Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

Nu bildas en finanskoalition mot barnpornografi

Idag offentliggjorde Bankföreningen sitt stöd till ECPATs och Skandiabankens initiativ till att bilda en finanskoalition mot barnpornografi. Det arbetet har drivits på av ECPAT och Skandiabanken sedan 2007. Syftet är en koalition där bankväsendet aktivt slår mot inkomsterna från övergreppsbilder.

Precis som annan näthandel behöver barnpornografiska betalsajter använda betalsystem som i regel går via bankerna. Under 2008 började Skandiabanken stoppa betalningar till barnpornografiska sajter i samarbete med Rikskriminalpolisen. Idag hoppar alltså branschorganisationen Bankföreningen på tåget. På ECPAT ser vi nu fram emot en finanskoalition av banker som stör transaktionerna för barnpornografi, och aktivt slår mot lönsamheten.

Sådana branschåtaganden blir allt viktigare för att bemöta en kriminalitet som saknar gränser. Det handlar dels om ett ställningstagande mot sexuella övergrepp på barn. Men även att inte låta de egna betalsystemen missbrukas. Eller för att citera Skandiabankens VD Fredrik Sauter: "Vi vägrar att låta dessa transaktioner gå genom vår bank." Så enkelt och så självklart.

Finanskoalitionen blir dessutom ett komplement till de Internetleverantörer som blockerar åtkomst till barnpornografiska betalsajter. Även där handlar det om att slå mot lönsamheten.

#FINANSKOALITION MOT BARNPORNOGRAFI
0
Kategorier: Företagssamarbeten

EU-projekt ska effektivisera barnpornografiutredningar

När polis griper personer misstänkta för innehav av barnpornografi, beslagtas ofta ofantligt stora mängder bilder och filmer. Det kan handla om hundratusentals bilder eller till och med över miljonen. Barnpornografikonsumenter är ofta "samlare" och innehar mer barnpornografiskt material än vad de rimligtvis hinner titta på.

För polisen innebär det därför ett enormt utredningsarbete när bilderna ska gås igenom. Dessutom ett arbete som är mycket påfrestande. På senare år har det börjat utvecklas program för att i större utsträckning automatisera delar av granskningen.

Idag offentliggjorde Karlstads Universitet ett EU-projekt i syfte att ta fram vad de kallar en "verktygslåda" för att effektivisera barnpornografiutredningar. I projektet, som leds av Karlstads universitet, ingår även Nederländska polisen (KLPD), NetClean Technologies AB, Bulgariska vetenskapsakademin, Tyska forskningsinstitutet för Artificiell Intelligens (DFKI) samt Belgiska Federala Polisen (FCCU).

Utöver dessa deltar också ett antal nationella och internationella polisorganisationer i olika referensgrupper.

Läs mer här.

#RÄTTSFALL
0
Kategorier:

Knapp mot barnpornografi

År 2005 undersökte Synovate/Temo hur många som stött på barnpornografi på nätet. Vi blev ganska förvånade när vi såg resultatet. Av 1012 tillfrågade hade en av tio stött på bilder på barn i sexuella sammanhang, eller där vuxna utsätter barn för övergrepp, de senaste fem åren. En uppföljande undersökning från förra året visade på liknande resultat.

Det största problemet är att nästan ingen gjorde något åt det. Knappt någon anmälde till polisen och endast ett fåtal fler kontaktade en frivilligorganisation. För att rå på problemet har ECPAT etablerat en så kallad hotline, där vem som helst kan tipsa om barnpornografi på nätet anonymt. Det görs genom ett enkelt formulär på www.ecpathotline.se. Tipsen grovsorteras och vidarebefordras sedan till polisen.

För att underlätta tips via ECPATs hotline så utvecklade företaget Net Clean Technologies en liten knapp som kallas Keep My Net Clean. Den placerar sig i webbläsarens verktygsfält. För den som råkar stöta på barnpornografi räcker det med ett klick för att komma till hotline-sidan.

Så, gör något bra - installera Keep My Net Clean!

0
Kategorier:

Förövare går att behandla

Hanna Harnesk är verksam som psykolog vid Skogomeanstalten utanför Göteborg där hon behandlar sexualbrottsdömda. I följande text berättar hon utifrån sina erfarenheter om vård av personer dömda för sexualbrott, däribland övergrepp mot barn.

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi inom kriminalvården med ett behandlingsprogram som heter ROS och som står för relation och samlevnadsprogrammet. ROS är ett behandlingsprogram som vänder sig till män dömda för sexuella övergrepp mot vuxna och barn. Behandlingen bygger på att reducera risken för nya övergrepp och minimera antalet potentiellt nya offer. I enlighet med vårt uppdrag skall vi prioritera de personer som bedömts ha högst risk för återfall i brott vad det gäller behandlingsinsatser.

