Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

ECPAT kräver starkare skydd för barn i svensk lagstiftning

En viktig del av påverkansarbetet som ECPAT Sverige gör är att lämna in remissyttranden, det vill säga våra synpunkter på förslag på ny lagstiftning. Den här månaden har vi lämnat in två sådana remissyttranden med förslag på starkare skydd för barn i svensk lagstiftning. Det första remissvaret rörde Barnrättighetsutredningen och nu senast 2014 års Människohandelsutredning.En del av uppdraget som Människohandelsutredningen har fått är att se över:

1. Straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn (6 kap 9 § brottsbalken).

2. Hur oaktsamhetskravet (6 kap. 13 § brottsbalken) för gärningspersonen används när det rör åldern på barnet som utsatts för sexualbrott.

Böter föreslås tas bort ur straffskalan – påföljden är inte proportionerlig

Sverige vill vara ett föregångsland när det gäller barnets rättigheter, men en lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte en lagstiftning med ett barnrättsperspektiv.

– En lagstiftning där vuxna som begår sexualbrott mot barn kan komma undan med böter är inte proportionerligt med brottets allvar. Och det är inte värdigt Sverige. I dag kan förövare dömas till böter för en rad sexualbrott mot barn. Det är en oacceptabel situation som försvårar polisens arbete och kränker de barn som utnyttjas, säger Maria Schillaci, programchef på ECPAT Sverige.

ECPAT har under flera år drivit frågan om att böter ska tas bort ur straffskalan för en rad sexualbrott mot barn, bland annat i och med kampanjen #Sopigstraffskala 2014. Därför anser vi att utredningens förslag är bra, och därmed tillstyrker förslaget som det heter i remissyttranden.

ECPAT tillstyrker också att straffmaximum höjs och i förhållande till övriga sexualbrott mot barn i 6 kap. BrB, föreslår vi att straffskalan bör motsvara den för sexuellt utnyttjande av barn, där minimistraff är 6 månader och straffmaximum 4 år.

En gradindelning av brottet föreslås

ECPAT vill att samhället kraftigt markerar att det inte finns mer eller mindre allvarliga sätt att exploatera barn. Varje sexuellt övergrepp på ett barn är en kränkning av barnets rättighet och sexuella integritet. ECPAT anser att en gradindelning skulle kunna uppfattas som att den svenska lagstiftningen gör skillnad på olika former av kommersiell sexuell exploatering av barn och att de mindre allvarligare fallen nedprioriteras och bagatelliseras.

Därför anser ECPAT att en gradindelning inte ska införas när det gäller brottet köp av sexuell handling av barn och avstyrker utredningens förslag.

Strikt ansvar för gärningspersonen

Att köpa en sexuell handling kräver oftast att gärningspersonen har personlig kontakt för att kunna genomföra brottet och har därigenom alla möjligheter att fråga barnet om hens ålder och även på andra sätt göra en bedömning i frågan. Ansvaret bör vila på den vuxne att vara säker på att den person som denne planerar att köpa sexuell tjänst också är vuxen.

Vi menar att det viktiga skyddsintresset som barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp och utnyttjande utgör, i detta fall måste anses väga så tungt att det motiverar ett strikt ansvar för samtliga sexualbrott mot barn i 6 kap och föreslår därför att gärningspersonen måste förvissa sig om att det inte är ett barn, det vill säga en person under 18 år.


– Ett strikt ansvar betyder att gärningspersonen har en lagstadgad skyldighet att kontrollera barnets ålder.
#BARNSEXHANDEL #BARNPORNOGRAFI #MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #BÖTER SEXUALBROTT #SOPIGSTRAFFSKALA #SOPIG STRAFFSKALA #LAGSTIFTNING #SEXUALBROTT #SEXUALBROTT MOT BARN #SEXUELLA ÖVERGREPP
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi Grooming Trafficking / människohandel Våldtäkt mot barn Online Lagstiftning ECPAT Hotline #SopigStraffskala

Polisen får i uppdrag av regeringen att stärka sitt arbete mot sexuell exploatering av barn

Igår, den 6 oktober 2016, beslutade regeringen att ge Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka polisens arbete mot sexuell exploatering av barn på nätet. Uppdraget ingår i regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. I en intervju med SVT nämner inrikesminister Anders Ygeman och barnminister Åsa Regnér bland annat behovet av fler fällande domar och en utveckling av polisens arbetsmetoder.


