bakgrund av den kritik mot förhören med flickan under förundersökningen, som hovrätten tagit upp, aktualisera något som uppenbarligen måste förstärkas.

Utan att jag själv haft möjlighet att bedöma kvaliteten på förundersökningen i detta enskilda fall, måste vi generellt säkerställa en kompetens hos de förhörsledare som håller förhör med personer som - i ett eller annat avseende - avviker från domstolarnas "idealbevispersoner", vilka minns allt och kan återge vad de varit med om precis så som högsta domstolen nyligen funnit att det kan krävas av dem. Om förhören med alla dem som inte platsar in i klass A bland bevispersoner hålls under de mest gynnsamma betingelserna av särskilt utbildade och kompetenta förhörsledare, kanske också dessa människor har en chans att få rätt när de har rätt. Då kanske följande avsnitt i hovrättens domskäl (s 25 i mål B 2917 –10 och B 3184 -10 från den 18 februari 2011) hade haft en annan och för målsäganden förmånligare lydelse.

"Som tingsrätten antecknat har målsäganden inte vid något av förhören lämnat en spontan och sammanhållen berättelse och hon har inte lämnat annat än i princip detaljlösa beskrivningar av de sexualhandlingar hon påstår att hon varit inblandad i. Det förekommer i förhören också motstridiga och uppenbart felaktiga uppgifter. Slutsatsen av vad som här antecknats om målsägandens person och hennes varierande vilja att medverka vid förhören, sättet att bedriva förhören med henne under förundersökningen samt bristerna i de uppgifter som hon faktiskt lämnat måste bli att målsägandens påståenden i ett trovärdighets- och tillförlitlighetsperspektiv måste bedömas med utomordentlig försiktighet."

Så långt alltså ett direkt citat från hovrättens domskäl. Det finns fler ifrågasättanden beträffande förhören med flickan i domen. Alltså: om hovrätten har rätt i sin kritik mot förhörsmetoderna m m, måste en skärpning ske omgående. Det får inte bara vara brottsoffer i klassen A som ska ha en chans att komma till tals under ett straffrättsligt förfarande. Sven-Erik Alhem www.svenerikalhem.se Anm: Sven-Erik Alhem är samhällsdebattör och tidigare överåklagare. Sven-Erik Alhem är numera även ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund.

#LAGSTIFTNING #RÄTTSFALL
0
Kategorier: Barnsexhandel

Justitieminister Beatrice Ask svarar Kim

Nu har justitieminister Beatrice Ask svarat på det brev som ECPATs kampanj Support Kim skickade den 18 januari. I brevet ställdes frågan hur regeringen tänkt arbeta mot barnsexturism under 2011. Här är svaret:

Hej Kim!

Jag delar helt din uppfattning att arbetet mot barnsexturism måste fortsätta. Tyvärr finns ingen enkel lösning. Arbetet måste bedrivas både i Sverige och genom internationellt samarbete. Nedan nämner jag något om det arbete som pågår.

Sverige driver frågan om barnsexturism i internationella sammanhang, särskilt inom EU. Inom Europol har barnsexturismen börjat tilldra sig intresse och en särskild arbetsgrupp har bildats med Storbritannien, Nederländerna och Sverige. Bakgrunden till detta är den särskilda satsning på barnsexturism som svensk polis genomfört och som har gett resultat över förväntan.

Dessutom har en arbetsgrupp bildats under ledning av Eurojust med representanter för Eurojust, Europol och USA bildats i syfte att etablera nära kontakter mellan EU och USA när det gäller framför allt brott som innebär exploatering av barn på Internet, resor i syfte att begå sexuella övergrepp mot barn och handel med minderåriga.

Inom EU förhandlas också ett förslag till direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi. Förslaget syftar till att skapa minimiregler för vad som ska vara straffbart och påföljder. Det syftar också till att stärka åtgärderna för att förebygga brott och förbättra skyddet av brottsoffer.

För att barnsexhandel ska kunna bekämpas internationellt är det nödvändigt med informationsutbyte. Vi genomför ett rådsbeslut inom EU som förbättrar möjligheten att ge brottsbekämpande myndigheter direktåtkomst till varandras DNA-register, fingeravtrycksregister och fordonsregister. Under året kommer också utbytet av uppgifter ur kriminalregister inom EU förbättras. Varje medlemsstat som meddelar en dom mot en annan medlemsstats medborgare ska informera medborgarlandet om domen. Tanken är att varje medlemsstat ska ha fullständig information om alla domar som meddelats inom EU mot de egna medborgarna.

Åklagarmyndigheten kommer under 2011 att genomföra en granskning av handläggningen av sexualbrott mot barn begångna utanför landet. Granskningen syftar till att klarlägga om det finns några brister i handläggningen av ärendena särskilt vad gäller bevisupptagning, snabbhet i samverkan mellan myndigheter i Sverige och andra länder.

En bred utvärdering av den svenska sexualbrottslagstiftningen har skett. Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt mot barn ska vidgas och att straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp ska skärpas. Utredningen föreslår att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. För att Sverige ska uppfylla kraven i konventionen föreslås lagändringar som innebär att brottet sexuellt ofredande utvidgas till att uttryckligen omfatta gärningar där ett barn i ett sexuellt syfte förmås att bevittna en sexuell handling, att kravet på dubbel straffbarhet tas bort även för brotten utnyttjande av barn för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn. Betänkandet är ute på remiss.

Beatrice Ask Justitieminister

#SUPPORT KIM
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!