Många av våra dömda har stora svårigheter vad det gäller nära och djupare relationer. De flesta har haft någon eller några väldigt svåra upplevelser i nära relation, inte minst genom uppväxten. Vad vi rustas med för erfarenheter i barndomen har en avgörande betydelse för hur vi senare i livet manövrerar oss i relation till andra. De tidiga relationerna blir en sorts karta och kompass för senare relationer.

Ofta har också de dömda stora svårigheter att hantera känslor. Det kan handla om känslor av sorg, depression, ensamhet, skam, aggression och vanmakt, känslor som ofta är tätt sammanflätade med sexuella övergrepp. Genom att rannsaka hur man handskats med dessa känslor och undanröja hinder för nya strategier, så kan vi stärka förövarens möjligheter att finna bättre och nya sätt att hantera sitt inre känsloliv som inte leder till sexuella övergrepp.

Hur lyckas vi då med denna uppgift? Är det någon ide att arbeta med sexualbrottsdömda? Behandling av sexualbrottsdömda inom kriminalvården har en relativt lång historia, däremot har forskningsinsatserna och forskningsmöjligheterna varit mer begränsade. Svensk forskning på området har dock påbörjats och tills vi ser resultaten av vår egen forskning kan vi blicka utåt på ett antal större internationella metastudier. De visar tydligt på vikten av att arbeta med denna grupp dömda utifrån metoder som särskilt vänder sig mot riskfaktorer och de specifika problemområden som är kända vad det gäller sexualbrott.

Risken för övergrepp kan alltså radikalt minska om man erbjuder adekvata behandlingsinsatser. Om man förstår och har insikt i vad det faktiskt innebär för en människa att utsättas för sexuellt våld så är varje förövare som inte återfaller, varje procent som minskas genom behandlingsinsatser och varje barn som slipper utstå sexuellt kränkande handlingar värt vårt arbete. Det perspektivet bör prägla våra insatser generellt i samhället vad det gäller hantering av sexualbrott, förövaren och hans offer.

Det är så lätt att falla hän till att skandera "lås och släng nyckeln!" men när skall vi bryta ondskans spiral? Kan vi kosta på oss att låta primitiva känslor styra hur vi ser på sexualbrottet och sexualförövaren när vi har kunskap om problematikens komplexitet och dess svårigheter? Det är så enkelt att känna avsky när vi tar del av ett oskyldigt barns lidande.

Jag fick själv vid tillfälle ta del av polisens bilder av barn som utsatts för sexuellt vidriga handlingar. Jag känner en obeskrivlig sorg över barnens ofattbara lidande och undrar naturligtvis hur livet kommer att bli längre fram för barnen. Men genom att känna sorg för barnens situation kan jag också bli stärkt i att vi måste arbeta på det sätt vi gör inom kriminalvården och stärka våra insatser mot målgruppen för att skona, inte minst barn i riskzonerna.

Hanna Harnesk är legitimerad psykolog och verksam vid Skogomeanstalten utanför Göteborg där hon inom ramen för sitt arbete rehabiliterar sexualbrottsdömda män. På halvtid arbetar hon även på en nationell nivå med handledning och utbildning av behandlingspersonal inom ROS-programmet, ett behandlingsprogram som särskilt vänder sig till män dömda för sexuella övergrepp. Hanna arbetar också med att utveckla kriminalvårdens hantering av kontakt mellan offer och förövare i en verksamhet som heter brottsoffersluss.

#RÄTTSFALL
0
Kategorier:

50 hallickar misstänkta för sexhandel med barn

En vanlig föreställning är att barnsexhandel enbart förekommer i fattigare länder. Visserligen är fattigdom en bidragande faktor, men marknaden för sexuella tjänster av barn är minst lika beroende av köparna - dem som efterfrågar och är beredda att betala för sådana tjänster.

Utan deras pengar skulle det inte finnas någon marknad där barn utnyttjas. Faktorer som efterfrågan, fattigdom, social utsatthet m.m. samspelar helt enkelt.

Att barnsexhandel inte enbart förekommer i fattiga länder visar ett nytt tillslag i USA där FBI nyligen räddade 45 barn och ungdomar mellan 13-17 år. Flera av dem var på rymmen eller hade ingen familj att gå tillbaka till. Dessutom har 50 misstänkta hallickar gripits. Polisoperationen är den tredje i sitt slag.

Läs mer här.

Uppdatering 090224: Enligt Svt.se ingår tillslaget i ett samarbete mellan myndigheter på federal och delstatlig nivå som inleddes 2003. Samarbetet har sedan dess lett till att 670 barn indragna i sexhandeln har hittats.

#RÄTTSFALL
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!