Blogg

EN BLOGG OM BARNSEXHANDEL

av ECPAT Sverige

Arkiv

#sopigstraffskala - ett steg mot en rimligare lagstiftning?

Under 2014 lanserade ECPAT kampanjen #sopigstraffskala. ECPAT ville påvisa det absurda i att det överhuvudtaget finns böter i straffskalan för sexualbrott mot barn. Ett straff som inte på något sätt motsvarar brottets allvar.


Är ett barn verkligen lika lite värt som ett tuggummi på gatan?

I kampanjen uppmärksammade vi att om du spottar ett tuggummi på gatan, så kan du dömas till böter. Du kan även bli dömd till böter om du struntar i att slänga dina pantburkar i soporna efter en picknick. Om du delar hundratals bilder och några filmer på grova övergrepp på små barn , då kan du också få böter, i stället för att erbjudas vård eller hjälp med dina problem. Du betalar en liten summa för att sedan kunna fortsätta med samma handlingar som tidigare. Handlingar som traumatiserar ett barn. Om du är 14 år och blir sexuellt exploaterad av en vuxen så kan förövaren också komma undan med böter om de bara hävdar att de trodde att du var äldre. Ord står mot ord.

I kampanjen mobiliserade ECPAT mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn, ett straff som inte motsvarar brottets allvar. ECPAT och FNs barnrättskommitté delar ståndpunkt och anser att en skärpning av straffen skulle innebära att brotten ges högre prioritet och att fler dömda skulle kunna erbjudas vård inom anstalt. I kampanjen sa över en halv miljon människor ifrån mot böter i straffskalan för sexualbrott mot barn.

Vad blev resultatet?

Utöver att kampanjen blev en av Sveriges mest delade någonsin åstadkom vi också ett stort framsteg. Det var inte enbart drygt en halv miljon personer som höll med oss och sa nej till böter i straffskalan. Efter att vi gjort våra röster hörda visade det sig senare att regeringens utredare håller med. Enligt utredarens förslag som lämnats över till justitieministern Morgan Johansson bör bötesstraffet för köp av sexuell handling av barn tas bort, och brottet bör benämnas för vad det verkligen är – utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Hur ser vägen framåt ut?

ECPAT skriver nu remiss på förslagen till 2014 års människohandelsutredning som ska skickas in senast 24 oktober. När alla instanser, däribland ECPAT, har lämnat in sina remisser väljer regeringen att skriva utkast till en lag. En så kallad lagrådsremiss som sedan lämnas till lagrådet. Därefter bearbetar regeringen förslaget och lämnar det som proposition till riksdagen. När ett av utskotten sedan fått propositionen, i det här fallet justitieutskottet, är det deras tur att lämna synpunkter. Efter det sker omröstning i riksdagen.

Är en majoritet för förslaget – då blir det en ny lag. Vår förhoppning är att riksdagen ställer sig positiv till utredarens förslag och vi ser fram emot ett resultat som leder en lagstiftning som står i proportion till brottets allvar.

Vill du läsa mer om #sopigstraffskala finner du alla våra tidigare blogginlägg här

Följ vår blogg för att hålla dig uppdaterad!

Fortsätt stötta oss så att vi kan fortsätta påverka. SMsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges fortsatta arbete med 50 kronor/månaden. Tack!

#BÖTER SEXUALBROTT #SOPIG STRAFFSKALA #SOPIGSTRAFFSKALA #SEXUALBROTT MOT BARN #BARNSEXHANDEL #MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN
0
Kategorier: Barnsexhandel Lagstiftning #SopigStraffskala

Lagen om lämplighetsprövning – bra men inte heltäckande skyddsfaktor

Du som är arbetsgivare eller anställd inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg är säkerligen bekant med att personen som ska anställas behöver lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister. En delrutin för att säkerställa att personen är lämplig för att arbeta i verksamheten. Vad många av er kanske inte är medvetna om är att ECPAT Sverige var en pådrivande organisation bakom att denna rutin och lag finns till – lagen om lämplighetsprövning som trädde i kraft i januari 2001.