Vi ser mycket positivt på riktningen där regeringen äntligen tar ett samlat grepp och prioriterar sexuell exploatering av barn på nätet. Det är också en av de punkter som FNs barnrättskommitté lyfter i sin kritik av Sverige, där Sverige har uppmanats att utöka skyddet för barn online och i större utsträckning väcka åtal för dessa brott, däribland sexuella övergrepp via nätet. Idag görs inte tillräckligt. Alltför få barn identifieras i det övergreppsmaterial som upptäcks trots att det är det av högsta vikt. Identifiering måste ske av de barn som förekommer på bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp, och bland de barn som genom hot, övertalning eller under falska förespeglingar förmås begå sexuella övergrepp på sig själva framför en webbkamera. Expertisen hos de poliser som idag arbetar med dessa brott är hög, men ju mer resurser polisen kan lägga på sexualbrott mot barn – inte minst vad gäller identifieringen – desto fler barn hittar de. Barn som då kan tas ur en eventuellt pågående övergreppssituation.

Idag kallar svensk lagstiftning både produktion och spridning av bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn för barnpornografi. ECPAT är mycket positiv till att regeringen i uppdraget till polisen har valt att använda termen dokumenterade sexuella övergrepp på barn i stället för barnpornografi. ECPAT menar att termen barnpornografi är missvisande i sin koppling till pornografi, eftersom det rör sig om bevismaterial på ett sexualbrott som begåtts.

ECPAT menar att straffbestämmelsen behöver ses över eftersom straffen i både lagstiftning och i praxis inte är proportionerliga i förhållande till brottets allvar. På grund av den relativt låga påföljden, böter, tilldelas inte heller rättsväsendet tillräckligt med resurser för att utreda brotten och för att identifiera barnen i materialet.

Bakom varje enskild bild finns ett barn som har utsatts för sexuell exploatering. Ordet ”barnpornografi” fråntar förövaren ansvar och antyder också en delaktighet från barnets sida. Brottet behöver en korrekt benämning som berättar vad det handlar om, dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Vi önskar en översyn av bestämmelsen och dess benämning i lagstiftningen för att förbättra skyddet för barnet.

Under Nordiskt Forum i november kommer ECPAT Sverige att samla bland annat rättsväsende, regering och internetleverantörer samt experter på vård av förövare och potentiella förövare. Forumet arrangeras för att vi gemensamt ska kunna arbeta fram en effektivare samverkan mot sexuell exploatering av barn på nätet.

ECPAT kämpar dagligen mot barnsexhandel och sexuell exploatering av barn. Det är varje barns rätt att inte exploateras sexuellt, och därför måste identifieringen av barnet på bilden vara det högst prioriterade.

#SEXUELLA ÖVERGREPP #SEXUELL EXPLOATERING #SEXUELLA ÖVERGREPP VIA NÄTET #FNS BARNRÄTTSKOMMITTÉ #BARNPORNOGRAFI #BARNPORNOGRAFIBROTTET #SAMVERKAN #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnpornografi Online

2009: ECPAT Sverige lanserar unik bok om barnsexhandel

Under 2009 lanserade ECPAT boken ”Barnsexhandel – kommersiell sexuell exploatering av barn”, vilket skedde på Bokmässan i Göteborg. Boken var den första i sitt slag som gavs ut på svenska.


Det unika med boken var att den tog ett helhetsgrepp över barnsexhandelns tre områden:

  • Dokumenterade sexuella övergrepp (det som i lagen kallas för ”barnpornografi”).
  • Förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt.
  • Människohandel med barn för sexuella ändamål.

Utöver ovan nämnda områden ger boken en historisk bakgrund, beskriver juridiska ramverk såväl nationellt som internationellt samt tar upp kopplingar till organiserad brottslighet. Även information om brottsoffer och förövare tas upp och en stark betoning på efterfrågans centrala roll för handelns existens . Därutöver lyfts även hur barnsexhandeln vuxit till en global fråga.

Boken var på den tiden högaktuell på flera sätt, inte minst efter gripandena av fyra svenskar i Thailand och Kambodja misstänkta för övergrepp mot barn. Under samma år hade även ett tjugotal svenskar gripits i en skandinavisk polisoperation misstänkta för barnpornografibrott. Under 2011 översattes boken till engelska och fick i och med det internationell spridning.