1997 tillsatte Utbildningsdepartementet en ensamutredare, med uppdraget att analysera om arbetsgivare bör ges ökad möjlighet – eller skyldighet – att pröva lämpligheten hos personer som erbjuds anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Ett av de viktigaste syftena med registerutdraget var att stärka barns skydd mot sexuella övergrepp och kränkningar.

Barnets rätt till skydd och säkerhet

Risker för sexuella övergrepp måste ses ur ett barnrättsperspektiv, och vara en självklar del av all planering och verksamhet i miljöer där barn vistas. Det kan som sagt låta som en självklarhet att begära utdrag ur brottsregister, men det är i dag inte ett krav för alla i verksamheter där barn vistas. Brister finns till exempel när det gäller vikarier, föräldrakooperativ och frivilligverksamhet. ECPAT är oroade över att kontrollen inte är tillräcklig och vi anser att rutinerna för registerkontroll bör ses över. I ett inslag från P4 Gävleborg kan du lyssna eller läsa mer om hur brister inom bland annat vikariepooler nyligen har visat sig i Gävle kommun.


I april 2008 utvidgades registerkontrollen bland annat till att gälla vissa personer som även erbjuds att utföra arbete eller praktik inom de berörda verksamheterna, men det finns fortfarande undantag som gör att det finns personer som inte omfattas av den obligatoriska registerkontrollen. Rutinerna har utökats med åren, men de flera brister som återstår behöver återigen ses över för att stärka barnets skydd.

Fortsätt stötta oss så att vi kan fortsätta påverka. SMsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges fortsatta arbete med 50 kronor/månaden. Tack!

#LAGSTIFTNING #LÄMPLIGHETSPRÖVNING #BARNSKYDD #BARNRÄTT #BARNRÄTTSPERSPEKTIV #ECPAT20ÅR #INTE20ÅRTILL #REGISTERKONTROLL
0
Kategorier:

Ecpat Sverige 20 år – inte 20 år till

För 20 år sedan startades ECPAT Sverige som ideell förening, i samband med den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.


Den 6 september 1996 lades den officiella grunden till verksamheten, som är en självständig del i ECPAT Internationals globala nätverk. En viktig etablering, som i den bästa av världar inte hade behövt finnas till. Verkligheten ser däremot annorlunda ut. Vi behövs mer än någonsin.

20 ÅR MOT BARNSEXHANDEL
ECPAT Sverige har åstadkommit mycket under de 20 år som vi har verkat mot barnsexhandel, men mycket arbete återstår. Utöver att arbeta mot barnsexhandel i ett bredare perspektiv, så är ett rådande fokusområde för ECPAT Sverige just nu den kommersiella sexuella exploateringen av barn på nätet. Barnsexhandel är en omfattande global brottslighet, där en stor del av exploateringen sker just på internet. Förövare anpassar sig snabbt till nya förutsättningar och motåtgärder från samhället, enda vägen framåt är en starkare samverkan mellan samhällets alla aktörer. Av denna anledning kommer ECPAT Sverige, tillsammans med regeringen, att avsluta året med att samla de nordiska länderna under Nordiskt Forum - 20 år efter den första Världskongressen i Stockholm - för att förbättra det gemensamma arbetet mot barnsexhandel.

EN VÄRLD FRI FRÅN BARNSEXHANDEL
ECPAT är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation och vår vision är en värld fri från barnsexhandel. Genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter vill vi bidra till att förebygga och stoppa alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn.

>>Vad är barnsexhandel (kommersiell sexuell exploatering av barn)?<<

KUNSKAP EN BRISTVARA
Kunskapen om att barnsexhandeln ens existerar, att brottsligheten finns såväl i länder långt bort som här hemma, hade inte varit en del av den politiska agendan om inte Världskongressen hade ägt rum. Sedan dess finns en väg in till beslutsfattare och näringsliv för både ECPAT och andra organisationer.