Brottsligheten utvecklas och anpassar sig snabbt, men det är viktigt att både se tillbaka på vad vi har kunnat påverka till det bättre, och samtidigt inse hur mycket det finns kvar att göra. Vid lanseringen mynnades två års omfattande arbete ut i boken vars förord skrev av H.M. Drottningen.Bokens förord av H.M. Drottning Silvia

Att förgripa sig sexuellt på ett barn är att beröva en människa hennes barndom. Att utnyttja ett barns sårbarhet för sitt eget nöjes skull är bland de grövsta brott en människa kan begå. En trasig barndom leder ofta till ett trasigt vuxenliv.

Sexuellt utnyttjande av minderåriga är långt ifrån något nytt problem. Tvärtom har företeelsen sannolikt förekommit i alla tider. Under de senaste åren har emellertid brottligheten fått hela nya dimensioner, omfattning och drivkrafter. En kommersiell handel med barns kroppar har vuxit fram över nationsgränser och med stora vinstintressen, en handel med miljoner minderåriga offer där ofta organiserade kriminella grupper, liksom ljusskygga konsumenter, är aktörer. Samhällets mest utsatta hanteras cyniskt som varor i människohandel för sexuella ändamål (så kallad trafficking), barnpornografi och barnsexturism. Enbart i Sverige noterar polisen mellan 30 000 och 50 000 försök varje dygn att nå kommersiella övergreppsdokumentationer av barn.

Sexhandel med barn strider i alla avseenden mot ett flertal artiklar i FNs Barnkonvention och har definierats av en tidigare FN-rapportör som ett nutida slaveri. Ett problem som är osynligt och okänt kan fortgå mer eller mindre ostört. Först när det identifieras och synliggörs ges förutsättningar att reagera och att vidta åtgärder. Därför är det viktigt att alla som i sitt arbete kan möta offren – direkt eller indirekt – har kunskap och medvetenhet om barnsexhandel och de problem den förorsakar. Då kan man ställa de rätta frågorna och erbjuda rätt hjälp. Att våga se och vilja veta är en första förutsättning för att sexhandel med barn ska kunna upptäckas och bekämpas och att barnen ska få adekvat hjälp.

Mot denna bakgrund har den här boken skrivits av ECPAT. Det är en lärobok för i första hand studerande inom juridik, psykologi och statsvetenskap, liksom för blivande socionomer. I egenskap av ECPAT Sveriges beskyddare och i andra engagemang för utsatta barn runt om i världen har jag kunnat konstatera att det finns ett stort behov av ökad kunskap och handling i kampen för barns rätt till skydd mot kommersiell sexuell exploatering.

#BARNSEXHANDEL #MÄNNISKOHANDEL #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #FAKTABOK #EXPLOATERING AV BARN #KUNSKAP #BARNPORNOGRAFI #RESANDE FÖRÖVARE #INTE20ÅRTILL #ECPAT20ÅR
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism Trafficking / människohandel

#sopigstraffskala - ett steg mot en rimligare lagstiftning?

Under 2014 lanserade ECPAT kampanjen #sopigstraffskala. ECPAT ville påvisa det absurda i att det överhuvudtaget finns böter i straffskalan för sexualbrott mot barn. Ett straff som inte på något sätt motsvarar brottets allvar.


Är ett barn verkligen lika lite värt som ett tuggummi på gatan?

I kampanjen uppmärksammade vi att om du spottar ett tuggummi på gatan, så kan du dömas till böter. Du kan även bli dömd till böter om du struntar i att slänga dina pantburkar i soporna efter en picknick. Om du delar hundratals bilder och några filmer på grova övergrepp på små barn , då kan du också få böter, i stället för att erbjudas vård eller hjälp med dina problem. Du betalar en liten summa för att sedan kunna fortsätta med samma handlingar som tidigare. Handlingar som traumatiserar ett barn. Om du är 14 år och blir sexuellt exploaterad av en vuxen så kan förövaren också komma undan med böter om de bara hävdar att de trodde att du var äldre. Ord står mot ord.

I kampanjen mobiliserade ECPAT mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn, ett straff som inte motsvarar brottets allvar. ECPAT och FNs barnrättskommitté delar ståndpunkt och anser att en skärpning av straffen skulle innebära att brotten ges högre prioritet och att fler dömda skulle kunna erbjudas vård inom anstalt. I kampanjen sa över en halv miljon människor ifrån mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn.