”Alla samhällets aktörer – från ideella organisationer till myndigheter och näringsliv – kan idag arbeta tillsammans mot den här grova brottsligheten. Det är ett arbete som verkligen behövs och mycket arbete återstår för en värld fri från barnsexhandel”, säger ECPAT Sveriges generalsekreterare Anders L. Pettersson.

En vanlig uppfattning är att problemet sker ”där borta” och inte här mitt ibland oss – i vår egen vardag. Inget kunde vara mer fel. Barn exploateras sexuellt i Sverige, både i den fysiska världen och på nätet.

”Trots att det gått 20 år sedan barnsexhandel lyftes upp på den politiska dagordningen blir kunskapen ofta en bristvara. Därför behöver även du veta mer. Vi lovar att fortsätta vara den tydligaste samhällsrösten, och inte släppa taget om frågan som ingen kan vara likgiltig inför”, förklarar Anders.

Att vara likgiltig inför eller bortse från ansvar är en omöjlighet. Det finns klara och tydliga mål som visar vad vi måste uppnå. Enligt FNs nya hållbarhetsmål, så ska vi till 2025 ha avskaffat bland annat det moderna slaveriet. När barnsexhandeln har upphört är ECPAT Sverige som organisation överflödig.

Vi vill inte finnas – inte 20 år till!

Fortsätt stötta oss i kampen. SMsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges fortsatta arbete med 50 kronor/månaden. Tack!

#BARNSEXHANDEL #BARNSEXHANDEL ONLINE #VÄRLDSKONGRESSEN #ECPAT20ÅR #INTE20ÅRTILL #SEXUELL EXPLOATERING
0
Kategorier: Barnsexhandel Trafficking / människohandel Online

En minnesvärd dag – som blev startskottet för ECPAT Sverige

Idag är en minnesvärd dag. Det är 20 år sedan den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn hölls i Stockholm. Kongressen arrangerades mellan 27-31 augusti 1996, med värdskap av den svenska regeringen, tillsammans med ECPAT, UNICEF och den internationella frivillig-organisationsgruppen för konventionen om barnets rättigheter.

Världskongressen var det första mötet i sitt slag. Regeringsrepresentanter från 122 länder samt företrädare för frivilligorganisationer och mellanstatliga organisationer deltog med den gemensamma ambitionen att inleda ett globalt samarbete i kampen mot en modern form av slaveri. De stater som deltog under Världskongressen i Stockholm undertecknade en gemensam deklaration och utfäste löftet om att upprätta nationella handlingsplaner för att motverka kommersiell sexuell exploatering av barn.

Definitionen av barnsexhandel

Med barnsexhandel, kommersiell sexuell exploatering, menas dokumenterade sexuella övergrepp, förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt eller människohandel med barn för sexuella ändamål. Definitionen av barnsexhandel, som antogs vid Världskongressen 1996 lyder:

"Kommersiell sexuell exploatering av barn är en grundläggande kränkning av barns rättigheter. Exploateringen omfattar sexuella övergrepp som begås av den vuxne och med en ersättning i pengar eller på annat sätt till barnet eller till andra personer. Barnet behandlas som ett sexobjekt och som ett kommersiellt objekt. Den kommersiella sexuella exploateringen av barn utgör en form av tvång och våld mot barn, och är att betrakta som tvångsarbete och som en nutida form av slaveri."
Året efter, när deklarationen och åtgärdsprogrammet översatts till svenska betonade dåvarande statsråd i Socialdepartementet, Maj-Inger Klingvall förhoppningen om att dokumentet skulle bli ett viktigt redskap i det fortsatta arbetet i kampen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

"Vi kan konstatera att Världskongressen har fått ett unikt genomslag i det internationella arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Frågan har nu kommit upp på den världspolitiska dagordningen. Det gäller för oss alla att med samordnade insatser se till att en verklig förändring sker i livssituationen för alla de barn som idag utnyttjas och far illa. Vi får inte ge upp den kampen!"

ECPAT Sverige 20 år

Världskongressen var dessutom startskottet för ECPAT Sverige, som bildades den 6 september 1996. För att uppmärksamma vad vi har lyckats åstadkomma under de 20 år som vi verkat mot barnsexhandel kommer vi under hösten att presentera ett antal händelser som ECPAT Sverige har initierat, varit med och påverkat och vad vi med olika gemensamma krafter och samarbeten har bidragit till. Ett arbete vi är oerhört stolta över.

Fira vårt 20-åriga arbete och fortsätt stötta oss i kampen. Smsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges arbete med 50 kr/månaden. TACK!


#VÄRLDSKONGRESSEN #BARNSEXHANDEL #SEXUELL EXPLOATERING #NUTIDA SLAVERI
0
Kategorier: Barnsexhandel

Olympiska spelen ökar risken för barnsexhandel – anmäl alltid misstankar

En av årets största folkfester inom idrott är snart här. Mellan 5 och 21 augusti pågår Olympiska Sommarspelen i Rio de Janeiro, Brasilien. Men med ett stort sportevenemang kommer en ökad risk att barn utsätts för kommersiell sexuell exploatering.

ECPAT uppmärksammade risken för kommersiell sexuell exploatering av barn i samband med resande och turism till stora sportevenemang redan inför VM i Brasilien 2014. Det är ditt ansvar att alltid anmäla om du misstänker att ett barn exploateras sexuellt.Global studie om resande förövare

ECPAT International initierade den nyligen släppta studien Global study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism. Det är första gången som ett globalt forskningsinitiativ granskar nya trender samt utforskar möjliga lösningar inom området. Studien lyfter fram information som kan bidra till en stabil plattform för åtgärder från beslutsfattare, för dem som operativt arbetar för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn i rese- och turismbranschen samt för allmänheten. Genom ökad kunskap kan vi agera bättre mot det sexuella utnyttjandet av barn inom resor och turism, bland annat genom att sporra den politiska viljan och för att bättre kunna mobilisera samordnande i olika former.

Studien visar att antalet barn som blir utsatta för sexuell exploatering i samband med resande och turism har ökat dramatiskt i takt med att resandet har mer än fördubblats under de senaste 20 åren. Av de många turister som besöker OS i Brasilien i sommar finns därför en påtaglig risk för en ökad efterfrågan. Det finns personer som reser med ett tydligt syfte att utnyttja barn, däremot är det inte alltid planerat i förväg. När det egna samhällets moraliska krav upplevs som avlägsna på turistorten och tillfälle plötsligt ges, så kan skillnaden på om en person är 16 eller 19 år inte tyckas lika viktig.


Bildkälla: globalstudysectt.org

Ta ditt ansvar – anmäl!

Du har ett ansvar att anmäla misstänkta övergrepp på barn i samband med resande. Att inse att brottsligheten existerar överallt är ett första steg för att kunna förändra. Studien beskriver hur inget land är immunt. Brottet existerar överallt, i hela världen. Ytterligare resultat av rapporten visar också att det inte finns ett typiskt offer, även om det finns faktorer så som socioekonomisk utsatthet som kan bidra till en ökad sårbarhet. Eftersom risken att förövare blir upptäckta är låg, fortsätter barn att exploateras sexuellt.

Oavsett om du besöker OS i Rio, åker på semester i Europa eller befinner dig på en svensk ort – ANMÄL ALLTID MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL. Du kan anmäla direkt till polisen eller till ECPAT Hotline . Ditt tips kan vara pusselbiten som saknas för att en övergreppssituation ska kunna stoppas.

Tidigare inlägg av ECPAT om den ökade risken vid stora sportevenemang:

>> Fotbolls-VM ökar risken för handel med barn <<

>> #DONTLOOKAWAY - anmäl alltid misstänkt barnsexhandel <<

#BARNSEXHANDEL #BARNSEXTURISM #ECPATHOTLINE #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Barnsexhandel Barnsexturism ECPAT Hotline

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Få de senaste nyheterna från oss!