Vad blev resultatet?

Utöver att kampanjen blev en av Sveriges mest delade någonsin åstadkom vi också ett stort framsteg. Det var inte enbart drygt en halv miljon personer som höll med oss och sa nej till böter i straffskalan. Efter att vi gjort våra röster hörda visade det sig senare att regeringens utredare håller med. Enligt utredarens förslag som lämnats över till justitieministern Morgan Johansson bör bötesstraffet för köp av sexuell handling av barn tas bort, och brottet bör benämnas för vad det verkligen är – utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Hur ser vägen framåt ut?

ECPAT skriver nu remiss på förslagen till 2014 års människohandelsutredning som ska skickas in senast 24 oktober. När alla instanser, däribland ECPAT, har lämnat in sina remisser väljer regeringen att skriva utkast till en lag. En så kallad lagrådsremiss som sedan lämnas till lagrådet. Därefter bearbetar regeringen förslaget och lämnar det som proposition till riksdagen. När ett av utskotten sedan fått propositionen, i det här fallet justitieutskottet, är det deras tur att lämna synpunkter. Efter det sker omröstning i riksdagen.

Är en majoritet för förslaget – då blir det en ny lag. Vår förhoppning är att riksdagen ställer sig positiv till utredarens förslag och vi ser fram emot ett resultat som leder en lagstiftning som står i proportion till brottets allvar.

Vill du läsa mer om #sopigstraffskala finner du alla våra tidigare blogginlägg här

Följ vår blogg för att hålla dig uppdaterad!

Fortsätt stötta oss så att vi kan fortsätta påverka. SMsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges fortsatta arbete med 50 kronor/månaden. Tack!

#BÖTER SEXUALBROTT #SOPIG STRAFFSKALA #SOPIGSTRAFFSKALA #SEXUALBROTT MOT BARN #BARNSEXHANDEL #MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN
0
Kategorier: Barnsexhandel Lagstiftning #SopigStraffskala

Lagen om lämplighetsprövning – bra men inte heltäckande skyddsfaktor

Du som är arbetsgivare eller anställd inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg är säkerligen bekant med att personen som ska anställas behöver lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister. En delrutin för att säkerställa att personen är lämplig för att arbeta i verksamheten. Vad många av er kanske inte är medvetna om är att ECPAT Sverige var en pådrivande organisation bakom att denna rutin och lag finns till – lagen om lämplighetsprövning som trädde i kraft i januari 2001.

1997 tillsatte Utbildningsdepartementet en ensamutredare, med uppdraget att analysera om arbetsgivare bör ges ökad möjlighet – eller skyldighet – att pröva lämpligheten hos personer som erbjuds anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Ett av de viktigaste syftena med registerutdraget var att stärka barns skydd mot sexuella övergrepp och kränkningar.

Barnets rätt till skydd och säkerhet

Risker för sexuella övergrepp måste ses ur ett barnrättsperspektiv, och vara en självklar del av all planering och verksamhet i miljöer där barn vistas. Det kan som sagt låta som en självklarhet att begära utdrag ur brottsregister, men det är i dag inte ett krav för alla i verksamheter där barn vistas. Brister finns till exempel när det gäller vikarier, föräldrakooperativ och frivilligverksamhet. ECPAT är oroade över att kontrollen inte är tillräcklig och vi anser att rutinerna för registerkontroll bör ses över. I ett inslag från P4 Gävleborg kan du lyssna eller läsa mer om hur brister inom bland annat vikariepooler nyligen har visat sig i Gävle kommun.


I april 2008 utvidgades registerkontrollen bland annat till att gälla vissa personer som även erbjuds att utföra arbete eller praktik inom de berörda verksamheterna, men det finns fortfarande undantag som gör att det finns personer som inte omfattas av den obligatoriska registerkontrollen. Rutinerna har utökats med åren, men de flera brister som återstår behöver återigen ses över för att stärka barnets skydd.

Fortsätt stötta oss så att vi kan fortsätta påverka. SMsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges fortsatta arbete med 50 kronor/månaden. Tack!

#LAGSTIFTNING #LÄMPLIGHETSPRÖVNING #BARNSKYDD #BARNRÄTT #BARNRÄTTSPERSPEKTIV #ECPAT20ÅR #INTE20ÅRTILL #REGISTERKONTROLL
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!